Skip to main content

Hysbysiad Preifatrwydd Gostyngiaday Treth y Cyngor

Sut rydyn ni'n defnyddio'ch gwybodaeth bersonol at ddibenion GostyngiadauTreth y Cyngor

Mae'r Cyngor yn darparu gwasanaethau ar gyfer cymunedau lleol a'r bobl sy'n byw ynddyn nhw.  Mae cynnal y gwaith yma yn golygu bod rhaid i ni gasglu a defnyddio gwybodaeth am y bobl rydyn ni'n darparu gwasanaethau ar eu cyfer nhw a chadw cofnod o'r gwasanaethau yma. O ganlyniad i gasglu a defnyddio gwybodaeth bersonol am unigolion, mae rhaid i ni sicrhau eu bod nhw'n gwybod beth yw ein bwriad o ran defnyddio a rhannu eu gwybodaeth. 

Rydyn ni wedi crynhoi yn yr hysbysiad preifatrwydd yma rai o'r ffyrdd allweddol rydyn ni'n defnyddio'ch gwybodaeth bersonol at ddibenion gostyngiadau Treth y Cyngor. Dylech chi ddarllen yr wybodaeth yma yn ogystal â hysbysiad preifatrwydd corfforaethol y Cyngor

1. Pwy ydyn ni, beth ydyn ni'n ei wneud. 

Fel Cyngor, rydyn ni'n gweinyddu cynllun Gostyngiadau Treth y Cyngor i helpu pobl sydd ar   incwm isel gyda Threth y Cyngor. Yn ddibynnol ar eich incwm a'ch sefyllfa unigol, mae modd cael Gostyngiadau Treth y Cyngor i dalu rhan o'r swm sydd angen i chi ei dalu, neu dalu'r swm llawn ar eich rhan.

Mae gyda ni wybodaeth benodol amdanoch chi rydyn ni'n ei defnyddio i weinyddu cynllun Gostyngiadau Treth y Cyngor. Mae hyn yn cynnwys yr angen i brosesu eich gwybodaeth i   gysylltu â chi, i wneud taliadau Gostyngiadau Treth y Cyngor i chi ac i adennill unrhyw ordaliadau Gostyngiadau Treth y Cyngor wrthych chi. Mae rhagor o wybodaeth ynglŷn â sut rydyn ni'n defnyddio'ch data personol yn cael ei darparu isod.

2. Pa fath o wybodaeth bersonol ydyn ni'n ei chadw ac am bwy?

Rydyn ni'n cadw gwybodaeth am drigolion y gorffennol a'r presennol sy wedi gwneud ceisiadau i'r Cyngor am Ostyngiadau Treth y Cyngor.

Bydd y mathau o wybodaeth rydyn ni'n eu cadw a'u prosesu fel arfer yn cynnwys:

 • Manylion cyswllt, gan gynnwys enw, cyfeiriad, rhifau ffôn a chyfeiriad e-bost 
 • Manylion y cartref a'r incwm  
 • Manylion cyflogwr a chyflog  
 • Rhif Yswiriant Gwladol a dyddiad geni

3. O ble mae'r gwasanaeth yn cael fy ngwybodaeth?

Gall yr wybodaeth bersonol rydyn ni'n ei chasglu amdanoch chi ddod o amrywiaeth o ffynonellau gwahanol fel y rhai sy'n cael eu rhestru isod:

 •   Gwybodaeth rydych chi wedi'i rhoi i ni yn uniongyrchol wrth wneud cais  
 •   Gwybodaeth rydyn ni wedi'i llunio er enghraifft pan fyddwn ni'n prosesu'ch cais 
 •   Gwybodaeth gan yr Adran Gwaith a Phensiynau (DWP) i wirio'ch incwm

4. Beth fyddwn ni'n ei wneud gyda'ch gwybodaeth bersonol? 

Byddwn ni'n defnyddio'r wybodaeth bersonol yma i weinyddu'r cynllun Gostyngiadau Treth y Cyngor. Gall hyn gynnwys y canlynol:  

 •   Asesu eich cais
 •   Gwirio bod yr wybodaeth rydych chi wedi'i darparu ar eich cais yn gywir
 •   Rhoi gwybod i Gwasanaeth Treth y Cyngor am y gostyngiad fel bod modd ei gymhwyso i'ch cyfrif Treth y Cyngor.
 •   Adolygu eich hawl pan fo'n briodol
 •   Anfon gohebiaeth atoch chi
 • Cyfathrebu â chi ar ran Llywodraeth Cymru ar gyfer amryw fentrau (er enghraifft Cynllun Cymorth Tanwydd Gaeaf ac ati)

5. Beth ydy'r sail gyfreithiol o ran defnyddio'r wybodaeth yma?

Mae deddf Diogelu Data yn dweud ein bod ni'n gallu defnyddio a rhannu gwybodaeth bersonol dim ond lle mae gyda ni reswm priodol a chyfreithlon dros wneud hynny.

Ein sail gyfreithiol ar gyfer prosesu'r wybodaeth yma at y dibenion uchod yw:

 •   Cyflawni ei dyletswyddau swyddogol fel Cyngor a bodloni ein rhwymedigaethau cyfreithiol o dan y ddeddfwriaeth:
 • Deddf Cyllid Llywodraeth Leol 1992

Mewn rhai amgylchiadau, bydd gofyn i ni brosesu gwybodaeth am iechyd unigolyn.  Caiff yr wybodaeth yma ei dosbarthu fel data categori arbennig a bydd yn cael ei phrosesu fel rhan o'n rhwymedigaeth gyfreithiol o dan y ddeddfwriaeth ganlynol:

 •   Rhyddhad Personau Anabl (awdurdod statudol - Rheoliadau Treth y Cyngor (Lleihau   Anableddau) 1992)
 •   Eithriad / Diystyru ar gyfer pobl sydd â nam meddyliol difrifol (awdurdod statudol -   Gorchymyn Treth y Cyngor (Anheddau Eithriedig) 1992; Gorchymyn Treth y Cyngor   (Diystyru Gostyngiad) 1992)
 •   Eithrio / Diystyru ar gyfer trigolion cartrefi gofal a nyrsio (awdurdod statudol - Gorchymyn Treth y Cyngor (Anheddau Eithriedig) 1992; Gorchymyn Treth y Cyngor (Diystyru Gostyngiad) 1992)
 •   Eithrio / Diystyru ar gyfer darparwyr gofal (awdurdod statudol - Gorchymyn Treth y   Cyngor (Anheddau Eithriedig) 1992; Gorchymyn Treth y Cyngor (Diystyru   Gostyngiad) 1992)

6. Ydy'r gwasanaeth yn rhannu fy ngwybodaeth bersonol ag unrhyw sefydliad arall?

O bryd i'w gilydd, byddwn ni'n rhannu eich gwybodaeth bersonol gydag ymgynghorwyr a darparwyr gwasanaethau fel bod modd iddyn nhw ein helpu i gyflawni ein dyletswyddau, ein hawliau a'n disgresiwn wrth ddelio â Gostyngiadau Treth y Cyngor. Gall y rhain gynnwys:

Gwasanaethau Mewnol y Cyngor fel:

 • Gwasanaeth Treth y Cyngor
 • Asiantaethau a sefydliadau'r llywodraeth fel:
 • Gwasanaethau Llys ei Mawrhydi - at ddibenion delio ag apeliadau
 • Swyddfa'r Cabinet - at ddibenion y Fenter Twyll Genedlaethol -  cliciwch yma am ragor o wybodaeth

Cyflenwyr a sefydliadau trydydd parti dibynadwy sy'n darparu gwasanaethau ar ein rhan:

 • Cwmnïau argraffu - (MPS Ltd ar hyn o bryd) i argraffu, pacio a phostio dogfennau Treth y Cyngor
 •  Darparwr meddalwedd - (Capita Software Services Ltd ar hyn o bryd) i gynnal ein systemau Treth y Cyngor
 • Dadansoddi data - (Datatank Ltd ar hyn o bryd) - at ddibenion adolygu hawl i ostyngiadau a rhyddhad

7. Am faint o amser fydd y gwasanaeth yn cadw fy ngwybodaeth?

Byddwn ni'n cadw eich gwybodaeth bersonol am 7 mlynedd at ddibenion gweinyddu ac i ddelio ag unrhyw gwestiynau neu gwynion y gallwn ni eu derbyn am hyn. Byddwn ni'n gweithredu fel hyn oni bai bod y gyfraith yn ei gwneud yn ofynnol i ni gadw'ch gwybodaeth am ragor o amser. 

8. Eich gwybodaeth, eich hawliau 

 Mae'r Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR) yn rhoi hawliau pwysig i chi, gan gynnwys yr hawl i gael gweld yr wybodaeth bersonol mae'r gwasanaethau yn ei chadw amdanoch chi.

Edrychwch ar fanylion pellach am eich hawliau gwybodaeth a sut i'w defnyddio nhw

9. Cysylltu â ni

Os oes gyda chi unrhyw bryderon neu os ydych chi eisiau rhagor o wybodaeth am sut mae'r gwasanaeth yn defnyddio eich gwybodaeth bersonol, cysylltwch â ni gan ddefnyddio un o'r   dulliau isod:

E-bostio: refeniw@rhondda-cynon-taf.gov.uk

Ffôn: 01443 425002

Trwy lythyr: Uwchadran Gwasanaethau Ariannol, Tŷ Bronwydd, Y Porth, CF39 9DL