Ceir cydnabyddiaeth a gwerthfawrogiad cynyddol o'r rôl hanfodol mae'r Sector Rhentu Preifat yn chwarae wrth ddiwallu anghenion tai ein cymunedau. Mae gallu'r sector i addasu, newid a datblygu modelau llety a rheolaeth amrywiol, hyblyg ac arloesol wedi ei weld yn tyfu. Erbyn hyn dyma'r ail fath mwyaf cyffredin o ddaliadaeth yn y rhan fwyaf o ardaloedd.

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf wedi ceisio datblygu gwasanaethau a mentrau i gefnogi'r Sector Rhentu Preifat a galluogi darparu opsiynau tai o ansawdd da, ac wedi eu rheoli'n dda. Mae ymgynghori â landlordiaid a datblygu gwasanaethau a mentrau yn unol ag anghenion a nodwyd yn un o amcanion sylfaenol y cyngor ac mae'n darparu cyfleoedd i weithio mewn partneriaeth â'r sector rhentu preifat wrth gwrdd ag anghenion tai. Mae'r gallu i ymgysylltu â chynrychiolwyr ar bob lefel o'r Sector Rhentu Preifat yn hanfodol os yw'r gwasanaethau a mentrau yma'n mynd i fod yn effeithiol a chyflawni'r amcanion y cawson nhw eu cynllunio i'w cyflawni.

Cyfarfodydd y Fforwm Landlordiaid

Cyfarfodydd y Fforwm Landlordiaid
 Dyddiad Amser  Lleoliad
Dydd Mercher 19 Medi 2018  17:45 - 20:00
 Clwb Rygbi Pontypridd
Dydd Mercher 23rd Ionawr 2019  17:45 - 20:00  Clwb Rygbi Pontypridd
 Dydd Mercher 15th Effallai 2019 17:45 - 20:00  Clwb Rygbi Pontypridd

Lleoliad: Clwb Rygbi Pontypridd

Gweld Ni Ar Fap

E-bost: FforwmLandlordiaidRhCT@rctcbc.gov.uk

Noddir gan - Pinnacle Lettings and Estate Agents

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.