Skip to main content

Buddsoddi mewn Ysgolion – Rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif

 
Nod Rhaglen Ysgolion ac Addysg yr 21ain Ganrif yw trawsnewid profiad dysgu disgyblion, gan sicrhau y cân nhw eu haddysgu mewn ystafelloedd dosbarth â'r dechnoleg a'r cyfleusterau y mae eu hangen i gyflwyno cwricwlwm sy'n addas ar gyfer yr 21ain Ganrif.  Mae'r prosiectau yma wedi cael arian gan gyllid Ysgolion yr 21ain Ganrif, Llywodraeth Cymru.

Ysgol Gynradd y Cymer

Bydd buddsoddiad o £1.9 miliwn yn cyfrannu at welliannau i adran iau yr ysgol, gan gynnwys gwaith ailfodelu ac adnewyddu sylweddol i ddarparu gwelliannau i'r adeiladau o Oes Fictoria a'r 1960au, wrth i'r Ardal Gemau Aml-ddefnydd gael ei diweddaru. Bydd gwaith allanol yn cynnwys gorchudd newydd ar y to, gwaith glanhau carreg, atgyweiriadau, mynedfa newydd gyda mynediad i bobl anabl a rhodfa newydd. Bydd gwaith mewnol yn cynnwys gwaith trydanol a mecanyddol, cegin fasnachol, gorffeniadau ar y nenfwd a'r llawr, a newid trefn

Ysgol Gymuned Glynrhedynog

ferndaleBydd Ysgol Gymuned Glynrhedynog yn cael bydd o ddwy ystafell TGCh newydd, sydd wedi'u dylunio i fodloni safonau'r Rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif. Yn ogystal â hynny, byddwn ni'n agor ystafell Dylunio a Thechnoleg newydd yn yr ysgol. Bydd un labordy yn cael ei adnewyddu, a byddwn ni'n creu ystafell ddosbarth newydd gan ddefnyddio gwagle sy'n bodoli eisoes yn yr ysgol. Bydd ystafelloedd dosbarth yn y prif adeilad yn cael eu troi'n ystafelloedd Anghenion Dysgu Ychwanegol fel eu bod nhw'n addas ar gyfer disgyblion sydd ag Anghenion Dysgu Ychwanegol. Yn ogystal â hynny, bydd tai bach yr ysgol yn cael eu gwella a'u hail-ddylunio, a byddwn ni'n gosod to newydd ar y gegin.

Ysgol Gymuned Tonyrefail

Bydd buddsoddiad o £44 miliwn yn darparu cyfleusterau addysg a hamdden o'r radd flaenaf. Bydd Ysgol Gyfun Tonyrefail ac Ysgol Gynradd Tonyrefail yn dod yn ysgol 3-19 oed, ar safle presennol yr ysgol uwchradd. Mae adeiladau cynradd ac uwchradd newydd sy'n addas ar gyfer yr 21st Ganrif yn cael eu hadeiladu, tra bod yr adeilad Fictoraidd Rhestredig Gradd II yn cael ei ailfodelu yn gydymdeimladol. Bydd llwybrau gwydr modern yn cysylltu'r adeilad rhestredig â'r adeilad uwchradd newydd. Mae Canolfan Hamdden Tonyrefail wedi derbyn lleoedd parcio newydd, cae chwaraeon 3G ac ystafelloedd dosbarth ar y safle.

Tonyrefail Community

Ysgol Gyfun Treorci

Treochy Comprehensive School Investment ImageMae Ysgol Gyfun Treorci yn cael ei hailddatblygu gyda chyfleusterau chweched dosbarth newydd wedi'u cyflwyno ochr yn ochr â bloc gwyddoniaeth tri llawr newydd sbon. Bydd yr hen floc gwyddoniaeth yn casel ei alfidelu a'i ddatblygu'n ystafelloedd dosbath cyffredinol. Bydd adren yn casl ei chreu fydd yn cynnwys cyfleusterau recordio gydag offer arbenigol a nifer o ystafelloedd ymarfer. Mae adeiladau presennol hyfed yn cael eu hadnewyddu i ddapraru cyfleusterau Usgolion yr 2 gyfer y holl ddisgyblion. Mae'r ysgol eisoes yn elwa o ddwy Ardal Gemau Ami-ddefnydd newydd sy'n rhan o'r buddsoddiad hwyn, a bydd trydedd yn cael ei chwblhau a'i thriosglwydda i'r ysgol y fllyddyn nedaf. Mae disgyblion u chweched eirios yn mmynahau ystafelloedd disbath ac stafelloedd seminar wedi'u hadnewyddu, wrth i'r Cyngor fuddsoddi mewn siop goffi newydd a chyfleusterau arlwyo dros wyliau'r haf.

Ad-drefnu'r chweched dosbarth

Bydd y chweched dosbarth yn Ysgol Gymuned Glynrhedynog, Ysgol Sirol Gymuned y Porth a Choleg Cymunedol Tonypandy yn cau, a bydd y disgyblion yn trosglwyddo i ddau chweched dosbarth, sy'n fwy o faint ac yn fwy cynaliadwy, yn Ysgol Gyfun Treorci ac Ysgol Gyfun Tonyrefail (bydd yr ysgol hon yn ysgol 3–19 oed).

Mae disgwtl i'r chewched docbath hyn, sy'n fwy o faint ac yn fwy cynaliadwy, agor erbyn 2018. Byddan bhw'n gwella ansawdd y ddapriaeth a deilliannau addysgol y disgyblion.