Os ydych chi’n landlord yn Rhondda Cynon Taf, dylech chi wybod am y safonau mae’n rhaid i’ch eiddo eu cyrraedd, ac rydyn ni yma i’ch cynorthwyo.

Mae cronfa ddata gyda ni sy’n cynnwys enwau landlordiaid. Mae’r landlordiaid yma’n derbyn ein cylchlythyr ddwywaith y flwyddyn, sy’n cynnwys yr wybodaeth ddiweddaraf am yr amrediad o wasanaethau tai sydd ar gael. Pe hoffech chi gael eich ychwanegu at ein cronfa ddata, mae’n rhaid i chi roi eich manylion i ni.

Hefyd, mae Fforwm Landlordiaid a gafodd ei sefydlu yn 2008 yn cwrdd bedair gwaith y flwyddyn. Mae’r Cyngor yn trefnu’r mannau cyfarfod a chaiff y Fforwm ei redeg gan y landlordiaid. 

Mae’r Cyngor yn hybu rheolaeth dda o dai yn y sector breifat ac yn annog landlordiaid i gael mynediad i’r cwrs sy’n cael ei redeg gan Achrediad Landlordiaid Cymru.

Mae rhaid i bob eiddo sy’n cael ei rentu gwrdd â safonau diogelwch cyfreithiol.   Mae gwybodaeth ar gael yn yr adran Safonau Tai.

Mae’r Cyngor yn gyfrifol am weinyddu’r Cynllun Trwyddedu ar gyfer mathau arbennig o Dai Amlfeddiannaeth.  Eto mae’r pwyslais ar reolaeth dda gan landlordiaid da.

Gall myfyrwyr a thenantiaid eraill gael mynediad i wybodaeth ar amrediad o agweddau yn ymwneud ag eiddo wedi’i rentu ar ein gwefan.

Mae gwybodaeth ar y cymorthdaliadau ynni sydd ar gael i landlordiaid ar wefan yr  Ymddiriedolaeth Arbed Ynni.

 

Ffôn: 01443 281136
Ffacs: 01443 425301
Neges destun: 07781 489133 

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.