Skip to main content

Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Cwm Taf

 

Mae Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Cwm Taf yn gasgliad o gyrff cyhoeddus sy'n cydweithio er mwyn gwella llesiant economaidd, cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol y bobl sy'n byw ac yn gweithio yn ardaloedd Rhondda Cynon Taf a Merthyr Tudful yn ardal Cwm Taf, ac sy'n ymweld â nhw.

Cwm Taf Public Services Board

Dyma nodau'r Bwrdd:

 • Gwella ansawdd bywyd a deilliannau i ddinasyddion Rhondda Cynon Taf a Merthyr Tudful (ardal Cwm Taf).
 • Darparu arweinyddiaeth ar y cyd, sy'n rhagweithiol ac yn mynd i'r afael â'r materion mwyaf heriol sy'n wynebu gwasanaethau cyhoeddus o ran cynllunio, comisiynu a darparu gwasanaethau ar gyfer dinasyddion Cwm Taf.
 • Ysgogi deialog, cyd-drefnu a chydweithredu rhwng sefydliadau'r sector cyhoeddus lleol, rhanbarthol a chenedlaethol er mwyn gwella ac integreiddio'r gwaith o ddarparu gwasanaethau i'r dinesydd.
 • Dileu “atalfeydd” neu rwystrau eraill gan leihau biwrocratiaeth ac effeithiolrwydd ataliol y ffiniau sefydliadol.
 • Dathlu llwyddiant o ran darparu gwasanaethau ar gyfer dinasyddion Cwm Taf.
 • Ystyried ‘gwerth gorau’ a doethineb o ran defnyddio adnoddau gwasanaethau cyhoeddus ac archwilio meysydd lle bydd cydweithio/integreiddio yn darparu mwy o effeithlonrwydd a deilliannau gwell.
 • Cyfle i ddinasyddion ddylanwadu ar sut rydyn ni'n darparu gwasanaethau cyhoeddus.

Ym mis Mai 2018, cyhoeddodd Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Cwm Taf amcanion llesiant yng NghynllunLles Cwm Taf. Bydd pob partner yn gweithio gyda’i gilydd i gyflawni’r amcanion.

Dyma'r pedwar amcan:

Amcan Trawsbynciol: Mynd i'r afael ag Unigrwydd ac Unigedd

Amcan 1: Cymunedau sy'n Ffynnu

Amcan 2: Pobl Iachus

Amcan 3: Economi Gref

Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015 yn egluro'r saith nod llesiant cenedlaethol, ac mae RHAID i'r holl Gyrff Cyhoeddus weithio gyda'i gilydd er mwyn eu cyflawni. Dyma'r saith nod:

 • Cymru lewyrchus
 • Cymru gydnerth
 • Cymru iachach
 • Cymru sy'n fwy cyfartal
 • Cymru o gymunedau cydlynus
 • Cymru â diwylliant bywiog lle mae'r Gymraeg yn ffynnu
 • Cymru sy'n gyfrifol ar lefel fyd-eang