Sut mae'r Cyngor yn gweithio gydag eraill?

Mae'r Cyngor yn gweithio gyda sefydliadau eraill yn y sector cyhoeddus a'r trydydd sector i ddarparu llawer o wahanol wasanaethau. Y nod bob tro yw darparu gwasanaethau gwell a mwy cydlynol ar gyfer trigolion o bob oed ac i fanteisio i'r eithaf ar adnoddau. Dyma rai o'r ffyrdd rydyn ni'n gweithio gydag eraill.

 

Cytundeb Dinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd

Cafodd Cytundeb Dinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd, sydd werth £1.2 biliwn ac sydd â'r potensial i weddnewid economi de-ddwyrain Cymru, ei gadarnhau ar 1 Mawrth 2017. Mae Cytundeb Dinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn bartneriaeth sy'n cynnwys 10 awdurdod lleol, sef: Caerdydd, Bro Morgannwg, Rhondda Cynon Taf, Merthyr Tudful, Caerffili, Sir Fynwy, Pen-y-bont ar Ogwr, Blaenau Gwent, Torfaen a Chasnewydd.

Ei weledigaeth yw: ‘Gweithio gyda'n gilydd i wella bywydau pobl ym mhob un o'n cymunedau ni. Byddwn ni'n amlhau cyfleoedd i bawb ac yn sicrhau twf economaidd cynaliadwy ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol.’ Dyma'r nodau:

 • Creu ffyniant economaidd, a rhoi hwb iddo, drwy wella cynhyrchiant.
 • Mynd i'r afael â diweithdra.
 • Adeiladu ar sylfeini arloesedd.
 • Buddsoddi mewn seilwaith digidol a ffisegol.
 • Darparu cymorth ar gyfer byd busnes a sicrhau bod unrhyw fuddiant economaidd sy'n deillio o hynny yn treiddio i'r rhanbarth cyfan.

Papurau Cyd-gabinet Cytundeb Dinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Cwm Taf

Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Cwm Taf: Ein Cwm Taf

Mae Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Cwm Taf yn gasgliad o gyrff cyhoeddus sy'n cydweithio er mwyn gwella llesiant economaidd, cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol y bobl sy'n byw ac yn gweithio yn ardaloedd Rhondda Cynon Taf a Merthyr Tudful yn ardal Cwm Taf, ac sy'n ymweld â nhw.

Dyma nodau'r Bwrdd:

 • Gwella ansawdd bywyd a deilliannau i ddinasyddion Rhondda Cynon Taf a Merthyr Tudful (ardal Cwm Taf).
 • Darparu arweinyddiaeth ar y cyd, sy'n rhagweithiol ac yn mynd i'r afael â'r materion mwyaf heriol sy'n wynebu gwasanaethau cyhoeddus o ran cynllunio, comisiynu a darparu gwasanaethau ar gyfer dinasyddion Cwm Taf.
 • Ysgogi deialog, cyd-drefnu a chydweithredu rhwng sefydliadau'r sector cyhoeddus lleol, rhanbarthol a chenedlaethol er mwyn gwella ac integreiddio'r gwaith o ddarparu gwasanaethau i'r dinesydd.
 • Dileu “atalfeydd” neu rwystrau eraill gan leihau biwrocratiaeth ac effeithiolrwydd ataliol y ffiniau sefydliadol.
 • Dathlu llwyddiant o ran darparu gwasanaethau ar gyfer dinasyddion Cwm Taf.
 • Ystyried ‘gwerth gorau’ a doethineb o ran defnyddio adnoddau gwasanaethau cyhoeddus ac archwilio meysydd lle bydd cydweithio/integreiddio yn darparu mwy o effeithlonrwydd a deilliannau gwell.
 • Cyfle i ddinasyddion ddylanwadu ar sut rydyn ni'n darparu gwasanaethau cyhoeddus.

Yn ystod y deuddeg mis diwethaf, mae Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Cwm Taf wedi bod yn cynnal trafodaeth gyda phobl a chymunedau Rhondda Cynon Taf a Merthyr Tudful ynglŷn â'r hyn sy'n bwysig iddyn nhw. Mae modd darllen darganfyddiadau'r ymgynghoriad nawr.

Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015 yn egluro'r saith nod llesiant cenedlaethol, ac mae RHAID i'r holl Gyrff Cyhoeddus weithio gyda'i gilydd er mwyn eu cyflawni. Dyma'r saith nod:

 • Cymru lewyrchus
 • Cymru gydnerth
 • Cymru iachach
 • Cymru sy'n fwy cyfartal
 • Cymru o gymunedau cydlynus
 • Cymru â diwylliant bywiog lle mae'r Gymraeg yn ffynnu
 • Cymru sy'n gyfrifol ar lefel fyd-eang

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

www.rctcbc.gov.uk/CY/Resident/EmergenciesSafetyandCrime/CommunitySafetyandCrime/CommunitySafetyandCrime.aspx

Cafodd Partneriaethau Cymunedau Diogel eu sefydlu yn sgil Deddf Trosedd ac Anhrefn 1998, a roddodd ddyletswydd statudol ar bob ardal Awdurdod Lleol gael Partneriaeth Cymunedau Diogel.

Yn 2017, cafodd Bwrdd Partneriaeth Cymunedau Diogel Cwm Taf ei sefydlu, gan uno'r ddau Fwrdd blaenorol (sef Rhondda Cynon Taf a Merthyr Tudful) yn Fwrdd unigol sy'n atebol yn uniongyrchol i Fwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Cwm Taf.

Dyma flaenoriaethau Partneriaeth Cymunedau Diogel Cwm Taf:

 • Gwella ansawdd bywyd (gostwng troseddu ac ymddygiad gwrthgymdeithasol).
 • Mynd i'r afael â materion trais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol.
 • Rheolaeth integredig ar droseddwyr.
 • Cydlyniant Cymunedol a'r strategaeth CONTEST.
 • Gostwng nifer yr achosion o gamddefnyddio sylweddau.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Consortiwm Canolbarth y De

Consortiwm Canolbarth y De yw'r gwasanaeth gwella ysgolion sy'n gweithredu ar ran pum awdurdod lleol, sef Bro Morgannwg, Caerdydd, Merthyr Tudful, Pen-y-bont ar Ogwr a Rhondda Cynon Taf.

Nod y Consortiwm yw: ‘Gwella deilliannau addysgol i bob plentyn, a gwella deilliannau dysgwyr agored i niwed gyflymaf. Mae llwyddiant ysgolion yn y rhanbarth hwn yn allweddol o ran llwyddiant economaidd a chymdeithasol Cymru at y dyfodol. Rydym yn gwella. Ond mae angen i ni wneud mwy.’

Uchelgais y Consortiwm, erbyn 2020, yw bod:

 • dysgwyr yn cyflawni'r deilliannau addysgol gorau yng Nghymru, fel eu bod nhw cystal â rhannau tebyg o'r Deyrnas Unedig;
 • y bwlch cyrhaeddiad sy'n gysylltiedig â thlodi yn cau'n gyflymach yma nag yn unrhyw le arall yng Nghymru;
 • y rhanbarth yn cael ei gydnabod am ei ddysgu proffesiynol ansawdd uchel a arweinir gan ysgolion, ac effaith hynny ar ddeilliannau.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bwrdd Diogelu Oedolion Cwm Taf

Mae Bwrdd Diogelu Oedolion Cwm Taf yn bartneriaeth amlasiantaeth sy'n gyfrifol am ddiogelu oedolion mewn perygl yn Rhondda Cynon Taf a Merthyr Tudful. Mae Bwrdd Diogelu Oedolion Cwm Taf yn monitro pa mor dda mae asiantaethau a phartneriaethau eraill yn gwneud eu gwaith o ran diogelu oedolion mewn perygl ac yn sicrhau bod diogelu yn rhan o'r holl arferion gweithio.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bwrdd Diogelu Plant Cwm Taf

Mae Bwrdd Diogelu Plant Cwm Taf yn bartneriaeth amlasiantaeth sy'n gyfrifol am ddiogelu plant yn Rhondda Cynon Taf a Merthyr Tudful. Mae Bwrdd Diogelu Plant Cwm Taf yn monitro pa mor dda mae asiantaethau a phartneriaethau eraill yn gwneud eu gwaith o ran diogelu plant ac yn sicrhau bod diogelu yn rhan o'r holl arferion gweithio.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hwb Diogelu Amlasiantaeth Cwm Taf

Mae Hwb Diogelu Amlasiantaeth (‘MASH’) Cwm Taf wedi'i leoli yng Ngorsaf yr Heddlu, Pontypridd. MASH Cwm Taf yw'r pwynt cyswllt cyntaf ar gyfer pryderon newydd am ddiogelwch.

Mae MASH Cwm Taf wedi gwella gweithdrefnau rhannu gwybodaeth rhwng asiantaethau yn sylweddol, gan helpu i ddiogelu'r plant a'r oedolion mwyaf agored i niwed, esgeulustod a cham-drin. Mae MASH Cwm Taf yn cynnwys aelodau o staff o'r gwasanaethau cymdeithasol, byd addysg, yr heddlu, byd iechyd, y Gwasanaeth Prawf Cenedlaethol a'r Cwmni Adsefydlu Cymunedol.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mabwysiadu yn y Fro, y Cymoedd a Chaerdydd

Mae Mabwysiadu yn y Fro, y Cymoedd a Chaerdydd yn gydweithrediad rhanbarthol sy'n dod â gwasanaethau mabwysiadu Bro Morgannwg, Caerdydd, Merthyr Tudful a Rhondda Cynon Taf at ei gilydd. Cyngor Bro Morgannwg sy'n cynnal y cydweithrediad, sy'n un o'r pum cydweithrediad rhanbarthol sy'n ffurfio Gwasanaeth Mabwysiadu Cenedlaethol Cymru.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  

RhCT Gyda'n Gilydd

RhCT Gyda'n Gilydd yw dull blaengar y Cyngor ar gyfer ymgysylltu â'i drigolion a'i gymunedau, a gweithio gyda nhw, i ddarparu cyfleusterau a gwasanaethau cynaliadwy yn y dyfodol.

Mae'r garfan RhCT Gyda'n Gilydd yn cydweithio gydag amrywiaeth o asiantaethau er mwyn helpu i gydlynu cymorth priodol ar gyfer y mentrau cymdeithasol a'r grwpiau cymunedol hynny sydd â diddordeb mewn cymryd cyfrifoldeb am reoli gwasanaethau ac asedau lleol. Mae'n bosibl i hyn olygu rhoi cyngor ar gynllunio busnes, strwythurau cyfreithiol, cyllid, effeithlonrwydd ynni, hyfforddiant a chyngor arbenigol arall.

 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mae Clymu Celf yn gydweithrediad rhwng: Gwasanaethau Celf Cyngor Rhondda Cynon Taf, Cyngor Bro Morgannwg a Chyngor Caerffili; Ymddiriedolaeth Ddiwylliannol Awen, Pen-y-bont ar Ogwr; Ymddiriedolaeth Hamdden Merthyr Tudful; ac Ymddiriedolaeth Actifyddion Artistig, Caerdydd.

 

Mae'r aelodau yn rhannu eu harbenigedd a'u hadnoddau i wella'r amrywiaeth o brofiadau celfyddydol sydd ar gael, ac ansawdd y profiadau hynny, gan sicrhau bod y celfyddydau yng Nghymru yn cyfrannu at:

 

 • Llesiant emosiynol
 • Gwella llythrennedd a rhifedd
 • Lleihau effaith tlodi
 • Cymru ffyniannus
 • Creu cymunedau bywiog, diogel a chynaliadwy

 

 [Dyddiad diweddaru:01 Ionawr 2018]

 

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.