Bydd Asiantaeth y Swyddfa Brisio (VOA) yn pennu gwerth ardrethol ar gyfer eich eiddo. Bydd y Cyngor yn defnyddio’r gwerth yma i gyfrifo faint fydd eich bil treth.

Bydd y gwerth ardrethol yn cael ei luosi â ffigwr sy’n cael ei osod yn flynyddol gan Lywodraeth Cymru (y lluosydd) er mwyn cyfrifo’r swm sy’n daladwy.

A all y gwerth ardrethol newid?

Gall yr Asiantaeth newid y gwerth os yw hi o’r farn bod newid sylweddol wedi bod i’r eiddo, er enghraifft, os oes estyniad newydd, neu os yw’r adeilad wedi cael ei rannu neu’i gyfuno.

Mewn rhai achosion, caiff talwr y trethi busnes (a phobl benodol eraill, gan gynnwys y Cyngor, sydd â buddiant yn yr eiddo) ofyn i’r gwerth ardrethol gael ei adolygu.

Os yw talwr y trethi a’r Asiantaeth yn methu â chytuno ar y gwerth ardrethol sy’n cael ei awgrymu, bydd y mater yn cael ei gyfeirio at y Tribiwnlys Prisio.

Gaf i apelio yn erbyn unrhyw newidiadau?

Cewch. Anfonwch eich apêl at:

Asiantaeth y Swyddfa Brisio

Tŷ Rhodfa,
Tŷ Glas Road
Llanisien
Caerdydd
CF14 5GR

Ffôn: 03000 505505
Os apeliwch chi yn erbyn eich gwerth ardrethol, bydd rhaid i chi dalu’r swm sydd ar eich bil trethi hyd nes bod canlyniad yr apêl yn cael ei bennu.

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.