Oes diddordeb gyda chi mewn cynrychioli pobl Rhondda Cynon Taf trwy fod yn Gynghorydd?

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) wedi paratoi llyfryn ar gyfer pobl sydd â diddordeb mewn bod yn Gynghorydd yn yr Etholiadau Lleol 2016.

Hoffech chi ragor o wybodaeth ynglŷn â bod yn Gynghorydd? Galwch heibio i wefan Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA).

Caiff y rhan fwyaf o ymgeiswyr eu hethol trwy blaid wleidyddol. Serch hynny, mae pob hawl i ymgeiswyr sefyll yn rhinwedd eu hawl eu hunain. Cyn ichi gael eich derbyn i sefyll yn ymgeisydd, rhaid ichi gael unigolyn arall i gynnig eich enw gerbron.  Bydd eisiau rhywun arall, wedyn, i eilio'r cynnig. Rhaid i'r ddau unigolyn hyn fod ar y gofrestr etholiadol.

Bydd y papurau enwebu are gael o'r swyddfa o dydd Llun, 20 Mawrth 2017.

 

Mae modd ichi fod yn ymgeisydd os ydych chi dros 18 oed ac ar y gofrestr, a chithau wedi byw, gweithio neu berchen ar eiddo yn yr ardal ers 12 mis. 

Mae'n bosibl na fyddech chi'n gymwys i fod yn ymgeisydd os ydych chi'n gweithio i'r Cyngor neu'ch bod chi'n dal swydd sydd â chyfyngiadau gwleidyddol mewn awdurdod lleol arall. Fyddech chi ddim yn gymwys, chwaith, os ydych chi'n fethdalwr neu'ch bod chi wedi'ch cael yn euog o gyflawni trosedd a'ch bod chi wedi'ch dedfrydu i dri mis neu hirach yn y carchar.

Mae'r Comisiwn Etholiadol wedi paratoi tudalennau ar ei wefan ynglŷn â'r Broses Etholiadol ar gyfer ymgeiswyr.  Mae'r rhain yn cynnwys arweiniad ac adnoddau.  Cliciwch ar y cysylltau perthnasol isod i gyrchu'r tudalennu:

Fe ddylai darpar ymgeiswyr gael cyngor cyfreithiol eu hunain os ydyn nhw'n ansicr a ydyn nhw'n gymwys i sefyll etholiad ai peidio.

Uned Gwasanaethau Etholiadol a Phridiannau Tir

Uned 2 Parc Busnes Hen Lofa’r Maritime,
Ystad Ddiwydiannol Parc Hen Lofa’r Maritime
 Pontypridd
CF37 1NY

Ffôn: 01443 490100
Ffacs: 01443 485776

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.