Skip to main content

Newyddion

Dathlu ein Mannau Gwyrdd

Mae gan ardal Rhondda Cynon Taf rai o'r parciau a mannau gwyrdd gorau yng Nghymru – mae'n swyddogol!

14 Hydref 2021

Llwyddiant yng Ngwobrau Mudiad Meithrin

The hard work, dedication and commitment of the Council's early years workforce in Rhondda Cynon Taf, through the medium of Welsh, has been officially recognised at the Mudiad Meithrin National Awards.

14 Hydref 2021

Atafael miliwn o sigaréts anghyfreithlon

Mae miliwn o sigaréts anghyfreithlon, a allai fod gwerth dros £200,000 ar y stryd, wedi'u hatafael yng Nghymru yn rhan o ymgyrch sylweddol i fynd i'r afael â masnach dybaco anghyfreithlon y wlad.

13 Hydref 2021

Llysgenhadon Gofalwn yn codi proffil Gofal Cymdeithasol yn RhCT

Mae staff gofal cymdeithasol a blynyddoedd cynnar brwdfrydig o Gyngor Rhondda Cynon Taf yn rhan o rwydwaith cenedlaethol o Lysgenhadon Gofalwn, yn annog eraill i ystyried gyrfa werth chweil mewn gwaith gofal.

12 Hydref 2021

Wythnos Democratiaeth Leol RhCT – Llunio'r Dyfodol

Yn rhan o Wythnos Democratiaeth Leol, mae Cyngor Rhondda Cynon Taf yn lansio nifer o achlysuron a gweithgareddau hyrwyddo sydd â'r nod o arddangos y broses wleidyddol yn RhCT

12 Hydref 2021

Mae Her Rithwir Nos Galan 2021 yn LLAWN

Mae'r cyfnod cofrestru ar gyfer Her Rithwir Nos Galan 2021 wedi dod i ben, ar ôl i 1,500 o bobl o bob cefndir sicrhau eu lle!

12 Hydref 2021

Mae'r Cyngor yn gwneud ymrwymiad o ran Cyflog Byw Gwirioneddol i'r holl weithwyr gofal

Mae'r Cabinet wedi cytuno i'r Cyngor sicrhau y bydd ei holl weithwyr gofal i oedolion yn y sector gofal cymdeithasol annibynnol dan gontract, yn ogystal â phawb sy'n cael ei dalu'n uniongyrchol, yn cael y Cyflog Byw Gwirioneddol o leiaf...

08 Hydref 2021

Datblygu cynigion Ysgolion yr 21ain Ganrif mawr newydd

Mae'r Cabinet wedi cefnogi cynlluniau cychwynnol i ddefnyddio cyllid newydd, gwerth £85 miliwn, Rhaglen Ysgolion a Cholegau'r 21ain Ganrif Llywodraeth Cymru. Bydd prosiectau yn Llanhari, Cymer, Glyn-coch, Pen-rhys, Llanilltud Faerdref...

07 Hydref 2021

Cyllid ychwanegol o £1.5 miliwn ar gyfer gwaith cynnal a chadw ffyrdd wedi'i gytuno gan y Cabinet

Mae'r Cabinet wedi cytuno ar gyllid ychwanegol o £1.5 miliwn i gynnal a chadw'r rhwydwaith ffyrdd – gan gynnwys 48 o gynlluniau gosod wyneb newydd – ar ben yr arian sydd eisoes wedi'i glustnodi yn y Rhaglen Cyfalaf Priffyrdd

07 Hydref 2021

Cymunedau wedi'u heffeithio gan lifogydd dros nos

Mae llifogydd dros nos wedi effeithio ar sawl eiddo yn Rhondda Cynon Taf – gan gynnwys yn Nhrehafod, Cilfynydd, Tonyrefail a Rhydfelen

05 Hydref 2021

Chwilio Newyddion