Skip to main content

Newyddion

Cyn-filwr Rhyfel Ynysoedd Falkland yn Canmol Cymorth y Cyngor

Mae Gwasanaeth i Gyn-filwyr y Cyngor ar gael i gynnig help a chymorth i'r sawl sydd eu hangen fwyaf. Dyma'r pwynt cyswllt cyntaf i lawer o gyn-filwyr a'u teuluoedd sy'n byw yn Rhondda Cynon Taf.

26 Hydref 2021

BYDDWCH YN WYRDD yn ystod Calan Gaeaf eleni!

Ysbrydion, gwrachod a newid yn yr hinsawdd – dyma ambell i beth fydd yn codi ofn yn ystod Calan Gaeaf eleni.

25 Hydref 2021

Cynnal ymchwiliadau tir ar Domen Graig Ddu, Dinas, sydd dan berchnogaeth breifat

Mae'r Cyngor wedi penodi contractwr i gynnal ymchwiliadau tir ar domen Graig Ddu yn ardal Dinas. Bydd y gwaith sy'n cychwyn heddiw yn llywio adolygiad manwl o'r safle ac yn galluogi gwaith monitro ychwanegol ar ben yr archwiliadau...

25 Hydref 2021

Darlledu Cyfarfod Pwyllgor yn Fyw am y Tro Cyntaf

Mae Cyngor Rhondda Cynon Taf wedi darlledu cyfarfod pwyllgor yn fyw am y tro cyntaf, gan alluogi'r cyhoedd i wylio'r broses ddemocrataidd yn fyw.

23 Hydref 2021

Siopwch yn Lleol, Shw mae Siôn Corn!

Mae'r Cyngor wedi cyhoeddi bod Siôn Corn ei hun yn dod i ganol tref leol i ledaenu hwyl yr ŵyl.

22 Hydref 2021

Cyflwyno modiwl yn ysgolion uwchradd Pontypridd i godi ymwybyddiaeth o ganser y coluddyn

Bydd disgyblion blwyddyn 7 mewn chwe ysgol uwchradd ar draws Pontypridd a Llantrisant yn cwblhau rhaglen ddysgu â'r nod o godi ymwybyddiaeth o ganser y coluddyn. Cafodd y rhaglen ei datblygu trwy waith Ysgol Uwchradd Pontypridd gyda...

22 Hydref 2021

Ailgydio mewn cyfarfodydd wyneb yn wyneb ar gyfer ymgynghoriad ar gyllideb 2022/23

Mae Aelodau'r Cabinet wedi cytuno ar gynnal ymgynghoriad dau gam ar gyllideb y Cyngor ar gyfer 2022/23. Bydd achlysuron wyneb yn wyneb yn dychwelyd i'n cymunedau eleni, ar y cyd â defnyddio dull digidol ar wefan newydd Dewch i Siarad

22 Hydref 2021

Nodi Mis Hanes Pobl Dduon

Bydd Taith Pyllau Glo Cymru: Parc Treftadaeth Cwm Rhondda yn cynnal achlysur cyffrous ar y cyd â The Drama Hut yn ystod Hanner Tymor yr Hydref.

22 Hydref 2021

Nifer y cartrefi gwag yn Rhondda Cynon Taf wedi gostwng

Mae'r Cabinet wedi cytuno i ymestyn Strategaeth Cartrefi Gwag RhCT cyn i'r Cyngor fabwysiadu fersiwn wedi'i diweddaru y flwyddyn nesaf. Mae llwyddiant y Strategaeth dros y ddwy flynedd ddiwethaf wedi golygu bod 501 o gartrefi gwag...

20 Hydref 2021

Ymchwiliadau tir ar y B4273 Heol Ynysybwl, Glyn-coch

Bydd ymchwiliadau tir yn dechrau o ddydd Llun ar Heol Ynysybwl, Glyn-coch. Bydd angen newid trefniadau traffig lleol dros y tair wythnos nesaf i lywio gwaith sefydlogi argloddiau yn y lleoliad yma yn y dyfodol

20 Hydref 2021

Chwilio Newyddion