Gwasanaeth Troseddau'r Ifainc Cwm Taf.


Sut rydyn ni'n defnyddio'ch gwybodaeth bersonol at ddibenion y Gwasanaeth Troseddau'r Ifainc
.

Mae'r Cyngor yn darparu gwasanaethau ar gyfer cymunedau lleol a'r bobl sy'n byw ynddyn nhw. Mae cynnal y gwaith yma'n golygu bod rhaid i ni gasglu a defnyddio gwybodaeth am y bobl rydyn ni'n darparu gwasanaethau ar eu cyfer nhw a chadw cofnod o'r gwasanaethau yma. Am ein bod ni'n casglu a defnyddio gwybodaeth bersonol am unigolion, rhaid i ni sicrhau eu bod nhw'n gwybod beth yw ein bwriad o ran defnyddio a rhannu eu gwybodaeth.

Rydyn ni wedi crynhoi yn yr hysbysiad preifatrwydd yma rai o'r ffyrdd allweddol rydyn ni'n defnyddio'ch gwybodaeth bersonol at ddibenion Gwasanaethau Troseddau'r Ifainc Cwm Taf. Dylech chi ddarllen yr wybodaeth yma ar y cyd ag  hysbysiad preifatrwydd y Gwasanaethau Cymuned a Gwasanaethau i Blant a hysbysiad preifatrwydd y Cyngor.

 1.     Pwy ydyn ni, beth ydyn ni’n ei wneud.

Mae Gwasanaeth Troseddau'r Ifainc (a gyfeirir ato'n aml fel YOS) yn gweithio gyda phlant a phobl ifanc rhwng 8 ac 17 oed sy'n mynd i drafferth gyda'r gyfraith. Ein rôl yw edrych i gefndir y person ifanc a cheisio'i helpu i gadw i ffwrdd o ymddygiad troseddu, aildroseddu ac ymddygiad gwrthgymdeithasol.

Bydd Gwasanaeth Troseddau'r Ifainc yn ymgysylltu â pherson ifanc pan fydd yn:

 • Dod i drafferth gyda'r heddlu neu'n cael ei arestio.
 • Cael ei gyhuddo o drosedd ac yn gorfod mynd i'r llys.
 • Cael ei euogfarnu o drosedd ac yn treulio amser yn y carchar.

Mae Gwasanaeth Troseddau'r Ifainc hefyd yn:

 • Cynnal rhaglenni atal trosedd lleol.
 • Cynnig rhaglenni cyfiawnder adferol a rhaglenni rhoi sicrwydd i'r gymuned.
 • Helpu pobl ifainc sydd mewn perygl o droseddu neu ymddygiad gwrthgymdeithasol a'u teuluoedd.
 • Cefnogi dioddefwyr trosedd neu ymddygiad gwrthgymdeithasol a'u teuluoedd.
 • Helpu pobl ifainc yn yr orsaf heddlu os ydyn nhw'n cael eu harestio.
 • Helpu pobl ifainc a'u teuluoedd yn y llys.
 • Goruchwylio pobl ifainc sy'n cyflawni dedfrydau cymunedol.
 • Cadw mewn cysylltiad â pherson ifanc sy'n cael ei ddedfrydu i'r ddalfa.

Mae Gwasanaeth Troseddau'r Ifainc Cwm Taf yn gweithio mewn partneriaeth â'r sefydliadau ac asiantaethau canlynol:

 • Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf
 • Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful
 • Heddlu De Cymru
 • Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf
 • Gwasanaeth Prawf BAROD

 2.     Pa fath o wybodaeth bersonol ydw i'n ei chadw ac am bwy?

Mae gan y Gwasanaeth Troseddau'r Ifainc oblygiad cyfreithiol i gadw cofnod o bobl ifainc sydd wedi bod ynghlwm â'r Gwasanaeth Troseddau'r Ifainc yn y gorffennol ac ar hyn o bryd.

Mae ein 'gwasanaethau ymyrraeth' hefyd yn cadw cofnodion am unigolion a'r ymyraethau y maen nhw wedi cael eu cynnig i gefnogi'u hamcanion ac atal troseddu.

Byddwn ni hefyd yn cadw cofnodion am ddioddefwyr trosedd. Mae gyda ni oblygiad yn unol â 'chod ymarfer dioddefwyr' i gadw gwybodaeth dioddefwyr ar wahân i wybodaeth yr unigolyn sydd wedi troseddu. Mae'r wybodaeth rydyn ni'n ei chasglu yn cael ei defnyddio i ddarparu gwasanaeth i'r rheiny sy'n dioddef y drosedd.

Mae'r math o wybodaeth rydyn ni'n ei chasglu a'i defnyddio yn amrywio gan ddibynnu ar anghenion ac amgylchiadau pob person ifanc, ei deulu ac unrhyw ddioddefwyr. 

Fel arfer, mae'r wybodaeth rydyn ni'n ei chadw am bobl rydyn ni'n gweithio gyda nhw yn cynnwys;

 • Enw, cyfeiriad, dyddiad geni, manylion cyswllt, hil, tarddiad ethnig a chrefydd ac ati.
 • Manylion unrhyw anghenion iechyd, gofal a chymorth perthnasol sydd gyda nhw.
 • Gwybodaeth addysg megis; adroddiadau ysgol, gwaharddiadau, gwaharddiadau dros dro, cyflawniadau ac unrhyw fewnbwn gan y Gwasanaeth Seicoleg Addysg.
 • Manylion unrhyw ymgysylltiad cyfredol (neu yn y gorffennol) gyda'r Gwasanaethau Gofal Cymdeithasol i Blant neu'r Gwasanaethau Gofal Cymdeithasol i Oedolion.
 • Gwybodaeth am unrhyw droseddau blaenorol ac unrhyw gyswllt blaenorol gyda gweithwyr proffesiynol a gwasanaethau cymorth y Gwasanaeth Troseddau'r Ifainc.
 • Manylion euogfarnau a dedfrydu mewn perthynas ag unrhyw ymddygiad troseddu.
 • Gwybodaeth berthnasol am anghenion ac amgylchiadau personol unigolyn.
 • Gwybodaeth berthnasol am ymyraethau, amcanion a chyflawniadau a gynlluniwyd.
 • Arsylwadau a barn broffesiynol y garfan troseddau'r ifainc ac adroddiadau gan unrhyw weithwyr proffesiynol a gwasanaethau sydd ddim mewn cysylltiad â'r person ifanc.

 3.     O ble mae'r gwasanaeth yn cael fy ngwybodaeth?

Yn gyffredinol, byddwn ni'n derbyn gwybodaeth gan:

 •  Y bobl ifainc rydyn ni'n gweithio gyda nhw a'u teuluoedd (dioddefwyr / rhieni / cynhalwyr ac ati).
 • Yr heddlu.
 • Carfan Cymunedau Diogel.
 • Y Llysoedd a'r Ganolfan Ieuenctid, er enghraifft os ydyn nhw'n gofyn am adroddiad gan y Gwasanaeth Troseddau'r Ifainc.
 • Gwasanaethau Prawf.
 • Gwasanaeth Troseddau'r Ifainc mewn ardaloedd eraill (lle mae'r person ifanc wedi symud i ffwrdd o un ardal ac mae ganddo/ganddi hanes o ymgysylltu â Gwasanaeth Troseddau'r Ifainc arall).
 • Ble mae angen, mae'n bosibl y byddwn ni'n gofyn am wybodaeth ac yn ei derbyn gan y bobl ganlynol sy'n ymwneud â'r bobl ifainc::
 •  Ysgol / Athrawon
 • Gweithwyr Ieuenctid
 •  Gweithwyr Cymdeithasol
 •    Gweithwyr proffesiynol fel y Meddyg Teulu.
 • Byddwn ni hefyd yn cynhyrchu ein gwybodaeth bersonol am y person ifanc trwy ein profiad ac arsylwadau wrth weithio gyda nhw, er enghraifft wrth asesu eu hanghenion ac adolygu'u cynnydd.

4.     Beth fyddwn ni'n ei wneud gyda'ch gwybodaeth bersonol?

Byddwn ni'n defnyddio'r wybodaeth y mae asiantaethau eraill, pobl ifainc, eu teuluoedd a dioddefwyr yn rhannu gyda ni i fodloni ein dyletswyddau statudol dan ddeddfwriaeth diogelu cymdeithasol a sicrhau ein bod ni'n darparu gwasanaethau yn unol â Deddf Trosedd ac Anrhefn 1998. Mae'r rhain yn cynnwys, ond heb eu cyfyngu i:

 • Prosesu atgyfeiriadau i'r gwasanaeth ac ymateb i anghenion pobl ifainc ac unrhyw ddioddefwyr rydyn ni'n eu cefnogi.
 • Cadw cofnod o berson ifanc sydd yn rhan o'r System Cyfiawnder Ieuenctid a'u rheoli yn effeithiol. 
 • Datblygu cynllun ac ymyraethau sy'n ceisio lleihau'r perygl o aildroseddu.
 • Darparu pobl ifainc, eu teuluoedd a dioddefwyr eu trosedd gyda gwybodaeth a chyngor addas.
 • Trefnu a chydlynu darpariaeth gwasanaethau cyfiawnder ieuenctid.
 • Trefnu lleoliad addas ar gyfer person ifanc os yw ar remánd neu yn y ddalfa.
 • Monitro sut mae person ifanc yn ymdopi a rhoi gwybod am unrhyw broblemau sydd efallai gyda nhw wrth dderbyn cymorth neu tra'u bod nhw ar remánd neu yn y ddalfa.
 • Adolygu sut mae anghenion person ifanc wedi cael eu bodloni a sicrhau bod unrhyw wasanaethau y mae'n eu derbyn yn parhau i gwrdd â'i anghenion.

5. Beth yw'r sail gyfreithiol o ran defnyddio'r wybodaeth yma?

Mae deddf Diogelu Data yn dweud ein bod ni'n cael defnyddio a rhannu gwybodaeth bersonol dim ond lle mae gyda ni reswm priodol a chyfreithlon dros wneud hynny.

Y ddeddfwriaeth sy'n nodi bod modd i ni wneud hyn yw;

 • Deddf Trosedd ac Anhrefn 1998.
  • Deddf Trais Domestig, Troseddu a Dioddefwyr 2004 Adran 54 (Mae hyn ar gyfer datgelu gwybodaeth wrth gydymffurfio â Chod Ymarfer i Ddioddefwyr Troseddau)
  • Deddf Cymorth Cyfreithiol, Dedfrydu a Chosbi Troseddwyr 2012.
  • Deddf Plant 2004.
   • Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014.
   • Safonau Cenedlaethol ar gyfer Gwasanaethau Cyfiawnder Ieuenctid Ebrill 2013.
   • Deddf Ymddygiad Gwrthgymdeithasol, Troseddu a Phlismona 2014
  • Nodwch: Er efallai byddwn ni'n gofyn am eich caniatâd (o dan gyfraith gyffredin Dyletswydd Cyfrinachedd a Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014) i rannu'ch gwybodaeth bersonol ag eraill sydd ynghlwm â'ch gofal, nid yw caniatâd yn sail gyfreithiol ar gyfer prosesu'ch gwybodaeth bersonol o dan ddeddfwriaeth diogelu data.

6. Ydy'r gwasanaeth yn rhannu fy ngwybodaeth bersonol ag unrhyw sefydliad arall?

Er mwyn darparu'r cymorth a'r gwasanaeth sydd eu hangen ar blant, pobl ifainc, eu teuluoedd a dioddefwyr y drosedd, efallai bydd angen i ni rannu gwybodaeth bersonnol gyda sefydliadau trydydd parti, asiantaethau a gweithwyr proffesiynol sy'n gallu helpu i leihau perygl aildroseddu a darparu mynediad i'r gwasanaethau sydd efallai eu hangen.

Mae modd i'r rhain gynnwys:

Gwasanaethau eraill y Cyngor, megis:

 • Gwasanaethau Gwaith Cymdeithasol.
 • Gwasanaethau i Blant a Phobl Ifainc.
 • Gwasanaethau Tai.
 • Gwasanaethau Addysg.
 • Gwasanaethau Iechyd a Diogelwch y Cyhoedd.
 • Carfanau Diogelu Amlasiantaeth i Blant ac Oedolion.

Gwasanaethau iechyd a gweithwyr iechyd proffesiynol megis:

 • Meddyg Teulu.
 • Gwasanaethau Nyrsio yn y Gymuned.
 • Gwasanaethau Camddefnyddio Sylweddau.
 • Gwasanaethau Iechyd Meddwl.
 • Gwasanaeth Triniaeth ac Ymgynghori Fforensig y Glasoed Cymru Gyfan.
 • Iechyd Cyhoeddus Cymru.

Sefydliadau eraill fel:

 • Sefydliadau Troseddwyr Ifainc.
 • Carfanau Troseddau'r Ifainc mewn ardaloedd eraill.
 • Cartrefi Diogel i Blant.
 • Gwasanaethau Teuluoedd Cydnerth.
 • Canolfannau Hyfforddi Diogel.
 • Gwasanaeth yr Heddlu.
 • Gwasanaethau Prawf.
 • Barnados.
 • Gyrfa Cymru.
 • Gwasanaethau Cymorth Cyffuriau ac Alcohol.
 • Llwybrau Newydd.
 • Darparwyr Tai.
 • Gwasanaethau Cwnsela Exchange.
 • Victim Focus.

Rheolyddion a Chyrff Llywodraethu

 • Bwrdd Cyfiawnder Ieuenctid Cymru a Lloegr.
 • Gwasanaeth Carchardai a Phrawf Ei Mawrhydi (HMPPS).
  • Llywodraeth Cymru.
 • Gwasanaeth Ieuenctid y Ddalfa.

Rheoli Achos Gwell:

Yn achos plant a phobl ifainc sy'n cymryd rhan yn y rhaglen 'rheoli achos gwell' byddwn ni'n rhannu gwybodaeth lawn yr achos gyda gweithwyr proffesiynol sydd ynghlwm â'r achos, megis:

 • Seicolegydd.
 • Therapydd Iaith a Lleferydd.

Rydyn ni hefyd yn rhannu gwybodaeth benodol gyda'r Bwrdd Cyfiawnder Ieuenctid unwaith bob chwarter. Mae modd i hyn gynnwys:

 • Gwybodaeth bersonol y mae'r Bwrdd Cyfiawnder Ieuenctid yn gofyn amdani.
 • Gwybodaeth ad-hoc sydd ei hangen o bryd i'w gilydd gan y Bwrdd Cyfiawnder Ieuenctid at ddibenion ymchwil ac i wella ymarfer, sydd efallai'n cynnwys:
  • data lefel achos wedi'i allforio o systemau rheoli achos y Gwasanaeth Troseddau'r Ifainc neu sydd wedi'i gasglu mewn fformat unigryw yn unol â chais y Bwrdd Cyfiawnder Ieuenctid
  • eich ffeiliau achos.

Caiff yr wybodaeth ei darparu i'r Bwrdd Cyfiawnder Ieuenctid er mwyn:

 • Monitro gweithredu'r system cyfiawnder ieuenctid;
 • Darparu gwasanaethau cyfiawnder ieuenctid;
 • Rhoi cyngor i'r Ysgrifennydd Gwladol ar faterion gweithredu'r Gwasanaeth Cyfiawnder Ieuenctid.
 • Hyrwyddo arfer da.
 • Comisiynu gwaith ymchwil.
 • Asesu'r galw am lety diogel a llety arall yn flynyddol.
 • Rhannu data sydd ddim yn bersonol gyda sefydliadau eraill.

7. Am faint o amser bydd fy ngwybodaeth yn cael ei chadw?

Cofnodion y Gwasanaeth Troseddau'r Ifainc

 • Bydd cofnodion wedi'u creu gan y Gwasanaeth Troseddau'r Ifainc yn cael eu cadw hyd at ben-blwydd y person ifanc yn 25 oed.
 • Caiff cofnodion wedi'u creu gan y Gwasanaeth Troseddau'r Ifainc eu dileu o'r system ar ôl i waith gyda'r Gwasanaeth Troseddau'r Ifainc ddod i ben.

·       Bydd cofnodion wedi'u creu gan y Gwasanaethau i Blant yn cael eu cadw hyd at 75 blwyddyn ar ôl pen-blwydd y person ifanc yn 18 oed.

 • Caiff cofnodion wedi'u creu gan y Gwasanaethau Gofal Cymdeithasol i Oedolion eu cadw am o leiaf 7 mlynedd ar ôl i unrhyw gyswllt ag unrhyw wasanaeth gofal cymdeithasol ddod i ben.

Cofnodion Rheoli Achos Gwell:

 • Caiff cofnodion wedi'u creu ar gyfer y 'rhaglen rheoli achos gwell' a'u cynnal gan Fwrdd Cyfiawnder Ieuenctid eu cadw gan y Bwrdd Cyfiawnder Ieuenctid ar gyfer y cyfnod lle bydd y person ifanc ynghlwm â'r rhaglen. Byddan nhw'n cael eu dileu ar ôl hynny.
 • Bydd data'n cael ei dynnu o'r system 'rheoli achos gwell' a'i gadw ar gronfa ddata ar wahân gan y Bwrdd Cyfiawnder Ieuenctid Cymru a Lloegr at ddibenion monitro a gwerthuso. Bydd y data'n cael ei gadw am hyd at 5 mlynedd ar y mwyaf ar ôl i'r rhaglen ddod i ben.  Er mwyn diogelu hunaniaeth pob person ifanc, bydd yr wybodaeth yn ddienw a bydd eu dynodwyr unigryw yn cael eu cadw ar wahân i'r gronfa ddata.

 8.   Eich gwybodaeth, eich hawliau

Mae'r Rheoliadau Diogelu Data Cyffredinol (GDPR) yn rhoi hawliau pwysig i chi, gan gynnwys yr hawl i gael gweld yr wybodaeth bersonol mae'r gwasanaethau yn ei chadw amdanoch chi.

Cliciwch yma i gael rhagor o wybodaeth am eich hawliau a sut i'w harfer nhw.

 9.   Cysylltwch â ni

Os oes gyda chi unrhyw bryderon neu os hoffech chi wybod rhagor am sut rydyn ni'n trin gwybodaeth bersonol, mae modd i chi gysylltu â ni gan ddefnyddio'r dulliau isod:

Gwasanaeth Troseddau'r Ifainc Cwm Taf

Uned 2 Parc Busnes Hen Lofa'r Maritime

Ystad Ddiwydiannol Hen Lofa'r  Maritime.

Pontypridd

CF39 1NY

Ffôn: 01443 827300

E-bost: yotinfo@rctcbc.gov.uk