Skip to main content

Cynghorau Cymuned, Tref a Chynghorwyr

Cynghorau Cymuned / Tref yw'r dull mwyaf lleol o lywodraethu yng Nghymru a Lloegr. Maen nhw'n annibynnol o lefelau eraill o lywodraeth leol, h.y. Cyngor Bwrdeistref Sirol. Serch hynny, maen nhw'n cynnal perthynas waith agos â nhw. Mae 11 Cyngor Cymuned yn RhCT ac un Cyngor Tref - ym Mhontypridd.

Cynghorwyr Tref/Cymuned

Mae gan Gynghorwyr Tref/Cymuned ddiddordeb gweithredol yn eu cymunedau lleol. Maen nhw'n cynrychioli pobl leol ac yn gweithio mewn partneriaeth gyda nhw ac eraill pan fo angen. Maen nhw'n helpu i hwyluso'r ddarpariaeth o wasanaethau a chyfleusterau lleol a gwneud penderfyniadau sy'n ffurfio polisi eu Cyngor.

Dyw Cynghorwyr Tref/Cymuned ddim yn cael eu talu ac maen nhw'n gorfod gweithredu yn ôl Cod Ymddygiad Llywodraeth Leol a datgan eu buddiannau ariannol. Rhaid i Gynghorwyr Tref/Cymuned hefyd ddatgan diddordeb personol neu ragfarn mewn unrhyw fater o dan drafodaeth mewn cyfarfod Cyngor Cymuned/Tref.

Manylion cyswllt ar gyfer Cynghorau Tref/Cymuned lleol

Cwm Cynon

Cyngor Cymuned Ynys-y-bŵl a Choed y Cwm

 

Paula Evans
Cyngor Cymuned Ynys-y-bŵl a Choed y Cwm

63 High Street

Ynysybwl

Nr Pontypridd

CF37 3EE

Ffôn:  07951 117876
Cyngor Cymuned y Rhigos

Mrs Susan Harvey Powell

Fferm Llwynfedwen
Hepste
Penderyn
Aberdâr
CF44 9QA

Ffôn: 01685 813201

Cyngor Cymuned Hirwaun a Phenderyn

Emma Nelmes,

Neuadd y Pentref
Hirwaun
Aberdâr
CF44 9SL 

Ffôn: 01685 812850

Taf-Elái

Pontypridd Town Council

Tony Graham

Cyngor Tref Pontypridd
Swyddfeydd Dinesig y Cyngor
133 Berw Road
Pontypridd
CF37 2AA

 Ffôn: 01443-490740
Cyngor Cymuned Llanilltud Faerdref

Karyl May

Neuadd Blwyf
Prif Ffordd
Pentre'r Eglwys
Pontypridd
CF38 1PY

Ffôn: 01443 209779
Cyngor Cymuned Llantrisant

Ms.Catherine Craven,                  

Swyddfeydd Newydd y Plwyf                         

Neuadd Caelan,

Newbridge Road,

Llantrisant
CF72 8EX

Ffôn: 01443 223796
Cyngor Cymuned Llanharan

Ms Catherine Kennedy

71 The Dell
Ton-teg
Pontypridd
CF38 1TG

www.llanharan-cc.gov.wales

Ffôn:  01443 231430
Cyngor Cymuned Llanhari

Mrs Gillian Lewis
Groes Sannor
Degar Road
Llanharry
Pontyclun
CF72 9JX

Ffôn:  01443 223007
Cyngor Cymuned Tonyrefail

Mr Steve Powell
Swyddfa Mynwent Trane
Gilfach Road
Tonyrefail
Porth

Ffôn: 01443 673991
Cyngor Cymuned Y Gilfach-goch

Mrs E. Jones,
19 Wood Street
Y Gilfach-goch
Y Porth
CF39 8UF

Ffôn:  01443 672 696
Cyngor Cymuned Pont-y-clun

Julius Roszkowski,                          

Canolfan Cymuned Pont-y-clun      

Heol yr Orsaf,

Pont-y-clun. 
CF72 9EE

Ffôn:  01443 238500
Cyngor Cymuned Ffynnon Taf

Mrs Sarah Daniel (Interim Clerk)

Ffôn: