Skip to main content

Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol Cwm Taf Morgannwg

Mae Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol Cwm Taf Morgannwg yn un o saith Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol yng Nghymru a gafodd eu sefydlu yn rhan o Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru). 

Mae Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol Cwm Taf Morgannwg yn dod â phartneriaid Iechyd, Gwasanaethau Cymdeithasol, Tai, Trydydd Sector a phartneriaid eraill ledled Rhondda Cynon Taf, Merthyr Tudful a Phen-y-bont ar Ogwr ynghyd. 

Bwriad y Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol yw gwneud gwahaniaeth i fywydau pobl trwy eu cynnwys nhw, gwrando arnyn nhw a gweithredu ar y cyd i drawsnewid y ffordd y mae gwasanaethau'n cael eu darparu. Mae hyn yn cynnwys darparu gwasanaethau integredig yn effeithiol yng Nghymru drwy'r Gronfa Gofal Integredig.

Bwriad y gronfa yma gan Lywodraeth Cymru yw helpu Byrddau Partneriaethau Rhanbarthol i ddatblygu a phrofi dulliau newydd a modelau darparu gwasanaethau fydd yn ategu egwyddorion sylfaenol integreiddio ac atal.