Beth yw Hysbysiad Gwahardd Dros Dro?

Mae'r Hysbysiad Gwahardd Dros Dro yn eithrio'r eiddo rhag gofynion y drwydded am 3 mis o'r dyddiad cyflwyno.

Mae modd i'r Awdurdod Lleol gyflwyno ail Hysbysiad Gwahardd Dros Dro a fydd yn berthnasol o ddyddiad dod i ben yr Hysbysiad cyntaf.  Rhaid i chi wneud cais am yr ail Hysbysiad ar-lein hefyd.  Rhaid i'r Awdurdod ystyried bod amgylchiadau eithriadol sy'n cyfiawnhau ail Hysbysiad.

Pryd dylwn i wneud cais am waharddiad dros dro ar gyfer fy Nhrwydded Tai Amlfeddiannaeth?

Mae modd i chi wneud cais am waharddiad dros dro ar gyfer eich trwydded Tai Amlfeddiannaeth os ydych chi'n penderfynu:

  • Lleihau nifer y meddiannwyr i nifer llai na sydd wedi'i gynnwys yng ngofynion y drwydded
  • Cael gwared ar bob tenant i ddychwelyd yn aelwyd sengl
  • Gwerthu'r eiddo gyda meddiant gwag

Pwy ddylai wneud cais am Hysbysiad Gwahardd Dros Dro?

Dim ond y deiliad trwydded cyfredol sydd â'r hawl i wneud cais am Hysbysiad Gwahardd Dros Dro.

Beth fydd angen arna i cyn i fi wneud cais am Hysbysiad Gwahardd Dros Dro?

Cyn i chi wneud cais am Hysbysiad Gwahardd Dros Dro (TEN), casglwch y dystiolaeth ganlynol:

  • Rhaid i'r perchennog a'r rheolwr gytuno i'r Hysbysiad Gwahardd Dros Dro.  Mae angen llythyr wedi'i lofnodi os nad yw'r ymgeisydd yn cyflawni rôl y perchennog a'r rheolwr. 
  • Bydd angen dogfennau ategol er mwyn profi bod y broses o droi allan wedi cychwyn a/neu gopïau o ddogfennau gwerthu ac ati

Does dim ffi ar gyfer gwneud cais am Hysbysiad Gwahardd Dros Dro.

Iechyd y Cyhoedd a Thai

 

Ffôn: 01443 425001
Ffacs: 01443
Neges destun: 07781489133

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.