Deddf Trwyddedu 2003 - Hysbysiad o Gais/Geisiadau

Mae'r cais/ceisiadau canlynol wedi'u cyflwyno i Gyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf.  Mae modd eu harchwilio yn y Swyddfa Drwyddedu, Cyngor Rhondda Cynon Taf, Tŷ Elái, Hen Ystad Ddiwydiannol Dinas Isaf, Williamstown, Tonypandy, CF40 1NY.  *Dylai'r sawl sydd am gyflwyno sylwadau mewn perthynas â'r cais/ceisiadau eu cyflwyno ar bapur i'r Swyddfa Drwyddedu erbyn y dyddiad a nodir mewn perthynas â'r cais. Mae'r cyfeiriad wedi'i nodi uchod.

*Dyma'r sawl sydd â'r hawl i gyflwyno sylwadau, yn unol â Deddf Trwyddedu 2003: unrhyw un sy'n byw yn yr ardal awdurdod trwyddedu perthnasol neu sy'n ymwneud â busnes yno ac unrhyw un y mae'n debygol y bydd yn cael ei effeithio gan y cais.

Mae'n drosedd i wneud datganiad ffug mewn perthynas â chais (boed hynny'n bwrpasol neu'n ddifeddwl). Uchafswm yr iawndal y mae rhywun yn gymwys i'w dalu am gollfarn ddiannod yw £5,000.

Enw'r ymgeisydd Math o Gais a Thrwydded**Enw a chyfeiriad yr EiddoGweithgaredd trwyddedu arfaethedig, amrywiad, rhesymau dros adolygu a.y.b.Y dyddiad y dylid cyflwyno sylwadau ysgrifenedig i'r Awdurdod Trwyddedu. 

Clwb Golff Aberdâr

Maes yr Efail

Aber-nant

Aberdâr

CF44 0RY

Cais i Amrywio Trwydded yr Eiddo

 Clwb Golff Aberdâr

Maes yr Efail

Aber-nant

Aberdâr

CF44 0RY

Cynyddu maint y patio y tu allan i'r eiddo.  Does dim cynigion i newid amseroedd nac amodau masnachu

 2 Mawrth 2021  

Chris Place Ltd

Amrywio Trwydded Mangre

Players Bar

2-3 Broadway

Pontypridd

CF37 1BA

Amrywio oriau agor a chau gan ein bod ni’n dechrau gweini bwyd pan fyddwn ni’n ailagor ar ôl y pandemig.

Oriau agor presennol:

Llun - Mercher 12:00 tan 00:30. 

Iau: 12:00 tan 02:00

Gwener a Sadwrn: 12:00 tan 02:30

Sul: 12:00 tan 02:00

 

Oriau agor arfaethedig

Llun - Mercher 10:00 tan 01:00. 

Iau: 10:00 tan 03:00

Gwener a Sadwrn: 10:00 tan 04:00

Sul: 12:00 tan 03:00

 

Dirymu amod o gael staff ar y drws 2 awr cyn achlysur chwaraeon ar y teledu am nad yw’n far chwaraeon mwyach a bydd achlysuron chwaraeon yn cael eu dangos yn y ffordd arferol ar set deledu.

 

10 Mawrth 2021

 

Zip World Base Camp

Stryd Dinbych

Llanrwst

Conwy

Cais am Drwydded Eiddo

Zip World

Glofa'r Tŵr

Hirwaun

Aberdâr

CF44 9UF

Darparu adloniant rheoledig ar ffurf cerddoriaeth fyw a cherddoriaeth wedi'i recordio ymlaen llaw rhwng 06:00 a 00:00 o ddydd Llun tan ddydd Sadwrn, ac o 06:00 a tan 22:30 ar ddydd Sul.

Hefyd y modd i ddarparu alcohol i'r cyhoedd rhwng 10:00 a 01:00 o ddydd Llun tan ddydd Sul.

Hefyd, y modd i ddarparu lluniaeth gyda'r hwyr rhwng 23:00 a 01:00 o ddydd Llun tan ddydd Sul.

Bydd yr holl weithgareddau trwyddedig uchod yn cael eu cynnal yn y dderbynfa a'r bwyty. Mae'r ardaloedd yma wedi'u hamlinellu'n goch ar y cynllun sy wedi'i gyflwyno â'r cais.  Does dim cynigion ar gyfer gwerthu nwyddau i'w bwyta/yfed oddi ar y safle.

 

 16 Mawrth 2021  

Maheswaran Gopalsamy

 

 Caniatâd am Drwydded Safle

Ponty Convenience Store

34 Stryd Taf

Pontypridd

CF37 4TR

Gwerthu alcohol i’w yfed oddi ar y safle, dydd Llun i ddydd Sadwrn 06:00 i 22:00 a dydd Sul 08:00 i 20:00  23 Mawrth 2021  

Ground Control Coffee Limited

Cais am Drwydded Eiddo

 

Ground Control Coffee

Uned 2

Ffordd y Gwaith Glo

Llanharan, CF72 9WW

Siop goffi gyda darpariaeth i werthu alcohol rhwng 9:30 a 17:30 o ddydd Llun i ddydd Iau ac o 9:30 tan 22:30 ddydd Gwener, dydd Sadwrn a dydd Sul. 

30 Mawrth 2021  

Valemint Limited

Amrywio trwydded mangre 

Bryncae Arms

Heol Pen-y-Bont

Bryn-cae

Llanharan

CF72 9RP 
 Adeiladu bar y tu allan yn yr iard gefn a chaniatáu yfed alcohol yn yr iard a’r ardd gwrw ym mlaen y fangre tan 10pm.

Dileu’r amod mewn perthynas ag angen staff diogelwch ar y drws yn ystod cyfnodau prysur.

Dileu hen amodau wedi’u hymgorffori ac amodau adloniant cyhoeddus.

13 Ebrill 2021

 

 

Enrico Orsi

 Cyflwyno trwydded eiddo

Zucco

42 Stryd y Felin

Pontypridd

CF37 2SN 

Gwerthu alcohol i’w yfed ar y safle ac oddi ar y safle, dydd Llun i ddydd Sul,

12:00 tan 18:30 
 12 Mai 2021  

Clwb Rygbi Abercynon

 Cais am Drwydded Eiddo  Clwb Rygbi Abercynon, The Clubhouse, Y Parc, Abercynon CF45 4RU

Y cais yw ymestyn yr ardal drwyddedig i gynnwys y mannau patio i'r tu blaen ac i ochr yr adeilad.

Hefyd, y ddarpariaeth ar gyfer gweithgareddau trwyddedig gan gynnwys cyflenwi alcohol; lluniaeth hwyr y nos a cherddoriaeth fyw a recordiedig rhwng 12:00 a 00:00 dydd Sul hyd at ddydd Iau ac i'w hymestyn tan 01:00 nos Wener a nos Sadwrn. 

 

Mae'r amseroedd masnachu y gofynnir amdanyn nhw ar y cais hwn yr un fath ag sydd ar Dystysgrif Mangre Clwb presennol y clwb.

5 Mai 2021   

SAT Traders Ltd.

 

 

 

 Cyflwyno trwydded eiddo

Londis

1A Royal Cottages

Heol Maerdy

Y Maerdy

Glynrhedynog

CF43 4AY
 Gwerthu alcohol i’w yfed oddi ar y safle, o ddydd Llun i ddydd Sul 08:00 i 22:00  12 Mai 2021  
Neuadd Les Cwm a Llanilltud Cymeradwyo Trwydded Safle

Neuadd Les Cwm a Llanilltud

Heol y Plwyf

Y Beddau

Pontypridd

CF38 2DA

 Perfformio dramâu, achlysuron chwaraeon dan do, adloniant bocsio neu reslo, perfformio dawns, gwerthu alcohol.  20 Mai 2021  

Clwb Rygbi Hirwaun

Cais i amrywio tystysgrif mangre clwb 

Clwb Rygbi Hirwaun,

32 Stryd Fawr

Hirwaun

CF44 9SL

 Mae'r cais yma wedi'i gyflwyno i ymestyn yr ardal drwyddedig fel bod yr ardd gwrw yn y cefn a'r bar ar yr islawr yn rhan ohoni.

Bydd oriau gweithredu'r bar yn aros yr un peth heblaw am gyfnod o werthu alcohol ar ddyddiau Sadwrn.  Yn flaenorol dechreuodd y cyfnod yma am 12:00, ond yr amser arfaethedig newydd fydd 11:00.  Dydy amseroedd agor a chau'r bar ddim am newid.  

 28 Mai 2021  

Caffi Marchnad Aberdâr

 Cais am Drwydded Eiddo  Marchnad Aberdâr

Stryd y Farchnad

Aberdâr

CF44 7DY
 Pwrpas y cais yw caniatáu gwerthu alcohol yn yr ardal awyr agored ar safle y farchnad.

 

Dim ond staff sydd â phryd bwrdd i'w weini a bod y diodydd mewn cynwysyddion di-wydr fydd yn gweini'r alcohol.  Yr amseroedd arfaethedig ar gyfer gwerthu alcohol yw 11:00 tan 17:30 o ddydd Llun i ddydd Sadwrn.

 11 May 2021  

*Er noder, ni ellir cyflwyno sylwadau ar ôl i Ddatganiad Dros Dro gael ei gyflwyno