Beth ydy Ardoll Ardal Gwella Busnes?

Mae'r ardoll Ardal Gwella Busnes ar gyfer eiddo annomestig yng nghanol tref Pontypridd. Bydd yr hysbysiad ardoll Ardal Gwella Busnes cyntaf ar gyfer y cyfnod bilio o fis Ebrill 2016 hyd at ddiwedd mis Mawrth 2017.  Bydd hysbysiad blynyddol yn cael ei gyhoeddi mis Mawrth ar gyfer y cyfnod o fis Ebrill tan fis Mawrth, tan fis Mawrth 2020. Bydd yr hysbysiad olaf ar gyfer y cyfnod o fis Ebrill 2020 tan ddiwedd mis Mawrth 2021. 

Sut galla i dalu fy mil Ardal Gwella Busnes?

Beth ydy cwmni Your Pontypridd Cyf?

Mae Ardal Gwella Busnes cwmni Your Pontypridd Cyf. yn gwmni preifat, sy ddim yn rhan o'r awdurdod lleol, sy'n gyfrifol am ddarparu a rheoli gwasanaethau Ardal Gwella Busnes ar gyfer canol tref Pontypridd. Cafodd y cwmni ei sefydlu yn sgil canlyniad pleidlais Ardal Gwella Busnes ym mis Chwefror 2016.

Gyda phwy ydw i'n cysylltu am ymholiad ynghylch yr Ardal Gwella Busnes?

Os ydy'ch ymholiad am daliad neu'ch bil, cysylltwch â Chyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf. Os ydy'ch ymholiad am wasanaethau'r Ardal Gwella Busnes neu unrhyw beth arall (ar wahân i dalu), cysylltwch â chwmni Your Pontypridd Cyf. drwy e-bost: info@yourpontypridd.co.uk neu ffonio 07803503973. Mae gwybodaeth ar gael ar y gwefan, www.yourpontypridd.co.uk

Beth ydy rôl y Cyngor yn yr Ardal Gwella Busnes?

Yn ôl y gyfraith, y Cyngor ydy awdurdod codi tâl unrhyw Ardal Gwella Busnes, sy'n golygu mai'r Cyngor sy'n gyfrifol am gasglu ardollau. Dyw'r Cyngor ddim yn gyfrifol am ddarparu gwasanaethau Ardal Gwella Busnes, oherwydd mai swyddogaeth cwmni Your Pontypridd Cyf. yw hynny.

Pwy sy'n talu'r ardoll Ardal Gwella Busnes?

Y person neu sefydliad sy'n gyfrifol am dalu cyfraddau annomestig yr eiddo sy'n gyfrifol am dalu ardoll Ardal Gwella Busnes. Os oes rhywun yn byw yn yr eiddo, yna'r deiliad sy'n gyfrifol. Pan fydd eiddo'n wag, y person neu sefydliad sydd â hawl defnyddio'r eiddo sy'n gyfrifol. Fel arfer, y rhan-ddeiliad neu'r perchennog yw hynny.

Ydy'r Cyngor a chyrff sector cyhoeddus eraill yn talu ardoll Ardal Gwella Busnes?

Ydy. Rhaid i'r Cyngor a chyrff sector cyhoeddus eraill dalu'r ardoll ar eiddo yn yr Ardal Gwella Busnes, ac mae'n debyg bod rhaid iddyn nhw dalu cyfraddau annomestig.

Ydw i'n cael dewis peidio bod yn rhan o'r Ardal Gwella Busnes?

Na chewch. Yn gyfreithiol, mae talwyr cyfraddau annomestig wedi'u rhwymo i'r Ardal Gwella Busnes, yn dilyn canlyniad llwyddiannus y bleidlais.

Beth yw swm yr ardollau Ardal Gwella Busnes sy'n cael eu casglu?

Tua £80,000 y flwyddyn. Am ragor o wybodaeth, ewch i'r wefan www.yourpontypridd.co.uk

Beth sy'n digwydd i'r arian sy'n cael ei gasglu?

Caiff arian o'r ardollau dim ond ei ddefnyddio i dalu am wasanaethau Ardal Gwella Busnes a chanran o gostau'r Cyngor am gasglu'r ardoll. Y Cyngor sy'n cadw'r arian cyn talu Corff yr Ardal Gwella Busnes (cwmni Your Pontypridd Cyf.) er mwyn talu am y gwasanaethau sy'n cael eu darparu gan y cwmni.

Beth rydw i'n cael am fy arian?

Your Pontypridd Cyf. sy'n gyfrifol am ddarparu gwasanaethau Ardal Gwella Busnes.  Bydd cwmni Ardal Gwella Busnes Your Pontypridd yn buddsoddi oddeutu £385,000 a gasglodd o fusnesau lleol rhwng 2016 a 2021 ar raglen gynhwysfawr o welliannau. Yn ogystal â hyn, mae cyfraniadau busnesau yn ein galluogi ni i chwilio am ragor o gyllid.

Bydd rhaglen cwmni Your Pontypridd yn cynnwys tair elfen allweddol:

Croesawu: Hygyrchedd a Phrofiad

 • £1 i barcio drwy'r dydd ar ddydd Sadwrn ar Berw Road a Sardis Road
 • Lle gollwng a chasglu am ddim cyn 11am yng nghanol y dref
 • Cynigion a chysylltiadau â darparwyr trafnidiaeth gyhoeddus
 • Integreiddio'r parc a chanol y dref
 • Prosiectau Gwyrddni
 • Gweithio gyda landlordiaid ac asiantau i leihau nifer y siopau gwag

Hyrwyddo: Diddanu a Diolch

 • Paratoi rhaglen ddifyr o achlysuron rheolaidd
 • Ymgyrchoedd hyrwyddo canol y dref
 • Cynllun cerdyn ffyddlondeb
 • Marchnata i fuddsoddwyr posibl
 • Datblygu cysylltiadau â'r Brifysgol a denu myfyrwyr

Busnes: Arbedion a Chefnogaeth

 • Lleihau costau busnes drwy brynu cyfunol
 • Rhannu gwybodaeth drwy seminarau a chyfleoedd rhwydweithio
 • Denu arian cyfatebol ('match funding') o amryw o ffynonellau

Am ragor o wybodaeth am y gwasanaethau sydd ar gael, ewch i'r wefan www.yourpontypridd.co.uk. Dylech gysylltu â chwmni Your Pontypridd Cyf. os oes gennych unrhyw gwestiynau am wasanaethau'r Ardal Gwella Busnes.

Ydy'r gwasanaethau hyn yn cael eu cynnig gan y Cyngor yn barod?

Nac ydyn. Mae gwasanaethau Ardal Gwella Busnes yn rhai ychwanegol, sy ddim yn cael eu cynnig gan y Cyngor nac yn ehangu ar wasanaethau presennol.

Ydy'r ardoll Ardal Gwella Busnes yn cynyddu bob blwyddyn?

Bydd yn cynyddu bob blwyddyn yn unol â chwyddiant costau'r ardoll, drwy gydol cyfnod yr Ardal Gwella Busnes.

Os yw'r eiddo'n wag, oes rhaid i mi dalu?

Ydy. Mae talwyr cyfradd eiddo gwag hefyd yn gyfrifol am dalu ardoll Ardal Gwella Busnes.

Ga i dalu mewn rhandaliadau?

Na chewch. Rhaid talu ardoll Ardal Gwella Busnes mewn un taliad.

Os oes gennych wir drafferth ariannol ac rydych chi'n ei chael hi'n anodd talu, cysylltwch â'r Cyngor yn syth ar 01443 425002. Peidiwch anwybyddu hysbysiad talu, gan fydd hyn dim ond yn gwaethygu'r sefyllfa.

Pleidleisiais yn erbyn yr Ardal Gwella Busnes neu doeddwn i ddim yn gymwys i bleidleisio ar y pryd, oes rhaid i mi dalu?

Oes. Mae canlyniad y bleidlais a gynhaliwyd ar 25 Chwefror 2016 yn rhwymo holl dalwyr cyfradd annomestig yr ardal honno o 1 Ebrill 2016 hyd at 31 Mawrth 2021. Mae hwn yn cynnwys pobl neu sefydliadau a ddaeth yn dalwyr cyfraddau ar ôl dyddiad y bleidlais.

Ydw i'n dod yn aelod o gwmni Your Pontypridd Cyf. yn awtomatig?

Nac ydych. Mae Erthyglau Cymdeithasu Your Pontypridd yn gofyn i fusnesau sy'n talu ardoll mewn Ardal Gwella Busnes wneud cais i fod yn aelod o'r cwmni. Gall aelodau'r cwmni bleidleisio yng nghyfarfod cyffredinol blynyddol, sy wedi'i drefnu ar gyfer dechrau blwyddyn nesaf, a dod yn rhan o Fwrdd Cyfarwyddwyr neu ymuno â grŵp thema.

I ddod yn aelod, ewch i www.yourpontypridd.co.uk a llenwi ffurflen aelodaeth y cwmni. Pe hoffech chi ymuno â'r Bwrdd neu grwpiau thema, anfonwch e-bost at info@yourpontypridd.co.uk.

Sut rydw i'n cymryd rhan?

Mae dwy ffordd o gymryd rhan:

 1. Ymuno â'r Bwrdd Cyfarwyddwyr a dod yn rhan o waith arwain a goruchwylio cynnydd Ardal Gwella Busnes cwmni Your Pontypridd.
 2. Dod yn aelod o grŵp thema sy'n cwrdd i drafod prosiectau a materion penodol, fel parcio a mynediad, hyrwyddo marchnata neu gymorth i fusnesau.

Cael y newyddion diweddaraf am ddatblygiadau Your Pontypridd ar Twitter @YourPontypridd neu 'Hoffi' tudalen Facebook 'Your Pontypridd'

Sut galla i dalu fy mil Ardal Gwella Busnes?

Ar-lein ar - www.rctcbc.gov.uk/TaliadauBID talwch, gan ddefnyddio cerdyn debyd neu gredyd.  Cadwch eich rhif cyfeirnod 8 digit, sy'n dechrau â rif 7, wrth law.

System bancio ar-lein neu drosglwyddo drwy BACS;

 • Talu - Cyfrif Cyffredinol CBS Rhondda Cynon Taf
 • Cod Didoli - 20-68-92
 • Rhif Cyfrif - 20639427

Nodwch eich cyfeirnod cyfrif Ardal Gwella Busnes bob tro, sy'n dechrau â rhif 7, bob tro wrth dalu. 

Post

Anfonwch sieciau, yn daladwy i CBSRhCT, i Swyddfeydd y Cyngor, Cymorth I Fusnesau, Tŷ Elái, Dwyrain Dinas Isaf, Williamstown, Tonypandy CF40 1NY

Galw heibio

Defnyddiwch flwch talu electronig yn un o Ganolfannau iBobUn y Cyngor - manylion ar gael ar ochr Gymraeg y wefan www.rctcbc.gov.uk/contactus - cadwch eich rhif cyfeirnod 8 digit, sy'n dechrau â rif 7, wrth law.

Ffôn

Ffoniwch ganolfan cyswllt i gwsmeriaid ar 01443 425002, i dalu â cherdyn debyd neu gredyd.

Cysylltu â ni

Ymholiadau ynghylch eich bil, ewch i'r wefan www.rctcbc.gov.uk - busnesau - cyfraddau busnesau - Ardal Gwella Busnes

E-bost: refeniw@rctcbc.gov.uk
Ffôn: 01443 425002

Llythyron i Swyddfeydd y Cyngor, Tŷ Bronwydd, Y Porth, Cwm Rhondda CF39 9DL

Ymholiadau ynghylch gwasanaethau Ardal Gwella Busnes

E-bost: info@yourpontypridd.co.uk
Ffôn: 07803 503973