Skip to main content

Cofrestru i bleidleisio

Dim ond os yw eich enw ar Gofrestr yr Etholwyr y cewch chi fwrw pleidlais mewn etholiadau.

Mae modd i chi gofrestru i bleidleisio os ydych chi'n bodloni'r meini prawf canlynol:


Yn Breswylydd (yn byw fel arfer) yng Nghymru ac yn 14 oed neu’n hŷn (ond fydd dim modd i chi bleidleisio yn etholiadau'r Senedd neu cyngor lleol nes eich bod yn 16 oed na phleidleisio mewn etholiadau Seneddol neu Gomisiynydd Heddlu a Throsedd y DU nes eich bod yn 18 oed, os yn gymwys).

Rhaid i chi hefyd fod naill ai:

  • yn ddinesydd o Brydain, Gweriniaeth yr Iwerddon neu'r Undeb Ewropeaidd, neu
  • yn ddinesydd cymwys o'r Gymanwlad neu'n ddinesydd tramor sydd â chaniatâd i ddod i mewn i'r DU yn      ddinesydd o’r Gymanwlad sydd â chaniatâd i ddod i mewn i’r DU neu aros ynddi, neu nad oes angen caniatâd o’r fath arno/arni.

Mae modd i chi gofrestru ar-lein yma.

Beth os ydw i'n byw dramor?

Os ydych chi'n ddinesydd o Brydain sy'n byw dramor, mae modd i chi wneud cais i fod yn bleidleisydd tramor.

Mae'n rhaid eich bod wedi'ch cofrestru i bleidleisio fel preswylydd yn y DU yn ystod y 15 mlynedd diwethaf a bod yn gymwys i bleidleisio yn etholiadau cyffredinol Senedd y DU.

Os oeddech yn rhy ifanc i gofrestru pan wnaethoch chi adael y DU, mae dal modd i chi gofrestru fel pleidleisiwr tramor. Mae modd i chi wneud hyn os oedd eich rhiant neu warchodwr wedi'i gofrestru i bleidleisio yn y DU, cyn belled â'ch bod wedi gadael y DU ddim mwy na 15 mlynedd yn ôl.

Dim ond mewn etholiadau cyffredinol Seneddol y DU y mae modd i bleidleiswyr tramor bleidleisio, a bydd angen iddyn nhw adnewyddu eu cais bob 12 mis.

Mae modd i chi gofrestru ar-lein yma.

Beth os ydw i yn y Lluoedd Arfog neu'n was y Goron?

Mae modd i chi gofrestru fel pleidleisiwr yn y lluoedd arfog:

  • os ydych chi’n aelod o'r Lluoedd Arfog
  • os ydych chi’n briod neu bartner sifil rhywun yn y Lluoedd Arfog; neu
  • Yng Nghymru, mae plentyn 14 oed neu’n hŷn y mae ei riant neu ei warcheidwad yn aelod o Luoedd ei Mawrhydi hefyd yn gymwys i gofrestru fel pleidleisiwr yn y lluoedd arfog. Mae'n rhaid eu bod yn byw yng Nghymru neu y bydden nhw'n byw yng Nghymru pe na fyddai eu rhiant neu warcheidwad ar ddyletswydd dramor. Fydd dim modd iddyn nhw bleidleisio yn etholiadau'r Senedd nes eu bod yn 16 oed, na phleidleisio mewn etholiadau Seneddol y DU, etholiadau cyngor lleol neu etholiadau'r Comisiynydd Heddlu a Throseddu nes eu bod yn 18 oed.

Mae modd i chi gofrestru ar-lein yma.

Mae modd i chi gofrestru fel pleidleisiwr gwas y Goron os ydych yn debygol o fod ar ddyletswydd dramor fel:

  • Gwas y Goron (er enghraifft diplomataidd neu wasanaeth sifil tramor)
  • Un o weithwyr 'British Council'
  • Priod neu bartner sifil gwas y Goron neu gyflogai'r 'British Council'
  • Yng Nghymru, mae plentyn 14 oed neu'n hŷn y mae ei riant neu ei warcheidwad yn was i'r Goron hefyd yn gymwys i gofrestru fel pleidleisiwr yn y lluoedd arfog. Mae'n rhaid eu bod yn byw yng Nghymru neu y bydden nhw'n byw yng Nghymru pe na fyddai eu rhiant neu warcheidwad ar ddyletswydd dramor. Fydd dim modd iddyn nhw bleidleisio yn etholiadau'r Senedd nes eu bod yn 16 oed, na phleidleisio mewn etholiadau Seneddol y DU, etholiadau cyngor lleol neu etholiadau'r Comisiynydd Heddlu a Throseddu nes eu bod yn 18 oed.

Beth os does gen i ddim cyfeiriad sefydlog?

Mae gennych chi hawl o hyd i gofrestru i bleidleisio hyd yn oed os does gyda chi ddim cyfeiriad sefydlog parhaol. Mae modd i chi gofrestru mewn lleoliad lle rydych chi’n treulio cryn dipyn o amser neu y mae gyda chi ryw fath o gysylltiad ag ef. Mae modd i hyn fod yn unrhyw le o fewn yr awdurdod lleol, er enghraifft, cyfeiriad parhaol blaenorol, lloches neu fainc. Cysylltwch â'r swyddfa am ragor o wybodaeth.

Cofrestru dienw

Os byddai'ch diogelwch yn cael ei beryglu petai eich enw yn cael ei gynnwys ar y gofrestr etholiadol, mae modd i chi wneud cais i gofrestru'n ddienw. I gofrestru i bleidleisio'n ddienw, rhaid i chi ddarparu tystiolaeth ddogfennol o orchymyn llys neu ardystiad gan berson awdurdodedig i gefnogi eich cais. Cysylltwch â'r swyddfa am ragor o wybodaeth.

I gael rhagor o fanylion ysgrifennwch at: -

Uned Gwasanaethau Etholiadol

10-12 Heol Gelliwastad

Pontypridd

CF37 2BW

Ffôn: 01443 490100
 
Tudalennau Perthnasol