Skip to main content

Ysgol Gynradd Pont-y-clun

 

Mae'r Cyngor yn gwneud cais am gyllid Band B trwy Fodel Buddsoddi Cydfuddiannol Rhaglen Ysgolion a Cholegau'r 21ain Ganrif Llywodraeth Cymru i ddarparu adeilad ysgol newydd a chyfleusterau newydd y tu allan.

Artist impression of Pontyclun Primary School Entrance

Byddai'r buddsoddiad yn disodli adeiladau presennol yr ysgol – gan gynnwys ystafelloedd dosbarth dros dro – gydag adeilad newydd deulawr, a fydd yn Garbon Sero-Net wrth weithredu. Byddai'r datblygiad, i'w gyflawni erbyn 2023, yn cynnwys lleoedd i 480 o ddysgwyr, ynghyd â 60 o leoedd meithrin.

Byddai'r datblygiad yn darparu amgylchedd dysgu bywiog, yn ogystal â chyfleusterau i'r gymuned eu defnyddio. Byddai'n creu cyfleusterau newydd y tu allan fel maes parcio, Ardal Gemau Aml-ddefnydd dau gau a digonedd o fannau gwyrdd, i'r gwrthwyneb i dirwedd galed y safle presennol.

Rhoddodd ymgynghoriad a gafodd ei gynnal rhwng mis Hydref a mis Tachwedd 2021 gyfle i drigolion ddysgu rhagor a dweud eu dweud. Bydd yr adborth sy'n dod i law yn helpu i lywio'r cynlluniau ymhellach ac yn llywio cais cynllunio terfynol i'r Pwyllgor Cynllunio a Datblygu.