Skip to main content

Newyddion

Arweinydd y Cyngor yn Ymateb i Alwad Llywodraeth Cymru

Cynghorydd Andrew Morgan: "Rwy gant y cant o blaid galwad y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol, i Gymru dderbyn ei chyfran deg o'r cyllid er mwyn mynd i'r afael â'r mater yma mewn modd effeithiol"

28 Medi 2021

Ymestyn y Cyflog Byw Go Iawn i bob maes dan gontract yn y sector gofal cymdeithasol annibynnol

Mae modd i'r Cyngor ymrwymo'n ffurfiol i sicrhau bod yr holl weithwyr gofal cymdeithasol i oedolion annibynnol dan gontract i'r Cyngor a phawb sy'n cael ei dalu'n uniongyrchol yn Rhondda Cynon Taf yn cael y Cyflog Byw Go Iawn o leiaf...

28 Medi 2021

Y Cabinet i ystyried cynigion newydd yn rhan o Raglen Ysgolion yr 21ain Ganrif

Mae'n bosibl y bydd modd i'r Cyngor ddatblygu sawl prosiect Ysgolion yr 21ain Ganrif diolch i gyllid ychwanegol gwerth £85miliwn gan Raglen Ysgolion a Cholegau'r 21ain Ganrif Llywodraeth Cymru. Mae hyn yn cynnwys ysgol arbennig newydd a...

28 Medi 2021

Cefnogi ein Cymuned y Lluoedd Arfog a Theuluoedd Gwasanaeth Milwrol

Mae merch arwr Rhyfel y Falklands a gafodd ei ladd pan fomiwyd llong y Sir Galahad bron i 40 o flynyddoedd yn ôl yn dweud ei bod yn ddiolchgar i Wasanaeth i Gyn-filwyr y Cyngor, ac i grŵp Valley Veterans.

28 Medi 2021

Canmoliaeth fawr i'r Cyngor yn y Gwobrau Rheoli

Mae Cyngor Rhondda Cynon Taf wedi cael canmoliaeth fawr yng Ngwobrau Rhagoriaeth mewn Rheoli Pobl 2021, a gynhaliwyd yn ystod Cynhadledd Rithwir Cymdeithas Rheolwyr Pobl y Gwasanaethau Cyhoeddus yr wythnos yma.

28 Medi 2021

Ymestyn rheolau i leihau ymddygiad gwrthgymdeithasol sy'n gysylltiedig ag alcohol

Bydd y rheolau sy'n gorfodi 'dim parthau alcohol' ar strydoedd canol trefi Aberdâr a Phontypridd mewn grym am dair blynedd arall - ar ôl i'r Cabinet gytuno ar Orchymyn Diogelu Mannau Cyhoeddus newydd ar ôl ystyried adborth ymgynghori

27 Medi 2021

Lido Ponty wedi ymestyn y tymor presennol tan 17 Hydref

Mae'r garfan anhygoel yn Lido Cenedlaethol Cymru, Lido Ponty wedi ymestyn y tymor presennol tan 17 Hydref!

24 Medi 2021

Y Cyngor i fabwysiadu Strategaeth Dwristiaeth RhCT

Gyda chytundeb y Cabinet, bydd y Cyngor yn mabwysiadu Strategaeth Dwristiaeth arfaethedig RhCT i hyrwyddo'r Fwrdeistref Sirol i ymwelwyr, a hynny ar ôl i'r strategaeth gael ei diweddaru gan ddefnyddio adborth ymgynghoriad a gynhaliwyd...

24 Medi 2021

Cronfa Teithio Llesol 2021/22 – Cyllid ychwanegol i'r Cyngor

Mae'r Cyngor wedi sicrhau £661,000 ychwanegol gan Gronfa Teithio Llesol Llywodraeth Cymru ar gyfer 2021/22. Bydd yr arian yn cael ei ddefnyddio ar gyfer gwaith gwella croesfannau i gerddwyr a llwybrau hamdden, a gwaith pellach ar Lwybr...

24 Medi 2021

Cymeradwyo adeilad ysgol newydd gwerth £9m ar gyfer YGG Llyn-y-Forwyn

Mae'r Cabinet wedi cytuno'n ffurfiol ar gynlluniau gwerth £9m i ddarparu adeilad ysgol newydd ar gyfer Ysgol Gynradd Gymraeg Llyn-y-Forwyn yng Nglynrhedynog - gan ddefnyddio safle newydd i ddarparu gwell cyfleusterau ac ehangu'r cynnig...

23 Medi 2021

Chwilio Newyddion