O dan Adran 112 o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972, mae gan y Cyngor y "y pŵer i benodi swyddogion ar delerau ac amodau rhesymol fel y gwêl yr Awdurdod yn addas". Mae’r datganiad Polisi Cyflogau hwn yn gosod dull y Cyngor o weithredu Polisi Cyflogau yn unol â gofynion Adran 38 ac Adran 40(2) Deddf Lleoliaeth 2011 (y Ddeddf).

Wrth bennu cyflog a chydnabyddiaeth ar gyfer ei weithwyr, bydd y Cyngor yn cydymffurfio â phob deddfwriaeth berthnasol o ran cyflogaeth.

Darllenwch y datganiad llawn ar gyfer 2020/21

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.