Deddf Trwyddedu 2003 - Hysbysiad o Gais/Geisiadau

Mae'r cais/ceisiadau canlynol wedi'u cyflwyno i Gyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf.  Mae modd eu harchwilio yn y Swyddfa Drwyddedu, Cyngor Rhondda Cynon Taf, Tŷ Elái, Hen Ystad Ddiwydiannol Dinas Isaf, Williamstown, Tonypandy, CF40 1NY.  *Dylai'r sawl sydd am gyflwyno sylwadau mewn perthynas â'r cais/ceisiadau eu cyflwyno ar bapur i'r Swyddfa Drwyddedu erbyn y dyddiad a nodir mewn perthynas â'r cais. Mae'r cyfeiriad wedi'i nodi uchod.

*Dyma'r sawl sydd â'r hawl i gyflwyno sylwadau, yn unol â Deddf Trwyddedu 2003: unrhyw un sy'n byw yn yr ardal awdurdod trwyddedu perthnasol neu sy'n ymwneud â busnes yno ac unrhyw un y mae'n debygol y bydd yn cael ei effeithio gan y cais.

Mae'n drosedd i wneud datganiad ffug mewn perthynas â chais (boed hynny'n bwrpasol neu'n ddifeddwl). Uchafswm yr iawndal y mae rhywun yn gymwys i'w dalu am gollfarn ddiannod yw £5,000.

Enw'r ymgeisydd Math o Gais a Thrwydded**Enw a chyfeiriad yr EiddoGweithgaredd trwyddedu arfaethedig, amrywiad, rhesymau dros adolygu a.y.b.Y dyddiad y dylid cyflwyno sylwadau ysgrifenedig i'r Awdurdod Trwyddedu.

Simran Samra

Cyflwyno trwydded eiddo

Aberrhondda Store,

56-57 Aberrhondda Road, Y Porth CF39 0BB

Gwerthu alcohol

7 Mehefin 2019

A F Blakemore & Son Ltd

T/A Blakemore Retail

 

Cais am Drwydded Eiddo/Mangre

Spar

Maerdy Road

Y Maerdy

Glynrhedynog

CF43 4BA 

Gwerthu alcohol i'w yfed oddi ar y safle

 7 Mehefin 2019

Simon Bradley

Cais am Drwydded Eiddo/Mangre

Bradley's Coffee

12 Ely Valley Road

Tonysguboriau

Pont-y-clun

CF72 8AP 

 Gwerthu alcohol ar y safle. A darparu cerddoriaeth fyw

11 Mehefin 2019

Laura Banyard

Cais i Amrywio Trwydded yr Eiddo

Temple Bar

324 Heol Caerdydd

Aberaman

CF44 6UU 

Diweddaru cynlluniau i adlewyrchu'r drefn newydd, ac ymgorffori siop gin yn yr adeilad.

Diwygio amodau trwyddedu cyfredol Does dim newidiadau arfaethedig i amseroedd masnachu 

 17 Mehefin 2019

Dance Crazy Studios

Cais am Drwydded Eiddo 

Dance Crazy Studios

Uned 10

Ystad Ddiwydiannol

Newtown

LLanilltud Faerdref

CF38 2EE

 

Gwerthu alcohol (ar werth yn unig) a darparu adloniant wedi'i reoleiddio (h.y. cerddoriaeth fyw a cherddoriaeth wedi'i recordio a pherfformiad dawns) yn ystod cyflwyniadau a dathliadau

20 Mehefin 2019

Trwyddedu yn ei rôl fel Awdurdod Cyfrifol

 

Cais i ddiwygio trwydded yr eiddo

Mae Chick n Land hefyd yn masnachu fel Chicken and Kebab Land

12 Stryd Fawr

Pontypridd

CF37 1QJ

 

Nid yw'r Deiliad Trwydded Safle na rheolwyr yn cwrdd ag amcanion trwyddedu Atal Trosedd ac Anhrefn a Diogelwch y Cyhoedd

 

 

2 Gorffennaf 2019 

Anthony Burnell

 

Trwydded Safle Amser Cyfyngedig ar gyfer 25 Awst 2019 rhwng 12:00 hanner dydd a 22:00

Maes Chwaraeon

Heol y Plwyf

Ynys-y-bwl

Pontypridd

CF37 3HU 

Cerddoriaeth fyw, cerddoriaeth wedi ei recordio, gwerthu alcohol

 3 Gorffennaf 2019

Tracey Kerslake-Davies a Raymond Thomas Davies 

Cyflwyno trwydded eiddo

Bar Cwrw Crefft a Siop Boteli

Uned 6 National Court

Stryd Caerdydd

Aberdar

CF44 7DP 

Gwerthu Alcohol

8 Gorffennaf 2019

**Er noder, ni ellir cyflwyno sylwadau ar ôl i Ddatganiad Dros Dro gael ei gyflwyno

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.