Mae'r dolenni yn y tabl isod yn rhoi rhagor o wybodaeth i chi am y modd mae'r Cyngor yn defnyddio'ch gwybodaeth bersonol i ddarparu rhai gwasanaethau i chi.

Dylech ddarllen yr wybodaeth yma ar y cyd â:

Privacy Notice Description 
Adborth Corfforaethol Mae'r adran Adborth Corfforaethol yn ymateb i gwynion, canmoliaeth a sylwadau.
Addysg i Oedolion Mae Gwasanaeth Addysg i Oedolion RhCT yn darparu ystod eang o gyfleoedd dysgu i Oedolion o fewn yr awdurdod.
Adran Adfywio, Cynllunio a Materion Tai Mae'r Gwasanaeth Adfywio, Cynllunio a Materion Tai yn gweithio gyda phartneriaid strategol er mwyn sicrhau, er enghraifft, bod twf rhanbarthol yn cael ei gyflawni, bod fframweithiau polisi cynllunio lleol priodol yn cael eu datblygu a bod cynlluniau adfywio yn cael eu cyflwyno.
Adran Eiddo Corfforaethol Mae'r gwasanaeth Eiddo Corfforaethol yn darparu gwasanaethau rheoli asedau cynhwysfawr i'r Cyngor.
Adran Priffyrdd a Gofal y Strydoedd Mae'r Adran Priffyrdd a Gofal y Strydoedd yn darparu gwasanaethau rheng flaen ar gyfer Strategaeth a Chynnal y Priffyrdd, Rheoli Sbwriel, Gwastraff a chynnal cerbydau'r Cyngor.
Adran Treth y Cyngor A ninnau'n Awdurdod Bilio ar gyfer Treth y Cyngor, rydyn ni'n cadw gwybodaeth benodol amdanoch chi, rydyn ni'n ei defnyddio i weinyddu a chasglu Treth y Cyngor.
Ansawdd a Hyfforddiant Arlwyo Mae Carfan Ansawdd a Hyfforddiant Arlwyo'r Cyngor yn darparu hyfforddiant statudol i staff y Gwasanaethau Arlwyo.
Ardrethi Annomestig Mae'r gwasanaeth yn cadw gwybodaeth am drigolion y gorffennol a'r presennol sy'n agored i dalu Ardrethi Annomestig yn y Fwrdeistref Sirol.
Arlwyo am Ofynion Dietegol Arbennig Nod Gwasanaethau Arlwyo'r Cyngor yw gwella bwyd a maeth yn ein hysgolion i gryfhau iechyd a lles y disgyblion a chodi safonau dysgu a chyrhaeddiad ar gyfer ein disgyblion. Fel rhan o'r gwasanaeth yma rydyn ni'n darparu ar gyfer disgyblion â gofynion dietegol arbennig.
Atyniadau i Ymwelwyr a'r Gwasanaeth Treftadaeth Mae'r adran Atyniadau i Ymwelwyr a'r Gwasanaeth Treftadaeth yn gyfrifol am reoli'r prif atyniadau i ymwelwyr yn RhCT.
Buddion Staff

Caiff cynlluniau Buddion Staff RhCT eu gweinyddu gan Garfan Datblygu'r Gweithlu sy'n rhan o Adran Adnoddau Dynol. Mae modd i holl staff RhCT fanteisio ar becyn buddion yn rhan o'u contractau cyflogaeth.

Caffael

Mae'r Gwasanaeth Caffael yn gyfrifol am strategaeth a pholisi caffael, effeithlonrwydd caffael, arloesedd a gwelliant.

Camddefnyddio Sylweddau

 Cyngor Rhondda Cynon Taf yw'r awdurdod arweiniol ar gyfer cynllunio a
chomisiynu gwasanaethau camddefnyddio sylweddau yn ardal Cwm Taf. Mae'r gwasanaethau yma yn cael eu hariannu gan grant Llywodraeth Cymru.

Cam-drin yn y Cartref Siop un stop (y Ganolfan Oasis) ar gyfer unigolion sy'n dioddef Gam-drin Domestig.
Cefnogi Pobl Yn darparu gwasanaeth cymorth ar faterion tai ar gyfer pobl sy'n agored i niwed.
Ceisio Cartref RhCT Mae Ceisio Cartref RhCT yn gweinyddu'r Gofrestr Tai Gyffredin yn unol â Chynllun Dyrannu Tai Rhondda Cynon Taf 2015.
Cofrestru a Gweinyddu Etholiadol Mae dyletswydd arnon ni i gynnal cofrestr gyflawn gywir drwy gydol y flwyddyn.
Credydwr (Taliadau) Rydyn ni, yn Adran Taliadau'r Cyngor, yn casglu a chadw gwybodaeth benodol. Rydyn ni'n defnyddio'r wybodaeth yma i brosesu a gweinyddu taliadau i gyflenwyr.
Cronfeydd Cymdeithasol Ewrop Cyllid Cymdeithasol Ewropeaidd a dderbyniwyd i redeg prosiectau penodol.
Cydraddoldeb ac Amrywioldeb Darparu gwybodaeth ar fonitro ac adrodd ar faterion cydraddoldeb er mwyn helpu'r cyngor i gyflawni ei ddyletswyddau cyfreithiol o dan Ddeddf Cydraddoldeb 2010.
Cymorth i Lywodraethwyr - Cwynion mewn Ysgolion Prif nod y Gwasanaeth Cymorth i Lywodraethwyr yw sicrhau bod cyrff llywodraethu yn rhedeg ysgolion yn Rhondda Cynon Taf yn briodol. 
Cymorth i Lywodraethwyr - Pennu Cyllideb Ysgolion Prif nod y Gwasanaeth Cymorth i Lywodraethwyr yw sicrhau bod cyrff llywodraethu yn rhedeg ysgolion yn Rhondda Cynon Taf yn briodol. 
Cymraeg Darparu Gwasanaethau Cymraeg ar gyfer pob adran o'r Cyngor er mwyn sicrhau ein bod ni'n diwallu ein rhwymedigaethau o ran y Gymraeg.
Cyngor ar Faterion Tai a Digartrefedd Mae'r Gwasanaeth Cyngor ar faterion Tai yn darparu cyngor yn ymwneud â thai er mwyn ceisio atal digartrefedd.
Cynllun Cymorth Benthyciadau Ceir Mae'r gwasanaeth yn cadw gwybodaeth am fenthyciadau wedi'u cynorthwyo ar gyfer gweithwyr i brynu ceir.
 Cynllun Divert 18-25  Mae'r cynllun yn gweithio gyda phobl ifainc rhwng 18 a 25 oed yn ardal Cwm Taf sydd wedi cyflawni troseddau lefel isel.
Cynllun Pensiwn Y gwasanaeth Cynllun Pensiwn yw'r awdurdod gweinyddol ar gyfer ei aelodau a buddiolwyr Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol.
Cynllunio ar gyfer argyfyngau Mae cynllunio ar gyfer argyfyngau yn rhan o gylch o weithgareddau. Bydd y gweithgareddau yma yn dechrau gyda sefydlu proffil risg fydd yn helpu i bennu'r blaenoriaethau o ran datblygu cynlluniau, a bydd yn gorffen gydag adolygiad.

Cynnig Gofal Plant Cymru

Mae Llywodraeth Cymru yn cyllido 30 awr o Addysg Feithrin y Cyfnod Sylfaen a gofal plant ar hyd a lled Cymru i deuluoedd sydd â phlant 3 a 4 oed am 48 wythnos o'r flwyddyn. Mae Rhondda Cynon Taf yn gweinyddu'r cynllun yma ar ran Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr a Chyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful. 

Derbyn disgyblion Mae Gwasanaeth Derbyn Disgyblion y Cyngor yn gweinyddu'r broses sy'n cefnogi rhieni wrth wneud cais am leoedd ysgol i'w plant.
Diogelu (Hwb Diogelu Amlasiantaeth) Hwb Diogelu Amlasiantaeth Cwm Taf yw'r un man cyswllt ar gyfer gweithiwr proffesiynol a'r cyhoedd sydd am adrodd pryderon diogelu.
Diogelwch y Cyhoedd Mae'r Gwasanaeth Diogelwch y Cyhoedd yn gyfrifol am ddarparu ystod eang o swyddogaethau rheoleiddio a statudol ar ran y Cyngor.
Diogelwch y Ffyrdd Mae'r Uned Diogelwch y Ffyrdd yn darparu ystod amrywiol o addysg a hyfforddiant diogelwch y ffyrdd.
Dyledion Amrywiol Mae gan y Cyngor garfan ganolog sy'n gyfrifol am gasglu dyledion ar ran y Cyngor.
Ffotograffiaeth a Fideograffeg Mae'r hysbysiad preifatrwydd hwn yn esbonio pryd y gellir cymryd delweddau / fideos o'r fath, sut y gellir defnyddio'r delweddau / fideos a'n sail gyfreithlon ar gyfer cymryd a defnyddio'r delweddau.
Gwasanaeth Monitro Llinell Bywyd Gwasanaeth Monitro Llinell Bywyd 24 awr y Cyngor.
Gostyngiad Treth y Cyngor Fel Cyngor, rydyn ni'n gweinyddu cynllun Gostyngiadau Treth y Cyngor i helpu pobl sydd ar incwm isel gyda Threth y Cyngor.
Gwasanaeth 14-19 Oed Mae Gwasanaeth 14 -19 Oed y Cyngor yn wasanaeth mewnol sy'n cefnogi Ysgolion a'r Cyngor wrth wella canlyniadau cyflawniad ysgolion ar gyfer blynyddoedd ysgol 9-13.
Gwasanaeth Cerdd Mae Gwasanaeth Cerdd y Cyngor yn rhoi cyfleoedd ym maes cerddoriaeth i bobl ifainc ar draws RhCT. 
Gwasanaeth Cofrestru Yn ôl y gyfraith, mae gofyn i chi roi gwybodaeth bersonol amdanoch chi'ch hun er mwyn cofrestru achlysur. 
Gwasanaeth y Crwner Crwner yw deiliad swydd farnwrol annibynnol sydd wedi'i benodi gan gyngor lleol. Mae crwneriaid yn ymchwilio i farwolaethau sydd wedi cael eu dwyn i'w sylw.
Gwasanaeth Gofal Preswyl (Oedolion) Mae'r Gwasanaethau Gofal Preswyl yn darparu llety a chymorth i oedolion sydd efallai'n ei chael hi'n anodd edrych ar ôl eu hunain gartref.
Gwasanaeth i Gwsmeriaid Y Gwasanaethau i Gwsmeriaid yw 'Drws Ffrynt' y Cyngor, sy'n cynnwys Canolfan Gyswllt 24/7, gwasanaethau Wyneb yn Wyneb a gwasanaethau ar-lein.
Gwasanaeth Marchnata a Newyddion Mae'r Cyngor yn prosesu data personol at ddibenion y gwasanaethau marchnata a newyddion.
Gwasanaeth Profedigaethau Mae'r Gwasanaethau Profedigaethau yn darparu gwasanaethau claddu ac amlosgi ar draws y Fwrdeistref Sirol mewn 14 o fynwentydd a 2 amlosgfa.
Gwasanaeth Prydau yn y Gymuned Mae Gwasanaeth Prydau yn y Gymuned y Cyngor yn cynorthwyo oedolion i fyw yn eu cartrefi eu hunain trwy ddarparu pryd bwyd o ansawdd a sicrhau bod gan gleientiaid gyswllt bob dydd gydag eraill. 
Gwasanaeth Trafnidiaeth Mae'r Gwasanaeth Trafnidiaeth yn darparu ystod o wasanaethau rheng flaen a chymorth ar gyfer trafnidiaeth yn y gymuned.
Gwasanaeth Ymgysylltu a Chyfranogiad Ieuenctid Mae'r Gwasanaeth Ymgysylltu a Chyfranogiad Ieuenctid yn rhoi cymorth i bobl ifainc 11-25 oed i gyflawni eu potensial ac i oresgyn rhwystrau dysgu a dilyniant.
Gwasanaethau Cyfreithiol Y garfan Gwasanaethau Cyfreithiol yw prif ffynhonnell cyngor cyfreithiol y Cyngor. O fewn y garfan, mae yna 4 is-adran arbenigol; Gofal Plant, Ymgyfreitha, Cynllunio ac Eiddo.
Gwasanaethau Cymuned a Gwasanaethau i Blant Mae'r Gwasanaethau Cymuned a Gwasanaethau i Blant yn darparu ystod eang o wasanaethau gofal cymdeithasol hanfodol ar gyfer oedolion, plant, pobl ifainc a theuluoedd.
Gwasanaethau Hamdden Mae Gwasanaethau Hamdden RhCT yn gweithredu nifer o gyfleusterau hamdden o fewn RhCT.  Rydyn ni'n darparu cyfleoedd chwaraeon, iechyd a ffitrwydd i drigolion ac ymwelwyr RhCT.
Gwasanaethau Parcio Mae'r Gwasanaeth Parcio'n prosesu dirwyon parcio ac yn cyhoeddi trwyddedau parcio i drigolion.
Gwasanaethau'r Celfyddydau Mae'r hysbysiad preifatrwydd yma'n sôn am sut rydyn ni'n defnyddio'ch gwybodaeth bersonol chi at ddibenion gweithgareddau ymgysylltu â'r celfyddydau sy'n cael eu cynnal gan Wasanaethau Celfyddydau'r Cyngor.
Gweinyddiaeth y Gweithlu Yn darparu gwybodaeth os ydych chi'n rhan o weithlu'r Cyngor sy'n cynnwys gweithwyr cyflogedig a di-dâl, gan gynnwys gwirfoddolwyr.
Hyfforddiant Hen Felin Mae Hyfforddiant Hen Felin yn darparu addysg yn seiliedig ar waith i bobl yn Rhondda Cynon Taf sydd dros 16 oed ac wedi gadael yr ysgol. 
Hysbysiad Preifatrwydd y Garfan Achlysuron Y Garfan Achlysuron RhCT sy'n arwain achlysuron corfforaethol, ond mae gwasanaethau eraill y Cyngor hefyd yn trefnu a chynnal achlysuron.   
Iechyd a Diogelwch Darparu gwybodaeth ar Iechyd a Diogelwch ar gyfer gweithwyr ac aelodau'r cyhoedd sy'n defnyddio gwasanaethau a safleoedd y Cyngor

Iechyd a Lles

 Bwriad y Garfan Iechyd a Lles yw hyrwyddo a gwella iechyd a lles trigolion RhCT
Llwybrau Cyflogaeth Rhaglen wedi'i hariannu gan Lywodraeth Cymru sy'n cydweithio â chyflogwyr i wella sgiliau cyflogadwyedd.
Llyfrgelloedd Gwasanaeth Llyfrgelloedd Cyhoeddus ar gyfer y sawl sy'n byw, gweithio neu'n astudio yn RhCT.
Morgeisi Mae'r gwasanaeth yn cynnal gwybodaeth am forgeisi a benthyciadau a wnaed yn y gorffennol i unigolion i'w helpu i brynu neu wneud gwaith gwella i'w cartrefi.
Mynediad a Chynhwysiant  Mae'r Gwasanaeth Mynediad a Chynwysiant yn gweithio gyda phlant a phobl ifainc sydd ag anghenion addysgol arbennig neu sy'n ddysgwyr sy'n agored i niwed, ac yn rhoi cymorth iddyn nhw.
Mynychu'r Ysgol a Lles Mae Gwasanaeth Mynychu'r Ysgol a Lles y Cyngor yn cefnogi plant, pobl ifainc a'u teuluoedd sy'n dioddef problemau neu anawsterau sy'n effeithio ar allu'r plentyn i fynychu'r ysgol neu gymryd rhan mewn dysgu. 
Parciau a Chefn Gwlad Prif gyfrifoldebau'r adran Parciau a Chefn Gwlad yw cynnal y mannau agored cyhoeddus a'r cyfleusterau cysylltiedig yn ogystal â chydlynu defnydd y cyfleusterau chwaraeon awyr agored gan glybiau chwaraeon a defnyddwyr hamdden.

Penodi Llywodraethwyr Ysgol y Gwasanaeth Cymorth i Lywodraethwyr

 Prif nod y Gwasanaeth Cymorth i Lywodraethwyr yw sicrhau bod cyrff
llywodraethu yn rhedeg ysgolion yn Rhondda Cynon Taf yn briodol.
Profiad Gwaith a Swyddi Preswyl Mae'r Garfan Cyflogaeth, Addysg a Hyfforddiant yn ymrwymo i wella cyfleoedd gyrfa a gwaith ar gyfer pobl ifainc sydd mewn gofal ac sydd wedi gadael gofal, yn ogystal â'r rheini sy'n ddiwaith ac sydd ddim mewn byd addysg, gwaith na hyfforddiant, yn ogystal â chynnig lleoliadau gwaith o fewn Cyngor Rhondda Cynon Taf i fyfyrwyr ac aelodau'r cyhoedd.
Prydau Ysgol am Ddim Mae'r gwasanaeth yn darparu Prydau Ysgol am Ddim er mwyn cynorthwyo pobl sydd ar incwm isel.
Recriwtio Darparu gwybodaeth os ydych chi'n ceisio am swydd gyda'r Cyngor.
Rhaglen Gofal i Waith a Rhaglen Camu i'r Cyfeiriad Cywir Mae'r Rhaglen Gofal i Waith a Rhaglen Camu i'r Cyfeiriad Cywir yn cael eu darparu gan y Garfan Cyflogaeth, Addysg a Hyfforddiant
Rhaglenni Cyflogaeth Rhaglenni wedi'u hariannu gan Lywodraeth Cymru sy'n darparu cyfleoedd hyfforddi a chymorth cyflogaeth.
Rheoli Ynni Mae'r Garfan Ynni'n gyfrifol am holl faterion rheoli ynni, gan gynnwys caffael, strategaeth, polisi, effeithlonrwydd.
Rhyddid Gwybodaeth Darparu gwybodaeth ar geisiadau Rhyddid Gwybodaeth.
Sgiliau Allweddol Mae Sgiliau Allweddol yn darparu cyrsiau gan diwtoriaid addysg i oedolion mewn lleoliadau mewn cymunedau ledled RhCT.
Strategaeth Hamdden Mae Chwaraeon RhCT a'r Gwasanaethau Datblygu Iechyd yn galluogi ac yn darparu cyfleoedd chwaraeon, iechyd a gweithgaredd corfforol.
Taliadau (i'r Cyngor) Yn rhoi gwybodaeth ynglŷn â'r ffordd y mae'r wybodaeth bersonol yn cael ei phrosesu wrth wneud taliadau i'r Cyngor.
Teledu Cylch Cyfyng Mae'r gwasanaeth yma'n rheoli'r wyliadwriaeth Teledu Cylch Cyfyng ledled Rhondda Cynon Taf.
Trwyddedau Plant Mae'r Gwasanaeth Mynychu'r Ysgol a Lles yn cynorthwyo plant/pobl ifainc a'u teuluoedd/gwarchodwyr/cwmniau cynhyrchu a chyflogwyr sy'n dymuno cyflwyno cais am Drwydded Perfformio i Blant, Trwydded Cyflogi Plentyn neu Drwydded Gwarchodwyr.
 Twristiaeth  Swyddogaeth Adran Dwristiaeth RhCT yw marchnata a chodi proffil Rhondda Cynon Taf fel lleoliad deniadol i ymwelwyr.
Uned Gorfodi Gofal y Strydoedd Mae'r garfan Gorfodi Gofal y Strydoedd yn darparu gwasanaethau rheng flaen ar gyfer rheoli sbwriel a chŵn sy'n baeddu. Caiff camerâu sy'n cael eu gwisgo ar y corff eu defnyddio i gymryd lluniau o droseddwyr gwastraff.
Ymddygiad Gwrthgymdeithasol  Mae carfan Ymddygiad Gwrthgymeithasol yn mynd i'r afael ag achosion o ymddygiad gwrthgymdeithasol, tramgwyddwyr ac ardaloedd lle mae problemau, ac mae'n rhoi cymorth i ddioddefwyr ymddygiad gwrthgymdeithasol.
Ymgynghori  Mae'r gwasanaeth ymgynghori yn casglu barn preswylwyr, defnyddwyr y gwasanaeth a staff trwy ddefnyddio sawl dull. Mae'r wybodaeth sy'n cael ei chasglu yn helpu hysbysu penderfyniadau'r Cabinet ac Uwch Swyddogion sy'n effeithio ar gynllunio, darparu a'r gyllideb.
Yr Adran Budd-dal Tai Mae'r Adran Budd-dal Tai yn gweinyddu'r Cynllun Budd-dal Tai ar ran yr Adran Gwaith a Phensiynau.
Yr Uned Iechyd Galwedigaethol Mae'r Uned Iechyd Galwedigaethol a Lles yn canolbwyntio ar lesiant corfforol a meddyliol gweithwyr Cyngor Rhondda Cynon Taf yn y gweithle.
Yswiriant Y Garfan Gwasanaethau Yswiriant yw prif ffynhonnell cyngor ar Yswiriant i'r Cyngor, ei Gabinet, ei Bwyllgorau, ei Aelodau Etholedig, ei Adrannau a'i Swyddogion.

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.