Skip to main content

Newidiadau a allai effeithio ar eich Budd-dal Tai

Mae’r rhestr ganlynol yn rhoi enghreifftiau o’r math o newidiadau a all effeithio ar eich hawl i Fudd-dal Tai.

Newidiadau i’ch Catref/Teulu

 • Os ydych yn cael plentyn
 • Os byddwch yn priodi, gwahanu, neu ysgaru
 • Os oes newid yn y nifer o blant sy’n byw gyda chi, pwy ydych chi neu’ch partner yn derbyn budd-dal plant ar gyfer
 • Os unrhyw un o’ch plant yn gadael ysgol neu orffen addysg llawn amser
 • Os yw eich partner yn symud i mewn neu yn adael
 • Os oes newid yn y nifer o bobl sy’n byw gyda chi fel rhan o’r teulu
 • Os oes unrhyw un sy’n byw gyda chi fel rhan o’ch teulu yn dechrau neu stopio derbyn Cymhorthdal ​​incwm, Lwfans Ceisio Gwaith, Lwfans Cyflogaeth a Chymorth, Credyd Cynhwysol, neu unrhyw fudd-dal, dechrau neu’n gorffen gwaith, yn ymuno â chynllun hyfforddi’r llwydodraeth neu eu incwm yn newid
 • Os oes newid yn y nifer o bobl sy’n bwy gyda chi, sy’n talu rhent i chi fel rhan o cytundeb fusnes

Newidiadau i incwm, duddsoddiadau neu gynilion chi, neu aelod o’ch cartref

 • Os yw gwaith yn dechrau neu’n dod i ben
 • Os oes newid mewn cyflog, gan gynnwys goramser, bonws neu gomisiwn
 • Os  Cymhorthdal ​​incwm, Lwfans Ceisio Gwaith, Lwfans Cyflogaeth a Chymorth neu Credyd Cynhwysol dechrau neu’n dod i ben
 • Os bydd hawl i unrhyw fudd-dal yn dechrau neu’n dod i ben
 • Os oes newid i unrhyw fudd-daliadau
 • Os oes gennych unrhyw gyfalaf/arbedion o dros £6,000 (oedran gweithio) a £10,000 (oedran pensiwn) rhowch wybod in ni am unrhyw newidiadau dros £250 neu os yw eich cyfalaf yn fwy na £16,000
 • Os hawl i Credydau Treth yn dechrau, yn dod i ben neu’r swm yn newid
 • Os oes newid i unrhyw arian a delir i chi fel rhent o is-denant neu lletywyr
 • Os cawsoch unrhyw ffudd-daliadau neu incwm arall yr ydych wedi gwneud cais am
 • Os byddwch yn gwerthu unrhyw eiddo rydych yn berchen

Newidiadau eraill

 • Os oes newidiadau yw’r rhent rydych yn ei dalu
 • Os byddwch yn symud cartref (gan gynnwys trefniadau dros dro). Mae hyn yn cynnwys newid ystafelloedd
 • Os ydych yn absennal o’r catref dros dro
 • Os byddwch yn dechrau neu’n gorffen dalu at grant myfyriwr
 • Os ydych chi neu’ch partner yn mynd yn dall neu adennill eich olwg
 • Os ydych chi neu eich partner yn mynd i mewn neu’n gadael yr ysbyty
 • Os yw rhywun yr ydych yn darparu gofal ar gyfer yn stopio derbyn Lwfans Gweini, Lwfans Byw i’r Anabl neu Taliad Annibyniaeth Bersonol
 • Os bydd unrhyw newidiadau eraill i’ch amgylchiadau sydd heb gael eu rhoi fel enghraifft uwchben