Sort It OutBaw cŵn yw un o'r prif faterion mae trigolion yn sôn amdano i'r Cyngor - ac mewn arolygon a sesiynau ymgysylltu â'r cyhoedd yn gynharach eleni, cytunodd pawb y dylid gweithredu.

Cymerodd y Cyngor y neges fel un glir - mae trigolion am i ni fynd i'r afael â'r broblem.

Ymgyrch Ewch â'r C*ch* 'da chi!

Achlysuron codi ymwybyddiaeth ar gyfer rheolau newydd i gŵn

Bydd Gorchymyn Diogelu Mannau Cyhoeddus yn dod i rym yn ystod mis Hydref 2017. O ganlyniad i hyn, bydd RAID i berchnogion cŵn gario bagiau, neu ryw ddull addas arall, er mwyn cael gwared â'r baw. Caiff cŵn hefyd eu gwahardd o HOLL ysgolion, mannau chwarae, a chaeau chwaraeon sy wedi'u marcio y mae'r Cyngor yn eu cynnal a'u cadw.

Bydd RHAGOR o swyddogion gorfodi allan hwnt ac yma, a RHAID i berchnogion cŵn ddilyn unrhyw gyfarwyddyd maen nhw'n ei roi. Gyda rhagor o lygaid tua'r llawr, bydd RHAGOR o droseddwyr yn cael eu dal a'u herlyn..

Mae'r ymgyrch yn rhoi neges glir i berchnogion cŵn anghyfrifol - mae'r Cyngor yn cymryd problemau baw cŵn o ddifrif calon, ac mae'n cynnig rhagor o adnoddau er mwyn dal y drwgweithredwyr.

Mae baw cŵn yn hyll ac anniben. Ar ben hynny, weithiau bydd ganddo oblygiadau difrifol ar gyfer iechyd plant ac oedolion. Gall hyn gynnwys tocsocariasis.

Cabinet yn cytuno i gyflwyno mesurau baw cŵn llymach

Mae haint tocsocariasis yn cael ei achosi gan y llyngyr main tocsocara canis. Mae wyau’r parasitiaid yn byw yn y ddaear neu mewn tywod sydd wedi’i halogi â baw anifeiliaid. Os yw’r wyau yn cael eu llyncu, gall haint bara rhwng 6 a 24 mis, neu weithiau am oes. Mae symptomau yn cynnwys problemau â’r llygaid, dallineb, poen amwys, teimlo’n benysgafn, cyfog, asthma a ffitiau epileptig.

Mae'r ymgyrch yn cael ei chefnogi gan Collin Smith, a ddioddefodd doresgyrn agored i'w goes wrth chwarae rygbi yng Nghwm Rhondda yn 1979. Chwaraewr addawol dan 15 oed i Gymru oedd Collin nes iddo ddal haint o faw cŵn ar y cae chwarae. O ganlyn i'r haint bu raid trychu'i goes islaw'r pen-glin.

Sort It Out imageweb

Beth mae'r Cyngor yn ei wneud

Caiff tua 114 tunnell o faw cŵn eu casglu o strydoedd a biniau Rhondda Cynon Taf bob blwyddyn, er bod 1,000 o finiau ar gyfer baw cŵn wedi'u lleoli ym mhob rhan o Rondda Cynon Taf. Bob blwyddyn, caiff 150 o finiau yn ychwanegol eu gosod mewn mannau poblogaidd ym mhob rhan o Rondda Cynon Taf.

Mae'r Cyngor yn dosbarthu dros 2 filiwn o fagiau baw cŵn YN RHAD AC AM DDIM bob blwyddyn o ryw 180 o fannau casglu.

Beth fydd yn digwydd nawr?

Bydd y rheolau newydd yn dod i rym ar 1 Hydref 2017. Am ragor o wybodaeth am y Gorchymyn Gwarchod Mannau Cyhoeddus, cliciwch yma.

Yn ystor yr wythnosau cyn hynny, bydd y Cyngor yn cynnal sesiynau codi ymwybyddiaeth gyda thrigolion er mwyn sicrhau eu bod yn llwyr effro i’r newidiadau newydd.

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.