Skip to main content

Strategaeth Toiledau Lleol

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf wedi llunio Strategaeth Toiledau Lleol yn unol â Rhan 8 o Ddeddf Iechyd y Cyhoedd (Cymru) 2017.

Bellach, mae gan awdurdodau lleol yng Nghymru y cyfrifoldebau canlynol:

  • Asesu'r angen am doiledau yn eu cymunedau;
  • Cynllunio i ddiwallu'r anghenion hynny;
  • Llunio strategaeth toiledau lleol; ac
  • Adolygu'r strategaeth, ei diweddaru a rhoi cyhoeddusrwydd i ddiwygiadau.

Mae Strategaeth Toiledau Lleol Rhondda Cynon Taf ar gael yma: