Skip to main content

Adroddiad Cydraddoldeb Blynyddol

Mae'n ofynnol i'r Cyngor, yn unol â Dyletswyddau Cydraddoldeb Cymru, adrodd yn flynyddol ynglŷn â sut mae e wedi cyflawni'r Ddyletswydd Cydraddoldeb Cyffredinol sydd wedi'i nodi yn Neddf Cydraddoldeb 2010.

Mae modd lawrlwytho'r ddogfen o'r dudalen hon ac mae'n cynnwys yr wybodaeth sydd ei hangen er mwyn i'r Cyngor gwrdd â'r dyletswyddau.

Mae Dyletswydd Cydraddoldeb y Sector Cyhoeddus yn mynnu bod pob un o'r awdurdodau cyhoeddus sy'n gorfod cydymffurfio â'r dyletswyddau penodol Cymru, yn cyhoeddi adroddiad cydraddoldeb blynyddol erbyn 31 Mawrth bob blwyddyn. 

Mae'r rheoliadau yn mynnu'r canlynol:

Rhaid bod adroddiad 2021/222 yn nodi:

  • Camau y mae'r awdurdod wedi'u cymryd er mwyn nodi a chasglu'r wybodaeth berthnasol
  • Sut mae'r awdurdod wedi defnyddio'r wybodaeth yma wrth gwrdd â 3 nod y ddyletswydd gyffredinol
  • Unrhyw resymau dros beidio â chasglu'r wybodaeth berthnasol
  • Datganiad ar ba mor effeithiol yw trefniadau'r awdurdod ar gyfer nodi a chasglu'r wybodaeth berthnasol
  • Gwybodaeth benodol ynglŷn â chyflogaeth, gan gynnwys gwybodaeth am hyfforddiant a chyflog
  • Cynnydd o ran cyflawni pob un o'i hamcanion cydraddoldeb yr awdurdod
  • Datganiad o ba mor effeithiol yw camau gweithredu'r awdurdod tuag at gyflawni pob un o'u hamcanion cydraddoldeb.

Am fanylion llawn yr adroddiad, darllenwch  Adroddiad Cydraddoldeb Blynyddol (pdf).

Os hoffech chi gael ragor o wybodaeth am y Cynllun, neu gopi o'r Cynllun mewn fformat neu iaith arall, cysylltwch â'r garfan Cydraddoldeb ac Amrywioldeb drwy ffonio 01443 444531 neu e-bostio cydraddoldeb@rctcbc.gov.uk.