Skip to main content

Hysbysiad Preifatrwydd y Gwasanaeth Cerddoriaeth

Sut rydyn ni'n defnyddio eich gwybodaeth bersonol yn y Gwasanaeth Cerddoriaeth

Mae'r Cyngor yn darparu gwasanaethau ar gyfer cymunedau lleol a'r bobl sy'n byw ynddyn nhw. Mae cynnal y gwaith yma yn golygu bod rhaid i ni gasglu a defnyddio gwybodaeth am y bobl rydyn ni'n darparu gwasanaethau ar eu cyfer nhw a chadw cofnod o'r gwasanaethau yma. O ganlyniad i gasglu a defnyddio gwybodaeth bersonol am unigolion, mae rhaid i ni sicrhau eu bod nhw'n gwybod beth yw ein bwriad o ran defnyddio a rhannu eu gwybodaeth. 

Yn yr hysbysiad preifatrwydd yma, rydyn ni wedi crynhoi rhai o'r ffyrdd allweddol rydyn ni'n defnyddio eich gwybodaeth bersonol yn y Gwasanaeth Mynediad a Chynhwysiant. Dylech chi ddarllen yr wybodaeth yma a hefyd hysbysiad preifatrwydd corfforaethol y Cyngor

1. Pwy ydyn ni a'r hyn rydyn ni'n ei wneud

Mae Gwasanaeth Cerddoriaeth y Cyngor yn rhoi cyfleoedd ym maes cerddoriaeth i bobl ifainc ar draws RhCT Mae'r rhain yn cynnwys:

 

Cyfleoedd yn yr ysgol, gan gynnwys:

 •   Gwersi offerynnol/cerddorol - Mae modd i'r gwersi yma cael eu darparu ar gyfer unigolion neu ar gyfer grwpiau o hyd at 30 o fyfyrwyr

 •   Gwersi mewn perthynas â'r cwricwlwm - Mae athrawon cymwysedig yn darparu gwersi mewn perthynas â'r cwricwlwm mewn amgylchedd dosbarth traddodiadol

 •   Llogi offeryn - Mae gan holl fyfyrwyr RhCT fynediad i offerynnau yn rhan o'n gwasanaeth llogi offeryn

 •   Ensembles - Mae staff yn darparu cymorth ar gyfer grwpiau ysgol, megis côr neu gerddorfa ayyb

 •   Arholiadau offerynnol/lleisiol - Mynediad i gyrff arholi allanol 

Cyfleoedd ychwanegol:

 •   Ensembles - Caiff amrywiaeth gynhwysfawr o grwpiau wythnosol eu cynnal ar ôl ysgol. Mae'r grwpiau yma'n cynnwys cerddorfa hŷn, grŵp gwerin a chlwb llinynnau, er enghraifft.

 •   Gweithdai - Dyma gynlluniau unigryw sydd wedi'u hanelu at grwpiau penodol neu offerynwyr sydd o safon benodol. Caiff y cynlluniau yma eu darparu gan staff y Gwasanaeth Cerdd neu ar y cyd â sefydliadau eraill.

 •   Tripiau - Caiff cyfleoedd gan gynnwys mynd i gyngherddau cerddoriaeth clasurol eu darparu er mwyn i fyfyrwyr mwynhau profiadau cerddorol ehangach. 

2. Pa fath o wybodaeth bersonol ydyn ni'n ei chadw ac am bwy?

Fel arfer, mae'r math o wybodaeth rydyn ni'n ei chasglu a'i defnyddio ar gyfer gweithgareddau yn yr ysgol yn cynnwys:

 •   Enw'r disgybl, dyddiad geni, ysgol, offeryn/offerynnau, datblygiad personol, manylion a chanlyniadau arholiadau.

 • Fel arfer, mae'r math o wybodaeth rydyn ni'n ei chasglu a'i defnyddio ar gyfer gweithgareddau sy'n cael eu cynnal tu allan i'r ysgol/lleoliad yn cynnwys: 

 •   Enw'r disgybl, dyddiad geni, ysgol, offeryn/offerynnau, cyfeiriad, manylion cyswllt mewn argyfwng, manylion meddygol, gofynion dietegol. 

Mewn rhai achosion, megis trip neu gwrs preswyl bydd angen i ni gasglu a defnyddio gwybodaeth am riant/cynhaliwr y myfyriwr, bydd yr wybodaeth yma'n cynnwys: 

 •   Enw, perthynas i'r disgybl, cyfeiriad, rhif ffôn, cyfeiriad e-bost.

3. O ble mae'r gwasanaeth yn cael fy ngwybodaeth?

Bydd yr wybodaeth uchod yn cael ei darparu gan: 

 •   Y Disgybl - e.e. yn ystod gwers offerynnol/lleisiol

 •   Yr Ysgol - mae'n bosibl y bydd clerc yr ysgol yn darparu ychydig o wybodaeth e.e. dyddiad geni, os oes angen.

 •   Rhieni/cynhalwyr - trwy lenwi ffurflen bapur / ffurflen ar-lein

4. Beth fyddwn ni'n ei wneud gyda'ch gwybodaeth bersonol?

Byddwn ni'n defnyddio'r wybodaeth bersonol yma ar gyfer y rhesymau canlynol:

 

Gweithgareddau yn yr ysgol:

 •   Cadw cofrestr bresenoldeb ar gyfer gwersi/sesiynau ensemble

 •   Rhoi adborth i rieni ac athrawon ynghylch datblygiad/addysg y plentyn

 •   Prosesu ceisiadau ar gyfer arholiadau

 •   Dyrannu offerynnau sydd wedi'u llogi i unigolion ac anfon anfoneb adnewyddu flynyddol

 Defnydd ychwanegol:

 

 •   Er mwyn cysylltu â rhiant/cynhaliwr mewn argyfwng

 •   Anfon manylion talu/negeseuon atgoffa ar gyfer gweithgareddau

 •   E-bostio manylion ynglŷn â chyfleoedd sydd i ddod (gan gynnwys cyngherddau neu dripiau ayyb)

 •   Sicrhau bod digon o ddarpariaeth i fodloni anghenion dietegol neu feddygol.

5. Beth ydy'r sail gyfreithiol o ran defnyddio'r wybodaeth yma?

Mae deddf Diogelu Data yn dweud ein bod ni'n gallu defnyddio a rhannu gwybodaeth bersonol yn unig lle mae gyda ni reswm priodol a chyfreithlon dros wneud hynny.

 

Ein sail gyfreithlon ar gyfer prosesu gwybodaeth er mwyn darparu cymorth i ddisgyblion y gwasanaeth cerdd yw: 

 •   Cyflawni tasg er budd y cyhoedd neu wrth gyflawni awdurdod swyddogol yn rhinwedd ein swyddogaeth fel corff cyhoeddus.

 •   Cydymffurfio â chontractau llogi offerynnau, gwersi/gweithdai ychwanegol a thripiau. 

6. Ydy'r gwasanaeth yn rhannu fy ngwybodaeth bersonol gydag unrhyw sefydliad arall?

Er mwyn i'r Gwasanaeth ymgymryd â'i ddyletswyddau mewn perthynas â rhoi cymorth, mae rhaid i ni   rannu gwybodaeth gyda'r canlynol:

 

Gwasanaethau eraill y Cyngor

 •   Adran Cyllid RhCT (er mwyn prosesu'r taliadau rydych chi'n eu gwneud i'r gwasanaeth cerdd)

 Sefydliadau eraill: 

 

 •   Ysgolion (er mwyn rhannu pa gynnydd rydych chi'n ei wneud o ran gwersi/arholiadau)

 •   Caiff yr arholiadau eu darparu gan Fwrdd Cysylltiol yr Ysgolion Cerdd Brenhinol (ABRSM) a Choleg y Drindod, Llundain, ynghyd â dwy lefel arall: Er mwyn prosesu ceisiadau ar gyfer arholiadau, byddwn ni'n rhannu enw, dyddiad geni, offeryn a gradd yr ymgeisydd. Mewn rhai achosion, byddwn ni'n rhannu gwybodaeth feddygol. Byddwn ni'n rhannu gwybodaeth feddygol er enghraifft os yw disgybl â golwg gwael bydd yr arholwr yn darparu taflenni cerddoriaeth â   phrint mawr.

7. Am faint o amser fydd y gwasanaeth yn cadw fy ngwybodaeth?

Bydd yr amser lle byddwn ni'n cadw'ch gwybodaeth bersonol yn dibynnu ar y gwasanaeth rydych   chi'n ei dderbyn. Dyma nhw:

 

 •   Gwersi offerynnol ychwanegol - nes bod y gwersi offerynnol yn dod i ben

 •   Llogi offeryn - ne bod yr offeryn yn cael ei ddychwelyd i'r gwasanaeth

 •   Cais i wneud arholiad cerdd - hyd at ddiwedd y tymor lle cafodd yr arholiad ei gynnal

 •   Ensembles / gweithdai / tripiau - nes bod y gweithgaredd wedi dod i ben

8. Eich gwybodaeth, eich hawliau

Mae'r Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR) yn rhoi hawliau pwysig i chi, gan gynnwys yr hawl i gael gweld yr wybodaeth bersonol mae'r gwasanaethau yn ei chadw amdanoch chi.

 

Edrychwch ar fanylion pellach am eich hawliau gwybodaeth a sut i'w defnyddio nhw

 

9. Cysylltu â ni

Os oes gyda chi unrhyw bryderon neu os ydych chi eisiau rhagor o wybodaeth am sut mae'r gwasanaeth yn defnyddio eich gwybodaeth bersonol, cysylltwch â ni gan ddefnyddio un o'r dulliau isod:

 

E-bost: musicservice@rctcbc.gov.uk

 

Ffôn: 01443 744017

 

Trwy lythyr: Gwasanaeth Cerdd, Tŷ Trevithick, Abercynon, Aberpennar, CF45 4UQ.