Skip to main content

Taliadau Tai yn ôl Disgresiwn

Mae Taliadau Tai yn ôl Disgresiwn yn cynnig swm atodol i fudd-daliadau. Maen nhw'n cael eu hystyried os oes angen cymorth ychwanegol ar rywun o ran costau tai. Mae unrhyw daliad yn ychwanegol i'r Budd-dal Tai sydd wedi'i roi.

Dim ond hyn a hyn o arian sydd ar gael i'w wario ar y taliadau hyn, felly, mae eisiau cyflwyno cais er mwyn penderfynu a oes modd gwneud Taliad Tai yn ôl Disgresiwn.

Mae Taliadau Tai yn ôl Disgresiwn yn cynnig cymorth tymor byr; dydyn nhw ddim yn ateb tymor hir.

Beth all pwrpas Taliadau Tai yn ôl Disgresiwn fod?

Gall Taliadau Tai yn ôl Disgresiwn helpu gyda:

  • Diffyg rhwng Budd-dal Tai / Costau Tai Credyd Cynhwysol a rhent

All Taliadau Tai yn ôl Disgresiwn ddim helpu gyda:

  • cynnydd mewn rhent o achos ôl-ddyledion rhent
  • unrhyw ddiffyg ariannol wrth dalu Treth y Cyngor
  • budd-dal sydd wedi cael ei atal oherwydd methiant i roi gwybodaeth
  • unrhyw ostyngiad budd-dal o ganlyniad i beidio â bod yn bresennol mewn 'cyfweliad canolbwyntio ar waith', cosb gwaith Lwfans Ceisio Gwaith, neu fethu â chydymffurfio â'r Asiantaeth Cynnal Plant wrth drefnu taliadau cynhaliaeth
  • costau dŵr a charthffosiaeth.

Pwy sy'n cael gwneud cais am Daliadau Tai yn ôl Disgresiwn?

I fod yn gymwys i dderbyn Taliad Disgresiwn at Gostau Tai, rhaid bod person yn derbyn Budd-dal Tai/elfen costau tai Credyd Cynhwysol ac yn gallu bodloni'r Cyngor bod angen cymorth pellach arno gyda chostau tai drwy gyflwyno manylion incwm a gwariant.

Does dim modd dyfarnu Taliad Disgresiwn at Gostau Tai lle mae Budd-dal Tai neu Gostau Tai Credyd Cynhwysol llawn yn daladwy yn barod.

Polisi Taliadau Tai yn ôl Disgresiwn (TTD)

Ydych chi am wneud cais am Daliad Tai yn ôl Disgresiwn?

Rhaid cwblhau cais ar-lein er mwyn gwneud cais am Daliadau Tai yn ôl Disgresiwn. Cliciwch ar y ddolen isod:

Gwneud cais am daliad tai yn ôl disgresiwn ar-lein
Mae ffurflen gais bapur hefyd ar gael. Bydd modd inni ei hanfon atoch os oes angen. E-bostiwch CwestiynauBudd-dalTai@rhondda-cynon-taf.gov.uk er mwyn gofyn am hyn

Mae cronfeydd ar gyfer y taliadau yn gyfyngedig, felly fydd pob cais ddim yn llwyddiannus. Os yw'r cais yn cael ei gyflwyno ar ran person arall, dylai hyn gael ei wneud yn glir ar y ffurflen.

Sut fydd yr arian yn cael ei dalu?

Os yw cais yn llwyddiannus, bydd yr arian yn cael ei roi gydag unrhyw Fudd-dal Tai. Bydd e fel arfer yn dechrau ar y dydd Llun yn dilyn derbyn y cais.

Beth fydd yn digwydd os bydd yr amgylchiadau'n newid?

Os bydd amgylchiadau'n newid, rhaid i'r Cyngor gael gwybod ar unwaith oherwydd gall hyn effeithio ar y taliadau. Os yw'r newid yn golygu eich bod chi wedi derbyn arian nad oedd hawl gyda chi'i dderbyn, efallai bydd rhaid i chi ei ad-dalu.

Dyma enghreifftiau o newidiadau mae rhaid rhoi gwybod amdanyn nhw:

  • Budd-daliadau'n dechrau neu'n stopio
  • Symud tŷ
  • Newidiadau mewn incwm neu gynilon (i fyny neu i lawr)
  • Rhywun yn symud i mewn neu allan o'r tŷ

Cewch chi roi gwybod am newidiadau i'ch amgylchiadau mewn perthynas â'ch hawl i Fudd-daliadau Tai ar-lein yma.

Ydych chi'n anghytuno â Phenderfyniad?

Mae Taliadau Tai yn ôl Disgresiwn yn cael eu rhoi tu allan i'r cynllun Budd-dal Tai ac felly does dim hawliau apêl statudol. Serch hynny, bydd y Cyngor yn adolygu penderfyniad os yw cais ysgrifenedig yn cael ei wneud.

Dylai unrhyw apêl gael ei wneud o fewn mis i ddyddiad y llythyr dyfarnu, gan roi'r rhesymau dros yr apêl. Fel arall, caiff person ffonio, ysgrifennu llythyr neu ymweld â'r Cyngor er mwyn derbyn eglurhad am y penderfyniad a/neu ofyn am ddatganiad ysgrifenedig o'r rhesymau, a fydd yn dangos gwybodaeth bellach mewn perthynas â'r penderfyniad.