Skip to main content

Trefniadau Llywodraethu yn Rhondda Cynon Taf

Beth ydyn ni'n ei olygu wrth ddefnyddio'r term 'Llywodraethu'?

Yn achos Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf, mae llywodraethu yn golygu sicrhau bod y Cyngor yn gwneud y pethau cywir yn y ffordd gywir ar gyfer y bobl gywir mewn modd amserol, cynhwysol, agored, onest ac atebol.

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf yn gyfrifol am sicrhau bod busnes y Cyngor yn cael ei gynnal mewn modd sy'n cydymffurfio â'r gyfraith a'r safonau a bod arian cyhoeddus yn cael ei ddiogelu, bod cofnod cywir o'r holl arian yma a bod yr arian yn cael ei ddefnyddio mewn modd economaidd, effeithlon ac effeithiol.

Mae'r Cyngor yn gyfrifol am sicrhau bod trefniadau priodol yn eu lle ar gyfer llywodraethu ei waith a hwyluso ymarfer y Cyngor o'i swyddogaethau. Mae hyn yn cynnwys sicrhau trefniadau ar gyfer rheoli risg a'r mesurau rheoli mewnol priodol.

Edrychwch ar ddogfennau, polisïau a gweithdrefnau allweddol sy'n ategu trefniadau llywodraethu'r Cyngor.

Mae'r fframwaith llywodraethu yn cynnwys y systemau, gweithdrefnau a'r gwerthoedd diwylliannol sy'n cyfarwyddo a rheoli'r Cyngor yn ogystal â'r gweithgareddau y mae'n atebol amdanyn nhw, ac y mae'r Cyngor yn eu cynnal ac yn arwain y gymuned. Mae hyn yn galluogi'r Cyngor i fonitro'i gyflawniad mewn perthynas â'i amcanion strategol a thrafod a yw'r amcanion yma wedi arwain at ddarparu gwasanaethau costeffeithiol addas.

Yn y pen draw, mae llywodraethu da o fewn Rhondda Cynon Taf yn gyfrifoldeb y Cyngor Llawn. Caiff y Cyngor Llawn ei gefnogi yn y rôl yma gan y rheiny sydd â rolau arweinyddiaeth a chyfrifoldebau statudol yn ogystal â'r trefniadau sydd ar waith o ran strwythur Pwyllgorau.

Termau Allweddol:

Risg - Diffiniad:

"Risg yw'r ansicrwydd ynghylch deilliant, boed hynny'n gyfle cadarnhaol neu fygythiad negyddol mewn perthynas â gweithredoedd neu achlysuron. Diffiniad y Cyngor ar gyfer risg yw 'rhywbeth, petai'n digwydd, a fyddai'n cael effaith ar allu'r Cyngor i gyflawni'i flaenoriaethau gwella mewn modd llwyddiannus"

Rheoli - Diffiniad

"Unrhyw gamau gweithredu sy'n cael eu cymryd gan reolwyr er mwyn rheoli risg a chynyddu tebygolrwydd o gyflawni amcanion a nodau sydd wedi'u sefydlu."

Rheoli Risg - Diffiniad:

"Proses er mwyn nodi, asesu, llywodraethu a rheoli unrhyw ddigwyddiadau neu sefyllfaoedd, i gynnig sicrwydd rhesymol ynghylch cyflawniad amcanion y sefydliad."
Tudalennau Perthnasol