Sut rydyn ni'n defnyddio'ch gwybodaeth bersonol at ddibenion y Gwasanaeth Addysg i Oedolion

Mae'r Cyngor yn darparu gwasanaethau ar gyfer cymunedau lleol a'r bobl sy'n byw ynddyn nhw.  Mae cynnal y gwaith yma yn golygu bod rhaid i ni gasglu a defnyddio gwybodaeth am y bobl rydyn ni'n darparu gwasanaethau ar eu cyfer nhw a chadw cofnod o'r gwasanaethau yma. O ganlyniad i gasglu a defnyddio gwybodaeth bersonol am unigolion, mae rhaid i ni sicrhau eu bod nhw'n gwybod beth yw ein bwriad o ran defnyddio a rhannu eu gwybodaeth. 

Yn yr hysbysiad preifatrwydd yma, rydyn ni wedi crynhoi rhai o'r ffyrdd allweddol rydyn ni'n defnyddio eich gwybodaeth bersonol at ddibenion y Gwasanaeth Addysg i Oedolion. Dylech chi ddarllen yr wybodaeth yma yn ogystal â hysbysiad preifatrwydd corfforaethol y Cyngor.

1. Pwy ydyn ni, beth ydyn ni'n ei wneud.

Mae Gwasanaeth Addysg i Oedolion RhCT yn darparu ystod eang o gyfleoedd dysgu i Oedolion o fewn yr awdurdod.

 

Mae nifer o'r cyrsiau sy'n cael eu cynnig wedi'u hachredu gyda chyrff dyfarnu allanol gan gynnwys Agored Cymru a Qualsafe. Caiff rhai cyrsiau eu darparu ar ran sefydliadau eraill, er enghraifft Coleg y Cymoedd.

 

2. Pa fath o wybodaeth bersonol ydyn ni'n ei chadw ac am bwy?

Rydyn ni'n cadw gwybodaeth am unrhyw un sydd wedi mynychu un o'n cyrsiau.

 

Bydd y mathau o wybodaeth rydyn ni'n eu cadw a'u prosesu fel arfer yn cynnwys:

 

Ffurflen Gofrestru:

 •   Enw llawn

 •   Cyfeiriad

 •   Dyddiad Geni

 •   Rhif ffôn cyswllt

 •   E-bost

 •   Rhif Yswiriant Gwladol

 •   Perthynas agosaf

 •   Statws Cyflogaeth

 •   Manylion unrhyw fudd-daliadau (os yw'n berthnasol)

 Ffurflen Cydraddoldeb

 •   Oedran

 •   Anabledd

 •   Tras Ethnig

 •   Hanes Addysg

Caiff manylion eich cerdyn eu prosesu wrth gymryd taliadau ar gyfer cyrsiau â thâl. Darllenwch Hysbysiad Preifatrwydd (taliadau i'r Cyngor) am ragor o wybodaeth.

 

3. O ble mae'r gwasanaeth yn cael fy ngwybodaeth?

Mae'r gwasanaeth yn casglu'r wybodaeth yma gan yr unigolyn sy'n cymryd rhan yn y cwrs. Caiff yr wybodaeth yma ei chasglu o'r ffurflen gofrestru sy'n cael ei llenwi ar ddechrau'r cwrs.

           

Mae'n bosibl y byddwn ni'n derbyn gwybodaeth amdanoch chi gan sefydliadau eraill, neu wasanaethau eraill, gan gynnwys Addysg Oedolion Cymru, Cymunedau am Waith a Mwy (CFW+).

 

Rydyn ni hefyd yn llunio ein gwybodaeth ein hunain am yr unigolyn tra'i fod yn cymryd rhan yn y cwrs. Mae hyn yn cynnwys manylion unrhyw hyfforddiant a chymorth sy'n cael eu darparu gennym ni yn ogystal ag unrhyw gymwysterau y mae'r unigolyn yn eu cyflawni.

 

4. Beth fyddwn ni'n ei wneud gyda'ch gwybodaeth bersonol 

 

Byddwn ni'n defnyddio'r wybodaeth yma er mwyn: 

 •   Prosesu'r cais ar gyfer y cwrs sydd wedi'i ddewis;

 •   Monitro presenoldeb a chynnydd;

 •   Cysylltu â dysgwyr os yw'r cwrs yn cael ei ganslo/ohirio;

 •   Cysylltu â'r berthynas agosaf mewn argyfwng;

 •   Paratoi a darparu adroddiadau i Lywodraeth Cymru er mwyn dangos bod y cyrsiau yn cael eu cynnal mewn modd addas ac yn unol ag amodau'r cyllid;

 •   Dangos tystiolaeth o'r hyn sydd wedi'i gyflawni i'r cyrff dyfarnu fel   bod modd cyflwyno tystysgrifau.

5. Beth ydy'r sail gyfreithiol o ran defnyddio'r wybodaeth yma?

Mae deddf Diogelu Data yn dweud ein bod ni'n gallu defnyddio a rhannu gwybodaeth bersonol dim ond lle mae gyda ni reswm priodol a chyfreithlon dros wneud hynny.

 

Ein sail gyfreithiol ar gyfer prosesu gwybodaeth bersonol i ddarparu'r Gwasanaeth Addysg i Oedolion yw arfer ein swyddogaethau fel awdurdod cyhoeddus ac i weithredu er budd y cyhoedd, h.y. darparu cyfleoedd o ran Addysg i Oedolion yn RhCT.

 

6. Ydy'r gwasanaeth yn rhannu fy ngwybodaeth bersonol ag unrhyw sefydliad arall?

Rydyn ni'n gweithio ar y cyd â nifer o sefydliadau partner dibynadwy er mwyn darparu ein   gwasanaethau. Byddwn ni'n rhannu gwybodaeth bersonol gyda'r partneriaid yma fel a ganlyn: 

 •   Llywodraeth Cymru a Choleg Y Cymoedd - er mwyn arddangos bod y cyrsiau yn cael eu cynnal yn addas ac yn unol ag amodau'r cyllid.

 •   Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful - caiff portffolios dysgwyr eu trosglwyddo i Gyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful a fydd yn gwirio'r achrediad gyda'r corff dyfarnu, sef Agored Cymru a Qualsafe. Yna, bydd y cyrff dyfarnu yn darparu'r dystysgrif.

 •   Rydyn ni hefyd yn gweithio gyda nifer o gwmnïau TGCh sy'n darparu systemau, datrysiadau, cymorth a gwasanaethau cynnal a chadw er enghraifft Tribal (EBS). Er mwyn iddyn nhw ddarparu gwasanaethau i ni, bodloni'u rhwymedigaethau cytundebol ac ateb unrhyw broblemau technegol, efallai bydd angen i'r cwmnïau yma gyrchu systemau lle mae gwybodaeth bersonol yn cael ei   chadw.

7. Am faint o amser fydd y gwasanaeth yn cadw fy ngwybodaeth 

Caiff bob ffurflen gofrestru ei chadw am gyfnod o 7 mlynedd.

 

8. Eich gwybodaeth, eich hawliau"

Mae'r Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR) yn rhoi hawliau pwysig i chi, gan gynnwys yr hawl i gael gweld yr wybodaeth bersonol mae'r gwasanaethau yn ei chadw amdanoch chi.

 

Edrychwch ragor o wybodaeth am eich hawliau gwybodaeth a sut i'w defnyddio nhw.

 

9. Cysylltwch â ni 

Os oes gyda chi unrhyw bryderon neu os ydych chi eisiau rhagor o wybodaeth am sut mae'r   gwasanaeth yn defnyddio eich gwybodaeth bersonol, cysylltwch â ni gan ddefnyddio un o'r dulliau isod:

 

E-bost: Heulynrees@garth-olwg.cymru

 

Ffôn: 01443 570075

 

Trwy lythyr: Canolfan Dysgu Gydol Oes Garth Olwg, Pentre'r Eglwys, Pontypridd, CF38 1RQ

 

 

Help us improve - don't include personal or financial information, e.g. your National Insurance number or credit card details.