Mae cwteri’n elfen bwysig iawn o adeiladu ffyrdd. Mae ffyrdd newydd yn cynnwys systemau cwteri sydd wedi’u cynllunio i gael gwared ar ddŵr yn effeithiol o wyneb y ffordd er mwyn diogelu’r ffordd ar gyfer cerbydau a cherddwyr.

Weithiau, bydd gan ffyrdd hŷn gwteri llai soffistigedig, ond maen nhw i gyd wedi’u gwneud i symud y dŵr oddi ar wyneb y ffordd.  Mae rhaid i ni lanhau a chynnal y cwteri yma er mwyn iddyn nhw allu gweithio’n iawn. 

Gall broblemau codi hyd yn oed pan fydd y cwteri’n lân ac wedi’u cynnal yn dda. Bydd ffyrdd yn llenwi â dŵr pan fydd mwy o ddŵr yn cyrraedd y ffordd nag y mae’r gwter yn gallu’i symud. 

Hyd yn oed pan fydd y cwteri mewn cyflwr da, gall glaw trwm iawn, ffordd sydd mewn ardal arbennig o isel, newidiadau ym mhatrymau rhedeg dŵr o gaeau cyfagos ac afonydd yn gorlifo arwain at lifogydd ar ffordd.  Gall deunydd sy’n cael ei gario i mewn i’r cwteri hefyd eu blocio.

Gall griliau a gratiau (e.e. ar garthffosydd) gael eu blocio’n gyflym pan fydd deunyddiau fel mwd ar y ffordd neu os bydd llawer o ddail yn cwympo.  Os mai piben ddŵr sy’n gyfrifol am lifogydd ar ffordd, y cwmni dŵr fydd yn gyfrifol am atgyweirio’r difrod.

Proffil y ffordd sy’n cyfeirio’r dŵr at y cwteri.  Mae pyllau’n dueddol o ddigwydd os oes pant yn y ffordd.  Gall hyn gael ei gywiro lle bo angen drwy wneud gwaith adfer lleol ar wyneb y ffordd.

Llifogydd o Garthffos Gyhoeddus 

Y cwmni dŵr sydd yn berchen ar y rhwydwaith o garthffosydd dŵr brwnt a dŵr ar yr wyneb a’r cwmni sydd hefyd yn eu rheoli.  Mae’r rhan fwyaf o garthffosydd cyhoeddus ar brif ffyrdd ac mae gan y Cyngor gopi o fapiau’r carthffosydd - mae modd eu gweld yn Swyddfeydd y Cyngor. I dynnu sylw at garthffos gyhoeddus sy’n gorlifo, ffoniwch Wasanaethau i Gwsmeriaid Kelda Water Services ar ran Dŵr Cymru ar 08000 853968

Llifogydd o Garthfosydd neu Gwteri Preifat 

Os ydy’ch cwteri neu garthffosydd chi’n gorlifo, bydd rhaid i chi gael gafael ar gontractwr cwteri i fynd i’r afael ag unrhyw rwystr.  Edrychwch yn y "Yellow Pages" o dan "Drain and Pipe Cleaning". Os nad ydych chi’n siŵr os yw’r rhwystr mewn carthffos gyhoeddus neu breifat, fe ddylai’r cwmni dŵr allu dweud hyn wrthoch chi unwaith y byddan nhw wedi gweld y safle. Byddan nhw’n gofyn i chi ad-dalu cost unrhyw waith ar garthffosydd preifat.

Llifogydd o Briffordd Gyhoeddus 

Cysylltwch â ni gan ddefnyddio’r manylion uchod i dynnu sylw at lifogydd ar briffordd gyhoeddus neu gwteri neu garthffosydd sy wedi’u blocio. 

Llifogydd o Brif Bibell Ddŵr 

Dŵr Cymru yw’r cwmni cyflenwi dŵr lleol

Rhif ffôn: 08000520130. 

Y cwmni dŵr sy’n gyfrifol am eu cyflenwad nhw o ddŵr hyd at y stopfalf, gan gynnwys y stopfalf ei hun. 

Llifogydd o Bibell Gwasanaethau Dŵr neu Bibell Fewnol 

Perchennog y tŷ neu’r landlord sy’n gyfrifol am hyn a byddai angen cymorth plymwr i’w drwsio.  

Llifogydd o Brif Afon 

Cyfoeth Naturiol Cymru sy’n gyfrifol am y prif afonydd,

Ffôn: 0300 065 3000

Hefyd, mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn cynnal "Floodline", sef llinell 24 awr sy’n cynnig gwybodaeth, cyngor a rhybudd llifogydd: 0345 988 1188.

Llifogydd o Gwrs Dŵr, heblaw am y Prif Afonydd 

Perchennog Glannau’r Afon sy’n gyfrifol am gyrsiau dŵr, heblaw am y prif afonydd.  Rydych chi’n berchennog glannau’r afon os yw’ch tir ar gwrs dŵr neu’n agos iawn ato.  Mae dyletswydd ar berchnogion glannau’r afon i gadw unrhyw beth all rwystro’r llif oddi ar y cwrs dŵr. Gall y Cyngor roi rhybudd cyfreithiol i berchnogion glannau’r afon yn eu gorchymyn i glirio unrhyw rwystrau.  Bydd rhai cyrsiau dŵr “strategol” y mae posibilrwydd uchel y bydd llifogydd mewn eiddo os byddan nhw’n blocio yn cael eu cynnal a’u cadw’n rheolaidd gan gontractwr y Cyngor.

Darparu Bagiau Tywod i Amddiffyn rhag Llifogydd 

Mae’r Cyngor yn darparu bagiau tywod i drigolion yr ardal mewn argyfyngau i’w helpu nhw i ddiogelu’u cartrefi rhag llifogydd.  Fodd bynnag, mae’r Cyngor yn argymell bod trigolion sy’n gwybod bod eu cartrefi mewn perygl o ddioddef llifogydd e.e. am eu bod yn agos at gwrs dŵr, yn prynu bagiau tywod o gyflenwyr adeiladwyr er mwyn iddynt allu paratoi ar gyfer y llifogydd yn gynnar. Efallai na fydd modd i gontractiwr y Cyngor gyrraedd pob cartref cyn i’r llifogydd ddigwydd.  

 

Ffôn: 01443 425001

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.