Skip to main content

Ceisiadau am Drwydded Gyfredol - Deddf Trwyddedu 2003 - Hysbysiad o Gais/Geisiadau

Mae'r cais/ceisiadau canlynol wedi'u cyflwyno i Gyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf.  Mae modd eu harchwilio yn y Swyddfa Drwyddedu, Cyngor Rhondda Cynon Taf, Tŷ Elái, Hen Ystad Ddiwydiannol Dinas Isaf, Williamstown, Tonypandy, CF40 1NY.  *Dylai'r sawl sydd am gyflwyno sylwadau mewn perthynas â'r cais/ceisiadau eu cyflwyno ar bapur i'r Swyddfa Drwyddedu erbyn y dyddiad a nodir mewn perthynas â'r cais. Mae'r cyfeiriad wedi'i nodi uchod.

*Dyma'r sawl sydd â'r hawl i gyflwyno sylwadau, yn unol â Deddf Trwyddedu 2003: unrhyw un sy'n byw yn yr ardal awdurdod trwyddedu perthnasol neu sy'n ymwneud â busnes yno ac unrhyw un y mae'n debygol y bydd yn cael ei effeithio gan y cais.

Mae'n drosedd i wneud datganiad ffug mewn perthynas â chais (boed hynny'n bwrpasol neu'n ddifeddwl). Uchafswm yr iawndal y mae rhywun yn gymwys i'w dalu am gollfarn ddiannod yw £5,000.

Enw'r ymgeisydd Math o Gais a Thrwydded**Enw a chyfeiriad yr EiddoGweithgaredd trwyddedu arfaethedig, amrywiad, rhesymau dros adolygu a.y.b.Y dyddiad y dylid cyflwyno sylwadau ysgrifenedig i'r Awdurdod Trwyddedu.
The Devil’s Brewery Ltd.

Cyflwyno trwydded eiddo

Ystafell Farchnata

Parc Busnes Treorci

Treorci

CF43 6DL

Gwerthu alcohol

Dydd Llun i ddydd Sul 11:00 - 21:00

02/05/23

Mr Nakendram Piratheepan

Cyflwyno trwydded

Pontypridd Convenience Store & Post Office

5 - 7 Stryd y Felin

Pontypridd

CF37 2SN

 Mae'r cais ar gyfer gwerthu alcohol i'w gludo ymaith rhwng 08:00 a 19:00 o ddydd Llun i ddydd Sul.   3 Mai 2023

Mitchells & Butlers Leisure Retail Limited

Amrywio Trwydded Fangre

The Fulling Mill

Mr Speaker’s Way

Tonypandy

CF40 2PS

 Amrywio cynllun/trefn yr eiddo er mwyn gwneud y man masnachu yn fwy trwy ddefnyddio’r man chwarae sydd heb ei defnyddio mwyach.  10 Mai 2023

Mr Peter McGeough

Cyflwyno trwydded

Rustico (Bwyty Pizza a Phasta)

37 Stryd y Taf

Pontypridd

CF37 4TR

 Mae'r cais ar gyfer gwerthu alcohol i'w gludo ymaith rhwng 12:00 a 23:00 o ddydd Llun i ddydd Sul.   11 Mai 2023

12 May 2023

Cyflwyno trwydded

Heol y Pant

(oddi ar yr A473)

Tonysguboriau

CF72 8FN

 Mae'r cais ar gyfer gwerthu alcohol rhwng 06:00 a 24:00 o ddydd Llun i ddydd Sul.

Hefyd, gwerthu bwyd poeth a diod rhwng 23:00 a 24:00.

Yr oriau agor arfaethedig yw 00:00 tan 24:00 (24 awr).

 12 Mai 2023

Christopher Paul Sheppard

Trwydded Eiddo Cyfnod Penodol ar gyfer

Gŵyl Llanharan (Llanharan Festival) ar 3 Mehefin 2023

 Cae rygbi Clwb Rygbi Llanharan

Heol Pen-y-bont

Llanharan

CF72 9RD
 Mae'r cais ar gyfer gwerthu alcohol ar y safle rhwng 12:00 a 21:30 ar 3 Mehefin.

Hefyd, cerddoriaeth wedi'i recordio rhwng 12:00 a 21:30 a cherddoriaeth fyw rhwng 13:00 a 21:30.

Yr oriau agor arfaethedig ar gyfer yr achlysur yw 12:00 tan 22:00. 

 16 Mai 2023

The Welsh Cheese Company

Cais i Amrywio Trwydded yr Eiddo

 The Welsh Cheese Company

The Works Lab

Ystad Ddiwydiannol Heol Moy

Ffynnon Taf

CF15 7QR

 Ymestyn yr eiddo presennol i uned gyfagos a chynnwys darpariaeth ar gyfer achlysuron blasu gwin a chaws ar yr eiddo.

Yr amseroedd arfaethedig ar gyfer gwerthu alcohol fydd:

Dydd Llun i ddydd Mercher 9:00 tan 18:00

Dydd Iau i ddydd Sadwrn 9:00 tan 23:00

Dydd Sul - Ar gau

Hefyd mae cynlluniau newydd wedi eu cyflwyno sy'n debyg i'r estyniad.  
 17 Mai 2023

Mr Thirunavukkarasu Thineshkumar

Cyflwyno trwydded eiddo

New International Food Store

69 Stryd y Parc

Trefforest

Pontypridd

CF37 1SN

Gwerthu alcohol i’w yfed oddi ar y safle

Dydd Llun i ddydd Sul 08:00 i 23:00

Oriau agor

Dydd Llun i ddydd Sul 07:00 i 23:00

24/05/23

MHW Entertainment Ltd

Cais am Drwydded Eiddo

 Tafarn

35 Sgwâr Fictoria

Aberdâr

CF44 7LB

Mae'r cais ar gyfer gwerthu alcohol (i'w yfed ar y safle yn unig) rhwng 10:00 a 23:30 o ddydd Sul i ddydd Iau a rhwng 10:00 a 00:30 ar ddydd Gwener a dydd Sadwrn.  Yr amseroedd cau arfaethedig yw hanner awr ar ôl rhoi'r gorau i werthu alcohol.

 30 Mai 2023

Mr Peter McGeough

Grant

Rustico (Bwyty Pizza a Phasta)

37 Stryd y Taf

Pontypridd

CF37 4TR

Mae'r cais am werthu alcohol ar ac oddi ar y safle rhwng 12:00 a 23:00 o ddydd Llun i ddydd Sul. 

 7 Mehefin 2023

Catherine Dyke

Cyflwyno trwydded

Coffi HQ

Uned 3, Heol Caerdydd

Ffynnon Taf 

CF15 7LF

 Mae'r cais ar gyfer gwerthu/cyflenwi alcohol ar yr amseroedd a'r diwrnodau canlynol:

12:00 tan 21:00 o ddydd Llun i ddydd Iau 

12:00 tan 22:30 ar ddydd Gwener a dydd Sadwrn

a 12:00 tan 22:00 ar ddydd Sul

Bydd yn gwerthu/cyflenwi alcohol am awr yn ychwanegol ar Noswyl Nadolig, Gŵyl San Steffan, Nos Galan a Dydd Gwener y Groglith

 

Yr amseroedd cau arfaethedig yw hanner awr ar ôl rhoi'r gorau i werthu alcohol

 14 Mehefin 2023

Sterling Petroleum

Ltd

 Amrywiad Llawn

Gorsaf Wasanaeth Arya

Yr Heol Fawr

Tyntetown

CF45 4LJ
 Ymestyn yr oriau gwerthu alcohol

Yr amseroedd arfaethedig ar gyfer gwerthu alcohol yw 06:00 tan 02:00 o ddydd Llun i ddydd Sul

 21 Mehefin 2023

Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf

Trwydded Mangre/Safle Dan Gyfyngiad Amser 

Cegaid o Fwyd Cymru

Parc Coffa Ynysangharad

Pontypridd

CF37 4PE

 Darpariaeth ar gyfer gweithgareddau trwyddedadwy:

cerddoriaeth wedi'i recordio, cerddoriaeth fyw, perfformiad dawns rhwng 11:00 a 17:00 ar 5 a 6 Awst 2023

 20 Mehefin 2023

*Er noder, ni ellir cyflwyno sylwadau ar ôl i Ddatganiad Dros Dro gael ei gyflwyno