Skip to main content

Buddsoddi mewn Ysgolion – Rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif

 
Nod Rhaglen Ysgolion a Cholegau’r 21ain ganrif Llywodraeth Cymru yw trawsnewid profiad dysgu disgyblion, gan sicrhau y cân nhw eu haddysgu mewn ystafelloedd dosbarth â'r dechnoleg a'r cyfleusterau y mae eu hangen i gyflwyno cwricwlwm sy'n addas ar gyfer yr 21ain Ganrif.  Mae'r prosiectau yma wedi cael arian gan gyllid Ysgolion yr 21ain Ganrif, Llywodraeth Cymru.

21 Centry schools graphic WELSH v2

Ysgol Gynradd y Cymer

Cymmer Junior School -49

Mae buddsoddiad o £1.9 miliwn wedi cyfrannu at welliannau mewnol ac allanol i adran iau yr ysgol, gan gynnwys gwaith ailfodelu ac adnewyddu sylweddol i ddarparu gwelliannau i'r adeiladau o Oes Fictoria a'r 1960au, wrth i'r Ardal Gemau Aml-ddefnydd gael ei diweddaru. Er bod y prif waith wedi'i gwblhau yn 2018/19, mae'r cynllun yn dal i fynd rhagddo – mae gwaith dymchwel bloc y ffreutur presennol i'w gwblhau.

Ysgol Gymuned Tonyrefail

Mae buddsoddiad £44 miliwn wedi darparu cyfleusterau addysg o'r radd flaenaf, wrth i Ysgol Gyfun Tonyrefail ac Ysgol Gynradd Tonyrefail ddod yn ysgol 3-19 oed. Cafodd adeiladau cynradd ac uwchradd newydd sy'n addas ar gyfer yr 21ain Ganrif yn cael eu hadeiladu, tra bod yr adeilad Fictoraidd Rhestredig Gradd II wedi'i ailfodelu yn gydymdeimladol. Caiff yr ysgol fanteisio ar gyfleusterau newydd yng Nghanolfan Hamdden Tonyrefail yn rhan o'r buddsoddiad – gan gynnwys cae chwaraeon 3G. Cafodd cyfleuster Dechrau'n Deg a chlwb cyn/ar ôl ysgol eu datblygu. Cafodd holl adeiladau'r ysgol eu cwblhau erbyn y Gwanwyn 2019, ac mae gwaith sydd i'w gwblhau yn cynnwys dymchwel hen adeiladau'r ysgol uwchradd, a chreu maes parcio a chaeau chwarae.

Tonyrefail Community

Ysgol Gynradd Hirwaun

Bydd yr ysgol 3-11 oed yn manteisio ar fuddsoddiad £10.2 miliwn – fydd yn cynnwys cyfleusterau o'r radd flaenaf, dwy Ardal Gemau Aml-ddefnydd (MUGAs), cyfleuster Dechrau'n Deg i'r blynyddoedd cynnar, maes parcio i'r staff, ardal gynefin ecolegol, cae chwaraeon o laswellt a mannau allanol i ddisgyblion. Symudodd staff a disgyblion i adeilad newydd yr ysgol ym mis Tachwedd 2020, ac mae'r gwaith ar y datblygiad ehangach i'w gwblhau yn 2021.

hirwaun pri

Ysgol Gynradd Gymraeg Aberdâr

O ganlyniad i'r twf o ran addysg cyfrwng Cymraeg yn lleol, bydd estyniad pedair ystafell ddosbarth a lleoliad gofal plant pwrpasol yn cael eu hadeiladu ar yr ysgol yma yng Nghwmdâr. Bydd hyn yn caniatáu i ragor o blant fynd i YGG Aberdâr a bodloni'r galw am leoedd cyfrwng Cymraeg. Rydyn ni'n rhagweld y caiff y prosiect ei gwblhau yn 2022.

Ysgol Gyfun Rhydywaun

Bydd yr ysgol uwchradd cyfrwng Cymraeg ym Mhen-y-waun yn elwa ar floc addysgu ychwanegol ar safle'r ysgol er mwyn bod yn addas ar gyfer y twf yn nifer y disgyblion yn yr ysgol. Bydd yr ystafelloedd dosbarth dros dro yn cael eu tynnu o'r safle. Bydd neuadd chwaraeon newydd hefyd yn cael ei hadeiladu, yn ogystal â chyfleusterau cymunedol ychwanegol. Rydyn ni'n rhagweld y caiff y prosiect ei gwblhau yn 2022.