Skip to main content

Prosiectau Buddsoddi mewn Ysgolion – Rhaglen Cymunedau Cynaliadwy ar gyfer Dysgu

 
Nod Rhaglen Cymunedau Cynaliadwy ar gyfer Dysgu Llywodraeth Cymru (yr enw newydd ar Raglen Ysgolion a Cholegau’r 21ain Ganrif ers 24 Ionawr, 2022) yw trawsnewid profiad dysgu disgyblion, gan sicrhau eu bod yn cael eu haddysgu mewn ystafelloedd dosbarth gyda’r technolegau a’r cyfleusterau sydd eu hangen i helpu i gyflwyno’r Cwricwlwm i Gymru. Mae'r prosiectau isod yn cael eu hariannu ar y cyd â ffrydiau ariannu cyfalaf a refeniw (Model Buddsoddi Cydfuddiannol) y Rhaglen.
School-Investment-Completed-Projects-2022

Ysgol Gynradd Gymraeg Llyn y Forwyn

Bydd yr ysgol newydd yng Nglynrhedynog yn elwa o adeilad ysgol newydd sbon ar safle newydd gan olygu bydd mwy o ddarpariaeth addysg gynradd cyfrwng Cymraeg ar gael yn lleol. Bydd yr ysgol newydd yn cynnwys cyfleusterau modern, hyblyg a hygyrch, a bydd modd i'r gymuned ddefnyddio cyfleusterau'r ysgol hefyd. Bydd yr ysgol yn disodli'r hen adeiladau oes Fictoria sydd angen llawer o waith adnewyddu ac sy'n anodd eu hymestyn.

YGG Llyn y Forwyn artist impression

Ysgol Gynradd Gymraeg newydd yn Rhydfelen

Bydd yr ysgol yn cael ei hadeiladu ar safle presennol Ysgol Gynradd Heol-y-Celyn, gan groesawu disgyblion cyfrwng Cymraeg presennol yr ysgol a'r rhai sy'n mynychu Ysgol Gynradd Gymraeg Pont Siôn Norton. Bydd yr ysgol yn agor ym mis Medi 2024, ac yn cael ei hariannu yn rhan o fuddsoddiad ehangach gwerth £75.6m yn ardal Pontypridd drwy Raglen Cymunedau Cynaliadwy ar gyfer Dysgu Llywodraeth Cymru

Artist impression of New Welsh Medium Primary School building in Rhydyfelin

Ysgol Gynradd Llanilltud Faerdref

Mae adeilad ysgol unllawr newydd wedi cael ei adeiladu ar safle presennol yr ysgol, ac mae wedi darparu amgylchedd dysgu bywiog yr 21ain Ganrif ar gyfer disgyblion a'r gymuned leol. Ar ôl agor yr adeilad ym mis Ebrill 2024, mae cam dau'r prosiect yn canolbwyntio ar ddatblygu ardaloedd allanol safle ehangach yr ysgol.

Llanilltud-Faerdref-Primary-1

Ysgol Gynradd Pen-y-gawsi

Bydd adeilad deulawr newydd yn cael ei adeiladu ar safle presennol yr ysgol i gymryd lle'r adeilad cyfredol a'r rhai dros dro, sydd mewn cyflwr gwael. Bydd yr adeilad newydd, y mae disgwyl iddo gael ei gwblhau yn ystod yr haf 2024, yn cynnig amgylchedd dysgu bywiog sy’n addas ar gyfer yr 21ain Ganrif i ddisgyblion ac i'r gymuned leol.

Penygawsi-Primary-School-

Ysgol Gynradd Pont-y-clun

Bydd adeilad deulawr newydd yn cael ei adeiladu ar safle presennol yr ysgol i gymryd lle'r sawl adeilad a'r rhai dros dro. Mae'r rhan fwyaf o'r rhain mewn cyflwr gwael. Bydd lle i 480 o ddisgyblion (a 60 o leoedd meithrin) yn yr adeilad newydd. Mae disgwyl i’r gwaith gael ei gwblhau yn gynnar yn 2025.

Pontyclun-Primary-School

Ysgol Gyfun Bryn Celynnog

Mae'r ysgol wedi derbyn bloc chweched dosbarth newydd a chyfleusterau gwell sy'n addas ar gyfer yr 21ain Ganrif ar gyfer dysgwyr Cyfnod Allweddol 3 a 4 - ynghyd â man gollwng a chasglu gwell ar gyfer bysiau a chae rygbi glaswellt newydd. Mae Ail Gam y buddsoddiad bellach yn mynd rhagddo, er mwyn dymchwel yr hen adeilad mathemateg a chreu maes parcio ychwanegol i staff ar y safle.

Bryn Celynnog artist impression (credit, Rio)

Ysgol 3-16 oed newydd Pontypridd

Bydd y prosiect yn buddsoddi tua £15 miliwn yn safle presennol Ysgol Uwchradd Pontypridd, ac yn croesawu disgyblion sy'n mynychu'r ysgol ar hyn o bryd yn ogystal â disgyblion Ysgol Gynradd Cilfynydd. Bydd y prosiect yn cynnwys ardal ysgol gynradd newydd sbon a chyfleusterau allanol newydd, tra bo rhannau o brif adeilad yr ysgol bresennol yn cael eu hadnewyddu.

ICT-schools-generic

Ysgol 3-16 oed newydd y Ddraenen Wen

Bydd y prosiect yma'n creu ysgol 3-16 oed ar safleoedd presennol Ysgol Uwchradd y Ddraenen Wen, a hynny ar gyfer disgyblion presennol Ysgol Uwchradd y Ddraenen Wen, Ysgol Gynradd y Ddraenen Wen a disgyblion ffrwd Saesneg Ysgol Gynradd Heol y Celyn.

Hawthorn 3-16 School

 

Sustainable Communities for Learning