Skip to main content
 

Hysbysiad Preifatrwydd Gwasanaethau'r Priffyrdd a Gofal y Strydoedd

Sut rydyn ni'n defnyddio'ch gwybodaeth bersonol at ddibenion Gwasanaethau Priffyrdd a Gofal y Strydoedd  

Mae'r Cyngor yn darparu gwasanaethau ar gyfer cymunedau lleol a'r bobl sy'n byw ynddyn nhw.  Mae cynnal y gwaith yma yn golygu bod rhaid i ni gasglu a defnyddio gwybodaeth am y bobl rydyn ni'n darparu gwasanaethau ar eu cyfer nhw a chadw cofnod o'r gwasanaethau yma. O ganlyniad i gasglu a defnyddio gwybodaeth bersonol am unigolion, mae rhaid i ni sicrhau eu bod nhw'n gwybod beth yw ein bwriad o ran defnyddio a rhannu eu gwybodaeth. 

Rydyn ni wedi crynhoi yn yr hysbysiad preifatrwydd yma rai o'r ffyrdd allweddol rydyn ni'n defnyddio'ch gwybodaeth bersonol at ddibenion Gwasanaethau'r Priffyrdd a Gofal y Strydoedd. Dylech chi ddarllen yr wybodaeth yma a hefyd hysbysiad preifatrwydd corfforaethol y Cyngor.

1.    Pwy ydyn ni, beth ydyn ni'n ei wneud. 

Mae carfanau Gwasanaethau'r Priffyrdd a Gofal y Strydoedd yn darparu gwasanaethau rheng flaen i gwsmeriaid ar ffurf gwasanaethau uniongyrchol yn y meysydd canlynol:

 • Strategaeth y priffyrdd a chynnal a chadw rhwydwaith y priffyrdd, gan gynnwys darpariaeth   goleuadau'r stryd a lleoli dodrefn stryd
 • Rheoli sbwriel a glendid cyffredinol gan gynnwys gorfodaeth sbwriel neu faw cŵn
 • Casglu a gwaredu gwastraff ac ailgylchu
 • Rheoleiddio gorchmynion traffig gan gynnwys mesurau tawelu traffig a darpariaeth   diogelwch ar y ffyrdd
 • Adeiladu a chynllunio ffyrdd newydd lle mae angen ymgynghori gyda'r cyhoedd
 • Draenio tir
 • Cynnal a chadw cerbydau'r Cyngor

2.    Pa fath o wybodaeth bersonol ydyn ni'n ei chadw ac am bwy? 

Rydyn ni'n cadw gwybodaeth am unigolion sy'n cynnwys enw, cyfeiriad, rhifau ffôn a chyfeiriadau e-bost.  Mae modd i'r unigolion yma fod yn drigolion, busnesau neu unrhyw ddefnyddiwr gwasanaeth arall fel clwb chwaraeon neu fudiadau sy'n gofyn i ddefnyddio ein gwasanaethau ar unrhyw adeg.

 

Gan ein bod ni'n darparu gwasanaeth eang a chynhwysol bydd angen i unrhyw berson neu sefydliad sy'n dymuno defnyddio ein gwasanaethau gysylltu â ni gan ddefnyddio'r dulliau rydyn ni wedi'u hysbysebu.  Serch hynny, dydy'r cyswllt yma ddim bob amser yn golygu eich bod chi'n rhoi gwybodaeth bersonol, ond mae data personol ystyrlon yn aml yn hanfodol fel bod modd i ni nodi meysydd penodol ar gyfer gweithredu. 

 

Bydd y mathau o wybodaeth rydyn ni'n eu cadw a'u prosesu fel arfer yn cynnwys:

 • Enw
 • Cyfeiriad
 • Cyfeiriad e-bost
 • Rhifau ffôn
 • Lleoliad unrhyw ddigwyddiad neu lle mae camau i'w cymryd
 • Beth yw'r weithred mae rhywun yn gofyn amdani neu'r mater maen nhw'n cwyno amdano
 • Pa gamau sy wedi'u cymryd i leihau effaith yr achos
 • Pa swyddog / swyddogion sy wedi delio â'r cais

3.    O ble mae'r gwasanaeth yn cael fy ngwybodaeth? 

Rydyn ni'n casglu ein gwybodaeth o'n system CRM (Gofal Cwsmeriaid) sy'n casglu data gan ddefnyddio'r dulliau canlynol:

 • Canolfan Alwadau'r Cyngor.  Mae'r asiant yn gofyn i'r galwr am wybodaeth. Caiff yr wybodaeth yma ei rhoi ar y system ac wedyn bydd yn cael ei defnyddio gan y gwasanaeth.
 • Trwy'r post. Mae rhai o'r gwasanaethau rydyn ni'n eu darparu yn gofyn i chi wneud cais unigol, ac fel arfer mae hyn yn cael ei wneud trwy ffurflen rydych chi'n ei llenwi.
 • Gan Aelodau lleol. Rydyn ni'n gweithio'n agos gydag Aelodau Etholedig lleol ac maen nhw'n darparu cyswllt hollbwysig i'n cwsmeriaid. Rydyn ni'n derbyn data personol drwyddyn nhw fel uchod.
 • Trwy wefan y Cyngor. Yn fwy ac yn fwy, rydyn ni'n   derbyn ceisiadau am wasanaeth a chwynion trwy'r wefan. Mae'r dull yma yn ychwanegu data i'n system CRM yn uniongyrchol trwy e-ffurflenni rydych chi'n eu llenwi.
 • Trwy'r Cyfryngau cymdeithasol. Rydyn ni'n derbyn mwy a   mwy o geisiadau am wasanaeth trwy'r dull yma sy'n arwain at weithredu gan ein carfannau i ddarparu gwasanaethau.
 • Trwy adrannau eraill o fewn y Cyngor. Mae'r wybodaeth yma yn cael ei defnyddio i benderfynu os yw rhywun yn gymwys i dderbyn rhai gwasanaethau.

4.    Beth fyddwn ni'n ei wneud gyda'ch gwybodaeth bersonol? 

Rydyn ni'n cadw gwybodaeth am gwsmeriaid a data hanesyddol am faterion sy'n codi sy'n llywio ein darpariaeth o wasanaethau wedi'u targedu. Rydyn ni'n defnyddio'r data yma i ddarparu gwasanaethau i'r ardaloedd sydd eu hangen fwyaf neu ar sail trefniant ar gyfer rhai gwasanaethau, neu ar sail gwelliant sy wedi'i gynllunio i sicrhau'r defnydd gorau o'n hadnoddau.

Bydd adegau hefyd pan fydd angen i'n darparwyr gwasanaethau siarad â gwasanaethau eraill y Cyngor i benderfynu a yw rhywun yn gymwys i dderbyn gwasanaeth.

5.    Beth ydy'r sail gyfreithiol o ran defnyddio'r wybodaeth yma? 

Mae gan y gwasanaeth rwymedigaeth gyfreithiol i brosesu gwybodaeth bersonol o dan y ddeddfwriaeth ganlynol:

 

 • Deddf Diogelu'r Amgylchedd 1990
 • Deddf Ymddygiad Gwrthgymdeithasol, Troseddu a Phlismona 2014
 • Deddf Priffyrdd 1980

6.    Ydy'r gwasanaeth yn rhannu fy ngwybodaeth bersonol gydag unrhyw sefydliad arall? 

Er mwyn i'r Gwasanaeth gyflawni ei ddyletswyddau yn ymwneud â Phriffyrdd a Gofal y Strydoedd, mae rhaid i ni rannu gwybodaeth gyda'r canlynol:

 

Sefydliadau / Unigolion Eraill gan gynnwys:

 • Contractwyr (at ddibenion ymgynghori / cwynion yn ymwneud â phrosiectau Priffyrdd)
 • Y Llywodraeth Ganolog
 • Asiantaeth Trwyddedu Gyrwyr a Cherbydau (DVLA)
  •   Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf (casglu cewynnau)
  •   Aelodau Etholedig

7.    Am faint o amser fydd y gwasanaeth yn cadw fy ngwybodaeth? 

Bydd yr wybodaeth yn cael ei chadw tra ei bod yn parhau i fod yn berthnasol ond yn y rhan fwyaf o achosion does dim dyddiad cadw penodol.

 

Am ragor o wybodaeth, edrychwch ar Bolisi ac Amserlen Cadw Gwybodaeth a Chael Gwared ar Wybodaeth y Cyngor. 

8.    Eich gwybodaeth, eich hawliau

Mae'r Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR) yn rhoi hawliau pwysig i chi, gan gynnwys yr hawl i gael gweld yr wybodaeth bersonol mae'r gwasanaethau yn ei chadw amdanoch chi.

 

Edrychwch ar fanylion pellach am eich hawliau gwybodaeth a sut i'w defnyddio nhw.

9.    Cysylltu â ni 

Os oes gyda chi unrhyw bryderon neu os ydych chi eisiau rhagor o wybodaeth am sut mae'r gwasanaeth yn defnyddio eich gwybodaeth bersonol, cysylltwch â ni gan ddefnyddio un o'r dulliau isod:

 

E-bost : gwasanaethauigwsmeriaid@rctcbc.gov.uk

 

Ffôn : 01443 425001

 

Trwy lythyr : Tŷ Sardis, Heol Sardis, Pontypridd, CF37 1DU