Skip to main content

Hysbysiad preifatrwydd - addysg i oedolion

Sut rydyn ni'n defnyddio'ch gwybodaeth bersonol at ddibenion y Gwasanaeth Dysgu Oedolion yn y Gymuned

Mae'r Cyngor yn darparu gwasanaethau ar gyfer cymunedau lleol a'r bobl sy'n byw ynddyn nhw.  Wrth wneud y gwaith yma, rhaid i ni gasglu gwybodaeth am y bobl rydyn ni'n darparu gwasanaethau ar eu cyfer nhw, defnyddio'r wybodaeth yma, a chadw cofnod o'r gwasanaethau yma. O ganlyniad i'r angen i gasglu gwybodaeth bersonol am unigolion, a'i defnyddio, rhaid i ni sicrhau eu bod nhw'n gwybod beth rydyn ni am ei wneud gyda'r wybodaeth yma, a gyda phwy y mae hawl gyda ni i'w rhannu. 

Yn yr hysbysiad preifatrwydd yma, rydyn ni wedi crynhoi rhai o'r ffyrdd allweddol rydyn ni'n defnyddio eich gwybodaeth bersonol at ddibenion addysg i oedolion. Dylech chi ddarllen yr wybodaeth yma yn ogystal â hysbysiad preifatrwydd corfforaethol y Cyngor

1. Pwy ydyn ni? Beth ydyn ni'n ei wneud?

Mae Gwasanaeth Dysgu Oedolion yn y Gymuned RhCT yn darparu ystod eang o gyfleoedd dysgu i oedolion yn yr awdurdod.

Mae nifer o'r cyrsiau sy'n cael eu cynnig wedi'u hachredu gyda chyrff dyfarnu allanol, gan gynnwys Agored Cymru, Qualsafe a BCS.

2. Pa fath o wybodaeth bersonol rydyn ni'n ei chadw ac am bwy?

Rydyn ni'n cadw gwybodaeth am unrhyw un sydd wedi mynychu un o'n cyrsiau neu achlysuron.

Bydd y mathau o wybodaeth rydyn ni'n eu cadw a'u prosesu fel arfer yn cynnwys:

 • Enw llawn
 • Cyfeiriad
 • Oedran/Dyddiad geni
 • Manylion cyswllt; rhif ffôn/cyfeiriad e-bost
 • Rhif Yswiriant Gwladol
 • Statws cyflogaeth
  • Manylion unrhyw fudd-daliadau (os yw'n berthnasol)
  • Anabledd
  • Tarddiad Ethnig
  • Hunaniaeth Genedlaethol
  • Hanes Addysg
  • Rhywedd
  • Dewis Iaith
  • Perthynas agosaf (cyswllt mewn argyfwng)

Bydd manylion eich cerdyn yn cael eu prosesu wrth gymryd taliadau ar gyfer cyrsiau â thâl. Darllenwch Hysbysiad Preifatrwydd (taliadau i'r Cyngor) am ragor o wybodaeth.

3. O ble mae'r gwasanaeth yn cael fy ngwybodaeth?

Rydyn ni'n casglu'r wybodaeth yma gan yr unigolyn sy'n cymryd rhan yn y cwrs neu'r achlysur. Bydd yr wybodaeth yn cael ei chasglu pan fyddwch chi'n cofrestru ar-lein ac ar ôl i chi gwblhau'r ffurflen gofrestru ar ddechrau'r cwrs

Mae'n bosibl y byddwn ni'n derbyn gwybodaeth amdanoch chi gan sefydliadau eraill, neu wasanaethau eraill, gan gynnwys Addysg Oedolion Cymru, Cymunedau am Waith a Mwy (CFW+).

Rydyn ni hefyd yn cofnodi'r cymhwyster/cymwysterau a enilloch chi drwy gydol y cwrs/cyrsiau.

4. Beth fyddwn ni'n ei wneud gyda'ch gwybodaeth bersonol?

Byddwn ni'n defnyddio'ch gwybodaeth chi er mwyn: 

 • Ymateb i'ch ymholiad/sylwadau/cwynion
 • Prosesu'r cais ar gyfer y cwrs sydd wedi'i ddewis
 • Monitro presenoldeb a chynnydd
 • Cysylltu â chi ynglŷn â’r cwrs os oes angen
 • Cysylltu â'r berthynas agosaf mewn argyfwng
 • Paratoi a darparu adroddiadau i Lywodraeth Cymru er mwyn dangos bod y cyrsiau yn cael eu cynnal mewn modd addas ac yn unol ag amodau'r cyllid
 • Dangos tystiolaeth o'r hyn sydd wedi'i gyflawni i'r cyrff dyfarnu fel bod modd cyflwyno tystysgrifau.
 • Rhif Dysgwr Unigryw – Bydd y gwasanaeth Rheoli Gwybodaeth Ledled Partneriaid yn defnyddio eich gwybodaeth chi i roi Rhif Dysgwr Unigryw i chi yn unig. Mae rhagor o fanylion am sut rydyn ni'n prosesu ac yn rhannu eich data ar gael drwy www.miap.gov.uk
 • Efallai y bydd eich manylion cyswllt yn cael eu rhannu â chontractwyr sy'n gweithredu ar ran Llywodraeth Cymru (gan gynnwys Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru (WEFO)), er mwyn cynnal ymchwiliadau neu arolygon o ddysgwyr presennol a chyn-ddysgwyr. Bydd hyn yn rhan o werthusiadau ffurfiol o raglenni a ariennir gan Lywodraeth Cymru. Os byddan nhw'n cysylltu â chi, byddan nhw'n egluro diben y cyfweliad neu'r arolwg i chi a bydd modd i chi gytuno i gymryd rhan neu wrthod gwneud hynny. Yna, bydd eich manylion yn cael eu dileu pan ddaw'r contract gwerthuso i ben. Efallai y byddwn ni hefyd yn cynnal ein gwerthusiadau/arolygon ein hunain a byddwn ni'n cysylltu â chi i gael eich barn ar ein gwasanaethau ni.  Mae'n bosibl y byddwn ni'n gwneud hyn yn uniongyrchol gyda chi neu adrannau eraill y Cyngor, neu gydag asiantaethau ymgynghorol allanol.

5. Beth yw'r sail gyfreithiol o ran defnyddio'r wybodaeth yma?

Mae'r ddeddfwriaeth Diogelu Data yn nodi ein bod ni'n cael defnyddio a rhannu gwybodaeth bersonol dim ond lle mae gyda ni reswm priodol a chyfreithlon dros wneud hynny.

Ein sail gyfreithiol ar gyfer prosesu gwybodaeth bersonol yw i arfer ein swyddogaethau fel awdurdod cyhoeddus ac i weithredu er budd y cyhoedd, h.y. darparu cyfleoedd o ran Dysgu Oedolion yn y Gymuned yn RhCT.

6. Ydy'r gwasanaeth yn rhannu fy ngwybodaeth bersonol ag unrhyw sefydliad arall?

Rydyn ni'n gweithio ar y cyd â nifer o sefydliadau partner dibynadwy er mwyn darparu ein gwasanaethau.  Byddwn ni'n rhannu gwybodaeth bersonol gyda'r partneriaid yma fel a ganlyn:

 •  Llywodraeth Cymru – er mwyn arddangos bod y cyrsiau yn cael eu cynnal yn addas ac yn unol ag amodau'r cyllid. 
 • Cyrff dyfarnu, megis Agored Cymru, Qualsafe a BCS. Yna, bydd y cyrff dyfarnu yn darparu'r dystysgrif. 

7. Am ba mor hir bydd fy ngwybodaeth i'n cael ei chadw?

Mae pob ffurflen ymrestru yn cael ei chadw am gyfnod o 7 mlynedd, neu am gyhyd ag sydd rhaid gwneud yn gyfreithiol.

8. Eich gwybodaeth, eich hawliau

Mae'r Rheoliadau Diogelu Data Cyffredinol yn rhoi hawliau pwysig i chi, gan gynnwys yr hawl i gael gweld yr wybodaeth bersonol mae'r gwasanaethau yn ei chadw amdanoch chi.

Cliciwch yma am ragor o wybodaeth am eich hawliau gwybodaeth a sut i'w defnyddio nhw. 

9. Cysylltu â ni

Os oes unrhyw bryderon gyda chi neu os ydych chi eisiau gwybod rhagor am sut rydyn ni'n trin eich gwybodaeth bersonol, mae modd i chi gysylltu â ni gan ddefnyddio'r dulliau isod:

E-bost: addysgoedolion@rctcbc.gov.uk   

Ffôn: 01443 570075

Llythyr: Canolfan Dysgu Gydol Oes Garth Olwg, Heol Sant Illtyd, Pentre'r Eglwys, Pontypridd, CF38 1RQ