Mae gan y Cyngor raglen arolygu ragweithiol o dai amlfeddiannaeth. Os nad yw’r amodau yn yr eiddo sy’n cael eu harolygu yn bodloni’r safonau, mae’n ofynnol i'r landlord neu’r perchennog i’w gwella.

Mae ein rheoliadau yn nodi mai cyfrifoldeb rheolwr y tŷ amlfeddiannaeth fydd sicrhau bod y pethau canlynol yn cael eu cynnal a'u cadw a'u bod nhw mewn cyflwr glân a da (a bod cyfarpar yn gweithio'n gywir):

Cyflenwad dŵr, Draenio a Gwasanaethau Cyffredinol

Dylai pob dull cyflenwi dŵr a draenio yn y tŷ gael ei gynnal a’i gadw, ei atgyweirio, ei gadw’n lân a’i ddiogelu rhag niwed rhew.  Dylai tanciau a dyfrgistiau gael eu cadw’n lân a’u gorchuddio. Fydd y rheolwr ddim yn peri ymyrraeth afresymol yn y cyflenwad dŵr, nwy na thrydan.

Rhannau a Gosodiadau y mae'r preswylwyr yn cael eu rhannu

Bydd y rheolwr hefyd yn sicrhau bod ardaloedd cyffredin fel grisiau, ffyrdd tramwy, coridorau a chynteddau yn cael eu cadw’n gymharol rydd rhag rhwystrau. Dylai rheiliau llaw, canllawiau grisiau ac unrhyw orchuddion gael eu cynnal a'u cadw, eu newid os oes angen neu'u darparu (lle bo hynny'n briodol) er diogelwch y preswylwyr.

Mae hyn yn cynnwys gosodiadau sy'n gwasanaethu unrhyw ran o'r tŷ ac sy'n cael eu rhannu gan y preswylwyr:

 • gosodiadau ar gyfer y cyflenwad nwy a thrydan, ar gyfer golau ac ar gyfer gwresogi a chynhesu dŵr
 • cyfleusterau ystafell ymolchi, baddonau, sinciau, basnau golchi a gosodiadau ar gyfer coginio neu gadw bwyd
 • cynwysyddion neu osodiadau eraill sy’n cael eu darparu mewn cysylltiad â chludo pecynnau post i’r tŷ
 • gosodiadau eraill (os o gwbl) mewn cegin, ystafell ymolchi, toiled neu ystafell ymolchi nad ydyn nhw’n ddibynnol ar unrhyw un o ddarpariaethau blaenorol y Rheoliadau yma

Strwythur mewnol

Dylai strwythur mewnol unrhyw ran o’r tŷ y mae preswylydd yn byw ynddo, ac sy’n cynnwys y gosodiadau ar gyfer cyflenwad dŵr, nwy, trydan ac ymolchi, fod mewn cyflwr da a chael eu cynnal a'u cadw.

Goleuadau, Ffenestri ac Awyru

Mae hyn yn cynnwys yr holl ffenestri a phob dull arall o awyru. Bydd y rheolwr yn sicrhau bod y gosodiadau ar gyfer golau sy’n gwasanaethu unrhyw ran o’r tŷ sy'n cael ei rannu gan bawb. Mae hyn yn cynnwys goleuadau ar gyfer grisiau a mynedfeydd i’r tŷ sy’n cael eu defnyddio gan y preswylwyr p’un a yw pawb yn eu defnyddio neu beidio.

Ffordd o ddianc rhag tân

Dylai'r holl ffyrdd o ddianc rhag tân yn y tŷ ynghyd â'r holl gyfarpar, systemau a rhagofalon tân eraill gael eu cynnal a'u cadw, a'u cadw’n rhydd rhag rhwystrau.  Cyfrifoldeb y rheolwr yw arddangos arwyddion sy'n dangos yr holl ffyrdd o ddianc rhag tân mewn safleoedd addas yn y tŷ.

Mae modd i chi gael gweld arweiniad mwyaf diweddar LACoRS o’r enw ‘HOUSING – FIRE SAFETY’ (Guidance on fire safety provisions for certain types of existing housing), a gyhoeddwyd gan Sefydliad Siartredig Iechyd yr Amgylchedd ar y cyd â Chymdeithas y Prif Swyddogion Tân.

Adeiladau allanol y mae'r preswylwyr yn eu rhannu

Mae hyn yn cynnwys yr holl adeiladau allanol, ac ardaloedd allanol sy’n perthyn i’r tŷ y mae pob preswylydd yn eu rhannu Dylai'r rhain gael eu cadw mewn cyflwr glân, da, a dylai unrhyw waliau, ffensys a rheiliau ffin gael eu hatgyweirio fel nad ydyn nhw'n beryglus i’r preswylwyr.

Mae’n ofynnol hefyd i’r rheolwr sicrhau:

 • nad yw gwastraff a sbwriel yn cronni yn y tŷ, ac eithrio adegau cyn casglu, a bydd e’n darparu ac yn cynnal biniau gwastraff a sbwriel, ac eithrio lle maen nhw’n cael eu darparu gan yr awdurdod lleol.  Y rheolwr sy'n gyfrifol hefyd am waredu unrhyw wastraff os yw’r awdurdod lleol yn methu â gwneud hynny
 • bod camau rhesymol yn cael eu cymryd i sicrhau diogelwch cyffredinol preswylwyr y tŷ o ran ei gyflwr strwythurol, ac i atal mynediad i unrhyw ardaloedd sydd ddim yn ddiogel, gan gynnwys silffoedd ffenestri sydd ddim ar lefel y ddaear neu’n agos ati
 • bod enw, cyfeiriad a rhif ffôn yr asiant rheoli neu landlord y tŷ yn cael ei arddangos yn y tŷ
 • bod yr awdurdod tai lleol yn cael manylion y gofynnir amdanyn nhw trwy hysbysiad ysgrifenedig sy'n ymwneud â’r canlynol:
 • faint o unigolion ac aelwydydd sy’n byw yn y tŷ
 • faint o unigolion sydd ym mhob aelwyd; a
 • diben pob ystafell yn y tŷ.

Dyletswyddau Trigolion

Mae'n ddyletswydd ar holl breswylwyr yr eiddo i sicrhau y gall yr asiant gyflawni ei ddyletswyddau'n effeithiol. Rhaid i bob preswylydd wneud y canlynol:

 • caniatáu mynediad i’r rheolwr, ar bob adeg resymol, i unrhyw ystafell sy’n cael ei defnyddio, fel y gall gyflawni ei ddyletswyddau
 • rhoi unrhyw wybodaeth berthnasol i’r rheolwr y mae'n gofyn amdani
 • cydymffurfio â threfniadau, y mae'r asiant yn eu gwneud, sy'n ymwneud â rhagofalon tân neu gadw a gwaredu sbwriel
 • gofalu peidio â rhwystro’r asiant mewn unrhyw ffordd rhag cyflawni ei ddyletswyddau
 • cymryd gofal rhesymol i osgoi difrodi unrhyw beth y mae dyletswydd ar yr asiant i’w gadw mewn cyflwr da

Manylion Cyswllt

Ffôn: 01443 425001
Ffacs: 01443 425301
E-bost: iechydycyhoeddathai@rhondda-cynon-taf.gov.uk

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.