Skip to main content

Cynllun Ffordd Gyswllt ar draws y Cwm Aberpennar

 
Mae Cynllun Ffordd Gyswllt ar draws y Cwm wedi bod yn uchelgais i'r gymuned a'r Cyngor ers amser hir, er mwyn gwella'n sylweddol llif y traffig yn Aberpennar a Chwm Cynon yn ehangach. Mae disgwyl i’r cynllun pwysig yma gael ei gwblhau erbyn haf 2020, gyda ffordd
gyswllt newydd yn cael ei hadeiladu o Ystad Ddiwydiannol Cwm Cynon i Heol Meisgyn, dros Afon Cynon a rheilffordd Aberdâr-Caerdydd.
Cross-valley-bridge-February-2020-jpg

Mae'r llun yma o Chwefror 2020 yn dangos y cynnydd o ran y gwaith (cydnabyddiaeth: aerialphotographywales.com)

Bydd hyn yn cael ei gyflawni trwy godi pont 60 metr, a fydd yn cysylltu traffig ar yr A4059, y prif lwybr trwy Gwm Cynon, a'r B4275 ar ochr arall yr afon. Bydd hyn o fudd i filoedd o ddefnyddwyr y ffyrdd bob dydd, yn enwedig yn ystod amseroedd teithio brig.

Mae nifer o gynlluniau mawr wedi rhagflaenu prif gyfnod adeiladu'r cynllun, a ddechreuodd yn Haf 2018. Mae hyn yn cynnwys gwelliannau i'r ffordd gerbydau ar Heol Caerdydd, gwaith sylweddol ar gyffordd yr A4059 i wella ei chapasiti, adeiladu waliau cynnal ar hyd Heol Caerdydd, a gwaith dymchwel ym Mythynnod y Meisgyn. Mae rhagor o wybodaeth isod.

Mae'r prosiect wedi'i ariannu trwy'r Rhaglen #buddsoddiadRhCT, ac mae hefyd wedi derbyn nawdd sylweddol gan Lywodraeth Cymru trwy nifer o grantiau.

Cerrig milltir mawr y prosiect hyd yn hyn

Arllwys concrit ar lawr y bont

Dec 2019 update1
Dec-2019-update
Concrete Pour main

Dechreuodd y gwaith sylweddol o arllwys concrit ar lawr y bont yn ystod dechrau mis Rhagfyr 2019. Cafodd dros 350m3 o goncrit ei ddefnyddio. Darllenwch ragor...

Gosod trawstiau'r bont

Beams-installed1
Beams-installed2
Beams-installed3

Yn rhan o waith a gafodd ei gyflawni dros benwythnos ym Medi 2019, cafodd chwe phâr o drawstiau pont mawr eu gosod dros yr afon a'r rheilffordd. Darllen rhagor...

Gwaith gwyliau'r haf

IMAGE 2
IMAGE 3
IMAGE 4

Oherwydd gwaith adeiladu wal gynnal a gwaith pellach ar yr ardal barcio yn Stryd Glyngwyn, bydd Heol Penrhiw-ceibr ar gau. Rydyn ni wedi trefnu hyn yn ystod gwyliau'r ysgol er mwyn lleihau aflonyddwch. Darllen rhagor...

Prif gyfnod adeiladu

1. OCT 2018 - sod cutting
1. OCT 2018 - sod cutting 4
1. OCT 2018 - sod cutting 5

Cafodd seremoni torri'r dywarchen ei chynnal ym mis Hydref 2018, i nodi dechrau'r prif gyfnod adeiladu. Roedd hyn yn dilyn clirio'r safleoedd ar ddwy ochr yr afon, gosod rig a chloddio hyd at lefel y rheilffordd. Rhagor o wybodaeth...

Gwelliannau i gyffordd yr A4059

2. JUNE 2018 - A4059 complete 2
2. JUNE 2018 - A4059 complete 3
2. JUNE 2018 - A4059 complete 6

Cafodd gwelliannau sylweddol eu cwblhau i gyffordd yr A4059/Ystad Ddiwydiannol Cwm Cynon ym Mai 2018, a chafodd goleuadau traffig newydd eu comisiynu. Mae'r gwaith mawr wedi cynyddu capasiti'r gyffordd yn sylweddol. Rhagor o wybodaeth...

Arddangosfeydd cyhoeddus ar gyfer cyfyngiadau traffig

3. MAY 2018 exhibition 2
3. MAY 2018 exhibition 3
3. MAY 2018 exhibition

Cynhaliodd y Cyngor arddangosfa gyhoeddus yn Eglwys Bedyddwyr y Meisgyn i arddangos y trefniadau traffig angenrheidiol ar gyfer prif gyfnod adeiladu'r cynllun, a'r trefniadau parhaol ar ôl ei gwblhau. Rhagor o wybodaeth...

Wal gynnal ar Heol Caerdydd

4. JAN 2018 retaining wall
4. FEB 2018 retaining wall
4. JUNE 2018 retaining wall

Cafodd wal gynnal newydd ei hadeiladu ar Heol Caerdydd fel rhan o waith cyffordd yr A4059. Mae'r lluniau yn dangos y wal yn ystod gwahanol gyfnodau'r adeiladu trwy gydol hanner cyntaf 2018 - ym mis Ionawr, Chwefror a Mehefin.

Dymchwel Bythynnod y Meisgyn

5. NOV 2017 miskin cottages demolition (4)
5. OCT 2017 - miskin cottages demolition (1)
5. OCT 2017 - miskin cottages demolition (2)

Er mwyn paratoi ar gyfer y cynllun, cwblhaodd y Cyngor bryniant gorfodol ar ddau adeilad ym Mythynnod y Meisgyn, er mwyn eu dymchwel. Cafodd y ddau adeilad eu dymchwel dros chwe wythnos, yn ystod Hydref a Thachwedd 2017.

Gwelliannau sylweddol i Heol Caerdydd

6. OCT 2017 - Cardiff Road Mountain Ash -12
6. OCT 2017 - Cardiff Road Mountain Ash 13
6. OCT 2017 - Cardiff Road Mountain Ash 14

Cafodd cynllun mawr i wella'r adran o Heol Caerdydd sydd agosaf at yr Ystad Ddiwydiannol ei gwblhau yn ystod Hydref 2017. Cyflawnodd y gwaith gynllun ffordd gerbydau newydd yn ogystal ag ail-wynebu'r ffordd a goleuadau stryd newydd. Rhagor o wybodaeth...

Ffin y Safle

Cafodd y llun yma ei gymryd ym mis Mai 2017, yn fuan cyn i'r gwaith ddechrau. Mae'n dangos mwyafrif y safle gwaith gan gynnwys cyffordd yr A4059, Heol Caerdydd ac Ystâd Ddiwydiannol Cwm Cynon.

7. MAY 2017 - before project

LATEST NEWS

Mae modd i gymuned Aberpennar gyflwyno cynigion ar gyfer enw newydd swyddogol y bont. Darllenwch ragor yma

Name the Cross Valley

Ar ôl i'r gwaith arllwys concrit gael ei gwblhau, aeth Arweinydd y Cyngor i'r safle ar 20 Rhagfyr, a cherdded ar hyd y bont. Manylion Yma.

Mountain-Ash-Cross-Valley-Link-Walking-OverDechreuodd y gwaith o arllwys concrit ar lawr y bont ar 5 Rhagfyr - bydd y gwaith yn cael ei gynnal mewn dau gam. Darllenwch ragor yma:

Concrete pour PR

Mae'r goleuadau traffig dros dro ar Heol Meisgyn, ger Tafarn y Mount Pleasant, wedi'u tynnu. Roedd traffig yn llifo i'r ddwy ffordd yn ôl yr arfer dros y penwythnos (12-13 Hydref)


roads two

Penwythnos llwyddiannus o waith i osod trawstiau pont DARLLEN RHAGOR... Cross-Valley-Metal-Bridge

Yn hwyr ym mis Medi 2019 bydd trawstiau mawr ar gyfer pont newydd yn cael eu gosod DARLLEN RHAGOR...Air-view-shot-Cross-Valley

Diversion-Map-Cross-Valley-LinkManylion llawn am y ffordd sydd ar gau yn ystod gwyliau'r ysgol (Gorffennaf/Awst 2019). Darllen rhagor...

Cynnydd a fideo drôn o'r safle (Ebrill 2019) RHAGOR O WYBODAETH..

x-valley-drone

Daeth aelodau o dîm o dan 12 oed Clwb Rygbi Aberpennar i'r safle ym mis Chwefror 2019, gan mai'r contractiwr Walters-Sisk sy'n noddi'r tîm y tymor yma

x-valley-rugby

Disgyblion yn adeiladu pontydd gyda chontractwr y cynllun Ffordd Gyswllt ar draws y Cwm DARLLEN WMY...

Cross valley school projectBridgeBuilders-59 (2)BridgeBuilders-7 (2)

Mae contractwr y Cyngor ar gyfer y Ffordd Gyswllt yn #Aberpennar #MountainAsh wedi rhoi teganau i blant Pengeulan, Meisgyn a'r Darren-las y Nadolig 2018. Cawson nhw’u gwneud â llaw gan brentisiaid Sisk yn ninas Dulyn

MACVL christmas