Skip to main content

Buddsoddi mewn Ysgolion – Rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif

 
Nod Rhaglen Ysgolion a Cholegau’r 21ain ganrif Llywodraeth Cymru yw trawsnewid profiad dysgu disgyblion, gan sicrhau y cân nhw eu haddysgu mewn ystafelloedd dosbarth â'r dechnoleg a'r cyfleusterau y mae eu hangen i gyflwyno cwricwlwm sy'n addas ar gyfer yr 21ain Ganrif.  Mae'r prosiectau yma wedi cael arian gan gyllid Ysgolion yr 21ain Ganrif, Llywodraeth Cymru.

21 Centry schools graphic WELSH v2Ysgol Gynradd Hirwaun

Bydd yr ysgol 3-11 oed yn manteisio ar fuddsoddiad £10.2 miliwn – fydd yn cynnwys cyfleusterau o'r radd flaenaf, dwy Ardal Gemau Aml-ddefnydd (MUGAs), cyfleuster Dechrau'n Deg i'r blynyddoedd cynnar, maes parcio i'r staff, ardal gynefin ecolegol, cae chwaraeon o laswellt a mannau allanol i ddisgyblion. Symudodd staff a disgyblion i adeilad newydd yr ysgol ym mis Tachwedd 2020, ac mae'r gwaith ar y datblygiad ehangach i'w gwblhau yn 2021.

hirwaun pri

Ysgol Gynradd Gymraeg Aberdâr

O ganlyniad i'r twf o ran addysg cyfrwng Cymraeg yn lleol, bydd estyniad pedair ystafell ddosbarth a lleoliad gofal plant pwrpasol yn cael eu hadeiladu ar yr ysgol yma yng Nghwmdâr. Bydd hyn yn caniatáu i ragor o blant fynd i YGG Aberdâr a bodloni'r galw am leoedd cyfrwng Cymraeg. Rydyn ni'n rhagweld y caiff y prosiect ei gwblhau yn 2022.

YGG Aberdar

 

Ysgol Gyfun Rhydywaun

Bydd yr ysgol uwchradd cyfrwng Cymraeg ym Mhen-y-waun yn elwa ar floc addysgu ychwanegol ar safle'r ysgol er mwyn bod yn addas ar gyfer y twf yn nifer y disgyblion yn yr ysgol. Bydd yr ystafelloedd dosbarth dros dro yn cael eu tynnu o'r safle. Bydd neuadd chwaraeon newydd hefyd yn cael ei hadeiladu, yn ogystal â chyfleusterau cymunedol ychwanegol. Rydyn ni'n rhagweld y caiff y prosiect ei gwblhau yn 2022.

Ysgol Rhydywaun

Ysgol Gynradd Ffynnon Taf

Bydd yr ysgol yn elwa o estyniad pedair ystafell ddosbarth newydd a neuadd newydd. Yn ystod y misoedd diwethaf, mae ystafelloedd dosbarth yr adran iau wedi'u hadnewyddu, ac mae'r bloc ym mlaen yr ysgol wedi'i adnewyddu a'i ailfodelu ar gyfer creu darpariaeth gofal plant a chanolfan gymunedol, gan gydleoli gwasanaethau ar safle'r ysgol.

Ysgol Gyfun Bryncelynnog

Bydd yr ysgol yn derbyn buddsoddiad er mwyn creu darpariaeth chweched dosbarth ehangach a darparu llety pellach ar safle'r ysgol er mwyn ateb y galw yn dilyn cynnydd yn nifer y disgyblion.

Ysgol 3-16 oed newydd Pontypridd

Bydd buddsoddiad Ysgolion y 21ain Ganrif yn creu ysgol 3-16 ar safle presennol Ysgol Uwchradd Pontypridd, i ddarparu ar gyfer disgyblion sydd ar hyn o bryd yn Ysgol Uwchradd Pontypridd ac yn Ysgol Gynradd Cilfynydd

Ysgol 3-16 oed newydd y Ddraenen Wen

Bydd y prosiect yma'n creu ysgol 3-16 oed ar safleoedd presennol Ysgol Uwchradd y Ddraenen Wen, a hynny ar gyfer disgyblion presennol Ysgol Uwchradd y Ddraenen Wen, Ysgol Gynradd y Ddraenen Wen a disgyblion ffrwd Saesneg Ysgol Gynradd Heol y Celyn.

Ysgol Gynradd Gymraeg Newydd yn Rhydfelen

Er mwyn cefnogi'r cynnydd yn y galw am addysg Gymraeg, bydd ysgol gynradd Gymraeg newydd yn cael ei chreu ar safle presennol Ysgol Gynradd Heol y Celyn, i ddarparu ar gyfer disgyblion sy'n mynychu YGG Pont Siôn Norton ar hyn o bryd disgyblion y ffrwd Gymraeg yn Ysgol Gynradd Heol y Celyn