Skip to main content

Eich Ardal Gwella Busnes ym Mhontypridd

Beth yw ardoll Ardal Gwella Busnes?

Mae'r ardoll Ardal Gwella Busnes yn daladwy gan berchnogion eiddo annomestig yn Ardal Gwella Busnes canol tref Pontypridd.  Bydd archeb tâl gyntaf yr ardoll ar gyfer y cyfnod bilio o fis Ebrill 2021 hyd at ddiwedd mis Mawrth 2022.  Bydd archeb tâl flynyddol yn cael ei chyhoeddi bob mis Mawrth ar gyfer y cyfnod o fis Ebrill tan fis Mawrth, tan fis Mawrth 2025. Bydd yr archeb tâl olaf ar gyfer y cyfnod o fis Ebrill 2025 tan ddiwedd mis Mawrth 2026.  

Beth yw cwmni 'Your Pontypridd Ltd'?

Mae 'Your Pontypridd Business Improvement District Ltd' yn gwmni preifat, sy ddim yn rhan o'r awdurdod lleol, sy'n gyfrifol am ddarparu a rheoli'r gwasanaethau Ardal Gwella Busnes ar gyfer canol tref Pontypridd.  Cafodd y cwmni ei sefydlu yn sgil canlyniad pleidlais Ardal Gwella Busnes ym mis Chwefror 2016. Yn ddiweddar mae'r cwmni yn ei ôl yn dilyn ail bleidlais lwyddiannus ym mis Chwefror 2021.

Gyda phwy rydw i'n cysylltu os ydw i am ofyn cwestiwn ynghylch yr Ardal Gwella Busnes?

Os ydy'ch cwestiwn am daliad neu'ch bil, dylech chi gysylltu â Chyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf. Serch hynny, os ydy'ch cwestiwn yn ymwneud â gwasanaethau'r Ardal Gwella Busnes neu unrhyw beth arall (ar wahân i dalu), cysylltwch â chwmni Your Pontypridd Ltd drwy e-bost: info@yourpontypridd.co.uk neu ffonio: 07771 670212. Mae gwybodaeth hefyd ar gael ar wefan www.yourpontypridd.co.uk

Beth ydy swyddogaeth y Cyngor yn yr Ardal Gwella Busnes?

Yn ôl y gyfraith, y Cyngor ydy'r awdurdod sy'n codi tâl ar ran unrhyw Ardal Gwella Busnes sy'n golygu ei fod yn gyfrifol am gasglu ardollau'r Ardal Gwella Busnes. Dydy'r Cyngor ddim yn gyfrifol am ddarparu gwasanaethau Ardal Gwella Busnes, oherwydd mai swyddogaeth cwmni Your Pontypridd Ltd. yw hynny.

Pwy sy'n talu'r ardoll Ardal Gwella Busnes?

Y person neu'r sefydliad sy'n gyfrifol am dalu ardrethi annomestig yr eiddo sy'n gyfrifol am dalu'r ardoll Ardal Gwella Busnes.  Os oes rhywun yn byw yn yr eiddo, yna ef neu hi sy'n gyfrifol am dalu. Pan fydd yr eiddo'n wag, y person neu sefydliad sydd â hawl i ddefnyddio'r eiddo sy'n gyfrifol. Fel arfer, y lesddeiliad neu'r perchennog yw hynny.

Ydy'r Cyngor a chyrff sector cyhoeddus eraill yn talu'r ardoll Ardal Gwella Busnes?

Ydyn. Rhaid i'r Cyngor a chyrff sector cyhoeddus eraill dalu'r ardoll ar eiddo yn yr Ardal Gwella Busnes y maen nhw'n gyfrifol am dalu ardrethi annomestig ar ei gyfer.

Ga i ddewis peidio â bod yn rhan o'r Ardal Gwella Busnes?

Na chewch. Mae'n ddyletswydd gyfreithiol ar y sawl sy'n talu ardrethi annomestig yn yr Ardal Gwella Busnes i fod yn rhan o hyn, yn dilyn canlyniad llwyddiannus y bleidlais.

Faint sy'n cael ei gasglu mewn ardollau Ardal Gwella Busnes?

Tua £85,000 y flwyddyn. I gael rhagor o wybodaeth, ewch i wefan www.yourpontypridd.co.uk

Beth sy'n digwydd i'r arian ardoll sy'n cael ei gasglu?

Caiff arian o'r ardollau ei ddefnyddio i dalu am wasanaethau Ardal Gwella Busnes yn unig, ynghyd â chanran o gostau'r Cyngor am gasglu'r ardoll. Y Cyngor sy'n cadw'r arian cyn talu Corff yr Ardal Gwella Busnes (cwmni Your Pontypridd Ltd), er mwyn talu am y gwasanaethau sy'n cael eu darparu gan y cwmni.

Beth fydda i'n ei gael am fy arian?

Your Pontypridd Ltd sy'n gyfrifol am ddarparu gwasanaethau Ardal Gwella Busnes. Bydd cwmni Ardal Gwella Busnes Your Pontypridd yn buddsoddi oddeutu £387,000 gan fusnesau lleol rhwng 2021 a 2026 mewn rhaglen gynhwysfawr o welliannau. Yn ogystal â hyn, bydd cyfraniadau'r busnesau yn ein galluogi ni i geisio rhagor o gyllid gan ffynonellau eraill.

Bydd Ardal Gwella Busnes cwmni Your Pontypridd yn cynnwys pedair elfen allweddol:

1. Pontypriddfwy diogel

 • Aelodaeth am ddim o'r Bartneriaeth i Leihau Troseddau Busnes a mynediad i'r ap Litorallis DISC
 • Ystyried ehangu'r defnydd o deledu cylch cyfyng fel bydd llai o fannau dall.
 • Hyrwyddo system RadioNet ac edrych ar gynlluniau radio ychwanegol i helpu busnesau i roi gwybod am droseddau a gweithgaredd amheus.
 • Buddsoddiad mewn cynnyrch a chynlluniau i leihau troseddau er mwyn amddiffyn staff, preswylwyr ac ymwelwyr.
 • Datblygu cynllun Braf Bob Nos i helpu i reoli'r economi yn well yn ystod y nos.
 • Lobïo am lefel uwch o bresenoldeb heddlu yng nghanol y dref er mwyn lleihau ymddygiad gwrthgymdeithasol, a helpu'r economi yn ystod y dydd ac yn ystod y nos o ganlyniad.
 • Hyrwyddo neges 'Siopa'n Ddiogel' ym mhob siop a gwasanaeth yn y dref.

2. Pontypridd fwy Deniadol a Hygyrch

 • Gweithio gyda'r awdurdod lleol i adolygu arwyddion i ymwelwyr er mwyn helpu i ddenu twristiaid a chroesawu ymwelwyr o'r tu allan i'r ardal.
 • Datblygu cynllun parcio a theithio o Faes Parcio Heol Sardis.
 • Creu taflenni Croeso i Bontypridd sy'n cynnwys mapiau yn dangos mannau allweddol o ddiddordeb yng nghanol y dref.
 • Gweithio gydag asiantaethau/landlordiaid a busnesau newydd i leihau eiddo gwag a gwneud eu hadeiladau'n fwy deniadol.
 • Ariannu Dodrefn Caffi Stryd i fusnesau lletygarwch er mwyn annog diwylliant caffi yn y dref.
 • Adolygu arwyddion parcio ceir yng nghanol y dref ar y cyd â'r Awdurdod Lleol i wneud y dref yn fwy hygyrch.
 • Archwilio cynlluniau/opsiynau gwyrddio i wneud i'r Ardal Gwella Busnes edrych yn fwy deniadol i ymwelwyr.

3. Hyrwyddo Pontypriddyn well

 • Cyflwyno cynllun 'gostyngiad staff' ac annog gweithwyr i Siopa'n Lleol a gwario cymaint â phosibl yn yr Ardal Gwella Busnes.
 • Gweithio gyda phartneriaid i gyflwyno a hyrwyddo achlysuron trwy gydol y flwyddyn.
 • Pris gostyngedig i aelodau'r Ardal Gwella Busnes i hysbysebu ar ein Sgrin Hysbysebu Digidol
 • Parhau â'n Gweithgareddau Marchnata'r Nadolig gan gynnwys Raffl Fawr, Cystadleuaeth Ffenestr y Nadolig, ac achlysuron ar y cyd â sefydliadau partner.
 • Creu ymgyrchoedd cyfryngau cymdeithasol a fideo deniadol trwy gydol cyfnod yr Ardal Gwella Busnes i hyrwyddo pob sector yn yr Ardal Gwella Busnes a pharhau i newid y ffordd mae pobl yn gweld canol y dref.
 • Buddsoddi mewn hysbysebion radio a hysbysebion print ar adegau allweddol o'r flwyddyn i annog rhagor o ymweliadau a rhagor o arian yn cael ei wario yn y dref.

4. Llais Cryfach yn gefn i Fusnesau Pontypridd.

 • Parhau i fod yn llais cyfunol, a chynrychioli'r holl ddatblygiadau mawr yng nghanol y dref.
 • Parhau i leisio pryderon ynghylch ymddygiad gwrthgymdeithasol, trefniadau traffig, plismona.
 • Lobïo Llywodraeth Cymru i gyflwyno cynllun ardrethi busnes teg mewn amgylchedd busnes ôl-Covid 19 a fydd yn lleihau costau i bob sector yn yr Ardal Gwella Busnes.
 • Creu pecyn croeso i ddenu busnesau newydd i ganol y dref a'u cynorthwyo gydag unrhyw help sydd ei angen arnyn nhw gyda mynediad, grantiau, cymorth cyfryngau cymdeithasol a rhagor.
 • Gweithio gydag asiantaethau lleol i ddarparu hyfforddiant ar-lein â gostyngiad ar gyfer meysydd megis Iechyd a Diogelwch, Diogelwch Bwyd, Diogelwch Tân, Sgiliau Busnes a rhagor.
 • Parhau i weithio gyda'r rheiny sy'n gweithredu'r meysydd parcio yng nghanol y dref i sicrhau cyfraddau parcio ceir is ar gyfer gweithwyr busnesau Ardal Gwella Busnes.

Mae rhagor o wybodaeth am y gwasanaethau ar gael ar y wefan: www.yourpontypridd.co.uk. Dylech chi gysylltu â chwmni Your Pontypridd Ltd os oes unrhyw gwestiynau gyda chi am wasanaethau'r Ardal Gwella Busnes.

Ydy'r gwasanaethau yma'n cael eu cynnig gan y Cyngor eisoes?

Nac ydyn. Rhaid i wasanaethau Ardal Gwella Busnes fod yn wasanaethau ychwanegol, sy ddim yn cael eu cynnig gan y Cyngor eisoes nac yn ehangu ar wasanaethau presennol.

Ydy'r ardoll Ardal Gwella Busnes yn cynyddu bob blwyddyn?

Bydd cynydd bob blwyddyn yn unol â chwyddiant costau'r ardoll, drwy gydol cyfnod yr Ardal Gwella Busnes.

Oes rhaid i mi dalu os yw'r eiddo'n wag?

Oes. Mae'r sawl sy'n talu ardrethi ar gyfer eiddo gwag hefyd yn gyfrifol am dalu'r ardoll Ardal Gwella Busnes.

Oes modd talu mewn rhandaliadau?

Nac oes. Rhaid talu'r ardoll Ardal Gwella Busnes mewn un taliad.

Os oes wir anhawster ariannol gyda chi a does dim modd i chi dalu, cysylltwch â'r Cyngor ar unwaith ar 01443 425002. Peidiwch byth ag anwybyddu ceisiadau am daliad gan y bydd hyn dim ond yn gwaethygu'r sefyllfa.

Pleidleisiais yn erbyn yr Ardal Gwella Busnes / doeddwn i ddim yn gymwys i bleidleisio ar y pryd, felly oes rhaid i mi dalu o hyd?

Oes. Mae canlyniad y bleidlais a gafodd ei chynnal ar 25 Chwefror 2021 yn golygu bod rhaid i holl dalwyr ardrethi annomestig yr Ardal Gwella Busnes dalu'r ardoll o 1 Ebrill 2021 hyd at 31 Mawrth 2026. Mae hyn yn cynnwys unigolion neu sefydliadau a fydd yn talu ardrethi ar ôl dyddiad y bleidlais.

Ydw i'n dod yn aelod o gwmni Pontypridd Ltd yn awtomatig?

Nac ydych. Mae Erthyglau Cymdeithasiad Your Pontypridd yn gofyn i fusnesau sy'n talu'r ardoll mewn Ardal Gwella Busnes wneud cais i fod yn aelod o'r cwmni Ardal Gwella Busnes. Mae modd i aelodau'r cwmni bleidleisio yn y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol, sy wedi'i drefnu ar gyfer misoedd cyntaf y flwyddyn nesaf, a dod yn rhan o Fwrdd y Cyfarwyddwyr neu ymuno â grŵp thema.

I ymaelodi, ewch i www.yourpontypridd.co.uk a llenwi ffurflen aelodaeth y cwmni. Pe hoffech chi ymuno â'r Bwrdd neu'r grwpiau thema, anfonwch e-bost at info@yourpontypridd.co.uk.

Sut i ddod yn rhan o bethau

Mae sawl ffordd o wneud hyn:

 1. Ymuno â'r Bwrdd Cyfarwyddwyr a dod yn rhan o waith arwain a goruchwylio cynnydd Ardal Gwella Busnes cwmni Your Pontypridd.
 2. Os ydych chi o'r farn bod arbenigedd gyda chi a fyddai'n addas ar gyfer unrhyw un o'r prosiectau, mae croeso i chi gysylltu â ni gan ddefnyddio'r manylion uchod.
 3. Mae modd i fanwerthwyr ymuno â'r Bartneriaeth i Leihau Troseddau Busnes am ddim a mynd i gyfarfodydd 'Shopwatch' misol.
 4. Mae modd i dafarndai, clybiau nos ac adeiladau â thrwydded ymuno â'r Bartneriaeth i Leihau Troseddau Busnes am ddim a mynd i gyfarfodydd 'Pubwatch' misol.
 5. Bydd ymgynghoriad â busnesau'n digwydd trwy gydol tymor yr Ardal Gwella Busnes. Mae modd i chi gysylltu â ni hefyd i gwrdd â staff Ardal Gwella Busnes os oes cwestiynau gyda chi neu os oes angen cymorth arnoch chi.

I gael yr wybodaeth ddiweddaraf am ddatblygiadau Your Pontypridd, pwyswch 'hoffi' ar ein tudalen Ardal Gwella Busnes Your Pontypridd ar Facebook, neu dilynwch ni ar Twitter @YourPontypridd ac Instagram @yourpontypridd. Rydyn ni hefyd yn anfon e-gylchlythyr rheolaidd, mae croeso i chi gysylltu os hoffech chi gael copi.

Sut galla' i dalu fy mil Ardal Gwella Busnes?

Ar-lein:

Cewch ddefnyddio cerdyn debyd neu gredyd
Sicrhewch fod cyfeirnod eich cyfrif Ardal Gwella Busnes wrth law. Bydd y cyfeirnod yn cynwys 8 digid ac yn dechrau gyda 7.

 

System bancio ar-lein neu drosglwyddo drwy BACS;

Talwch i mewn i 'Rhondda Cynon Taf CBC

Cod Didoli 20-68-92

Rhif Cyfrif 20639427

Nodwch gyfeirnod eich cyfrif Ardal Gwella Busnes (sy'n dechrau â rhif 7) bob tro wrth dalu.  

Post

Anfonwch sieciau, yn daladwy i CBSRhCT, i Swyddfeydd y Cyngor, Cymorth i Fusnesau, Tŷ Elái, Dwyrain Dinas Isaf, Trewiliam, Tonypandy CF40 1NY.  Nodwch gyfeirnod eich cyfrif Ardal Gwella Busnes ar y cefn. Mae'r cyfeirnod yn cynnwys 8 digid ac yn dechrau â 7.

Galw heibio

Defnyddiwch y ciosg talu electronig yn un o Ganolfannau IBobUn y Cyngor – mae manylion ar gael yma: www.rctcbc.gov.uk/Cysylltu. Cofiwch fod â'ch cyfeirnod 8 digid, sy'n dechrau â rif 7, wrth law.

Dros y ffôn

I dalu gyda cherdyn debyd neu gredyd, ffoniwch y ganolfan gyswllt i gwsmeriaid, ar 01443 425002.

Cysylltu â ni

Am ymholiadau ynglŷn â'ch bil, edrychwch ar y wefan www.rctcbc.gov.uk – busnesau – ardrethi busnes – Ardal Gwella Busnes

E-bost:  refeniw@rctcbc.gov.uk

FFÔN: 01443 425002

Llythyron i Swyddfeydd y Cyngor, Ty Oldway, Stryd Y Porth, Porth CF39 9ST

Ar gyfer ymholiadau am wasanaethau Ardal Gwella Busnes

E-bost: info@yourpontypridd.co.uk

FFÔN: 07771 670212