Deddf Trwyddedu 2003 - Hysbysiad o Gais/Geisiadau

Mae'r cais/ceisiadau canlynol wedi'u cyflwyno i Gyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf.  Mae modd eu harchwilio yn y Swyddfa Drwyddedu, Cyngor Rhondda Cynon Taf, Tŷ Elái, Hen Ystad Ddiwydiannol Dinas Isaf, Williamstown, Tonypandy, CF40 1NY.  *Dylai'r sawl sydd am gyflwyno sylwadau mewn perthynas â'r cais/ceisiadau eu cyflwyno ar bapur i'r Swyddfa Drwyddedu erbyn y dyddiad a nodir mewn perthynas â'r cais. Mae'r cyfeiriad wedi'i nodi uchod.

*Dyma'r sawl sydd â'r hawl i gyflwyno sylwadau, yn unol â Deddf Trwyddedu 2003: unrhyw un sy'n byw yn yr ardal awdurdod trwyddedu perthnasol neu sy'n ymwneud â busnes yno ac unrhyw un y mae'n debygol y bydd yn cael ei effeithio gan y cais.

Mae'n drosedd i wneud datganiad ffug mewn perthynas â chais (boed hynny'n bwrpasol neu'n ddifeddwl). Uchafswm yr iawndal y mae rhywun yn gymwys i'w dalu am gollfarn ddiannod yw £5,000.

Enw'r ymgeisydd Math o Gais a Thrwydded**Enw a chyfeiriad yr EiddoGweithgaredd trwyddedu arfaethedig, amrywiad, rhesymau dros adolygu a.y.b.Y dyddiad y dylid cyflwyno sylwadau ysgrifenedig i'r Awdurdod Trwyddedu.

Orchard Live 

Cymeradwyo Trwydded safle amser penodol ar gyfer 17 ac 18 Awst 2019 

Parc Coffa

Ynysangharad

Pontypridd

CF37 4PE 

Gwerthu alcohol,

cerddoriaeth fyw a cherddoriaeth wedi'i recordio

25 Gorffennaf 2019 

Gold Bar Two Ltd 

Amrywio trwydded eiddo 

Yr Hen Swyddfa Bost

Stryd y Porth

Y Porth

CF39 9RT 

Agor tan 3am ar ddydd Gwener, ar ddydd Sadwrn ac ar wyliau'r banc, a hanner awr yn ychwanegol yn ystod yr wythnos 

 12 Awst 2019

 Simon Cole

Cyflwyno trwydded eiddo

The Cokeworks

1A Common Approach

Y Beddau

Pontypridd

CF38 2 BL

 

Gwerthu alcohol a chwarae cerddoriaeth fyw

29 Awst 2019 

Trwyddedu yn ei rôl fel Awdurdod Cyfrifol

 

Cais am Drwydded Eiddo

The Bank

19 Stryd y Dug

Aberdâr

CF44 7ED 

Y ddarpariaeth ar gyfer cyflenwi alcohol rhwng 08:00 a chanol nos ar ddydd Llun hyd tan ddydd Sul

 

 

 9 Medi 2019

**Er noder, ni ellir cyflwyno sylwadau ar ôl i Ddatganiad Dros Dro gael ei gyflwyno

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.