Skip to main content

Y modd mae'r Cyngor yn defnyddio'ch gwybodaeth bersonol – Hysbysiad Preifatrwydd Gwasanaeth

Mae'r dolenni yn y tabl isod yn rhoi rhagor o wybodaeth i chi am y modd mae'r Cyngor yn defnyddio'ch gwybodaeth bersonol i ddarparu rhai gwasanaethau i chi.

Dylech ddarllen yr wybodaeth yma ar y cyd â:

Privacy Notice Description 
Adborth Corfforaethol Mae'r adran Adborth Corfforaethol yn ymateb i gwynion, canmoliaeth a sylwadau.
Addysg i Oedolion Mae Gwasanaeth Addysg i Oedolion RhCT yn darparu ystod eang o gyfleoedd dysgu i Oedolion o fewn yr awdurdod.
Adfywio

Mae’r Hysbysiad Preifatrwydd yma yn esbonio sut mae’r gwasanaeth Adfywio yn defnyddio eich gwybodaeth bersonol. 

AdolyguGostyniad Treth y Cyngor i Berson Sengl

Sut rydyn ni'n defnyddio'ch gwybodaeth bersonol at ddibenion Adolygu Gostyngiad Treth y Cyngor i Berson Sengl

Adran Adfywio, Cynllunio a Materion Tai Mae'r Gwasanaeth Adfywio, Cynllunio a Materion Tai yn gweithio gyda phartneriaid strategol er mwyn sicrhau, er enghraifft, bod twf rhanbarthol yn cael ei gyflawni, bod fframweithiau polisi cynllunio lleol priodol yn cael eu datblygu a bod cynlluniau adfywio yn cael eu cyflwyno.
Adran Eiddo Corfforaethol Mae'r gwasanaeth Eiddo Corfforaethol yn darparu gwasanaethau rheoli asedau cynhwysfawr i'r Cyngor.
Adran Priffyrdd a Gofal y Strydoedd Mae'r Adran Priffyrdd a Gofal y Strydoedd yn darparu gwasanaethau rheng flaen ar gyfer Strategaeth a Chynnal y Priffyrdd, Rheoli Sbwriel, Gwastraff a chynnal cerbydau'r Cyngor.
Adran Treth y Cyngor A ninnau'n Awdurdod Bilio ar gyfer Treth y Cyngor, rydyn ni'n cadw gwybodaeth benodol amdanoch chi, rydyn ni'n ei defnyddio i weinyddu a chasglu Treth y Cyngor.
Aelod Etholedig ac Aelodau Lleyg / Cyfetholedig Yn yr hysbysiad preifatrwydd yma, rydyn ni wedi crynhoi rhai o'r ffyrdd allweddol rydyn ni'n defnyddio eich gwybodaeth bersonol chi, a chithau'n Aelod Etholedig neu'n Aelod Lleyg / Cyfetholedig. 
Asesiad Gwasanaethau Oedolion

Hysbysiad Preifatrwydd yn ymwneud â Gwasanaethau i Oedolion yn prosesu data at ddibenion asesu a/neu wasanaethau ailalluogi. 

Asiantaeth Gosod Tai Cymdeithasol 

Mae'r Asiantaeth Gosod Tai Cymdeithasol yn rheoli eiddo'r Sector Rhentu Preifat ar ran Landlordiaid i ddarparu tai fforddiadwy tymor hir, o safon uchel yn y sector rhentu preifat.

Archwiliadau Tomenni Chwareli a Glofeydd

Y Cyngor yw'r rheolydd data ar gyfer y data personol a gaiff eu prosesu at ddibenion cynnal Archwiliadau Gwastraff Chwareli a Glofeydd.

Ardrethi Annomestig Mae'r gwasanaeth yn cadw gwybodaeth am drigolion y gorffennol a'r presennol sy'n agored i dalu Ardrethi Annomestig yn y Fwrdeistref Sirol.
Arlwyo am Ofynion Dietegol Arbennig Nod Gwasanaethau Arlwyo'r Cyngor yw gwella bwyd a maeth yn ein hysgolion i gryfhau iechyd a lles y disgyblion a chodi safonau dysgu a chyrhaeddiad ar gyfer ein disgyblion. Fel rhan o'r gwasanaeth yma rydyn ni'n darparu ar gyfer disgyblion â gofynion dietegol arbennig.
Atyniadau i Ymwelwyr a'r Gwasanaeth Treftadaeth Mae'r adran Atyniadau i Ymwelwyr a'r Gwasanaeth Treftadaeth yn gyfrifol am reoli'r prif atyniadau i ymwelwyr yn RhCT.
Benthyciadau Gwella Certrefi Rydyn ni'n helpu trigolion RhCT a landlordiaid/perchnogion eiddo i gael benthyciadau gan Lywodraeth Cymru i'w cynorthwyo i wella cyflwr eu heiddo. 

Bwrdd Diogelu Cwm Taf Morgannwg (BDCTM)

Mae Bwrdd Diogelu Cwm Taf Morgannwg yn cynnwys asiantaethau allweddol yr ardal sy'n darparu gwasanaethau i gymunedau lleol a'r bobl sy'n byw ynddyn nhw.  

Cadw'n Iach yn y Gwaith 

Nod rhaglen Cadw'n Iach yn y Gwaith yw cefnogi iechyd a lles staff sy'n cael eu cyflogi gan fusnesau bach a chanolig yn Rhondda Cynon Taf

Caffael

Mae'r Gwasanaeth Caffael yn gyfrifol am strategaeth a pholisi caffael, effeithlonrwydd caffael, arloesedd a gwelliant.

Camddefnyddio Sylweddau

Cyngor Rhondda Cynon Taf yw'r awdurdod arweiniol ar gyfer cynllunio a
chomisiynu gwasanaethau camddefnyddio sylweddau yn ardal Cwm Taf. Mae'r gwasanaethau yma yn cael eu hariannu gan grant Llywodraeth Cymru.

Camu i'r Cyfeiriad Cywir Mae Camu i'r Cyfeiriad Cywir yn cynnig hyfforddiant cefnogol ac unigryw i'n plant sy'n derbyn gofal.
Cam-drin yn y Cartref Mae Ymgynghorydd Trais Domestig Annibynnol a Gwasanaeth Cymorth Galw Heibio y Cyngor yn darparu cyngor, eiriolaeth, cymorth a mesurau diogelu i ddioddefwyr a phlant sy'n cael eu heffeithio gan gam-drin domestig.

Carfan Achlysuron 

 

 

Y Garfan Achlysuron RhCT sy'n arwain achlysuron corfforaethol, ond mae gwasanaethau eraill y Cyngor hefyd yn trefnu a chynnal achlysuron.   

Carfan Datblygu Chwarae

Mae’r hysbysiad preifatrwydd yma yn esbonio sut rydyn ni'n defnyddio'ch gwybodaeth bersonol at ddibenion Datblygu Chwarae.

Carfan Datblygu Chwarae – Hyfforddi Staff Darparwyr Chwarae

Mae’r hysbysiad preifatrwydd yma yn esbonio sut rydyn ni'n defnyddio'ch gwybodaeth bersonol at ddibenion Datblygu Chwarae - – Hyfforddi Staff Darparwyr Chwarae.

Carfan Datblygu Gofal Plant Cyffredinol 

 

Mae'r garfan Datblygu Gofal Plant Cyffredinol yn goruchwylio datblygiad a chynaliadwyedd yr holl ddarparwyr gofal plant yn RhCT.  
Carfan Gofal a Chymorth Tymor Byr RhCT (Gwasanaeth i Oedolion) Mae'r Garfan Gofal a Chymorth Tymor Byr wedi'i ddatblygu i gynnal asesiad a darparu offer neu gomisiynu gwasanaethau i ddiwallu'ch anghenion.
Carfan Integredig Cymorth i Deuluoedd a Charfan Teuluoedd Therapiwtig Meisgyn Mae’r hysbysiad preifatrwydd yma yn esbonio sut rydyn ni'n defnyddio'ch gwybodaeth bersonol at ddibenion Carfan Integredig Cymorth i Deuluoedd a Charfan Teuluoedd Therapiwtig Meisgyn.

Carfanau Olrhain Cysylltiadau Rhanbarthol 

 Sut rydyn ni'n defnyddio'ch gwybodaeth bersonol at ddibenion Olrhain Cysylltiadau yn ardal Cwm Taf Morgannwg.

 

Cartrefi i Wcráin Mae'r Cyngor yn darparu gwasanaethau ar gyfer cymunedau lleol a'r bobl sy'n byw ynddyn nhw. Wrth wneud y gwaith yma, rhaid i ni gasglu gwybodaeth am y bobl rydyn ni'n darparu gwasanaethau ar eu cyfer nhw, defnyddio'r wybodaeth yma, a chadw cofnod o'r gwasanaethau yma. 
Cefnogaeth I Breswylwyr - Ol Ofal ac Ymateb

Sut rydym yn ddefnyddio eich gwybodaeth bersonal ar gyfer Cefnogaeth I Breswylwyr – Ôl Ofal ac Ymateb 

Cefnogi Pobl Yn darparu gwasanaeth cymorth ar faterion tai ar gyfer pobl sy'n agored i niwed.
Ceisio Cartref RhCT Mae Ceisio Cartref RhCT yn gweinyddu'r Gofrestr Tai Gyffredin yn unol â Chynllun Dyrannu Tai Rhondda Cynon Taf 2015.

Clwb Brecwast

Hysbysiad preifatrwydd mewn perthynas â phrosesu data personol gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf ar gyfer darpariaeth Clwb Brecwast yn yr Ysgol
Cofrestru a Gweinyddu Etholiadol Mae'r Adran Cofrestru a Gweinyddu Etholiadol yn casglu gwybodaeth personol i cofrestru chi er mwyn bleidleisio, ac i gweinyddu etholiadau.

Codi Tâl Cerbydau Trydan - Clenergedd

Hysbysiad preifatrwydd mewn perthynas â phrosesu data personol gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf at ddibenion Rheoli Mannau Gwefru Cerbydau Trydan Clenergy EV.

Covid-19 - Hysbysiad Preifatrwydd Olrhain Cysylltiadau Rhanbarthol 

Mae'r hysbysiad preifatrwydd yma'n cynnwys rhai o'r ffyrdd allweddol rydyn ni'n defnyddio'ch gwybodaeth at ddibenion y Cynllun Profi, Olrhain, Diogelu COVID-19.

Cydlynu Gwaith Lleihau Niwed yn Rhanbarth Cwm Taf Morgannwg

Mae Carfan Camddefnyddio Sylweddau Bwrdd Cynllunio Ardal Cwm Taf Morgannwg yn cynnwys sefydliadau a phartneriaid mae modd ymddiried ynddyn nhw i leihau nifer y marwolaethau sy’n gysylltiedig â chyffuriau drwy adolygu achosion o wenwyn cyffuriau (gorddos) nad oedd yn angheuol, a chynnig cyngor ac arweiniad i oedolion a phobl ifainc.

Cyfleusterau i'r Anabl Llywodraeth Cymru Grant

Mae'r Garfan Grantiau Tai yma i roi cymorth i drigolion RhCT wrth iddyn nhw gyflwyno cais am grant gorfodol Cyfleusterau i'r Anabl Llywodraeth Cymru. 

Cyfrifiannell Ôl Troed Carbon

Bwriad yr hysbysiad preifatrwydd yma yw darparu gwybodaeth am sut y bydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf (cyfeirir ato fel 'Cyngor Rhondda Cynon Taf', 'y Cyngor', 'Awdurdod Lleol', 'ni') yn defnyddio (neu 'brosesu') data personol am unigolion at ddibenion y Cyfrifiannell Ôl Troed Carbon. 

 

Cymunedau yn Gweithio Gyda'i Gilydd er Iechyd Plant (CWTCH)

 

 Mae rhaglen CWTCH yn rhaglen Blynyddoedd Cynnar integredig sy'n cael ei darparu yn Rhondda Cynon Taf a'i chyllido gan Dechrau'n Deg.
 

 

Cynlluniau Cymorth Costau Byw a Chymorth Costau Byw yn ôl Disgresiwn

Mae Gwasanaeth Refeniw a Budd-daliadau’r Cyngor yn darparu’r Cynlluniau Cymorth Costau Byw a Chostau Byw yn ôl Disgresiwn i’w drigolion, ar ran Llywodraeth Cymru. Bwriad y cynlluniau yw darparu cymorth ar unwaith wrth i Gymru wella ar ôl y pandemig a chefnogi cartrefi i ddelio ag effaith costau ynni cynyddol a chostau eraill.

Credydwr (Taliadau) Rydyn ni, yn Adran Taliadau'r Cyngor, yn casglu a chadw gwybodaeth benodol. Rydyn ni'n defnyddio'r wybodaeth yma i brosesu a gweinyddu taliadau i gyflenwyr.
Cronfeydd Cymdeithasol Ewrop Cyllid Cymdeithasol Ewropeaidd a dderbyniwyd i redeg prosiectau penodol.
Cydraddoldeb ac Amrywioldeb Darparu gwybodaeth ar fonitro ac adrodd ar faterion cydraddoldeb er mwyn helpu'r cyngor i gyflawni ei ddyletswyddau cyfreithiol o dan Ddeddf Cydraddoldeb 2010.

Cyflawni Gofal Plant

Mae'r Garfan Cyflawni Gofal Plant yn goruchwylio safon lleoliadau gofal plant ar gyfer lleoliadau sy'n cael eu rheoli gan y Cyngor a lleoliadau sydd wedi'u comisiynu (allanol).  

Cyfleoedd Gwaith y Garfan Cyflogaeth, Addysg a Hyfforddiant Mae'r Garfan Cyflogaeth, Addysg a Hyfforddiant yn ymrwymo i wella cyfleoedd gyrfa a gwaith ar gyfer pobl ifainc sydd mewn gofal ac sydd wedi gadael gofal, yn ogystal â'r rheini sy'n ddiwaith ac sydd ddim mewn byd addysg, gwaith na hyfforddiant, yn ogystal â chynnig lleoliadau gwaith o fewn Cyngor Rhondda Cynon Taf i fyfyrwyr ac aelodau'r cyhoedd.
Cymoedd Tasglu'r Mae'r Garfan Cartrefi Gwag yn gweithio gydag Awdurdodau Lleol o fewn Tasglu'r Cymoedd i gyflwyno ceisiadau grant cartrefi gwag.  
Cymorth i Lywodraethwyr - Cwynion mewn Ysgolion Prif nod y Gwasanaeth Cymorth i Lywodraethwyr yw sicrhau bod cyrff llywodraethu yn rhedeg ysgolion yn Rhondda Cynon Taf yn briodol. 
Cymorth i Lywodraethwyr - Pennu Cyllideb Ysgolion Prif nod y Gwasanaeth Cymorth i Lywodraethwyr yw sicrhau bod cyrff llywodraethu yn rhedeg ysgolion yn Rhondda Cynon Taf yn briodol. 

Cymorth i Ofalwyr

Rydyn ni wedi crynhoi yn yr hysbysiad preifatrwydd yma rai o'r ffyrdd allweddol rydyn ni'n defnyddio'ch gwybodaeth bersonol at ddibenion Cynllun Cynnal y Cynhalwyr. 

 

Cynlluniau Cymorth Ynni/Tanwydd Llywodraeth Cymru/Llywodraeth San Steffan

 

Mae Gwasanaeth Refeniw a Budd-daliadau'r Cyngor yn darparu Cynlluniau Cymorth Ynni/Tanwydd i'w drigolion, ar ran Llywodraeth Cymru a Llywodraeth San Steffan. Bwriad y cynlluniau yw rhoi cymorth i gartrefi'n syth, er mwyn ymdopi ag effaith y cynnydd mewn costau ynni a chostau eraill.
Cymraeg Darparu Gwasanaethau Cymraeg ar gyfer pob adran o'r Cyngor er mwyn sicrhau ein bod ni'n diwallu ein rhwymedigaethau o ran y Gymraeg.
Cyngor ar Faterion Tai a Digartrefedd Mae'r Gwasanaeth Cyngor ar faterion Tai yn darparu cyngor yn ymwneud â thai er mwyn ceisio atal digartrefedd.

Cynhalwyr Ifanc

Mae’r hysbysiad preifatrywdd yma yn esbonio syt rydyn ni’n defnyddio’ch gwybodaeth bersonol at ddibenion cynnal Cynhalwyr Ifainc. 
Chynllun Ailsefydlu yn y DU Mae'r cynlluniau yma'n cefnogi'r ffoaduriaid trwy ddarparu Tai, Addysg, Iechyd ac Integreiddio i'r gymuned. 

Codi Tâl Cerbydau Trydan - Clenergedd

Hysbysiad preifatrwydd mewn perthynas â phrosesu data personol gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf at ddibenion Rheoli Mannau Gwefru Cerbydau Trydan Clenergy EV.

Cynllun Cynal Y Cynhalwyr

Mae’r hysbysiad preifatrwydd yma yn esbonio sut rydyn ni'n defnyddio'ch gwybodaeth bersonol at ddibenion Cynllun Cynnal y Cynhalwyr
Cynllun Divert 18-25 Mae'r cynllun yn gweithio gyda phobl ifainc rhwng 18 a 25 oed yn ardal Cwm Taf sydd wedi cyflawni troseddau lefel isel.
Cynllun Pensiwn Y gwasanaeth Cynllun Pensiwn yw'r awdurdod gweinyddol ar gyfer ei aelodau a buddiolwyr Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol.
Cynllun Trwydded Barcio Bathodyn Glas

Mae'r Cynllun Parcio Bathodyn Glas yn cael ei reoli gan ein hadran Gwasanaethau i Gwsmeriaid. Nod y cynllun yw helpu pobl ag anableddau neu gyflyrau iechyd sy'n effeithio ar eu symudedd i barcio'n agosach at le maen nhw'n mynd, a hynny wrth arddangos eu Trwydded Barcio Bathodyn Glas.

Cynllunio ar gyfer argyfyngau Mae cynllunio ar gyfer argyfyngau yn rhan o gylch o weithgareddau. Bydd y gweithgareddau yma yn dechrau gyda sefydlu proffil risg fydd yn helpu i bennu'r blaenoriaethau o ran datblygu cynlluniau, a bydd yn gorffen gydag adolygiad.

Cynnal a Chadw offer sy’n cael ei ddarparu gan Gwmni Vision Products

Sut rydyn ni’n ddefnyddio’ch gwybodaeth bersonol ar gyfer Cynnal a Chadw offer sy’n cael ei ddarparu gan Gwmni Vision Products.

Cynnig Gofal Plant Cymru

Mae Llywodraeth Cymru yn cyllido 30 awr o Addysg Feithrin y Cyfnod Sylfaen a gofal plant ar hyd a lled Cymru i deuluoedd sydd â phlant 3 a 4 oed am 48 wythnos o'r flwyddyn. Mae Rhondda Cynon Taf yn gweinyddu'r cynllun yma ar ran Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr a Chyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful. 

CWM TAF Fostering Recruitment

Mae ein carfan recriwtio ranbarthol yn rheoli pob ymholiad o ran maethu a dderbynnir gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf

 

Darpariaeth Prydau Ysgol yn yr Ysgol

 

Hysbysiad preifatrwydd mewn perthynas â phrosesu data personol gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf ar gyfer darpariaeth Prydau Ysgol yn yr Ysgol

Ddibenion Cyfadran Y Gwasanaethau Cymuned i Blant 

Rydyn ni'n cynnig cyngor, help a chymorth i blant, pobl ifainc a'u teuluoedd. 

Ddibenion Gwasanaethau Etholiadol

Rydyn ni wedi crynhoi yn yr hysbysiad preifatrwydd yma rai o'r ffyrdd allweddol rydyn ni'n defnyddio'ch gwybodaeth bersonol at ddibenion yr adran Gwasanaethau Etholiadol. 

Ddibenion Hyfforddiant Teithio'n Annibynnol

Yn yr hysbysiad preifatrwydd yma, rydyn ni wedi crynhoi rhai o'r ffyrdd allweddol rydyn ni'n defnyddio eich gwybodaeth bersonol at ddibenion Hyfforddiant Teithio'n Annibynnol. 

Ddibenion Taliadau Uniongyrchol 

 

Mae modd gwneud taliad uniongyrchol i unigolyn (oedolyn neu blentyn) os yw Gwasanaethau Cymdeithasol RhCT wedi cynnal asesiad o anghenion.

Derbyn disgyblion Mae Gwasanaeth Derbyn Disgyblion y Cyngor yn gweinyddu'r broses sy'n cefnogi rhieni wrth wneud cais am leoedd ysgol i'w plant.
Diogelu (Hwb Diogelu Amlasiantaeth) Hwb Diogelu Amlasiantaeth Cwm Taf yw'r un man cyswllt ar gyfer gweithiwr proffesiynol a'r cyhoedd sydd am adrodd pryderon diogelu.

Diogelu Plant

Mae’r hysbysiad preifatwrydd yma yn esbonio sut rydyn ni'n defnyddio'ch gwybodaeth bersonol at ddibenion Diogelu Plant.
Diogelwch y Cyhoedd Mae'r Gwasanaeth Diogelwch y Cyhoedd yn gyfrifol am ddarparu ystod eang o swyddogaethau rheoleiddio a statudol ar ran y Cyngor.
Diogelwch y Ffyrdd Mae'r Uned Diogelwch y Ffyrdd yn darparu ystod amrywiol o addysg a hyfforddiant diogelwch y ffyrdd.
Ddibenion Hyfforddiant Teithio'n Annibynnol

Bwriad yr hysbysiad preifatrwydd yma yw darparu gwybodaeth am sut y bydd y Cyngor yn defnyddio (neu'n 'prosesu') data personol am unigolion at ddiben Hyfforddiant Teithio'n Annibynnol.

Dyledion Amrywiol Mae gan y Cyngor garfan ganolog sy'n gyfrifol am gasglu dyledion ar ran y Cyngor.

Fforwm Mynediad Lleol Hawliau Tramwy Cyhoeddus

Bwriad yr hysbysiad preifatrwydd yma yw darparu gwybodaeth am sut y bydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf (cyfeirir ato fel 'Cyngor Rhondda Cynon Taf', 'y Cyngor', 'Awdurdod Lleol', 'ni') yn defnyddio (neu 'brosesu') data personol am unigolion at ddibenion Fforwm Mynediad Lleol Hawliau Tramwy Cyhoeddus.

Ffotograffiaeth a Fideograffeg Mae'r hysbysiad preifatrwydd hwn yn esbonio pryd y gellir cymryd delweddau / fideos o'r fath, sut y gellir defnyddio'r delweddau / fideos a'n sail gyfreithlon ar gyfer cymryd a defnyddio'r delweddau.
Fostercwmtaf

Mae Fostercwmtaf yn garfan recriwtio rhieni maeth sy'n rheoli pob ymholiad sy'n gysylltiedig â maethu ar gyfer Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf a Chyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful. 

Garfan Anableddau Dysgu Cymhleth

Mae’r hysbysiad prefatwrydd yma yn esbonia sut mae’r Garfan Anableddau Dysgu Cymhleth yn prosesi eich gwybodaeth personol. 

Garfan Arbenigol Ymyriadau Dementia Mae'r gwasanaeth yma yn gweithio gyda'r Cyngor a Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg i darparu ymateb amgen i feddyginiaeth ar gyfer ymddygiad heriol, a mynd ati i archwilio'r rhesymau posibl pam fod unigolyn mewn trallod neu'n ymddwyn mewn ffordd a allai fod yn heriol i staff a theuluoedd. 
Garfan lechyd Meddwl yn y gymuned

Mae’r hysbysiad prefatwrydd yma yn esbonia sut mae’r Garfan Iechyd Meddwl yn y gymuned yn prosesi eich gwybodaeth personol. 

Gofal a Chymorth Mae'r gwasanaeth yn gweithio gydag oedolion sy'n agored i niwed ac oedolion sydd ag anghenion cymhleth. 
Gofal Maeth

Mae'r hysbysiad preifatrwydd hwn yn darparu ffyrdd allweddol y byddwn yn defnuddio'ch gwynbodaeth bersonal ar gyfer gofal maeth.

Gorff Trefniadau Diogelu rhag Colli Rhyddid (DoLS)

Mae Rhondda Cynon Taf yn Gorff Trefniadau Diogelu rhag Colli Rhyddid (DoLS) sy'n gyfrifol am sicrhau bod hawliau dynol oedolion heb alluedd meddyliol i wneud penderfyniadau ynghylch ble maen nhw'n byw a sut maen nhw'n derbyn eu gofal a'u cefnogaeth ac sy'n byw neu'n symud i fyw mewn cartrefi gofal cofrestredig yn cael eu gwarchod yn unol â Deddf Galluedd Meddyliol 2005.

Gwaith a Sgiliau Bwriad yr hysbysiad preifatrwydd yma yw darparu gwybodaeth am sut y bydd y Cyngor yn defnyddio (neu'n 'prosesu') eich data personol at ddibenion y Rhaglenni Gwaith a Sgiliau.
Gwasanaeth Addasu ac Offer y Gymuned RhCT Mae'r Gwasanaeth Addasu ac Offer y Gymuned wedi'i ddatblygu i gynnal asesiadau a darparu offer/addasiadau neu gomisiynu offer a/neu wasanaethau ataliol neu gymunedol priodol.
Gwasanaeth Allgymorth Tai Arbenigol - Iechyd Meddwl a Chamddefnyddio Sylweddau Cwm Taf Morgannwg

Mae Gwasanaeth Allgymorth Tai Arbenigol - Iechyd Meddwl a Chamddefnyddio Sylweddau CTM yn garfan amlasiantaeth sydd wedi'i hariannu gan Lywodraeth Cymru.

Caiff atgyfeiriadau eu gwneud i'r garfan yn bennaf gan ein darparwyr trydydd sector sy'n goruchwylio ein hosteli, lleoliadau llety dros dro a Phrosiectau Tai yn Gyntaf. Bydd hyn yn bennaf ar gyfer pobl ddigartref sengl sydd mewn argyfwng ac sydd angen ymyrraeth iechyd.
Gwasanaeth Crwneriad Canol De Cymru

Mae Crwner yn ddeiliad swydd farnwrol annibynnol, a benodir gan Gyngor lleol.  Mae crwneriaid yn ymchwilio i farwolaethau sydd wedi cael eu hadrodd iddyn nhw.

Gwasanaethau Mabwysiadu

Yn bennaf, mae gwasanaethau mabwysiadu yn RhCT yn cael eu darparu ar ran y Cyngor gan Wasanaeth Mabwysiadu’r Fro, y Cymoedd a Chaerdydd. Mae'r gwasanaeth yma'n recriwtio ac asesu darpar fabwysiadwyr, canfod teuluoedd a pharu plant â mabwysiadwyr

Gwasanaeth Monitro Llinell Bywyd Gwasanaeth Monitro Llinell Bywyd 24 awr y Cyngor.
Gostyngiad Treth y Cyngor Fel Cyngor, rydyn ni'n gweinyddu cynllun Gostyngiadau Treth y Cyngor i helpu pobl sydd ar incwm isel gyda Threth y Cyngor.
Gwasanaeth 14-19 Oed Mae Gwasanaeth 14 -19 Oed y Cyngor yn wasanaeth mewnol sy'n cefnogi Ysgolion a'r Cyngor wrth wella canlyniadau cyflawniad ysgolion ar gyfer blynyddoedd ysgol 9-13.
Gwasanaeth Cerdd Mae Gwasanaeth Cerdd y Cyngor yn rhoi cyfleoedd ym maes cerddoriaeth i bobl ifainc ar draws RhCT. 
Gwasanaeth Cofrestru Yn ôl y gyfraith, mae gofyn i chi roi gwybodaeth bersonol amdanoch chi'ch hun er mwyn cofrestru achlysur. 
Gwasanaeth y Crwner Crwner yw deiliad swydd farnwrol annibynnol sydd wedi'i benodi gan gyngor lleol. Mae crwneriaid yn ymchwilio i farwolaethau sydd wedi cael eu dwyn i'w sylw.

Gwasanaeth Datblygu'r Gweithlu Gofal Cymdeithasol Cwm Taf

Rydyn ni wedi crynhoi yn yr hysbysiad preifatrwydd yma rai o'r ffyrdd allweddol rydyn ni'n defnyddio'ch gwybodaeth bersonol at ddibenion Gwasanaeth Datblygu Gweithlu Gofal Cymdeithasol Cwm Taf.
Gwasanaeth Gofal Preswyl (Oedolion) Mae'r Gwasanaethau Gofal Preswyl yn darparu llety a chymorth i oedolion sydd efallai'n ei chael hi'n anodd edrych ar ôl eu hunain gartref.
Gwasanaeth i Gwsmeriaid Y Gwasanaethau i Gwsmeriaid yw 'Drws Ffrynt' y Cyngor, sy'n cynnwys Canolfan Gyswllt 24/7, gwasanaethau Wyneb yn Wyneb a gwasanaethau ar-lein.
Gwasanaeth Marchnata a Newyddion Mae'r Cyngor yn prosesu data personol at ddibenion y gwasanaethau marchnata a newyddion.
Gwasanaeth Profedigaethau Mae'r Gwasanaethau Profedigaethau yn darparu gwasanaethau claddu ac amlosgi ar draws y Fwrdeistref Sirol mewn 14 o fynwentydd a 2 amlosgfa.
Gwasanaeth Prydau yn y Gymuned Mae Gwasanaeth Prydau yn y Gymuned y Cyngor yn cynorthwyo oedolion i fyw yn eu cartrefi eu hunain trwy ddarparu pryd bwyd o ansawdd a sicrhau bod gan gleientiaid gyswllt bob dydd gydag eraill. 
Gwasanaeth Synhwyraidd RhCT (Gwasanaethau i Oedolion)  Mae'r Gwasanaeth Synhwyraidd (Gwasanaethau i Oedolion) wedi'i ddatblygu i gynnal asesiad a darparu offer, adsefydlu neu gomisiynu gwasanaethau ataliol neu gymunedol priodol.
Gwasanaeth Tai Mae’r Hysbysiad Preifatrwydd yma yn ddisgrifio sut mae’r Wasanaeth Strategaeth a Buddsoddi RhCT yn defnyddio eich gwybodaeth bersonol.
Gwasanaeth Trafnidiaeth Mae'r Gwasanaeth Trafnidiaeth yn darparu ystod o wasanaethau rheng flaen a chymorth ar gyfer trafnidiaeth yn y gymuned.
Gwasanaeth Troseddau'r Ifainc Cwm Taf Mae Gwasanaeth Troseddau'r Ifainc yn gweithio gyda phlant a phobl ifanc rhwng 8 ac 17 oed sy'n mynd i drafferth gyda'r gyfraith.
Gwasanaeth Ymgysylltu a Chyfranogiad Ieuenctid Mae'r Gwasanaeth Ymgysylltu a Chyfranogiad Ieuenctid yn rhoi cymorth i bobl ifainc 11-25 oed i gyflawni eu potensial ac i oresgyn rhwystrau dysgu a dilyniant.
Gwasanaethau Cyfreithiol Y garfan Gwasanaethau Cyfreithiol yw prif ffynhonnell cyngor cyfreithiol y Cyngor. O fewn y garfan, mae yna 4 is-adran arbenigol; Gofal Plant, Ymgyfreitha, Cynllunio ac Eiddo.
Gwasanaethau Cymuned a Gwasanaethau i Blant Mae'r Gwasanaethau Cymuned a Gwasanaethau i Blant yn darparu ystod eang o wasanaethau gofal cymdeithasol hanfodol ar gyfer oedolion, plant, pobl ifainc a theuluoedd.
Gwasanaethau Hamdden Mae Gwasanaethau Hamdden RhCT yn gweithredu nifer o gyfleusterau hamdden o fewn RhCT.  Rydyn ni'n darparu cyfleoedd chwaraeon, iechyd a ffitrwydd i drigolion ac ymwelwyr RhCT.
Gwasanaethau Parcio Mae'r Gwasanaeth Parcio'n prosesu dirwyon parcio ac yn cyhoeddi trwyddedau parcio i drigolion.
Gwasanaethau'r Celfyddydau Mae'r hysbysiad preifatrwydd yma'n sôn am sut rydyn ni'n defnyddio'ch gwybodaeth bersonol chi at ddibenion gweithgareddau ymgysylltu â'r celfyddydau sy'n cael eu cynnal gan Wasanaethau Celfyddydau'r Cyngor.
Gweinyddiaeth y Gweithlu Yn darparu gwybodaeth os ydych chi'n rhan o weithlu'r Cyngor sy'n cynnwys gweithwyr cyflogedig a di-dâl, gan gynnwys gwirfoddolwyr.
Gwres ac Arbed Mae'r Gwasanaeth Gwresogi ac Arbed yn darparu cyngor a chymorth i breswylwyr am geisiadau grant effeithlonrwydd ynni ar gyfer eu cartrefi, sydd naill ai'n cael eu darparu gan y Cyngor neu gan ein partneriaid allanol. 

Homestep

Mae'r Hysbysaid Preifatrwydd hwn yn esbonio sut mer'r adran Strategaeth Tai yn proseu gwybodaeth bersono; pan fyddwn yn gweinyddu Cynllun Homestep.

Hyfforddiant Cyflawni Gofal Plant

Mae'r Garfan Cyflawni Gofal Plant yn goruchwylio safon lleoliadau gofal plant ar gyfer lleoliadau a reolir gan y Cyngor a lleoliadau sydd wedi'u comisiynu (allanol).  

Hyfforddiant Hen Felin Mae Hyfforddiant Hen Felin yn darparu addysg yn seiliedig ar waith i bobl yn Rhondda Cynon Taf sydd dros 16 oed ac wedi gadael yr ysgol. 

 

Hysbysiad Preifatrwydd Allgymorth Tai

 

Mae Gwasanaeth Allgymorth Tai Arbenigol - Iechyd Meddwl a Chamddefnyddio Sylweddau CTM yn garfan amlasiantaeth sydd wedi'i hariannu gan Lywodraeth Cymru.

 

Hysbysiad Preifatrwydd Camerâu Corff CRC

 

Bwriad yr hysbysiad preifatrwydd hwn yw nodi gwybodaeth am sut y bydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf ac Amgen Cymru (y cyfeirir atyn nhw gyda'i gilydd fel 'ni neu ein' yn yr hysbysiad yma) yn defnyddio (neu'n 'prosesu') data personol am unigolion at ddibenion Camerâu a wisgir ar y Corff mewn Canolfannau Ailgylchu yn y Gymuned

 

Hysbysiad Preifatrwydd Cronfa Deddf Eglwysi Cymru

 

Cafodd CDEC ei sefydlu o enillion ac asedau pan ddatgysylltwyd yr Eglwys yng Nghymru. Mae'n gronfa elusennol annibynnol

Hysbysiad Preifatrwydd Cronfa Ffyniant Gyffredin y DU 

Hysbysiad preifatrwydd mewn perthynas â phrosesu data personol gan Awdurdod Arweiniol Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf at ddibenion Cronfa Ffyniant Gyffredin Llywodraeth y DU.

 

Hysbysiad Preifatrwydd Cyllid Cleientiaid

 

 Hysbysiad preifatrwydd mewn perthynas â phrosesu data personol gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf at ddibenion y Garfan Cyllid Cleientiaid (Asesu)

 

Hysbysiad Preifatrwydd Gwasanaeth Cymorth Iechyd y Cyhoedd Cwm Taf Morgannwg (CTMPHS)

 

Sut mae Gwasanaeth Cymorth Iechyd Cyhoeddus Cwm Taf Morgannwg yn cefnogi'r rhanbarth gyda gwasanaethau Covid parhaus ac unrhyw fygythiad diogelu iechyd sy'n dod i'r amlwg

Hysbysiad Preifatrwydd Hyb Diogelu Amlasiantaethol Cwm Taf Morgannwg

Bwriad yr hysbysiad preifatrwydd yma yw darparu gwybodaeth am sut y bydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf (cyfeirir ato fel 'Cyngor Rhondda Cynon Taf', 'y Cyngor', 'Awdurdod Lleol', 'ni') yn defnyddio (neu 'brosesu') data personol am unigolion ar gyfer Hwb Diogelu Amlasiantaeth Cwm Taf a Hwb Diogelu Amlasiantaeth Pen-y-bont ar Ogwr (MASH) (a elwir ar y cyd yn Hybiau Diogelu Amlasiantaeth Cwm Taf Morgannwg).

 

 

Hysbysiad Preifatrwydd Rhwydwaith Datblygu Cymunedol a Chymdogaeth

Hysbysiad preifatrwydd mewn perthynas â phrosesu data personol gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf ar gyfer datblygu'r gymuned.

 

Hysbysiad Preifatrwydd y Cynllun Cartrefi Gwag Cenedlaethol

Bwriad yr hysbysiad preifatrwydd yma yw darparu gwybodaeth am sut y bydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf (cyfeirir ato fel 'Cyngor Rhondda Cynon Taf', 'y Cyngor', 'Awdurdod Lleol', 'ni') yn defnyddio (neu 'brosesu') data personol am unigolion at ddibenion y Cynllun Grantiau Cartrefi Gwag Cenedlaethol. 

Iechyd a Diogelwch Darparu gwybodaeth ar Iechyd a Diogelwch ar gyfer gweithwyr ac aelodau'r cyhoedd sy'n defnyddio gwasanaethau a safleoedd y Cyngor

Iechyd a Lles

 Bwriad y Garfan Iechyd a Lles yw hyrwyddo a gwella iechyd a lles trigolion RhCT
Llwybrau Cyflogaeth Rhaglen wedi'i hariannu gan Lywodraeth Cymru sy'n cydweithio â chyflogwyr i wella sgiliau cyflogadwyedd.
Llyfrgelloedd Gwasanaeth Llyfrgelloedd Cyhoeddus ar gyfer y sawl sy'n byw, gweithio neu'n astudio yn RhCT.
Maethu Cymru Recriwtio

Maethu Cymru RhCT yw'r gwasanaeth maethu sy'n rheoli'r holl ymholiadau sy'n ymwneud â maethu ac asesu ymgeiswyr maethu a chefnogi rhieni maeth cymeradwy ar gyfer Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf.

Mannau Gwefru Cerbydau Trydan Clenergy EV

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf wedi ymrwymo i hyrwyddo a hwyluso rhwydwaith gwefru eang trwy wella darpariaeth mannau gwefru cerbydau trydan ledled y Fwrdeistref Sirol.

Morgeisi Mae'r gwasanaeth yn cynnal gwybodaeth am forgeisi a benthyciadau a wnaed yn y gorffennol i unigolion i'w helpu i brynu neu wneud gwaith gwella i'w cartrefi.
Mynediad a Chynhwysiant  Mae'r Gwasanaeth Mynediad a Chynwysiant yn gweithio gyda phlant a phobl ifainc sydd ag anghenion addysgol arbennig neu sy'n ddysgwyr sy'n agored i niwed, ac yn rhoi cymorth iddyn nhw.
Mynychu'r Ysgol a Lles Mae Gwasanaeth Mynychu'r Ysgol a Lles y Cyngor yn cefnogi plant, pobl ifainc a'u teuluoedd sy'n dioddef problemau neu anawsterau sy'n effeithio ar allu'r plentyn i fynychu'r ysgol neu gymryd rhan mewn dysgu. 

Olrhain Cysylltiadau Rhanbarthol

Ffyrdd allweddol o sut caiff eich gwybodaeth bersonol ei defnyddio at ddibenion olrhain cysylltiadau yn ardal Cwm Taf Morgannwg.
Parciau a Chefn Gwlad Prif gyfrifoldebau'r adran Parciau a Chefn Gwlad yw cynnal y mannau agored cyhoeddus a'r cyfleusterau cysylltiedig yn ogystal â chydlynu defnydd y cyfleusterau chwaraeon awyr agored gan glybiau chwaraeon a defnyddwyr hamdden.

Penodi Llywodraethwyr Ysgol y Gwasanaeth Cymorth i Lywodraethwyr

 Prif nod y Gwasanaeth Cymorth i Lywodraethwyr yw sicrhau bod cyrff
llywodraethu yn rhedeg ysgolion yn Rhondda Cynon Taf yn briodol.
Pobol Ifanc, Gwasanaethau Cymuned a Gwasanaethau i blant Mae'r Gwasanaethau i Blant yn darparu mathau gwahanol o ofal, cymorth a help i blant a phobl ifainc o bob oed ac o gefndiroedd gwahanol sy'n byw yn Rhondda Cynon Taf. 
Prosesu Deisebau Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf yn prosesu deisebau sydd wedi'u llenwi a'u cyflwyno i'r Cyngor gan aelodau o'r cyhoedd, ac aelodau etholedig ar ran etholwyr.
Prosiect Treftadaeth ‘Delweddau wedi’u Newid’

Mae’r hysbysiad preifatrwydd hwn yn esbonio sut rydym yn defnyddio’ch gwybodaeth bersonol ar gyfer y Prosiect Treftadaeth ‘Delweddau wedi’u Newid’

Prydau Ysgol am Ddim Mae'r gwasanaeth yn darparu Prydau Ysgol am Ddim er mwyn cynorthwyo pobl sydd ar incwm isel.
Recordio a Chyhoeddi Cyfarfodydd y Cyngor, y Cabinet a'r Pwyllgorau

Sut rydyn ni'n defnyddio'ch gwybodaeth bersonol ar gyfer Recordio a Chyhoeddi Cyfarfodydd y Cyngor, y Cabinet a'r Pwyllgorau.

Recriwtio Darparu gwybodaeth os ydych chi'n ceisio am swydd gyda'r Cyngor.
Recordio Galwadau

Sut rydyn ni'n defnyddio'ch gwybodaeth bersonol at ddibenion Recordio Galwadau 

Rhaglen Gofal i Waith a Rhaglen Camu i'r Cyfeiriad Cywir Mae'r Rhaglen Gofal i Waith a Rhaglen Camu i'r Cyfeiriad Cywir yn cael eu darparu gan y Garfan Cyflogaeth, Addysg a Hyfforddiant
Rhaglenni Cyflogaeth Rhaglenni wedi'u hariannu gan Lywodraeth Cymru sy'n darparu cyfleoedd hyfforddi a chymorth cyflogaeth.
Rhaglen Gwella Gwyliau'r Haf Mae'r Rhaglen Gwella Gwyliau'r Haf yn cael ei chynnal gan yr Awdurdod Lleol ac yn darparu addysg ynghylch bwyd a maeth, gweithgareddau corfforol, sesiynau cyfoethogi a phrydau bwyd iach i blant mewn ardaloedd o amddifadedd cymdeithasol yn ystod gwyliau haf yr ysgol.  
Rheoli Ynni Mae'r Garfan Ynni'n gyfrifol am holl faterion rheoli ynni, gan gynnwys caffael, strategaeth, polisi, effeithlonrwydd.

Rhestr o Gleifion a Warchodir yn Rhondda Cynon Taf

Sut rydyn ni'n defnyddio'ch gwybodaeth bersonol ar Rhestr o Gleifion a Warchodir yn Rhondda Cynon Taf

Rhyddid Gwybodaeth Darparu gwybodaeth ar geisiadau Rhyddid Gwybodaeth.
Sgiliau Allweddol Mae Sgiliau Allweddol yn darparu cyrsiau gan diwtoriaid addysg i oedolion mewn lleoliadau mewn cymunedau ledled RhCT.
Strategaeth Hamdden Mae Chwaraeon RhCT a'r Gwasanaethau Datblygu Iechyd yn galluogi ac yn darparu cyfleoedd chwaraeon, iechyd a gweithgaredd corfforol.
Synwyryddion Byw'n Annibynnol Cefnogi yn y Cartref

Bwriad yr hysbysiad preifatrwydd yma yw darparu gwybodaeth am sut y bydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf (cyfeirir ato fel 'Cyngor Rhondda Cynon Taf', 'y Cyngor', 'Awdurdod Lleol', 'ni') yn defnyddio (neu 'brosesu') data personol am unigolion at ddibenion Synwyryddion Byw'n Annibynnol.

Taliadau (i'r Cyngor) Yn rhoi gwybodaeth ynglŷn â'r ffordd y mae'r wybodaeth bersonol yn cael ei phrosesu wrth wneud taliadau i'r Cyngor.
Teledu Cylch Cyfyng mewn Mannau Agored Cyhoeddus Mae'r gwasanaeth yma'n rheoli'r wyliadwriaeth Teledu Cylch Cyfyng ledled Rhondda Cynon Taf.
Teledu Cylch Cyfyng Mewn Sefydliadau Ledled Rhondda Cynon Taf

Mae’r hysbysiad preifatrwydd yma yn esbonio sut mae’r Cyngor yn defnyddio'ch gwybodaeth bersonol at ddibenion teledu cylch cyfyng mewn sefydliadau ledled Rhondda Cynon Taf.

Tim Dyletswydd Argyfwng Mae'r Garfan ar Ddyletswydd ar gyfer Argyfyngau yn darparu cymorth i oedolion sy'n agored i niwed, plant mewn angen a'u teuluoedd i ymdopi ag argyfyngau pan nad oes modd aros tan y diwrnod nesaf i ymateb. 
Trwyddedau Plant Mae'r Gwasanaeth Mynychu'r Ysgol a Lles yn cynorthwyo plant/pobl ifainc a'u teuluoedd/gwarchodwyr/cwmniau cynhyrchu a chyflogwyr sy'n dymuno cyflwyno cais am Drwydded Perfformio i Blant, Trwydded Cyflogi Plentyn neu Drwydded Gwarchodwyr.
 Twristiaeth  Swyddogaeth Adran Dwristiaeth RhCT yw marchnata a chodi proffil Rhondda Cynon Taf fel lleoliad deniadol i ymwelwyr.
Uned Gorfodi Gofal y Strydoedd Mae'r garfan Gorfodi Gofal y Strydoedd yn darparu gwasanaethau rheng flaen ar gyfer rheoli sbwriel a chŵn sy'n baeddu. Caiff camerâu sy'n cael eu gwisgo ar y corff eu defnyddio i gymryd lluniau o droseddwyr gwastraff.
Un Pwynt Mynediad RhCT (Gwasanaethau i  Oedolion) Mae'r Un Pwynt Mynediad (Gwasanaethau i Oedolion) wedi'i ddatblygu i gynnal asesiad cymesur trwy gael sgwrs "Beth sy'n Bwysig".
Vision Products PVCus 

 

Mae’r  hysbysiad preifatrwydd yma yn esbonia sut mae’ch gwybodaeth personol yn gael eu prosesi pan yn yn cynhyrchu, cyflenwi a gosod cynhyrchion PVCu.

 

Wcrain - Cartrefi i Ganolfan Groeso Wcráin

Sut rydym yn defnyddio eich gwybodaeth yng Nghanolfan Groeso Cartrefi i Wcráin.

Wcrain - Cartrefi I Wcrain

Mae'r Cyngor yn darparu gwasanaethau ar gyfer cymunedau lleol a'r bobl sy'n byw ynddyn nhw. Wrth wneud y gwaith yma, rhaid i ni gasglu gwybodaeth am y bobl rydyn ni'n darparu gwasanaethau ar eu cyfer nhw, defnyddio'r wybodaeth yma, a chadw cofnod o'r gwasanaethau yma. 

Ymddygiad Gwrthgymdeithasol  Mae carfan Ymddygiad Gwrthgymeithasol yn mynd i'r afael ag achosion o ymddygiad gwrthgymdeithasol, tramgwyddwyr ac ardaloedd lle mae problemau, ac mae'n rhoi cymorth i ddioddefwyr ymddygiad gwrthgymdeithasol.
Ymgynghori  Mae'r gwasanaeth ymgynghori yn casglu barn preswylwyr, defnyddwyr y gwasanaeth a staff trwy ddefnyddio sawl dull. Mae'r wybodaeth sy'n cael ei chasglu yn helpu hysbysu penderfyniadau'r Cabinet ac Uwch Swyddogion sy'n effeithio ar gynllunio, darparu a'r gyllideb.
Yr Adran Budd-dal Tai Mae'r Adran Budd-dal Tai yn gweinyddu'r Cynllun Budd-dal Tai ar ran yr Adran Gwaith a Phensiynau.
Yr Uned Iechyd Galwedigaethol Mae'r Uned Iechyd Galwedigaethol a Lles yn canolbwyntio ar lesiant corfforol a meddyliol gweithwyr Cyngor Rhondda Cynon Taf yn y gweithle.
Yswiriant Y Garfan Gwasanaethau Yswiriant yw prif ffynhonnell cyngor ar Yswiriant i'r Cyngor, ei Gabinet, ei Bwyllgorau, ei Aelodau Etholedig, ei Adrannau a'i Swyddogion.