Sut rydyn ni'n defnyddio'ch gwybodaeth bersonol yng Nghanolfan Hyfforddi Hen Felin 

Mae'r Cyngor yn darparu gwasanaethau ar gyfer cymunedau lleol a'r bobl sy'n byw ynddyn nhw. Mae cynnal y gwaith yma yn golygu bod rhaid i ni gasglu a defnyddio gwybodaeth am y bobl rydyn ni'n darparu gwasanaethau ar eu cyfer nhw a chadw cofnod o'r gwasanaethau yma. O ganlyniad i gasglu a defnyddio gwybodaeth bersonol am unigolion, mae rhaid i ni sicrhau eu bod nhw'n gwybod beth yw ein bwriad o ran defnyddio a rhannu eu gwybodaeth.

Yn yr hysbysiad preifatrwydd yma, rydyn ni wedi crynhoi rhai o'r ffyrdd allweddol rydyn ni'n defnyddio eich gwybodaeth bersonol yn y ganolfan hyfforddi. Dylech chi ddarllen yr wybodaeth yma a hefyd hysbysiad preifatrwydd corfforaethol y Cyngor.

1.    Pwy ydyn ni, beth ydyn ni'n ei wneud 

Mae Hyfforddiant Hen Felin yn darparu addysg yn seiliedig ar waith i bobl yn Rhondda Cynon Taf sydd dros 16 oed ac wedi gadael yr ysgol. 

 

Fel arfer rydyn ni'n darparu'r cymwysterau lefel 2 a 3 canlynol: 

 • Y Blynyddoedd Cynnar
 • Cynorthwyydd Addysgu
 • Iechyd a Gofal Cymdeithasol
 • Gwneud Gwaith Cynhyrchu

O bryd i'w gilydd, mae'r ganolfan hefyd yn darparu cyrsiau eraill fel cymorth cyntaf, hylendid bwyd a gwaith codi a chario, er mwyn gwella cyfleoedd cyflogaeth y dysgwyr.

 

Mae'r ganolfan hefyd yn darparu addysg i ddysgwyr 18 oed neu'n hŷn ar ffurf prentisiaethau mewn Gofal, Blynyddoedd Cynnar a Chymorth Addysgu fel is-ganolfan ar gyfer ACT sy'n gwmni hyfforddi yng Nghaerdydd.

 

Yn yr hysbysiad yma, rydyn ni'n cyfeirio at y bobl rydyn ni'n darparu hyfforddiant ar eu cyfer fel 'dysgwyr' ond mae'r term yma hefyd yn cynnwys hyfforddeion a phrentisiaid.

2.    Pa fath o wybodaeth bersonol ydyn ni'n ei chadw ac am bwy?  

Mae'r mathau o wybodaeth rydyn ni'n eu casglu a'u defnyddio yn ymwneud â'r dysgwr e.e. prentisiaid a bydd fel arfer yn cynnwys

 • Manylion cyswllt, gan gynnwys enw, cyfeiriad, rhif ffôn ac ati
 • Dyddiad geni a rhyw
 • Statws anghenion dysgu ychwanegol, angen / anhawster dysgu ychwanegol
 • Cyrhaeddiad addysgol
 • Asesiad a chynnydd ar y cwrs sy'n cael ei ddilyn
 • Presenoldeb ar y cwrs
 • Gwybodaeth iechyd
 • Manylion cyflogaeth

Rydyn ni'n cadw gwybodaeth am ddysgwyr y gorffennol a'r presennol sy wedi derbyn gwasanaethau wrthyn ni.

 

Weithiau rydyn ni hefyd yn cadw manylion cyswllt mewn argyfwng ar gyfer rhiant, cynhaliwr neu berthynas agosaf y dysgwyr, gan gynnwys:

 • Enw, cyfeiriad, rhif ffôn cartref a gwaith, perthynas â'r dysgwr

Byddwn ni hefyd yn cadw gwybodaeth am gyflogwyr prentisiaid. Mae modd i hyn gynnwys gwybodaeth bersonol: 

 • Manylion cyswllt y cyflogwr gan gynnwys enw, cyfeiriad, cyfeiriad e-bost
 • Gwybodaeth am y busnes gan gynnwys nifer y gweithwyr, trosiant ac ati

3.    O ble mae'r gwasanaeth yn cael fy ngwybodaeth?  

Bydd yr wybodaeth uchod yn cael ei darparu gan: 

 • Dysgwyr yn uniongyrchol
 • Rhieni/gwarcheidwaid 
 • Ysgolion
 • Cyflogwyr
 • ACT (y rhiant-gwmni ar gyfer prentisiaethau)

4.    Beth fyddwn ni'n ei wneud gyda'ch gwybodaeth bersonol?  

Byddwn ni'n defnyddio'r wybodaeth bersonol yma ar gyfer y rhesymau canlynol:

 • Rhoi cyngor ac arweiniad i'r dysgwr wrth iddyn nhw fynd drwy'r cwrs
 • Cynnig am gymwysterau allanol a'u dyfarnu
 • Cysylltu â'r dysgwr yn achos absenoldeb heb ei esbonio neu absenoldebau hir
 • Cysylltu â'r rhiant / gofalwr / cyswllt mewn argyfwng os oes angen
 • Dod o hyd i gyllid
 • Cysylltu â'r awdurdodau perthnasol neu'r gwasanaethau brys dan amgylchiadau lles neu   ddiogelu

5.    Beth ydy'r sail gyfreithiol o ran defnyddio'r wybodaeth yma?  

Mae deddf Diogelu Data yn dweud ein bod ni'n gallu defnyddio a rhannu gwybodaeth bersonol dim ond lle mae gyda ni reswm priodol a chyfreithlon dros wneud hynny.

 

Ein sail gyfreithiol ar gyfer prosesu'r wybodaeth yma yw:

 • Cyflawni dyletswyddau swyddogol y Cyngor a bodloni ein rhwymedigaethau cyfreithiol o dan y deddfau canlynol:
 • Deddf Addysg 1996 a 2002
 • Fframwaith cynllunio ac ariannu ôl-16 2013
 • Deddf Hawliau Cyflogaeth 1996 
 • Manyleb Safonau Prentisiaeth i Gymru 2013
 • Deddf Prentisiaethau, Sgiliau, Plant a Dysgu 2009

6.    Ydy'r gwasanaeth yn rhannu fy ngwybodaeth bersonol gydag unrhyw sefydliad arall?  

Er mwyn i'r Gwasanaeth gyflawni ei ddyletswyddau a darparu'r gwasanaethau perthnasol i'r dysgwr, rydyn ni fel arfer yn rhannu eich gwybodaeth gyda'r canlynol:

 • Ysgolion - rhoi gwybod i'r ysgol am gais hyfforddi llwyddiannus a phresenoldeb yn ymwneud â phrotocolau diogelu
 • ACT (y rhiant-gwmni ar gyfer prentisiaethau)
 • Sefydliadau cymhwyster prentisiaeth (e.e. EDEXCEL ac ACW)
 • Cyflogwr y prentis
 • Llywodraeth Cymru

7.    Am faint o amser fydd y gwasanaeth yn cadw fy ngwybodaeth?  

Byddwn ni'n cadw eich gwybodaeth bersonol am 6 blynedd. I'r rhai sydd dan 18 oed, bydd y cyfnod o 6 mlynedd yn dechrau pan fyddant yn cael eu pen-blwydd yn 18 oed.

8.    Eich gwybodaeth, eich hawliau 

Mae'r Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR) yn rhoi hawliau pwysig i chi, gan gynnwys yr hawl i gael gweld yr wybodaeth bersonol mae'r gwasanaethau yn ei chadw amdanoch chi.

 

Edrychwch ar fanylion pellach am eich hawliau gwybodaeth a sut i'w defnyddio nhw.

9.    Cysylltu â ni  

Os oes gyda chi unrhyw bryderon neu os ydych chi eisiau rhagor o wybodaeth am sut mae'r gwasanaeth yn defnyddio eich gwybodaeth bersonol, cysylltwch â ni gan ddefnyddio un o'r dulliau isod:  

 

E-bost : Martyn.Silezin@rctcbc.gov.uk  

 

Ffôn : 01443 744240

 

Trwy lythyr : Adran 14-19 Oed, Tŷ   Trevithick, Abercynon, Aberpennar, CF45 4UQ