Skip to main content

Hysbysiad Preifatrwydd Gwresogi ac Arbed - Gwasanaeth yr Hwb Atgyfeirio

Sut rydyn ni'n defnyddio'ch gwybodaeth bersonol ar gyfer cyflwyno Gwasanaeth Hwb Atgyfeirio Ynni Gwresogi ac Arbed o fewn yr Adran Ffyniant a Datblygu.

Mae'r Cyngor yn darparu gwasanaethau ar gyfer cymunedau lleol a'r bobl sy'n byw ynddyn nhw.  Mae cynnal y gwaith yma'n golygu bod rhaid i ni gasglu a defnyddio gwybodaeth am y bobl rydyn ni'n darparu gwasanaethau ar eu cyfer nhw, a chadw cofnod o'r gwasanaethau yna. O ganlyniad i gasglu a defnyddio gwybodaeth bersonol am unigolion, mae rhaid i ni sicrhau eu bod nhw'n gwybod beth yw ein bwriad o ran defnyddio a rhannu eu gwybodaeth.

Yn yr hysbysiad preifatrwydd yma rydyn ni wedi crynhoi rhai o'r ffyrdd allweddol rydyn ni'n defnyddio'ch gwybodaeth bersonol ar gyfer Gwasanaeth Gwresogi ac Arbed yr Adran Ffyniant a Datblygu, sy'n cynnwys gwasanaethau atgyfeirio am gyngor a grantiau ar gyfer mesurau effeithlonrwydd ynni. Dylech chi ddarllen yr wybodaeth yma yn ogystal â hysbysiad preifatrwydd corfforaethol y Cyngor.

1.  Pwy ydyn ni? Beth ydyn ni'n ei wneud?

Mae'r Gwasanaeth Gwresogi ac Arbed yn darparu cyngor a chymorth i breswylwyr am geisiadau grant effeithlonrwydd ynni ar gyfer eu cartrefi, sydd naill ai'n cael eu darparu gan y Cyngor neu gan ein partneriaid allanol. 

Mae'r gwasanaeth cynghori yn ganolbwynt atgyfeirio cyswllt cyntaf, sy'n cydweithio i ddarparu pecyn cymorth cyfannol i breswylwyr i asesu eu cymhwysedd i gael grantiau sydd ar gael.

Mae'r Gwasanaeth yn rhoi cyngor diduedd i breswylwyr am ddim.  Lle mae modd gwneud hynny, bydd y Gwasanaeth Gwresogi ac Arbed yn darparu'r gefnogaeth sydd ei hangen arnoch chi neu bydd yn eich cyfeirio chi at yr asiantaeth/sefydliad mwyaf addas i'ch helpu. chi. Mae pecynnau cymorth yn cynnwys help i leihau faint o arian mae preswylwyr yn ei wario ar filiau ynni, cynorthwyo gydag effeithiau tlodi tanwydd a sicrhau cynhesrwydd fforddiadwy yn eu cartrefi.

2.  Pa fath o wybodaeth bersonol rydyn ni'n ei chadw ac am bwy?

Pan fyddwch chi'n cysylltu â'r gwasanaeth, neu'n gwneud cais am gymorth grant, byddwn ni'n cadw'ch gwybodaeth bersonol i brosesu'r cais.  Bydd hyn hefyd yn cynnwys gwybodaeth am unrhyw un sy'n byw yn eich cartref. 

Mae'r mathau o wybodaeth y byddwn ni'n ei chadw yn cynnwys y canlynol;

 • Enw a chyfeiriad
 • Gwybodaeth gyswllt gan gynnwys rhif ffôn symudol neu rif ffôn tŷ a chyfeiriad e-bost
 • Dyddiad geni
 • Gwybodaeth Ariannol i ddangos cymhwysedd gan gynnwys; datganiadau cyfrif banc, datganiadau cyfrif cynilo, cyfrifon busnes a manylion hunanasesu, manylion morgais neu gytundebau rhentu, hawl i fudd-dal a gwybodaeth ategol fel sy'n berthnasol i bob maen prawf grant.
 • Biliau Cyfleustodau
 • Manylion unigolion eraill sy'n gysylltiedig â'ch cais, gall hyn gynnwys eich partner a phobl eraill sy'n byw yn eich cartref.
 • Gwybodaeth am gyflwr iechyd sy'n ymwneud â chi/aelodau eraill o'ch cartref sy'n berthnasol i'ch cais.
 • Efallai y byddwn ni'n derbyn/casglu'r wybodaeth ganlynol gan adrannau eraill y Cyngor a phartneriaid i gefnogi'ch cais:
 • Tystysgrifau Perfformiad Ynni (o'r gofrestr EPC genedlaethol neu gan Asesydd Ynni Domestig)
 • Data arolwg technegol o gwmni 3ydd partner yn ategu argymhellion ar gyfer mesurau ynni
 • Treth y Cyngor yn gadarnhad mai chi sy'n berchen ar yr eiddo
 • Gwiriad gweithred teitl ynghylch perchnogaeth eiddo lle bo hynny'n berthnasol
 • Gwybodaeth yn ymwneud â pha welliannau y byddai modd eu gwneud i'ch cartref, megis arbedion/gostyngiadau ariannol, arbedion ynni

3. O ble mae'r gwasanaeth yn cael fy ngwybodaeth?

Mae'r gwasanaeth yn cael eich gwybodaeth oddi wrth nifer o ffynonellau, megis:

 • Chi, yr ymgeisydd pan fyddwch chi'n gwneud ymholiad dros y ffôn, e-bost, llythyr neu ar-lein, er mwyn i ni ymateb neu pan fyddwch chi'n llenwi ffurflen gais
 • Chwiliadau y Gofrestrfa Tir
 • Gwasanaethau eraill y Cyngor, megis Treth y Cyngor, Budd-daliadau Tai, Gwasanaethau Cyfreithiol, Iechyd a Diogelwch y Cyhoedd, y Garfan Gydnerth
 • Gwybodaeth gan osodwyr, cwmnïau ynni cyllidwyr ECO neu eu Hasiantau
 • Cynlluniau cenedlaethol eraill fel NEST Llywodraeth Cymru, Cynllun Arbed am Byth neu Gynllun Flex ECO ledled y DU. 
 • Gwybodaeth sy'n cael ei darparu gan sefydliadau eraill yn y sector cyhoeddus megis atgyfeiriadau gan Wasanaethau Iechyd sy'n cynnwys meddygon teulu, Ymwelwyr Iechyd, yn ogystal â'r Adran Gwaith a Phensiynau, Gofal a Thrwsio / Care & Repair, Cyngor ar Bopeth ac ati.

4. Beth fyddwn ni'n ei wneud gyda'ch gwybodaeth bersonol?

Er mwyn prosesu'ch cais am grant ac asesu'ch cymhwysedd i dderbyn y cyllid grant, fe wnawn ni'r canlynol:

 • Rhoi cyngor cyn ymgeisio a gwasanaeth brysbennu i'ch cyfeirio chi at y cymorth priodol yn seiliedig ar eich anghenion, eich amgylchiadau a'ch cymhwysedd.
 • Gweinyddu cymorth grant ar gyfer mesurau effeithlonrwydd ynni o'r Rhaglen Tai Cyfalaf.
 • Gweinyddu cais am Gymhwysedd Hyblyg o dan y Rhwymedigaeth Cwmni Ynni (ECO Flex), i ganiatáu i breswylwyr gael gafael ar gyllid allanol gan osodwyr, cwmnïau ynni neu eu hasiantau.
 • Cysylltu â phartneriaid eraill i bennu'ch cymhwysedd ar gyfer mathau eraill o gymorth grant.
 • Cofrestru'ch manylion ar Gofrestrau Gwasanaeth Blaenoriaeth gyda chyflenwyr ynni a/neu weithredwyr rhwydwaith.
 • Gwneud taliad i chi neu'r contractwr o'ch dewis mewn perthynas â'ch cais am grant.
 • Eich cyfeirio chi at adrannau neu asiantaethau eraill y Cyngor a all ddarparu cymorth neu wasanaethau yn seiliedig ar eich anghenion neu'ch amgylchiadau.
 • Casglu adborth gan gwsmeriaid sy'n ymwneud â defnyddwyr y gwasanaeth a cheisiadau am Grantiau
 • Cysylltu â chi (os ydych chi'n cytuno) at ddibenion ymchwil i'n galluogi ni i wella'r gwasanaethau rydyn ni'n eu cynnig
 • Cysylltu â chi (os ydych chi'n cytuno) at ddibenion marchnata i'n galluogi ni i hyrwyddo'r gwasanaethau rydyn ni'n eu cynnig a'r gwasanaethau rydyn ni'n meddwl y gallai fod gyda chi ddiddordeb ynddyn nhw/a allai fod yn berthnasol i'ch amgylchiadau chi, gyda'r bwriad o gynnig cefnogaeth a chymorth pellach.
 • Cynnal rhestr mynegiant o ddiddordeb o breswylwyr sydd â diddordeb mewn cynlluniau ynni domestig, a defnyddio'r rhestr yma i ddatblygu cynlluniau a mentrau ynni posibl a rhoi gwybod i breswylwyr pan fydd cynlluniau ar gael.

5. Beth yw'r sail gyfreithiol o ran defnyddio'r wybodaeth yma?

Wrth i'r Garfan Gwresogi ac Arbed hyrwyddo a chyflawni gweithredoedd ac ymyriadau lleol i liniaru effeithiau tlodi tanwydd a datgarboneiddio yn unol ag amcanion Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU ar gyfer y meysydd yma, bydd gwybodaeth sy'n dod i law o'r canlynol yn cael ei phrosesu os ydyn nhw'n berthnasol;

 • Deddf Tai (Cymru) 2014
 • Deddf Grantiau Tai, Adeiladu ac Adfywio 1996
 • Rheoliadau Grantiau Adnewyddu Tai
 • Gorchymyn Diwygio Rheoleiddio, Adnewyddu Tai yn y Sector Preifat 2002
 • Polisi Tai Sector Preifat Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf 2014
 • Gorchymyn Trydan a Nwy (Rhwymedigaeth Cwmni Ynni) 2014
 • Deddf Ynni 2016
 • Deddf Newid Hinsawdd ac Ynni Cynaliadwy 2016
 • Rheoliadau'r Cynllun Effeithlonrwydd Ynni Cartref (Diwygio) (Cymru) 2018
 • Deddf Cynllunio ac Ynni 2008
 • Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015
 • Deddf Cartrefi Cynnes ac Arbed Ynni 2000
 • Strategaeth Twf Glân 2018 (BEIS)
 • Strategaeth Tlodi Tanwydd 2010
 • Strategaeth Defnyddwyr Agored i Niwed 2013
 • Ffyniant i Bawb Llywodraeth Cymru: Cymru Carbon Isel;
 • Deddf yr Amgylchedd (Cymru) 2016
 • Tai'r DU: Addas ar gyfer y Dyfodol Y Pwyllgor ar Newid Hinsawdd, Mai 2019
 • Cartrefi Gwell, Cymru Well, Byd Gwell Llywodraeth Cymru: Datgarboneiddio cartrefi presennol yng Nghymru, (2019)

6. Ydy'r gwasanaeth yn rhannu fy ngwybodaeth bersonol ag unrhyw sefydliad arall?

Ydy. Efallai y bydd angen gwybodaeth ychwanegol amdanoch chi ar y Gwasanaeth Gwresogi ac Arbed er mwyn sicrhau ein bod ni'n rhoi'r cyngor cywir a'r grant ynni sy'n berthnasol i chi. 

Os nad oes modd i'r Cyngor eich cynorthwyo trwy ddiwallu'ch anghenion, byddwn ni'n eich cyfeirio chi at un o'n partneriaid allanol a fydd yn gallu darparu'r gefnogaeth sydd ei hangen arnoch chi.

Adrannau eraill y Cyngor:

 • Treth y Cyngor
 • Budd-daliadau Tai
 • Gwasanaethau Cyfreithiol
 •  Ymateb Cyntaf / Gwasanaethau Cymdeithasol (os oes angen gofal cymdeithasol ychwanegol neu ddiogelu)
 • Iechyd yr Amgylchedd - Iechyd a Diogelu'r Cyhoedd
 • Safonau Masnach
 • Cymunedau am Waith
 • Gwasanaeth Teuluoedd Cydnerth

Sefydliadau eraill:

 • Yr Adran Gwaith a Phensiynau
 • Llywodraeth Cymru
 • Llywodraeth Cymru (NEST ac Arbed am Byth)
 • Y Gwasanaeth Tân
 • Yr Asiantaeth Care and Repair
 • Interlink
 • Yr Asiantaeth Cyngor ar Bopeth
 • Cofrestr Gwasanaethau Blaenoriaeth - cyflenwyr ynni a/neu weithredwyr rhwydwaith
 • Ymddiriedolaeth Arbed Ynni a Chynllun Power Up
 • Dwr Cymru (Cynllun HelpU)
 • Cymru Cynnes (Prosiect Hyrwyddwr Ynni a Chynllun Talebau Cysylltiad Nwy)
 • National Energy Action Wales
 • Swyddfa'r Marchnadoedd Nwy a Thrydan
 • Banciau Bwyd
 • Age Concern
 • Yr Adran Ynni Busnes a Strategaeth Ddiwydiannol
 • Cyflenwyr Ynni a/neu eu Hasiantau Dynodedig (e.e. SWALEC/British Gas)
 • Speakeasy
 • Safleoedd cymharu costau tariff sy'n cael eu cymeradwyo gan Swyddfa'r Marchnadoedd Nwy a Thrydan

Unigolion eraill;

 •  Contractwyr rydych chi eich hun wedi'u penodi
 •  Asiantau neu 3ydd partïon rydych chi wedi'u dewis

7. Am ba mor hir gaiff fy ngwybodaeth ei chadw?

Byddwn ni dim ond yn cadw eich gwybodaeth bersonol cyhyd ag y bydd arnon ni ei hangen i ddarparu'r gwasanaeth perthnasol ac i ddelio ag unrhyw gwestiynau neu gwynion rydyn ni'n eu derbyn am hyn. Byddwn ni'n gwneud hyn am 10 mlynedd.

8. Eich gwybodaeth, eich hawliau

Mae'r Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data (GDPR) yn rhoi hawliau pwysig i chi, gan gynnwys yr hawl i gael gweld yr wybodaeth bersonol mae'r gwasanaethau yn ei chadw amdanoch chi.

Mae modd gweld rhagor o fanylion am eich hawliau gwybodaeth a sut i'w harfer yma.

9. Cysylltu â ni

Os oes unrhyw bryderon gyda chi neu os ydych chi eisiau gwybod rhagor am sut rydyn ni'n trin eich gwybodaeth bersonol, mae modd i chi gysylltu â ni gan ddefnyddio'r dulliau isod:

Anfon llythyr:

Adran Ffyniant a Datblygu, Buddsoddiadau a Grantiau Tai

Tŷ Sardis

Heol Sardis

Pontypridd

CF37 1DU