Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf a’i bartneriaid yn cydnabod ei bod yn fwy a mwy anodd i bobl brynu’u cartrefi cyntaf. Felly dyma ni’n cyflwyno cynllun Homestep. 

I weld pa eiddo sydd gennyn ni ar hyn o bryd, ewch i'n gwefan Atebion Tai.

Mae Homestep yn unigryw i Gyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf. Mae’r cynllun dan ofal Uned Strategaeth Materion Tai. Rydyn ni’n gweithio ar y cyd â Chymdeithasau Tai, adeiladwyr tai preifat a Llywodraeth Cymru i gynnig dewisiadau ar gyfer prynu cartrefi am brisiau gostyngol i bobl sydd mewn sefyllfa ariannol sefydlog ond sy’n dal i fethu â phrynu eiddo heb help.

Sut mae Homestep yn gweithio?

Mae dwy ffordd o brynu eiddo gyda ni.

Gostyngiad ar Bris y Farchnad

Mae'r rhain yn dai newydd lle mae'r Cyngor wedi gweithio gyda'r Datblygwr er mwyn eu gwneud yn fwy fforddiadwy i'w prynu. Rydych chi'n prynu'r tŷ am ganran o werth llawn y farchnad. Bydd un amod arbennig wrth i chi brynu'r eiddo: os bydd yr eiddo yn cael ei werthu, chaiff y pris ddim bod yn fwy na'r ganran gychwynnol. Bydd y ganran sydd ar gael i chi ar gyfer prynu yn amrywio, gan ddibynnu ar y datblygiad, ond fel arfer, 75% yw e.

Er enghraifft, os yw eiddo yn costio £120,000, byddech chi'n talu 75% o hyn, h.y. £90,000. Pe byddech chi'n gwerthu'r eiddo yn y dyfodol, a'i werth ar yr adeg honno oedd £150,000, byddech chi dim ond yn gallu gwerthu 75% o hyn, h.y. £112,500.

Wrth werthu'r eiddo, bydd y Cyngor yn trefnu i chi werthu i rywun sydd ar y gofrestr Homestep. Mae hyn yn sicrhau y bydd yr eiddo bob amser yn parhau i fod ar gael ar gyfer perchnogaeth fforddiadwy. Os nad oes neb ar y gofrestr sydd am brynu'ch eiddo ar y pryd, fe gewch chi ei werthu ar y farchnad agored. Serch hynny, byddwch chi dim ond yn cael ei werthu am werth y ganran gychwynnol, e.e. 75%.

Cynlluniau Rhannu Ecwiti

Mae'r rhain yn dai newydd lle mae'r Cyngor wedi gweithio gyda'r Datblygwr er mwyn eu gwneud yn fwy fforddiadwy i'w prynu. Rydych chi'n prynu'r tŷ ar 75% o werth llawn y farchnad. Mae'r Cyngor neu'r gymdeithas tai yn rhannu'r 25% sy'n weddill o werth rhydd-ddaliadol y tŷ. Mae hyn yn golygu eich bod chi angen blaendal a morgais ar gyfer 75% o werth yr eiddo yn unig. Dydych chi ddim yn talu rhent ar y gyfran ecwiti 25% sy'n cael ei chadw gan y Cyngor. Serch hynny, os byddwch chi'n gwerthu'ch eiddo yn y dyfodol, byddai'r Cyngor neu'r gymdeithas tai yn derbyn 25% o'r pris gwerthu ar y farchnad agored ar adeg y gwerthu.

Fel arall, bydd opsiwn gyda chi i brynu cyfran ecwiti'r eiddo y Cyngor (ar ôl cyfnod gofynnol - fel arfer 12 mis), yn seiliedig ar gyfran y canran o'i werth ar y farchnad agored.

Ydw i’n gymwys?

Rydyn ni’n ceisio helpu cymaint o bobl â phosibl.

Mae rhaid i chi fodloni’r meini prawf yma yn y lle cyntaf:

  • Rhaid i chi fod dros 18 oed
  • Rhaid i chi fod yn berchen ar basbort y Deyrnas Unedig neu fod wedi cael Caniatâd Diderfyn i aros yn y Deyrnas Unedig
  • Rhaid i chi allu cael morgais gyda benthyciwr morgeisi addas
  • Rhaid i chi fod â digon o gynilion i allu talu costau prynu tŷ, e.e. cyfreithwyr, trefnu morgais a ffioedd arolwg

Mae’r bobl ganlynol yn cael blaenoriaeth:

  • Pobl sydd eisoes yn denantiaid gyda’r Cyngor neu Gymdeithas Tai yn Rhondda Cynon Taf
  • Pobl sydd ar y Gofrestr Tai Gyffredin neu unrhyw restr aros arall sydd gan Gymdeithas Tai yn Rhondda Cynon Taf.

Rydyn ni hefyd yn gallu helpu pobl sydd ddim yn dod o dan y categorïau yma os ydyn nhw’n gallu dangos cysylltiad lleol â Rhondda Cynon Taf e.e. maen nhw’n gweithio neu’n byw yma ar hyn o bryd, roedden nhw’n arfer byw yma neu mae gyda nhw deulu sy’n byw yma.

Er mai cynllun ar gyfer pobl sy’n prynu eiddo am y tro cyntaf yw Homestep yn bennaf, efallai y gallwn ni eich helpu chi os nad ydych chi eisoes yn berchen ar eiddo. Byddwn ni’n eich ystyried os:

  • oeddech chi’n berchen ar gartref gyda phartner a bod y berthynas honno wedi chwalu
  • oes angen i chi symud i’r ardal oherwydd eich swydd

Faint sydd raid i mi ei ennill?

Er nad oes yna gyfyngiadau o ran eich incwm ar gyfer Homestep, bydd gofyn i chi ddangos i ni eich bod chi’n gallu fforddio prynu cartref.

A chithau’n berchennog y cartref, byddwch chi’n gyfrifol am holl gostau arferol cynnal eiddo fel taliadau morgais, biliau, gwaith trwsio a chynnal a chadw. Bydd eisiau i chi fod yn ddigon sefydlog yn ariannol.

Os oes diddordeb gyda chi mewn prynu cartref sy’n rhan o gynllun Homestep, bydd gofyn i chi ddod i gyfweliad. Yno, bydd Swyddog Cynllun Homestep yn asesu’ch sefyllfa ariannol i ofalu bydd modd i chi fforddio’r morgais ar gyfer eich rhan chi o’r eiddo. Fydd dim modd ichi fwrw ymlaen nes bod y swyddog yn rhoi sêl bendith.

Faint ca i ennill?

Fyddwn ni ddim yn ystyried eich cais os oes digon o incwm neu gynilion gyda chi i brynu cartref tebyg eich hun ar y farchnad agored.

Beth sy’n gwneud cartrefi’n fforddiadwy?

Mae nifer o ffyrdd i chi brynu cartref gyda ni. Bydd y dewisiadau’n newid, gan ddibynnu ar faint o arian fydd ar gael.

Mae Homestep yn cynnig cyfle i brynu rhan o eiddo, un ai am bris gostyngol neu drwy gymdeithas tai neu'r Cyngor yn cadw cyfran o'r ecwiti, heb gost ychwanegol i'r unigolyn sy'n prynu tŷ am y tro cyntaf. Dyma sy’n gwneud yr eiddo’n fwy fforddiadwy. Gall y rhan o’r eiddo y byddai’n rhaid i chi ei brynu fod yn wahanol ar gyfer pob datblygiad. Fel arfer, 75% yw e, ond gall fod yn llai. Yn aml, bydd eiddo ar gael i’w brynu drwy’r cynllun mewn datblygiadau tai newydd, ond gall hefyd fod yn eiddo unigol hŷn. Os felly, bydd yn dibynnu ar faint o arian sydd ar gael a sut mae’r eiddo wedi cael ei sicrhau ar gyfer ei brynu am bris gostyngol.

Beth fydd yn digwydd pan fydda i eisiau gwerthu’r eiddo?

Os byddwch chi'n dymuno gwerthu'r eiddo yn y dyfodol, bydd yr hyn fydd yn digwydd yn dibynnu ar sut y prynoch chi'r tŷ - drwy'r farchnad am bris gostyngol neu drwy gynllun rhannu ecwiti.  Er enghraifft, os prynoch chi'r tŷ drwy'r farchnad am bris gostyngol, byddwch chi dim ond yn cael gwerthu'r gyfran rydych chi'n berchen arni e.e. 75%. Drwy wneud hyn, bydd yr eiddo’n dal i fod yn fforddiadwy i brynwyr y dyfodol.  Os prynoch chi'r tŷ drwy gynllun rhannu ecwiti, bydd modd gwerthu'r eiddo ar y farchnad agored, a bydd y Cyngor (neu'r gymdeithas adeiladu) sy'n berchen ar y gyfran ecwiti sy'n weddill, yn cael ei dalu o'r pris gwerthu.

Beth yw’r cam nesaf?

Llenwch ffurflen gais cynllun Homestep i gyd a’i hanfon yn ôl aton ni cyn gynted â phosibl. Pan fyddwch chi’n llenwi’r ffurflen gais, mae’n bwysig eich bod yn rhoi cymaint o wybodaeth â phosibl i ni er mwyn i ni allu prosesu’ch cais yn gywir ac yn gyflym.

Os oes angen help arnoch chi i lenwi’r ffurflen gais, mae croeso i chi gysylltu â ni. Bydd ein staff yn falch o’ch helpu chi ac maen nhw bob amser yn ceisio darparu gwasanaeth cyfeillgar a phroffesiynol.

Os ydych chi’n gymwys i ymuno â’r cynllun, byddwch chi’n cael eich rhoi ar gofrestr Homestep a byddwn ni’n dweud wrthoch chi am hyn. Unwaith eich bod chi ar gofrestr cynllun Homestep, byddwn ni’n cysylltu â chi pan fydd cyfle i brynu eiddo newydd a byddwn ni’n gofyn i chi a oes diddordeb gyda chi. Byddwch chi’n cael eich blaenoriaethu yn unol â meini prawf cynllun Homestep ac mae’n bosibl y bydd gofyn i chi ddod i gyfweliad ynghylch fforddiadwyedd. Os ydych chi’n cael eich cymeradwyo yn y cam yma, cewch chi brynu eiddo.

Opsiynau eraill ar gyfer prynwyr tro cyntaf

Mae'r Cyngor hefyd yn gweithio mewn partneriaeth â Lloyds TSB i helpu prynwyr tro cyntaf ar yr ysgol eiddo i brynu eu cartrefi ar y farchnad agored (dydy'r cynllun yma ddim ar gael drwy'r cynllun Homestep). 

Os ydyn nhw'n bodloni meini prawf arferol benthyg arian Lloyds TSB, caiff benthycwyr ddewis unrhyw eiddo yn ardal Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf sydd â gwerth hyd at uchafswm o £95,000. Bydd prynwyr tro cyntaf yn talu blaendal o o leiaf 5% o bris yr eiddo, a bydd y Cyngor yn darparu indemniad ariannol o hyd at 20% fel sicrwydd ychwanegol. Yn wahanol i Homestep mae'r prynwr tro cyntaf yn berchen ar yr eiddo yn ei gyfanrwydd ac mae modd iddo brynu eiddo sy'n bodoli eisoes. 

Os ydyn nhw'n bodloni meini prawf arferol benthyg arian Lloyds TSB, caiff benthycwyr ddewis unrhyw eiddo yn ardal Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf sydd â gwerth hyd at uchafswm o £95,000. Bydd prynwyr tro cyntaf yn talu blaendal o o leiaf 5% o bris yr eiddo, a bydd y Cyngor yn darparu indemniad ariannol o hyd at 20% fel sicrwydd ychwanegol.    

Hefyd bydd hawl gyda nhw i brynu nwyddau ar gyfradd llog is na'r gyfradd a fyddai ar gael fel arfer ar gyfer y lefel yma o flaendal. 

I gael rhagor o wybodaeth, galwch heibio i unrhyw gangen Lloyds leol yn ardal Rhondda Cynon Taf.  I ddod o hyd i'ch cangen leol, ewch i'r wefan neu ffonio 0845 3000 000

Cysylltu â ni

Carfan Strategaeth Tai

E-bost: homestep@rhondda-cynon-taf.gov.uk

Ffôn: 01443 281136

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.