Skip to main content

Popeth sydd angen i chi ei wybod am Nos Galan 2021

 

Pryd bydd achlysur Nos Galan Digidol yn cael ei gynnal?

- Bydd Nos Galan Digidol yn mynd yn fyw rhwng 1 a 31 Rhagfyr 2021

Oes rhaid i fi redeg 5km?

- Mae Nos Galan Digidol yn her 5km y cewch chi ei chwblhau yn ôl eich cyflymder eich hun. Cewch chi redeg, cerdded, sgipio neu gropian y pellter gofynnol ar unrhyw adeg rhwng 1 a 31 Rhagfyr. Cewch chi gwblhau'r pellter 5km mewn un sesiwn neu dros nifer o ddiwrnodau, ond rhaid i gyfanswm eich pellter gyfateb i 5km.

Oes terfyn oed?

- Nac oes, does dim terfyn oed ond dylech chi ond gymryd rhan os ydych chi'n iach yn gorfforol.

Oes modd i fi ddefnyddio melin draed gartref?

-  Oes, does dim rhaid i chi gwblhau'r her yn yr awyr agored. Os bydd yn well gyda chi gwblhau'r her ar felin draed, cewch chi wneud hyn a chyflwyno'ch tystiolaeth ar-lein ar www.nosgalan.co.uk

Sut ydw i'n olrhain fy mhellter 5km?

- Bydd angen i chi gyflwyno tystiolaeth o gwblhau'r pellter 5km. Bydd angen i chi olrhain eich pellter trwy ap olrhain neu oriawr / ffôn clyfar. Ar ôl i chi gwblhau'r pellter, bydd angen i chi dynnu llun neu sgrin lun o'r dystiolaeth a'i chyflwyno ar-lein. Os ydych chi'n defnyddio melin draed, cewch chi dynnu llun o'r pellter sydd i'w weld ar y peiriant.

Oes modd i fi redeg gyda phobl eraill mewn grŵp?

- Rydyn ni'n gwybod yr hoffech chi, o bosibl, redeg gydag eraill, neu'n rhan o grŵp rhedeg. Mae hyn yn iawn ar yr amod eich bod yn dilyn gofynion pellter cymdeithasol COVID-19 sydd ar waith yn eich ardal adeg cwblhau'r her rhwng 1 a 31 Rhagfyr 2021.

Oes modd i fi redeg llwybr arferol Nos Galan?

- NAC OES, gofynnwn i chi beidio â rhedeg llwybr arferol Nos Galan gan na fydd unrhyw fesurau diogelwch ar waith. Mae misoedd o waith trefnu a mesurau diogelwch yn cael eu rhoi ar waith i sicrhau bod pawb sy'n cymryd rhan yn ddiogel ar noson Rasys Nos Galan. Fydd y mesurau yma ddim ar waith ar gyfer y ras ddigidol yma felly gofynnwn i chi beidio â dilyn llwybr arferol Nos Galan.

Beth fydda i'n ei gael am gwblhau Nos Galan Digidol 2021?

- Bob blwyddyn, mae rhedwyr Rasys Nos Galan yn cael bag rhodd gyda medal a chrys T ar ôl croesi'r llinell derfyn. Fydd eleni ddim yn wahanol. Ar ôl i chi gyflwyno'ch tystiolaeth, bydd y garfan yn ei hadolygu a pharatoi crys T a medal Nos Galan 2021 ar eich cyfer. Bydd y rhain yn cael eu hanfon i'ch cyfeiriad. (cyfeiriadau'r DU yn unig)

Pa faint crys T ddylwn i ei archebu?

- Bydd angen i chi ddewis maint yn ystod y broses gofrestru gan y byddwn ni'n anfon y crysau T ar ôl i chi gwblhau'ch her. Byddwn ni wedyn yn anfon y maint yma atoch chi. Yn anffodus, chewch chi ddim newid na dychwelyd unrhyw eitemau wedi'u hanfon. Byddwn ni'n anfon y maint rydych chi wedi gofyn amdano ar eich ffurflen gofrestru atoch chi.

Beth am ddiogelwch?

- Mae pethau'n wahanol eleni, cyfrifoldeb pob rhedwr fydd ystyried ei ddiogelwch ei hun yn ystod yr her. Byddwch yn ofalus a chymryd mesurau diogelwch perthnasol o ran eich gallu eich hun. Fydd Cyngor RhCT a Phwyllgor Nos Galan ddim yn cymryd unrhyw gyfrifoldeb dros anaf na niwed i unigolion/eu heiddo wrth gwblhau'r her yma.

Oes modd i fi gystadlu os ydw i'n byw y tu allan i'r DU?

Nac oes. Yn anffodus, mae'r her ddigidol yma ar gael i unigolion â chyfeiriad yn y DU yn unig o ganlyniad i gyfyngiadau postio.