Deddf Trwyddedu 2003 - Hysbysiad o Gais/Geisiadau

Mae'r cais/ceisiadau canlynol wedi'u cyflwyno i Gyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf.  Mae modd eu harchwilio yn y Swyddfa Drwyddedu, Cyngor Rhondda Cynon Taf, Tŷ Elái, Hen Ystad Ddiwydiannol Dinas Isaf, Williamstown, Tonypandy, CF40 1NY.  *Dylai'r sawl sydd am gyflwyno sylwadau mewn perthynas â'r cais/ceisiadau eu cyflwyno ar bapur i'r Swyddfa Drwyddedu erbyn y dyddiad a nodir mewn perthynas â'r cais. Mae'r cyfeiriad wedi'i nodi uchod.

*Dyma'r sawl sydd â'r hawl i gyflwyno sylwadau, yn unol â Deddf Trwyddedu 2003: unrhyw un sy'n byw yn yr ardal awdurdod trwyddedu perthnasol neu sy'n ymwneud â busnes yno ac unrhyw un y mae'n debygol y bydd yn cael ei effeithio gan y cais.

Mae'n drosedd i wneud datganiad ffug mewn perthynas â chais (boed hynny'n bwrpasol neu'n ddifeddwl). Uchafswm yr iawndal y mae rhywun yn gymwys i'w dalu am gollfarn ddiannod yw £5,000.

Enw'r ymgeisydd Math o Gais a Thrwydded**Enw a chyfeiriad yr EiddoGweithgaredd trwyddedu arfaethedig, amrywiad, rhesymau dros adolygu a.y.b.Y dyddiad y dylid cyflwyno sylwadau ysgrifenedig i'r Awdurdod Trwyddedu.

 Peter Bevan

Cyflwyno trwydded eiddo

Domino's Pizza

11 Stryd Fawr

Treorci

CF42 6AG

Gwerthu bwyd twym ar ol 23:00 ar ddydd Gwener a than 01:00 ar ddydd Sadwrn

 30 Medi 2019

Christopher Paul Sheppard

Trwydded Mangre Dan Gyfyngiad Amser ar gyfer 27 Mehefin 2020

Gwyl Llanharan Clwb Rygbi Llanharan, Ffordd Pen-y-bont, Llanharan CF72 9RD

Darparu gweithgareddau trwyddedig gan gynnwys cerddoriaeth fyw rhwng 12:00 a 21:30. Cerddoriaeth wedi'i recordio rhwng 12:00 a 23:00. Hefyd gwerthu alcohol yn yr achlysur rhwng 12:00 a 23:00.

 15 Hydref 2019

Trwyddedu yn ei rôl fel Awdurdod Cyfrifol

Cais am Drwydded Eiddo

Roberttown Hotel

Stryd Robert

Ynys-y-bŵl

CF37 3DG 

Gwerthu alcohol a chwarae cerddoriaeth fyw a cherddoriaeth wedi'i recordio rhwng 10.00am a chanol nos ar ddydd Sul i ddydd Iau a than 01.00am ar ddydd Gwener a dydd Sadwrn

25 Hydref 2019 

Otley Limited

 

Amrywio
Trwydded Safle

Tafarn   Rickard Arms

61   Stryd y Parc

Trefforest

Pontypridd

CF37   1SN

 

Gwerthu
alcohol o 9.00am bob dydd. Rhoi'r gorau i werthu alcohol am 1.00am ar nos Iau,
2.00am ar nos Wener a nos Sadwrn, ac am 12.00pm ar nos Sul. Ar agor am 8.00am
bob dydd. Cau am 1.30am ar nos Iau, ac am 2.30am ar nos Wener a nos Sadwrn, ac
am 12.30am ar nos Sul. Hefyd newid dyluniad mewnol y dafarn 

7
Tachwedd 2019

**Er noder, ni ellir cyflwyno sylwadau ar ôl i Ddatganiad Dros Dro gael ei gyflwyno

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.