Skip to main content

Beth yw'r meini prawf ar gyfer dod yn Gynghorydd?

I ddod yn gynghorydd gyda Chyngor Rhondda Cynon Taf, rhaid i chi fod:
  • yn 18 oed neu'n hŷn ac ar gofrestr etholiadol yr awdurdod lleol rydych chi'n dymuno ei chynrychioli
  • wedi gweithio yn yr ardal am y 12 mis diwethaf neu fwy
  • wedi meddiannu tir yn yr ardal, naill ai fel perchennog neu denant, am 12 mis neu fwy.

I weld a ydych chi'n bodloni'r meini prawf i ddod yn gynghorydd, cyfeiriwch at Ddeddf Llywodraeth Leol 1972, sy'n amlinellu manylion y cymhwyster yn llawn.

Does dim modd i chi fod yn Gynghorydd os ydych chi:

  • Yn gweithio i Gyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf; (mae hyn ond yn berthnasol i Gynghorwyr y Fwrdeistref Sirol - nid Cynghorwyr Cymuned)
  • Yn dal swydd â chyfyngiadau gwleidyddol mewn awdurdod arall;
  • Yn fethdalwr;
  • Wedi treulio cyfnod yn y carchar (neu wedi derbyn dedfryd wedi'i ohirio) o 3 mis neu fwy yn ystod y 5 mlynedd diwethaf;
  • Wedi'ch gwahardd o dan ddeddfwriaeth sy'n ymwneud ag arferion anghyfreithlon neu lygredig