Skip to main content

Buddsoddi mewn Ysgolion – Rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif

 
Nod Rhaglen Ysgolion ac Addysg yr 21ain Ganrif yw trawsnewid profiad dysgu disgyblion, gan sicrhau y cân nhw eu haddysgu mewn ystafelloedd dosbarth â'r dechnoleg a'r cyfleusterau y mae eu hangen i gyflwyno cwricwlwm sy'n addas ar gyfer yr 21ain Ganrif. Mae Llywodraeth Cymru wedi rhoi arian cyfatebol i'r prosiectau yma drwy'i rhaglen Ysgolion ac Addysg yr 21ain Ganrif.
 

 Ysgol Gynradd Cwmaman

Cwmaman OUTSIDE

Bydd yr ysgol gynradd gymunedol newydd gwerth £7.2 miliwn sy'n cael ei hadeiladu oddi ar Ffordd Glanaman yng nghanol Cwmaman yn croesawu disgyblion o Ysgol Iau Glynhafod ac Ysgol Babanod Cwmaman, sydd ar ddau safle ar wahân ar hyn o bryd. Mae'r datblygiad ehangach yn cynnwys Ardal Gemau Aml-ddefnydd, maes parcio staff, ardal gollwng disgyblion ar y safle, caeau chwaraeon glaswellt, mannau allanol i ddisgyblion, ac ystafell gymunedol bwrpasol.

Ysgol Gynradd y Cymer

Bydd buddsoddiad o £1.9 miliwn yn cyfrannu at welliannau i adran iau yr ysgol, gan gynnwys gwaith ailfodelu ac adnewyddu sylweddol i ddarparu gwelliannau i'r adeiladau o Oes Fictoria a'r 1960au, wrth i'r Ardal Gemau Aml-ddefnydd gael ei diweddaru. Bydd gwaith allanol yn cynnwys gorchudd newydd ar y to, gwaith glanhau carreg, atgyweiriadau, mynedfa newydd gyda mynediad i bobl anabl a rhodfa newydd. Bydd gwaith mewnol yn cynnwys gwaith trydanol a mecanyddol, cegin fasnachol, gorffeniadau ar y nenfwd a'r llawr, a newid trefn

Ysgol Gymuned Glynrhedynog

ferndaleBydd Ysgol Gymuned Glynrhedynog yn cael bydd o ddwy ystafell TGCh newydd, sydd wedi'u dylunio i fodloni safonau'r Rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif. Yn ogystal â hynny, byddwn ni'n agor ystafell Dylunio a Thechnoleg newydd yn yr ysgol. Bydd un labordy yn cael ei adnewyddu, a byddwn ni'n creu ystafell ddosbarth newydd gan ddefnyddio gwagle sy'n bodoli eisoes yn yr ysgol. Bydd ystafelloedd dosbarth yn y prif adeilad yn cael eu troi'n ystafelloedd Anghenion Dysgu Ychwanegol fel eu bod nhw'n addas ar gyfer disgyblion sydd ag Anghenion Dysgu Ychwanegol. Yn ogystal â hynny, bydd tai bach yr ysgol yn cael eu gwella a'u hail-ddylunio, a byddwn ni'n gosod to newydd ar y gegin.

Ysgol Gymunedol y Porth

Bydd Ysgol Gyfun Y Porth, Ysgol Babanod Llwyncelyn, Ysgol Babanod Y Porth ac Ysgol Iau'r Porth yn dod yn ysgol 3-16 oed, ar safle presennol yr ysgol uwchradd. Bydd yr elfen gynradd yn adeilad newydd, tra bod yr adeilad uwchradd yn cael ei adnewyddu a'i ailaddurno. Bydd trefniadau parcio a thraffig ar y safle yn cael eu gwella'n sylweddol i leddfu tagfeydd.

Porth Community

Ysgol Gymuned Tonyrefail

Bydd buddsoddiad o £44 miliwn yn darparu cyfleusterau addysg a hamdden o'r radd flaenaf. Bydd Ysgol Gyfun Tonyrefail ac Ysgol Gynradd Tonyrefail yn dod yn ysgol 3-19 oed, ar safle presennol yr ysgol uwchradd. Mae adeiladau cynradd ac uwchradd newydd sy'n addas ar gyfer yr 21st Ganrif yn cael eu hadeiladu, tra bod yr adeilad Fictoraidd Rhestredig Gradd II yn cael ei ailfodelu yn gydymdeimladol. Bydd llwybrau gwydr modern yn cysylltu'r adeilad rhestredig â'r adeilad uwchradd newydd. Mae Canolfan Hamdden Tonyrefail wedi derbyn lleoedd parcio newydd, cae chwaraeon 3G ac ystafelloedd dosbarth ar y safle.

Tonyrefail Community

Ysgol Gyfun Treorci

Treochy Comprehensive School Investment ImageMae Ysgol Gyfun Treorci yn cael ei hailddatblygu gyda chyfleusterau chweched dosbarth newydd wedi'u cyflwyno ochr yn ochr â bloc gwyddoniaeth tri llawr newydd sbon. Bydd yr hen floc gwyddoniaeth yn casel ei alfidelu a'i ddatblygu'n ystafelloedd dosbath cyffredinol. Bydd adren yn casl ei chreu fydd yn cynnwys cyfleusterau recordio gydag offer arbenigol a nifer o ystafelloedd ymarfer. Mae adeiladau presennol hyfed yn cael eu hadnewyddu i ddapraru cyfleusterau Usgolion yr 2 gyfer y holl ddisgyblion. Mae'r ysgol eisoes yn elwa o ddwy Ardal Gemau Ami-ddefnydd newydd sy'n rhan o'r buddsoddiad hwyn, a bydd trydedd yn cael ei chwblhau a'i thriosglwydda i'r ysgol y fllyddyn nedaf. Mae disgyblion u chweched eirios yn mmynahau ystafelloedd disbath ac stafelloedd seminar wedi'u hadnewyddu, wrth i'r Cyngor fuddsoddi mewn siop goffi newydd a chyfleusterau arlwyo dros wyliau'r haf.

Ysgol Gynradd Gymraeg Llwyncelyn

Llwyncelyn OUTSIDE

Bydd dosbarthiadau presennol Ysgol Gynradd Gymraeg Llwyncelyn yn cael eu hadnewyddu. Byddan nhw'n cynnwys cyfleusterau'r 21ain Ganrif gan gynnwys byrddau rhyngweithiol, dodrefn newydd a goleuadau gwell. Bydd Cylch Meithrin y Porth yn defnyddio un o'r dosbarthiadau newydd eu hadnewyddu, er mwyn darparu addysg blynyddoedd cynnar cyfrwng Cymraeg ar y safle. Bydd toiledau ar safle Ysgol Babanod Llwyncelyn hefyd yn cael eu newid a'u gwella. Bydd lleoedd parcio oddi ar yr heol hefyd yn cael eu darparu.

Ysgol Gynradd Gymraeg Tonyrefail

homepage picBydd Ysgol Gynradd Gymraeg Tonyrefail yn symud i adeilad presennol Ysgol Gynradd Tonyrefail, sy'n cael ei adnewyddu. Bydd hyn yn darparu capasiti ychwanegol er mwyn cefnogi strategaeth Cymraeg 2050 Llywodraeth Cymru. Bydd darpariaeth barcio ar y safle yn cael ei chyflwyno.

 

Ysgol Nant-gwyn (Tonypandy)

Bydd Coleg Cymuned Tonypandy, Ysgol Babanod Pen-y-graig, Ysgol Iau Pen-y-graig, Ysgol Gynradd Tonypandy ac Ysgol yr Eos yn dod yn ysgol  3-16 oed newydd ar safle Coleg Cymuned Tonypandy.  Bydd yr elfen gynradd yn adeilad newydd, a bydd yr ysgol bresennol yn cael ei hailfodelu. Mae'r datblygiad yn cynnwys ystafelloedd gwyddoniaeth, celf, TGCh a thechnoleg newydd, dwy Ardal Gemau Aml-ddefnydd, cae chwarae 3G a gwell mynediad a phwyntiau ymadael i'r safle.

Nantgwyn - Tonypandy

Canolfan Tai, Pen-y-graig

Ysgol Yr Eos - Pre condtion pics - July 2018-13Bydd disgyblion yn symud o'u hysgol bresennol i adeilad Ysgol yr Eos, fydd yn wag pan fydd y disgyblion presennol yn symud i'r ysgol 3-16 oed newydd ar safle Coleg Tonypandy ym mis Medi.

Ad-drefnu'r chweched dosbarth

Bydd y chweched dosbarth yn Ysgol Gymuned Glynrhedynog, Ysgol Sirol Gymuned y Porth a Choleg Cymunedol Tonypandy yn cau, a bydd y disgyblion yn trosglwyddo i ddau chweched dosbarth, sy'n fwy o faint ac yn fwy cynaliadwy, yn Ysgol Gyfun Treorci ac Ysgol Gyfun Tonyrefail (bydd yr ysgol hon yn ysgol 3–19 oed).

Mae disgwtl i'r chewched docbath hyn, sy'n fwy o faint ac yn fwy cynaliadwy, agor erbyn 2018. Byddan bhw'n gwella ansawdd y ddapriaeth a deilliannau addysgol y disgyblion.

Ysgol Gyfun y Pant

Y Pant School - externals -12Ym mis Ionawr 2017, symudodd disgyblion i mewn i gyfleusterau arbennig newydd Ysgol Y Pant yn dilyn gwaith ailddatblygu.  Gyda chymorth gan raglen Ysgolion yr 21ain Ganrif Llywodraeth Cymru, mae Cyngor Rhondda Cynon Taf wedi llwyddo i fuddsoddi £24.1miliwn er mwyn gwella'r amgylchedd dysgu a'r cyfleusterau sydd ar gael i ddisgyblion, staff, a chymuned  Ysgol Gyfun y Pant. 

Roedd cam olaf y prosiectyn cynnwys dymchwel yr hen adeiladau a thynnu'r ystafelloedd dosbarth symudol oddi ar y safle. Mae'r gwaith creu mannau chwarae awyr agored, sy'n cynnwys dau gae chwarae ar gyfer pêl-droed a rygbi yn parhau. Rydyn ni'n rhagweld y bydd y gwaith yma'n cael ei gwblhau erbyn Gwanwyn 2018.