Deddf Trwyddedu 2003 - Hysbysiad o Gais/Geisiadau

Mae'r cais/ceisiadau canlynol wedi'u cyflwyno i Gyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf.  Mae modd eu harchwilio yn y Swyddfa Drwyddedu, Cyngor Rhondda Cynon Taf, Tŷ Elái, Hen Ystad Ddiwydiannol Dinas Isaf, Williamstown, Tonypandy, CF40 1NY.  *Dylai'r sawl sydd am gyflwyno sylwadau mewn perthynas â'r cais/ceisiadau eu cyflwyno ar bapur i'r Swyddfa Drwyddedu erbyn y dyddiad a nodir mewn perthynas â'r cais. Mae'r cyfeiriad wedi'i nodi uchod.

*Dyma'r sawl sydd â'r hawl i gyflwyno sylwadau, yn unol â Deddf Trwyddedu 2003: unrhyw un sy'n byw yn yr ardal awdurdod trwyddedu perthnasol neu sy'n ymwneud â busnes yno ac unrhyw un y mae'n debygol y bydd yn cael ei effeithio gan y cais.

Mae'n drosedd i wneud datganiad ffug mewn perthynas â chais (boed hynny'n bwrpasol neu'n ddifeddwl). Uchafswm yr iawndal y mae rhywun yn gymwys i'w dalu am gollfarn ddiannod yw £5,000.

Enw'r ymgeisydd Math o Gais a Thrwydded**Enw a chyfeiriad yr EiddoGweithgaredd trwyddedu arfaethedig, amrywiad, rhesymau dros adolygu a.y.b.Y dyddiad y dylid cyflwyno sylwadau ysgrifenedig i'r Awdurdod Trwyddedu.

Daniel Christopher Harris yn meddu ar Nick Davies

 

 

Trwydded
Mangre Dan Gyfyngiad Amser 

Neuadd Les/Cae Llanharan

Llanharan

Pont-y-clun

CF72 9QA

Cerddoriaeth fyw,
cerddoriaeth wedi'i recordio, gwerthu alcohol
ar 17 ac 18 Gorffennaf 2020 yn unig

12 Mawrth 2020

Amninder Singh

 

 

Cais am   Drwydded Eiddo

 

Premier Stores

Byngalos Troed y Bryn, Y Rhigos, Aberdâr

CF44 9HJ

 Gwerthu alcohol rhwng 06:00 a 22:00 ar ddydd Llun i ddydd Sul

 16 Mawrth 2020

1st Accommodation Ltd

 

Cais am Drwydded Eiddo

 Llety Parc Gwledig Cwm
Dâr, Parc Gwledig Cwm Dâr, Aberdâr, CF44 7RG

Gwerthu alcohol rhwng 12:00 a 00:00 ar ddydd Llun i ddydd Sul o fewn y bloc llety sydd â 15 ystafell wely ag ensuite gyda chegin ac ystafell fwyta. Mae lle i 75 o bobl.

 

17 Mawrth   2020

Loungers UK Limited

 

 

Cyflwyno trwydded eiddo

Lounge

Uned 2

1 Llys Cadwyn

Stryd Taf

Pontypridd

CF37 4TG

Gwerthu alcohol –
gwerthiannau yn unig

26 Mawrth 2020

 Emabad Ltd

Cais am Drwydded Eiddo

Best Kebab

1a Rhodfa'r Pinwydd

Rhydfelen

Pontypridd

CF37 5EA

Mae'r ddarpariaeth o ran lluniaeth hwyr y nos (bwyd tecawê) rhwng 23:00 a 03:00 o ddydd Llun i ddydd Sul at ddibenion cludo bwyd yn unig.

 2 Ebrill 2020

Gold Bar Two Ltd

Cais i Amrywio Trwydded yr Eiddo  Soul Suite

14 Stryd Fawr

Pontypridd

CF37 1BB
 Amrywio'r oriau agor presennol er mwyn masnachu tan 4am ar fore Sadwrn, bore Sul, bore Llun Gŵyl y Banc a dydd Calan. Hefyd, amrywio'r amodau sy'n gysylltiedig â'r drwydded eiddo. 20 Ebrill 2020

Mohammed Imtiaz Hussain

Amrywio trwydded eiddo

Albi Restaurant

17-19 Heol Talbot

Tonysguboriau

Pont-y-clun

CF72 8AD

1. Ychwanegu’r llawr cyntaf i ardal y drwydded a chaniatáu yfed alcohol y tu allan i’r eiddo yn yr ardal â seddi, fel sy wedi’i nodi ar y cynllun

2. Caniatáu gwerthu alcohol i fynd wrth werthu bwyd i fynd

3. Dileu amodau wedi’u cadw o Ddeddf Trwyddedu 1964, ac eithrio –

a. Cadw Pwynt 1(4) a’i ailadrodd yn J – Supply of Alcohol isod

b. Cadw Pwynt 3 a’i ailadrodd yn I – Late Night Refreshment isod

4. Cynnig amodau newydd er mwyn hyrwyddi amodau’r drwydded wedi’u nodi yn Neddf Trwyddedu 2003. 
 7 Mai 2020

Jones Food & Beverage Ltd, Westbourne Tce, Llanharan

Cais am Drwydded Eiddo Athlete Kitchen

Heol Pen-y-bont

Llanharan

Pont-y-clun

CF72 9RP
Y ddarpariaeth ar gyfer cyflenwi alcohol, ar ac oddi ar y safle rhwng 10:00 a 23:00 ar ddydd Sul hyd at ddydd Mercher a than hanner nos ar ddydd Iau, dydd Gwener a dydd Sadwrn.

(Yr unig ffordd o brynu alcohol i'w gludo oddi ar y safle yw gyda phrydau parod)

Hefyd lluniaeth gyda'r nos (bwyd poeth) tan hanner nos ar ddydd Iau, dydd Gwener a dydd Sadwrn

10 Mehefin 2020

*Er noder, ni ellir cyflwyno sylwadau ar ôl i Ddatganiad Dros Dro gael ei gyflwyno

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.