Skip to main content

Hysbysiad Preifatrwydd Uned Iechyd Galwedigaethol

Sut rydyn ni'n defnyddio'ch gwybodaeth bersonol at ddibenion yr Uned Iechyd Galwedigaethol a Lles.

Mae'r Cyngor yn darparu gwasanaethau Iechyd Galwedigaethol a Lles i'w gyflogai a’i weithwyr. Mae cynnal y gwaith yma yn golygu bod rhaid i ni gasglu a defnyddio gwybodaeth am y bobl rydyn ni'n darparu gwasanaethau ar eu cyfer nhw a chadw cofnod o'r gwasanaethau yma. O ganlyniad i gasglu a defnyddio gwybodaeth bersonol am weithwyr, mae rhaid i ni sicrhau eu bod nhw'n gwybod beth yw ein bwriad o ran defnyddio a rhannu eu gwybodaeth. 

Rydyn ni wedi crynhoi yn yr hysbysiad preifatrwydd yma rai o'r ffyrdd allweddol rydyn ni'n defnyddio'ch gwybodaeth bersonol at ddibenion yr Uned Iechyd Galwedigaethol a Lles. Dylech chi ddarllen yr wybodaeth yma yn ogystal â hysbysiad preifatrwydd corfforaethol y Cyngor.

1. Pwy ydyn ni, beth ydyn ni'n ei wneud. 

Mae'r Uned Iechyd a Lles Galwedigaethol yn canolbwyntio ar les corfforol a meddyliol gweithwyr Cyngor Rhondda Cynon Taf yn y gweithle. Rydyn ni'n rhoi cymorth i weithwyr sy'n absennol o'r gwaith o ganlyniad i salwch ac yn helpu i hwyluso trefnau dychwelyd i'r gwaith, yn ogystal â chefnogi'r rheiny sydd yn gweithio ac sydd angen ymyraethau meddygol.

Mae modd i ni roi cymorth i weithwyr ddychwelyd i'r gwaith drwy gynnig atgyfeiriad at ffynhonnell arbenigol allanol fel Sganio MRI ac ati i helpu i gael diagnosis clinigol. Mae hyn yn cael ei wneud trwy achos busnes clinigol er mwyn cefnogi diagnosis i roi cymorth i weithiwr ddychwelyd i'r gwaith yn unig.

Bob blwyddyn rydyn ni'n cynnig rhaglen brechu rhag y ffliw ar gyfer:

 • Staff Cyngor RhCT a staff ein partneriaid preifat a gomisiynwyd ym maes Iechyd a Gofal Cymdeithasol;
 • Staff RhCT a hoffai gael y brechlyn rhag y ffliw. 

Rydyn ni hefyd yn cynnal gwiriadau Cadw Golwg ar Iechyd sy'n ofynnol yn ôl y gyfraith ar gyfer rhai gweithwyr sy'n gweithio mewn amgylcheddau â sŵn, dirgryniad, mygdarth a sylweddau eraill sy'n beryglus i iechyd. 

Er mwyn sicrhau ein bod ni'n cefnogi lles ein staff, rydyn ni'n cynnig amryw o fentrau cymorth lles megis Lles Gyda Cari a Care First. Mae'r ddau wasanaeth yn hollol gyfrinachol ac mae mynediad at y gwasanaethau gan weithwyr Cyngor Rhondda Cynon Taf. Caiff staff fanteisio ar y gwasanaethau fel a ganlyn:

 • Care First – mae modd i  staff ffonio'r gwasanaeth neu gael mynediad drwy wefan Care First
 • Lles gyda Cari – bydd angen creu cyfrif gan ddefnyddio'ch cyfeiriad e-bost neu'ch rhif ffôn, ac yna dewis cyfrinair sy'n unigryw i chi

2. Pa fath o wybodaeth bersonol ydyn ni'n ei chadw ac am bwy?

Mae'r Uned Iechyd Galwedigaethol a Lles yn cadw gwybodaeth bersonol a meddygol ar gyfer pob gweithiwr

sy'n cael ei atgyfeirio i'r uned. Mae hyn yn cynnwys y categorïau canlynol:

 • Gwybodaeth Bersonol a Manylion Cyswllt
 • Dyddiad Geni, Rhif Yswiriant Gwladol, Rhyw ac Oedran
 • Gwybodaeth am eich Cyflogaeth (presennol ac yn y gorffennol  
 • Gwybodaeth Feddygol / Iechyd

Caiff yr wybodaeth yma ei darparu i'r Uned Iechyd Galwedigaethol a Lles gan y cyflogai/gweithiwr, y Rheolwr ac Adran Adnoddau Dynol. Rhagor o wybodaeth – os oes angen, caiff rhagor o wybodaeth ei chasglu gan y Meddyg Teulu, Meddyg Ymgynghorol (neu weithwyr proffesiynol meddygol eraill) a'r Undeb Llafar, a hynny ar ôl rhoi gwybod i'r gweithiwr. 

3. O ble mae'r gwasanaeth yn cael fy ngwybodaeth? 

Mae'r Uned Iechyd Galwedigaethol a Lles yn casglu gwybodaeth oddi wrth:

 • Y cyflogai/gweithiwr
 • Y rheolwr  
 • Adran Adnoddau Dynol
 • Clinigydd Iechyd Galwedigaethol, er enghraifft Nyrs,Doctor,Ffisiotherapydd, Cwnselydd, Technegydd
 • Meddyg Teulu, Meddyg Ymgynghorol (neu weithwyr meddygol proffesiynol eraill)
 • Undeb Llafu  
 • Adran Pensiynau

Caiff yr wybodaeth yma ei chasglu trwy: 

 • Atgyfeiriadau am asesiad a chymorth gan Reolwyr / Adnoddau Dynol  
 • Asesiadau Ffit i Weithio  
 • Trefniadau absenoldeb oherwydd salwch  
 • Cofnodion Meddygol (Clinigyddion Uned Iechyd Galwedigaethol,Meddyg Teulu Meddyg Ymgynghorol ac ati)  
 • Hunanatgyfeirio (ar gyfer asesiadau lles a ffisiotherapi yn unig) – mae modd i staff gysylltu â’r Uned Iechyd Galwedigaethol yn uniongyrchol, neu gan ddefnyddio manylion cyswllt y llinell gymorth lles.
 • Dogfennau Pensiynau

4. Beth fyddwn ni'n ei wneud gyda'ch gwybodaeth bersonol?

Byddwn ni'n defnyddio'r wybodaeth bersonol sy'n cael ei chadw er mwyn: 

 • Cefnogi a rheoli gweithiwr trwy unrhyw broblemau corfforol neu feddyliol tra ei fod yn y gwaith     neu’n absennol oherwydd salwch.
 • Apwyntiad Blynyddol Cadw Golwg ar Iechyd

Cydymffurfio â chyfraith berthnasol, er enghraifft deddfwriaeth iechyd a diogelwch. 

5. Beth ydy'r sail gyfreithiol o ran defnyddio'r wybodaeth yma?

Yn gyffredinol bydd ein sail gyfreithiol dros ddefnyddio gwybodaeth bersonol yn un neu ragor o’r canlynol:  

 • Mae angen i ni brosesu'ch gwybodaeth bersonol er mwyn cyflawni tasg er budd y cyhoedd neu wrth ymarfer awdurdod swyddogol yn rhan o'n swyddogaeth fel corff cyhoeddus.
 • Mae angen i ni brosesu gwybodaeth bersonol er mwyn cydymffurfio â rhwymedigaethau cyfreithiol, e.e. er mwyn cydymffurfio â chyfraith iechyd a diogelwch. 
 • Mae angen i ni broses gwybodaeth bersonol yn rhan o'r contract cyflogaeth.

Mewn rhai achosion, mae'n bosibl y byddwn ni'n gofyn am ganiatâd yn uniongyrchol, er enghraifft, efallai byddwn ni'n gofyn a fyddech chi'n hoffi i ni gysylltu â'ch Meddyg Teulu er mwyn cael gwybodaeth feddygol y mae modd ei defnyddio i wella'ch iechyd.

6. Ydy'r gwasanaeth yn rhannu fy ngwybodaeth bersonol ag unrhyw sefydliad arall? 

Mae'n bosibl y bydd rhaid i ni rannu eich gwybodaeth yn fewnol gydag adrannau eraill y Cyngor, er enghraifft:

 • Adran Adnoddau Dynol
 • Adran Pensiynau  
 • Carfan Iechyd a Diogelwch
 • Rheolwyr

Mae'n bosibl y bydd angen i ni rannu eich   gwybodaeth gyda thrydydd parti, er enghraifft:

 • Meddyg Teulu / Meddygon Ymgynghorol / Arbenigwyr (e.e. MRI / Podiatreg ac ati.), i gael rhagor o wybodaeth am ddiagnosis er mwyn rhoi cymorth gwell i'r gweithiwr a'r rheolwr. Mae hyn yn cynnwys Podiatry Wales, Workforce Welbeing, Performance Physiotherapy,   Baseline Physiotherapy, Gwasanaethau Ffisiotherapi Annibynnol.
 • Cyfreithwyr / Heddlu, er enghraifft ar gyfer achosion llys gan gynnwys hawliadau yswiriant ac erlyn ar ran y cyflogai a'r sefydliad.
 • Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch, er mwyn cydymffurfio â Rheoliadau Adrodd ar Anafiadau, Clefydau a Digwyddiadau Peryglus 2013 (‘RIDDOR’)
 • Ymarferwyr Meddygol Cofrestredig Annibynnol - Meddygon Pensiwn
 • Undeb Llafur  
 • Unrhyw sefydliadau dibynadwy eraill y mae modd i weithwyr gael mynediad atyn nhw am gymorth/triniaeth ychwanegol e.e. gwasanaethau cwnsela allanol megis MIND, Cardiff Therapy Ltd a chwnsleriaid preifat, yn ogystal â Chynllun Cenedlaethol i Atgyfeirio Cleifion i wneud Ymarfer Corff, Rhaglen Gofal ar y Cyd, Spire, Cobalt, Rhaglen Imiwneiddio (e.e. Hepatitis B ac ati).

Mae'r Uned Iechyd Galwedigaethol a Lles yn ymrwymo i fod yn onest ac yn agored ynghylch y ffordd rydyn ni'n defnyddio'ch gwybodaeth bersonol a gyda phwy rydyn ni'n ei rhannu. Yn ogystal â hynny, bydd yr wybodaeth sy'n cael ei chynnwys yn yr hysbysiad preifatrwydd yma'n cael ei defnyddio er mwyn rhannu'r wybodaeth yma gyda chi ar lafar ar ôl i ni gwrdd â chi.   

Mae'n bwysig nodi y mae'n bosibl y bydd yna amgylchiadau eithriadol lle mae cyfraith yn ein galluogi ni i beidio rhoi gwybod i chi os ydyn ni'n defnyddio'ch gwybodaeth bersonol. Fel arfer, mae hyn yn cynnwys gwybodaeth sy'n cael ei defnyddio er mwyn atal, nodi ac/neu ymchwilio i drosedd neu achos o dwyll. 

7. Am faint o amser fydd y gwasanaeth yn cadw fy ngwybodaeth? 

Byddwn ni ond yn cadw eich gwybodaeth bersonol cyhyd ag y bydd arnom ei hangen, yn dibynnu ar natur y wybodaeth. Er enghraifft, dylai cofnodion Iechyd Galwedigaethol gael eu cadw hyd at 6 mlynedd ar ôl i gontract cyflogaeth y gweithiwr ddod i ben neu hyd at ben-blwydd y gweithiwr yn 75 oed, neu beth bynnag ddaw'n gyntaf. Fodd bynnag, mae modd cadw gwybodaeth ynghylch Arolygu Iechyd am o leiaf 40 blynedd ar ôl dyddiad y cofnod diwethaf. 

Mae cofnodion o frechlynnau rhag y ffliw yn cael eu cadw am flwyddyn.

8. Eich gwybodaeth, eich hawliau

Mae'r Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR) yn rhoi hawliau pwysig i chi, gan gynnwys yr hawl i gael gweld yr wybodaeth bersonol mae'r gwasanaeth yn ei chadw amdanoch chi. 

Edrychwch ar ragor o wybodaeth am eich hawliau gwybodaeth a sut i’w defnyddio nhw. 

9. Cysylltwch â ni

Os oes gyda chi unrhyw bryderon neu os ydych chi eisiau rhagor o wybodaeth am sut mae'r gwasanaeth yn defnyddio eich gwybodaeth bersonol, cysylltwch â ni gan ddefnyddio un o'r dulliau isod: 

Dros y ffôn : 01443 494003 

Trwy lythyr : Uned Iechyd a Lles Galwedigaethol, Adeiladau'r Cyngor, Heol Gelliwastad, Pontypridd, CF37 2DP