Skip to main content

Prosiectau Buddsoddi mewn Ysgolion – Rhaglen Cymunedau Cynaliadwy ar gyfer Dysgu

 
Nod Rhaglen Cymunedau Cynaliadwy ar gyfer Dysgu Llywodraeth Cymru (yr enw newydd ar Raglen Ysgolion a Cholegau’r 21ain Ganrif ers 24 Ionawr, 2022) yw trawsnewid profiad dysgu disgyblion, gan sicrhau eu bod yn cael eu haddysgu mewn ystafelloedd dosbarth gyda’r technolegau a’r cyfleusterau sydd eu hangen i helpu i gyflwyno’r Cwricwlwm i Gymru. Mae'r prosiectau isod yn cael eu hariannu ar y cyd â ffrydiau ariannu cyfalaf a refeniw (Model Buddsoddi Cydfuddiannol) y Rhaglen.
School-Investment-Completed-Projects-2022

Ysgol Gynradd Gymraeg Aberdâr

O ganlyniad i'r twf o ran addysg cyfrwng Cymraeg yn lleol, bydd estyniad pedair ystafell ddosbarth a lleoliad gofal plant pwrpasol yn cael eu hadeiladu ar yr ysgol yma yng Nghwmdâr - diolch i fuddsoddiad o £4.5 miliwn. Bydd hyn yn caniatáu i ragor o blant fynd i YGG Aberdâr a bodloni'r galw am leoedd cyfrwng Cymraeg. Rydyn ni'n rhagweld y caiff y prosiect ei gwblhau yn 2022.

YGG Aberdar1

Ysgol Gyfun Rhydywaun

Bydd yr ysgol uwchradd cyfrwng Cymraeg ym Mhen-y-waun yn elwa ar floc addysgu ychwanegol ar safle'r ysgol er mwyn bod yn addas ar gyfer y twf yn nifer y disgyblion yn yr ysgol. Bydd yr ystafelloedd dosbarth dros dro yn cael eu tynnu o'r safle. Bydd neuadd chwaraeon newydd hefyd yn cael ei hadeiladu, yn ogystal â chyfleusterau cymunedol ychwanegol. Rydyn ni'n rhagweld y caiff y prosiect yma, gwerth £12.1 miliwn, ei gwblhau yn 2022.

Ysgol Rhydywaun

Ysgol Gynradd Gymraeg newydd yn Rhydfelen

Bydd yr ysgol, gwerth £12.5m, yn cael ei hadeiladu ar safle presennol Ysgol Gynradd Heol-y-Celyn, gan groesawu disgyblion cyfrwng Cymraeg presennol yr ysgol a'r rhai sy'n mynychu Ysgol Gynradd Gymraeg Pont Siôn Norton. Bydd yr ysgol yn agor ym mis Medi 2024, ac yn cael ei hariannu yn rhan o fuddsoddiad ehangach gwerth £55m yn ardal Pontypridd drwy Raglen Cymunedau Cynaliadwy ar gyfer Dysgu Llywodraeth Cymru

Artist impression of New Welsh Medium Primary School building in Rhydyfelin

Ysgol Gynradd Llanilltud Faerdref

Bydd adeilad unllawr newydd yn cael ei adeiladu ar safle presennol yr ysgol i gymryd lle'r adeilad cyfredol a'r rhai dros dro, sydd mewn cyflwr gwael. Bydd yr adeilad newydd, y mae disgwyl iddo agor yn yr hydref 2023, yn cynnig amgylchedd dysgu bywiog sy’n addas ar gyfer yr 21ain Ganrif i ddisgyblion ac i'r gymuned leol.

Atrits impression of Llanilltud Faerdref Primary School Entrance

Ysgol Gynradd Pen-y-gawsi

Bydd adeilad deulawr newydd yn cael ei adeiladu ar safle presennol yr ysgol i gymryd lle'r adeilad cyfredol a'r rhai dros dro, sydd mewn cyflwr gwael. Bydd yr adeilad newydd, y mae disgwyl iddo agor yn yr hydref 2023, yn cynnig amgylchedd dysgu bywiog sy’n addas ar gyfer yr 21ain Ganrif i ddisgyblion ac i'r gymuned leol.

Artist impression of Penygawsi Primary School Entrance

Ysgol Gynradd Pont-y-clun

Bydd adeilad deulawr newydd yn cael ei adeiladu ar safle presennol yr ysgol i gymryd lle'r sawl adeilad a'r rhai dros dro. Mae'r rhan fwyaf o'r rhain mewn cyflwr gwael. Bydd lle i 480 o ddisgyblion (a 60 o leoedd meithrin) yn yr adeilad newydd.

Artist impression of Pontyclun Primary School Entrance

Ysgol Gynradd Ffynnon Taf

Bydd yr ysgol yn elwa o estyniad pedair ystafell ddosbarth newydd a neuadd newydd. Yn ystod y misoedd diwethaf, mae ystafelloedd dosbarth yr adran iau wedi'u hadnewyddu, ac mae'r bloc ym mlaen yr ysgol wedi'i adnewyddu a'i ailfodelu ar gyfer creu darpariaeth gofal plant a chanolfan gymunedol, gan gydleoli gwasanaethau ar safle'r ysgol. Cyfanswm y buddsoddiad ar gyfer yr uchod yw dros £3 miliwn.

Ysgol Gyfun Bryn Celynnog

Bydd yr ysgol yn derbyn bloc newydd i'r chweched dosbarth, cyfleusterau chwaraeon newydd a chyfleusterau Ysgolion yr 21ain Ganrif ar gyfer disgyblion Cyfnodau Allweddol 3 a 4. Bydd cyfle i'r gymuned ehangach ddefnyddio'r cyfleusterau. Bydd dau floc dysgu sydd o ansawdd isel yn cael eu dymchwel a chaiff maes parcio a man mynediad newydd eu hadeiladu.

Bryn Celynnog artist impression (credit, Rio)

Ysgol 3-16 oed newydd Pontypridd

Bydd buddsoddiad Cymunedau Cynaliadwy ar gyfer Dysgu yn creu ysgol 3-16 ar safle presennol Ysgol Uwchradd Pontypridd, i ddarparu ar gyfer disgyblion sydd ar hyn o bryd yn Ysgol Uwchradd Pontypridd ac yn Ysgol Gynradd Cilfynydd

Ysgol 3-16 oed newydd y Ddraenen Wen

Bydd y prosiect yma'n creu ysgol 3-16 oed ar safleoedd presennol Ysgol Uwchradd y Ddraenen Wen, a hynny ar gyfer disgyblion presennol Ysgol Uwchradd y Ddraenen Wen, Ysgol Gynradd y Ddraenen Wen a disgyblion ffrwd Saesneg Ysgol Gynradd Heol y Celyn.

Hawthorn 3-16 School

 

Sustainable Communities for Learning