Deddf Trwyddedu 2003 - Hysbysiad o Gais/Geisiadau

Mae'r cais/ceisiadau canlynol wedi'u cyflwyno i Gyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf.  Mae modd eu harchwilio yn y Swyddfa Drwyddedu, Cyngor Rhondda Cynon Taf, Tŷ Elái, Hen Ystad Ddiwydiannol Dinas Isaf, Williamstown, Tonypandy, CF40 1NY.  *Dylai'r sawl sydd am gyflwyno sylwadau mewn perthynas â'r cais/ceisiadau eu cyflwyno ar bapur i'r Swyddfa Drwyddedu erbyn y dyddiad a nodir mewn perthynas â'r cais. Mae'r cyfeiriad wedi'i nodi uchod.

*Dyma'r sawl sydd â'r hawl i gyflwyno sylwadau, yn unol â Deddf Trwyddedu 2003: unrhyw un sy'n byw yn yr ardal awdurdod trwyddedu perthnasol neu sy'n ymwneud â busnes yno ac unrhyw un y mae'n debygol y bydd yn cael ei effeithio gan y cais.

Mae'n drosedd i wneud datganiad ffug mewn perthynas â chais (boed hynny'n bwrpasol neu'n ddifeddwl). Uchafswm yr iawndal y mae rhywun yn gymwys i'w dalu am gollfarn ddiannod yw £5,000.

Enw'r ymgeisydd Math o Gais a Thrwydded**Enw a chyfeiriad yr EiddoGweithgaredd trwyddedu arfaethedig, amrywiad, rhesymau dros adolygu a.y.b.Y dyddiad y dylid cyflwyno sylwadau ysgrifenedig i'r Awdurdod Trwyddedu.

Asir Cakmak and Rahul Sood

Cais am Drwydded Eiddo

Neuadd y Bandiau Aberaman, 226 Heol Caerdydd, Aberaman, Aberdar CF44 6RE Darparu ar gyfer cyflenwi alcohol; sioeau; achlysuron chwaraeon dan do; cerddoriaeth fyw a cherddoriaeth wedi'i recordio; perfformiadau dawns ac unrhyw beth tebyg rhwyng 11:00 a 23:00 o ddydd Llun hyd at ddydd lau. Rhwng 11:00 a24:00 ar ddydd Gwener a dydd Sadwrn a 11.30 tan 22.30 ar ddydd Sul. 21 Awst 2020

David Glyn Hughes a Graham John Bumford

Cyflwyno trwydded eiddo North Road Motors

Stryd Morris

Glynrhedynog

CF43 4ST
Gwerthu alcohol Dydd Llun i ddydd Sul 07:00 i 22:00 26 Awst 2020

Natalie Luelle Jones-Lewis

Cyflwyno trwydded eiddo Woodland Marquee Events

Y tu ôl i Westy Brynffynnon

Llanwynno

Ynys-y-bŵl

CF39 9UE
Cerddoriaeth fyw 10:00 tan 00:00

Cerddoriaeth wedi'i recordio 10:00 tan 00:00

Gwerthu alcohol 10:00 tan 00:00

Oriau agor 10:00 tan 00:00

 

Ein bwriad yw cynnig lleoliad unigryw, moethus i gynnal priodasau lle bydd ein cyplau yn cynnal eu gwledd briodas a dathliadau nos.

 

Hoffen ni hefyd gynnig te prynhawn pan nad oes unrhyw briodasau wedi'u trefnu.

 

Fyddwn ni ddim yn caniatáu dathliadau pen-blwydd 16 oed, 18 oed 21 oed na dawnsiau i ysgolion.

17 Awst 2020

Christopher John Rowlands

 

Cyflwyno trwydded eiddo 

The Courtyard

Yr Hen Lys Ynadon

Heol Llwynypïa

Tonypandy

CF40 2HZ
Sioeau, Ffilmiau, Achlysuron Chwaraeon Dan Do, Cerddoriaeth Fyw, Cerddoriaeth wedi'i Recordio, Perfformiadau Dawns, Lluniaeth Hwyr y Nos, Gwerthu alcohol ar y safle ac oddi ar y safle  11 Hydref 2020

David Glyn Hughes a Graham John Bumford

 Amrywio trwydded eiddo  North Road Motors

Stryd Morris

Glynrhedynog

CF43 4ST

Amrywio’r amseroedd agor – 5:00 tan 24:00, 365 diwrnod y flwyddyn. Prif fynedfa’r siop i gau am 21:00 bob nos. Cwsmeriaid i fynd i agorfa weini o 21:00 tan i’r eiddo gau, er diogelwch staff. Cynnig gwasanaeth cludo i’r cartref (a fydd yn cynnwys cludo alcohol ac eitemau hanfodol) i drigolion sy’n byw o fewn 5 milltir i’r eiddo. Os caiff alcohol ei brynu yn rhan o’r gwasanaeth cludo i’r cartref, rhaid i’r sawl sy’n ei brynu ddangos tystiolaeth o’i oedran, a llofnodi. Fydd y gwasanaeth cludo i’r cartref ddim ar gael ar Ddydd Nadolig, Gŵyl San Steffan na Dydd Calan. Bydd y gwasanaeth ar gael o 10:00 tan 23:00

16 Hydref 2020 

Ceri Hagerty a Daniel Howells

Cyflwyno trwydded eiddo   2 Dudes Beer Company

82 Stryd Biwt

Treorci

CF42 6AH
Gwerthu alcohol i’w yfed ar y safle ac oddi ar y safle, dydd Llun i ddydd Sul, 09:00 tan 22:00  15 Hydref 2020 

Heddlu De Cymru

 

 

 

 

 

 

Adolygu Trwydded Eiddo

 

The Legion

17 Rhodfa'r Cambrian

Y Gilfach-goch

Porth

CF39 8TF
 

Mae Heddlu De Cymru o'r farn bod deiliaid y drwydded wedi methu ag atal trosedd ac anhrefn yn ddigonol, amddiffyn plant

rhag niwed ac wedi talu sylw annigonol i ddiogelwch y cyhoedd.

 

 

5 Tachwedd 2020

Little Town – Tref Fach Cyf TA Role Play Lane  

 Cyflwyno trwydded eiddo

Role Play Lane

Uned 1B

Ystad Ddiwydiannol Newtown

Llanilltud Faerdref

Pontypridd

CF38 2EE 
 Dangos ffilmiau rhwng 9.00am a 9.00pm  12 Tachwedd 2020

Heddlu De Cymru

 Adolygu Trwydded Eiddo

Treorchy Hotel Sports Bar

165 Stryd Biwt

Treorci

CF42 6DA
Mae HEDDLU DE CYMRU yn ei rôl fel awdurdod cyfrifol yn dymuno gwneud cais am adolygiad o'r drwydded safle yn Treorchy Hotel Sports Bar, ar y sail nad yw deiliad y drwydded (PLH) na'r goruchwyliwr dynodedig (DPS), wedi hyrwyddo'n ddigonol amcanion trwydded atal trosedd ac anhrefn ac atal niwsans cyhoeddus.   26 Tachwedd 2020

Peter Pliscak

 Cyhoeddi trwydded safle  Pontypridd Anna Shop

68 Stryd Taf

Pontypridd

CF37 4TD
 Gwerthu alcohol, dydd Llun i ddydd Sul 08:00 i 23:00  31 Rhagfyr  2020

Co-operative Group Foods Limited

 Cyhoeddi Trwydded Safle  Co-operative

30 Heol Caerdydd

Ffynnon Taf

CF15 7RF
 Gwerthu alcohol, o ddydd Llun i ddydd Sul 06:00 i 23:00  30 Rhagfyr 2020

Peter Pliscak

 Cyhoeddi trwydded safle

Pontypridd Anna Shop

68 Stryd Taf

Pontypridd

CF37 4TD
 Gwerthu alcohol, dydd Llun i ddydd Sul 08:00 i 23:00  27 lonawr 2021

Heddlu De Cymru

 Cais i adolygu trwydded eiddo   Gwesty'r White Lion

59 Heol Gadlys

Aberdâr CF44 8AE

Mae HEDDLU DE WALES yn ei rôl fel awdurdod cyfrifol yn dymuno gwneud cais am adolygiad o'r drwydded yng Ngwesty'r White Lion, 59 Heol Gadlys, Aberdâr, ar y sail nad yw'n hyrwyddo dau o'r pedwar amcan Trwyddedu, sef Atal Trosedd ac Anhrefn ac Atal Niwsans Cyhoeddus (lle gallai natur y digwyddiad fod  yn niweidiol i iechyd y rheiny sy'n bresennol oherwydd Covid 19)

 3 Chwefror 2021

Heddlu De Cymru

Adolygu Trwydded Eiddo 

Red Lounge

Stryd y Coed

Trefforest

Pontypridd

CF37 1RJ 

Mae HEDDLU DE CYMRU yn ei rôl fel yr awdurdod cyfrifol yn dymuno gwneud cais i adolygu Trwydded y Safle yn Red Lounge, Stryd y Coed, Pontypridd ar y sail bod Deiliad Trwydded y Safle (PLH) a'r Goruchwyliwr Adeilad Dynodedig (DPS), wedi galluogi i'r safle fasnachu yn groes i reolau Iechyd Cyhoeddus Cymru, sef Rheoliadau Diogelwch Iechyd (Cyfyngiadau'r Coronafeirws) (Rhif 3) (Cymru) 2020

 
 

8 Chwefror 2020

DMTS Catering Limited

 Cymeradwyo trwydded eiddo  Porcellini’s

35 Heol y Bont-faen

Pont-y-clun

CF72 9EB

Gwerthu alcohol ar y safle ac oddi ar y safle,

Dydd Llun i Ddydd Sadwrn, 11:00 tan 21:30

Dydd Sul, 11:00 tan 15:30

 16Chwefror 2021

*Er noder, ni ellir cyflwyno sylwadau ar ôl i Ddatganiad Dros Dro gael ei gyflwyno

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.