Skip to main content

Hysbysiad Preifatrwydd y Gwasanaeth Addysg i Oedolion a Sgiliau Allweddol

Sut rydyn ni'n defnyddio'ch gwybodaeth bersonol at ddibenion y Gwasanaeth Addysg i Oedolion a Sgiliau Allweddol 

Mae'r Cyngor yn darparu gwasanaethau ar gyfer cymunedau lleol a'r bobl sy'n byw ynddyn nhw. Mae cynnal y gwaith yma yn golygu bod rhaid i ni gasglu a defnyddio gwybodaeth am y bobl rydyn ni'n darparu gwasanaethau ar eu cyfer nhw a chadw cofnod o'r gwasanaethau yma. O ganlyniad i gasglu a defnyddio gwybodaeth bersonol am unigolion, mae rhaid i ni sicrhau eu bod nhw'n gwybod beth yw ein bwriad o ran defnyddio a rhannu eu gwybodaeth. 

Yn yr hysbysiad preifatrwydd yma, rydyn ni wedi crynhoi rhai o'r ffyrdd allweddol rydyn ni'n defnyddio eich gwybodaeth bersonol at ddibenion hyfforddiant yr Adran  Addysg i Oedolion a Sgiliau Allweddol. Dylech chi ddarllen yr wybodaeth yma yn ogystal â hysbysiad preifatrwydd corfforaethol y Cyngor.

1.    Pwy ydyn ni, beth ydyn ni'n ei wneud.

Mae'r adran Sgiliau Allweddol yn cynnig cyrsiau mewn lleoliadau yn y gymuned ledled RhCT. Caiff y cyrsiau yma eu cynnal gan diwtoriaid Addysg i Oedolion. Pwrpas y cyrsiau yw rhoi cyfle i ddysgwyr gwella'u sgiliau llythrenedd a rhifedd.

2.    Pa fath o wybodaeth bersonol ydyn ni'n ei chadw ac am bwy? 

Rydyn ni'n cadw gwybodaeth am ddysgwyr sy'n rhan o'r rhaglen ar hyn o bryd, ac sydd wedi bod yn rhan o'r rhaglen yn y gorffennol. Mae'r wybodaeth yma'n cynnwys:

 • Enw llawn (gan gynnwys enw cyn priodi)
 • Address  
 • Dyddiad geni  
 • Rhif Yswiriant Gwladol  
 • Manylion cyswllt  
 • Anabledd  
 • Ethnigrwydd  
 • Statws cyflogaeth  
 • Gwybodaeth Mynychu  
 • Lefel Sgiliau Allweddol  
 • Cynlluniau Dysgu Unigol

3.    O ble mae'r gwasanaeth yn cael fy ngwybodaeth? 

Mae'r gwasanaeth yn casglu'r wybodaeth yma gan yr unigolyn sy'n cymryd rhan yn y rhaglen. Caiff yr wybodaeth yma ei chasglu ar y ffurflen gofrestru sy'n cael ei llenwi ar ddechrau'r cwrs. 

Mae'n bosibl y byddwn ni'n derbyn gwybodaeth gan sefydliadau trydydd parti dibynadwy os yw'r sefydliad yn gwneud   atgyfeiriad ar ran yr unigolyn. Mae modd i'r sefydliadau yma gynnwys y Ganolfan Byd Gwaith neu raglen Cymunedau am Waith a Mwy. 

Rydyn ni hefyd yn casglu'n gwybodaeth ein hunain tra'u bod nhw yn rhan o'r cwrs. Er enghraifft, rydyn ni'n cadw manylion ynglŷn â hyfforddiant sydd wedi cael ei gyflawni a'r cymorth rydyn ni'n ei ddarparu yn ogystal â'r cymwysterau y mae'r unigolyn yn eu hennill.

4.    Beth fyddwn ni'n ei wneud gyda'ch gwybodaeth bersonol? 

Byddwn ni'n defnyddio'r wybodaeth yma er mwyn:

 • Prosesu'r atgyfeiriad / cais ar gyfer y cwrs sydd wedi'i ddewis.
 • Rhoi cefnogaeth, cymorth ac arweiniad.
 • Dod o hyd i gyrsiau/hyfforddiant addas.  
 • Monitro presenoldeb a chynnydd.
 • Cysylltu â dysgwyr os yw'r cwrs yn cael ei ganslo/ohirio.
 • Paratoi a darparu adroddiadau i Lywodraeth Cymru er mwyn dangos bod y prosiect yn cael ei gynnal mewn modd addas ac yn unol ag amodau'r cyllid.
 • Dangos tystiolaeth o'r hyn sydd wedi'i chyflawni i'r cyrff dyfarnu fel bod modd cyflwyno tystysgrifau.

5.    Beth ydy'r sail gyfreithiol o ran defnyddio'r wybodaeth yma?

Mae deddf Diogelu Data yn dweud ein bod ni ond yn gallu defnyddio a rhannu gwybodaeth bersonol os oes gyda ni reswm priodol a chyfreithlon dros wneud hynny. 

Ein sail gyfreithiol ar gyfer prosesu gwybodaeth bersonol er mwyn darparu ein Rhaglen Sgiliau Allweddol yw ymarfer ein swyddogaethau fel awdurdod cyhoeddus, ac er budd y cyhoedd, er enghraifft i wella sgiliau rhifedd a llythrennedd oedolion RhCT.

6.    Ydy'r gwasanaeth yn rhannu fy ngwybodaeth bersonol ag unrhyw sefydliad arall? 

Rydyn ni'n gweithio ar y cyd â nifer o   sefydliadau partner dibynadwy er mwyn darparu ein gwasanaethau. Byddwn ni'n rhannu'ch gwybodaeth bersonol gyda'r partneriaid yma fel a ganlyn:

 • Llywodraeth Cymru - er mwyn dangos bod y prosiect yn cael ei gynnal mewn modd addas ac yn unol ag amodau'r cyllid.
 • Coleg Y Cymoedd - er mwyn dangos bod y prosiect yn cael ei gynnal mewn modd addas ac yn unol ag amodau'r cyllid.
 • Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful - caiff portffolios dysgwyr eu trosglwyddo i Gyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful a fydd yn gwirio'r achrediad gyda'r corff dyfarnnu, sef Agored Cymru. Yna, bydd Agored Cymru yn darparu'r dystysgrif.

Mae'r Cyngor yn gweithio gyda nifer o gwmnïau TGCh sy'n darparu systemau, datrysiadau, cymorth a gwasanaethau cynnal a chadw. Er mwyn iddyn nhw ddarparu gwasanaethau i ni, bodloni'u rhwymedigaethau cytundebol ac ateb unrhyw broblemau technegol, efallai bydd angen i'r cwmnïau yma gyrchu systemau lle mae gwybodaeth bersonol yn cael ei chadw. 

 • Tribal (EBS) - system gwybodaeth am fyfyrwyr  
 • Cofnod Dysgu Gydol Oes Llywodraeth Cymru (LLWR)
 • Tribal - Pecyn Cymorth Sgiliau Hanfodol Cymru (WEST) - system a gaiff ei defnyddio er mwyn asesu sgiliau llythrennedd a rhifedd cychwynnol y dysgwr.

7.    Am faint o amser fydd y gwasanaeth yn cadw fy ngwybodaeth? 

Caiff yr holl ffurflenni cofrestru, cofrestrau a chofnodion deilliannau eu cadw am gyfnod o 3 blynedd.

8.    Eich gwybodaeth, eich hawliau

Mae'r Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR) yn rhoi hawliau pwysig i chi, gan gynnwys yr hawl i gael gweld yr wybodaeth bersonol mae'r gwasanaethau yn ei chadw amdanoch chi. 

Edrychwch ar ragor o wybodaeth am eich hawliau gwybodaeth a sut i’w defnyddio nhw.

9.    Cysylltwch â ni

Os oes gyda chi unrhyw bryderon neu os ydych chi eisiau rhagor o wybodaeth am sut mae'r gwasanaeth yn defnyddio eich gwybodaeth bersonol, cysylltwch â ni gan ddefnyddio un o'r dulliau isod: 

Trwy e-bost : llcreception@CampwsGartholwg.org.uk 

Dros y ffôn : 01443  570075 

Trwy lythyr : Canolfan Dysgu Gydol Oes, Campws Cymuned Canolfan Dysgu Gydol Oes Gartholwg, 

                     St. Illtyd's Road, Pentre'r Eglwys, Pontypridd, CF38 1RQ