Mae Taliadau Tai yn ôl Disgresiwn yn cynnig swm atodol i fudd-daliadau. Maen nhw'n cael eu hystyried os oes angen cymorth ychwanegol ar rywun o ran costau tai. Mae unrhyw daliad yn ychwanegol i'r Budd-dal Tai sydd wedi'i roi.

Dim ond hyn a hyn o arian sydd ar gael i'w wario ar y taliadau hyn, felly, mae eisiau cyflwyno cais er mwyn penderfynu a oes modd gwneud Taliad Tai yn ôl Disgresiwn.

Mae Taliadau Tai yn ôl Disgresiwn yn cynnig cymorth tymor byr; dydyn nhw ddim yn ateb tymor hir.

Beth all pwrpas Taliadau Tai yn ôl Disgresiwn fod?

Gall Taliadau Tai yn ôl Disgresiwn helpu gyda:

  • diffyg ariannol rhwng Budd-dal Tai a'r rhent

All Taliadau Tai yn ôl Disgresiwn ddim helpu gyda:

  • cynnydd mewn rhent o achos ôl-ddyledion rhent
  • unrhyw ddiffyg ariannol wrth dalu Treth y Cyngor
  • budd-dal sydd wedi cael ei atal oherwydd methiant i roi gwybodaeth
  • unrhyw ostyngiad budd-dal o ganlyniad i beidio â bod yn bresennol mewn 'cyfweliad canolbwyntio ar waith', cosb gwaith Lwfans Ceisio Gwaith, neu fethu â chydymffurfio â'r Asiantaeth Cynnal Plant wrth drefnu taliadau cynhaliaeth
  • costau dŵr a charthffosiaeth.

Pwy sy'n cael gwneud cais am Daliadau Tai yn ôl Disgresiwn?

I fod yn gymwys i dderbyn y taliadau yma, rhaid bod person yn derbyn Budd-daliadau Tai ac yn gallu bodloni'r Cyngor bod angen cymorth pellach trwy gyflwyno prawf incwm a gwariant.

All Taliadau Tai yn ôl Disgresiwn ddim cael eu rhoi os oes budd-dal llawn yn daladwy eisoes.

Polisi Taliadau Tai yn ôl Disgresiwn (TTD)

Ydych chi am wneud cais am Daliad Tai yn ôl Disgresiwn?

Cewch chi wneud hyn trwy lenwi Ffurflen Gais ar gyfer Taliad Tai yn ôl Disgresiwn (pdf).  Dylech chi anfon y ffurflen i'r Cyngor gyda chymaint o dystiolaeth ategol â phosibl.

Mae cronfeydd ar gyfer y taliadau yn gyfyngedig, felly fydd pob cais ddim yn llwyddiannus. Os yw'r cais yn cael ei gyflwyno ar ran person arall, dylai hyn gael ei wneud yn glir ar y ffurflen.

Cyngor ar Cyflwyno Cais am Daliad Tai yn ol Disgreswin (pdf)

Sut fydd yr arian yn cael ei dalu?

Os yw cais yn llwyddiannus, bydd yr arian yn cael ei roi gydag unrhyw Fudd-dal Tai. Bydd e fel arfer yn dechrau ar y dydd Llun yn dilyn derbyn y cais.

Beth fydd yn digwydd os bydd yr amgylchiadau'n newid?

Os bydd amgylchiadau'n newid, rhaid i'r Cyngor gael gwybod ar unwaith oherwydd gall hyn effeithio ar y taliadau. Os yw'r newid yn golygu eich bod chi wedi derbyn arian nad oedd hawl gyda chi'i dderbyn, efallai bydd rhaid i chi ei ad-dalu.

Dyma enghreifftiau o newidiadau mae rhaid rhoi gwybod amdanyn nhw:

os yw Cymhorthdal Incwm neu Lwfans Ceisio Gwaith yn stopio neu'n dechrau

  • symud tŷ
  • newidiadau mewn incwm neu gynilon (i fyny neu i lawr)
  • person yn symud i mewn neu allan o'r tŷ

Ydych chi'n anghytuno â Phenderfyniad?

Mae Taliadau Tai yn ôl Disgresiwn yn cael eu rhoi tu allan i'r cynllun Budd-dal Tai ac felly does dim hawliau apêl statudol. Serch hynny, bydd y Cyngor yn adolygu penderfyniad os yw cais ysgrifenedig yn cael ei wneud.

Dylai unrhyw apêl gael ei wneud o fewn mis i ddyddiad y llythyr dyfarnu, gan roi'r rhesymau dros yr apêl. Fel arall, caiff person ffonio, ysgrifennu llythyr neu ymweld â'r Cyngor er mwyn derbyn eglurhad am y penderfyniad a/neu ofyn am ddatganiad ysgrifenedig o'r rhesymau, a fydd yn dangos gwybodaeth bellach mewn perthynas â'r penderfyniad.

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.