Skip to main content

Gwybodaeth am Gyfleoedd Cyfartal

Mae'r Cyngor wedi ymrwymo i hyrwyddo gwerth amrywiaeth a chynhwysiant trwy addysg ac ymwybyddiaeth i gyflawni diwylliant cynhwysol lle mae staff a chwsmeriaid yn cael eu gwerthfawrogi am bwy ydyn nhw.

Mae Uwch Hyrwyddwyr Amrywiaeth y Cyngor yn cynorthwyo rhwydweithiau staff y Cyngor mewn modd gweithredol ac amlwg: Cynghreiriaid; Anableddau a Chynhalwyr; Niwroamrywiaeth; Perthyn (LHDTCRhA+) a Sbotolau (Cydraddoldeb Hil).

Mae ein Carfan Amrywiaeth a Chynhwysiant yn rhoi cymorth i weithredu polisïau a strategaethau'r Cyngor, megis y Polisi Cydraddoldeb ac Amrywiaeth, y Polisi Urddas yn y Gwaith, y Cynllun Cydraddoldeb Strategol ac Asesiadau Effaith ar Gydraddoldeb. Mae'n gweithio gyda phartneriaid mewnol ac allanol i gyflawni ymrwymiad y Cyngor i sicrhau cydraddoldeb i bawb. Mae rhai o'r sefydliadau maen nhw’n gweithio gyda nhw wedi’u rhestru isod:

Business Disability Forum
Mae'r Business Disability Forum (BDF) yn sefydliad nid er elw sy'n gweithio gyda busnesau a llywodraethau o bob cwr o'r byd i hyrwyddo cynhwysiant anableddau. Mae'r BDF yn darparu cyngor partneriaeth arbenigol sy'n ymwneud â sut mae modd i'r Cyngor fod yn fwy Ystyriol o Anableddau.
Business Disability forum
Business in the Community (Siarter Hil yn y Gwaith)
Mae Business in the Community (BITC) yn elusen fusnes yn y DU sy'n hyrwyddo arferion busnes cynaliadwy a chyfrifol. Mae BITC yn darparu cyngor a hyfforddiant yn ymwneud â sut mae modd i fusnesau a llywodraethau gael effaith gadarnhaol ar ein cymunedau lleol. Mae'r Cyngor wedi llofnodi 'Siarter Hil yn y Gwaith' BITC, sy'n ein helpu ni i hyrwyddo cydraddoldeb hil ledled y fwrdeistref sirol, boed ein sefydliad ni neu'n fusnes lleol.
Business in community
Cynllun Hyderus o ran Anabledd

Mae Hyderus o ran Anabledd yn gynllun gan Lywodraeth y DU sy'n annog cyflogwyr i feddwl yn wahanol am anableddau a chyflogaeth. Mae'r Cyngor yn Gyflogwr Anableddau Lefel 2. Am ragor o wybodaeth yn ymwneud â'r Cynllun, bwriwch olwg ar wefan Llywodraeth y DU

Disability Confident
Cylch Trafod Materion Anabledd

Mae'r Cylch Trafod Materion Anabledd yn cwrdd sawl gwaith y flwyddyn ac ar agor i holl drigolion Rhondda Cynon Taf.

Mae'n cynnig cyfle diogel i drafod unrhyw rwystrau maen nhw wedi'u hwynebu wrth geisio cael mynediad at Wasanaethau'r Cyngor. Croesewir syniadau am sut i wella darpariaeth gwasanaethau. Mae cyfle i aelodau gymryd rhan mewn ymgynghoriadau gan sawl adran o'r Cyngor hefyd.

Rydyn ni eisiau gwneud gwasanaethau'r Cyngor mor gynhwysol â phosib ac yn croesawu unrhyw adborth neu farn gan drigolion Rhondda Cynon Taf sydd ag anableddau a'r rheiny sydd â diddordeb mewn materion yn ymwneud ag anableddau. Am ragor o wybodaeth, ffoniwch y Garfan Amrywiaeth a Chynhwysiant ar 01443 444529 neu e-bostiwch cydraddoldeb@rctcbc.gov.uk
Cynghorau Balch
Cafodd Cynghorau Balch ei sefydlu yn 2015 ac mae’n gydweithfa o Awdurdodau Lleol ledled Cymru sy'n ymroddedig i ddod ynghyd i gefnogi materion ac achlysuron LHDTCRhA+. Mae modd dod o hyd i ragor o wybodaeth am Gynghorau Balch yn yr adran Cynghorau Balch ar wefan y Cyngor.
Proud Council
Ymwybyddiaeth o Awtistiaeth
Rydyn ni am wneud yn siŵr bod ein gwasanaethau mor hygyrch â phosibl. Ar hyn o bryd, mae'r Cyngor yn gweithio tuag at ddod yn sefydliad Ymwybodol o Awtistiaeth achrededig gan Awtistiaeth Cymru. Mae ein carfanau Adnoddau Dynol a Gwelliannau Digidol wedi cwblhau'r hyfforddiant ac wedi derbyn eu hachrediad. Mae modd dod o hyd i ragor o wybodaeth am achrediad Ymwybodol o Awtistiaeth ar wefan Awtistiaeth Cymru
Autism Aware
Stonewall

Mae Stonewall yn Elusen LHDTCRhA+ yn y DU. Mae Stonewall yn cefnogi hawliau a lles unigolion lesbiaidd, hoyw, deurywiol, trawsryweddol a chwiar ac yn eiriolwyr dros faterion cynhwysiant a chydraddoldeb LHDTCRhA+ mewn sawl maes gwahanol.

Mae Cyngor Rhondda Cynon Taf yn aelod o gynllun Hyrwyddwyr Amrywiaeth Stonewall sy'n ceisio hyrwyddo cynhwysiant LHDTCRhA+ yn y gweithle ac y gwasanaethau mae sefydliadau yn eu cynnig. Er mwyn dysgu rhagor am Stonewall neu'r Cynllun Hyrwyddwyr Amrywiaeth, bwriwch olwg ar wefan Stonewall UK

Stonewall
Texthelp
Mae'r Cyngor yn defnyddio adnodd Texthelp o'r enw ReachDeck ar ein prif wefan - dyma'r bar offer sy'n ymddangos ar frig y dudalen. Mae'r adnodd yma'n caniatáu i bob tudalen gwe a PDF sydd wedi'u cynnwys ar y wefan gael eu darllen yn uchel ichi os oes angen. Mae hefyd yn rhoi'r modd ichi doglo iaith y tudalennau os oes angen. Am ragor o wybodaeth yn ymwneud â sut i ddefnyddio ReachDeck er mwyn pori ein gwefan ni, cliciwch ar yr eicon gofynnod ar frig y dudalen.
Text help
Gwasanaeth Dehongli a Chyfieithu Cymru (GDCC/WITS)
Mae Gwasanaeth Dehongli a Chyfieithu Cymru (GDCC) yn sefydliad sy'n gweithredu ledled Cymru sy'n cydlynu cyfieithwyr proffesiynol ac arbenigol ar gyfer sefydliadau sector gyhoeddus megis byrddau iechyd, llywodraethau a chynghorau lleol. Mae GDCC yn darparu gwasanaeth cyfieithu a dehongli i'r Cyngor mewn unrhyw iaith, ac eithrio'r Gymraeg. Mae gwasanaethau Cymraeg yn cael eu darparu gan garfan y Cyngor.
Wales interpretation and translation service
Dim Hiliaeth Cymru (Llw)

Cafodd Dim Hiliaeth Cymru ei sefydlu gan Race Council Cymru ac mae’n llw i unigolion a sefydliadau ddod ynghyd mewn undod a diben er mwyn dweud NA wrth hiliaeth ym mhob ffurf.

Arwyddodd Cyngor Rhondda Cynon Taf Lw Dim Hiliaeth Cymru ym mis Ionawr 2021 ac yn ymrwymedig i gynnal polisi dim goddefgarwch o ran hiliaeth yn ein gwasanaethau a gweithleoedd.

Zero Racism

Os hoffech chi ragor o wybodaeth ynglŷn ag unrhyw beth sydd wedi'i nodi uchod, e-bostiwch Garfan Amrywiaeth a Chynhwysiant y Cyngor ar Cydraddoldeb@rctcbc.gov.uk neu ffoniwch 01443 444529.