Skip to main content

Gwaith Gwaredu Asbestos

Os ydych chi'n rhedeg busnes, mae'n bosibl bod dyletswydd arnoch chi i reoli asbestos yn adeilad eich busnes.

Mae Rheoliad 4 o Reoliadau Rheoli Asbestos 2012 yn rhoi dyletswydd arbennig ar unrhyw un sydd â rhwymedigaeth i gynnal a chadw eiddo annomestig. Mae'n bosibl bod y rhwymedigaeth o ran gwaith cynnal a chadw trwy denantiaeth, cytundeb rhent, prydles neu berchen ar yr adeilad dan sylw.

Y ddyletswydd arbennig yw dilyn y camau canlynol.

  1. Cymerwch gamau priodol i gael gwybod a oes deunyddiau sy'n cynnwys asbestos yn eich adeilad. Os felly, nodwch faint o asbestos sydd, y lleoliad a'r cyflwr. Dylech chi ragdybio bod deunyddiau yn cynnwys asbestos, oni bai bod tystiolaeth gref gyda chi i'r gwrthwyneb.
  2.  Lluniwch gofnod o'r lleoliad a chyflwr y deunyddiau sy'n cynnwys asbestos neu ddeunyddiau sy'n cynnwys asbestos yn eich tyb chi.
  3. Aseswch risg pawb (e.e. cydweithwyr, cwsmeriaid, contractwyr, ymwelwyr) sydd o fewn cwmpas ffibrau'r deunyddiau.
  4. Paratowch gynllun sy'n nodi'n fanwl sut byddwch chi'n rheoli'r risg sy'n deillio o'r deunyddiau hyn.
  5. Cymerwch y camau angenrheidiol i roi'r cynllun ar waith.
  6. Adolygwch y cynllun a'i fonitro yn rheolaidd, yn ogystal â'r trefniadau i'w roi ar waith, fel bod y cynllun yn parhau'n berthnasol ac yn gyfredol.
  7. Rhowch wybodaeth am leoliad a chyflwr unrhyw rai o'r deunyddiau hyn i unrhyw un sy'n debygol o weithio arnyn nhw neu'u symud.

Am ragor o wybodaeth, ewch i wefan yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch. Am sgwrs anffurfiol, ffoniwch aelod o'r Garfan Iechyd a Diogelwch o'n Hadran Iechyd a Diogelwch y Cyhoedd ar 01443 425001.