Skip to main content

Angladdau Iechyd y Cyhoedd

Mae Deddf Iechyd y Cyhoedd (Rheoli Clefydau) 1984 yn gosod dyletswydd statudol ar Gyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf i gofrestru marwolaeth, a threfnu angladd, unrhyw berson sydd wedi marw lle nad oes unrhyw deulu neu gyfeillion yn hysbys y mae modd iddyn nhw wneud y trefniadau angenrheidiol.

Mae'r Cyngor, ynghyd â llawer o awdurdodau lleol eraill, wedi wynebu'r profiad o gynnydd aruthrol mewn Ceisiadau Rhyddid Gwybodaeth (RhG) oddi wrth gwmnïau sy'n cynnig olrhain perthnasau agosaf unigolion sy'n cael eu claddu o dan Ddeddf Iechyd y Cyhoedd (Rheoli Clefydau) 1984. Mae'r Cyngor, yn ymateb i nifer y ceisiadau Rhyddid Gwybodaeth ar y mater yma, wedi creu'r dudalen restr yma er mwyn gwneud yn gyhoeddus bob achos y mae'n ei gyfeirio at Gyfreithiwr y Trysorlys. Yn y ffordd yma, mae'r Cyngor wedi cyflawni ei rwymedigaeth o dan Adran 22 o Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth (gwybodaeth y bwriedir ei chyhoeddi yn y dyfodol) ac fe fydd, o hyn ymlaen, yn gwrthod pob cais o’r fath, ac yn cyfeirio’r sawl sy’n gwneud cais i'r dudalen yma.


Public Health Funerals
EnwDyddiad MarwWedi'i gyfeirio at Gyfreithiwr y Trysorlys?
V I Slade 08.09.2009 Do
D J Sweet 25.11.2009 Naddo
J Tye 27.03.2009 Nadoo
A Thacker 17.03.2010 Naddo
D G Thomas 15.11.2010 Naddo
K Hughes 12.08.2010 Do
T R Daw 13.08.2011 Naddo
M Rigdon 26.04.2011 Naddo
S Payne 10.10.2011

Naddo

P Marsh 05.11.2011 Naddo
M M Lloyd 11.10.2011 Do
M Davies 16.11.2011 Do
Al J Davies 14.04.2012 Naddo
J O'Neil McCann 02.05.2012 Naddo
P S Jenkins 23.05.2012 Naddo
T W Davies 07.02.2013 Naddo
P Davies 23.03.2013 Do
A Williams 17.07.2013 Naddo
D Jones 15.07.2013 Naddo
K Eldrige 12.11.2013 Naddo
T J Parry 22.12.2013 Naddo
C Beach 25.06.2014 Naddo
R Sheperd 29.09.2014 Do
T Edwards 30.01.2015 Naddo
J M Legatt 24.05.2015 Naddo
B H Bevan 09.12.2015 Naddo
B Evans 21.03.2016 Naddo
W H Hudson 16.09.2016 Naddo
E Winfield 30.10.2016 Naddo
B D Pine 06.12.2016 Naddo
B Richards 10.05.2017 Naddo
A Johnson 22.05.2017 Do
D Protheroe 19.06.2017 Naddo
C Peach 19.09.2017 Naddo
R V Rowsell 05.10.2017 Do
R F Payne 23.11.2017 Naddo
D J Edmunds 16.01.2018 Naddo
R Thomas 11.04.2018 Do
K J George 30.04.2018 Naddo
R Hunt 04.06.2018 Naddo
P D Evans 25.10.2018 Naddo
M J Evans 02.11.2018 Naddo
I Williams 11.11.2018 Naddo
M L Plummer 16.01.2019 Naddo

Yn unol â Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000, mae enwau a chyfeiriadau wedi cael eu golygu neu'u cadw yn ôl o dan y ddau esemptiad canlynol:

Adran 21  - Gwybodaeth sy'n hygyrch i'r ceisydd drwy ddulliau eraill

Er y gallaf gadarnhau fod Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf (CBSRhCT) yn dal peth o'r wybodaeth y gofynnwyd amdani, nid yw'r Cyngor yn derbyn ei fod yn dal yr wybodaeth yn rhinwedd ei hawl ei hun, eithr ar ran Adran Cyfreithiwr y Trysorlys.  Mae modd cyrchu rhai manylion ystadau'r bobl hynny sydd wedi marw ac wedi cael eu trosglwyddo i Adran Cyfreithiwr y Trysorlys drwy wefan Cyfreithiwr y Trysorlys, neu ar y wefan Bona Vacantia.

Adran 31(1)(a) - Gorfodi'r Gyfraith (atal a datgelu troseddau)

Fydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf ddim yn datgelu manylion cyfeiriad i'r pau cyhoeddus lle maent yn perthyn i eiddo gwag yr ymadawedig gan y bydd yr eiddo yn debygol o fod yn wad, ac y gallai fod yn dal i gynnwys papurau ac eiddo personol yr ymadawedig.  Dyw'r Cyngor ddim yn credu y byddai er budd y cyhoedd i ddatgelu gwybodaeth sy'n perthyn i eiddo gwag cyn i Gyfreithwyr y Trysorlys gael diogelu asedau'i ystad.  Yn ychwanegol at hynny, byddai rhannu enw'r ymadawedig, a'i gymryd gyda gwybodaeth arall sydd ar gael yn rhwydd - hynny yw, rhestr etholwyr, cofnod yn y Llyfr Ffôn, gwefan 192.com, yn gwneud adnabod eiddo yn weddol hawdd