Skip to main content

Ceisiadau am Drwydded Gyfredol

Deddf Trwyddedu 2003 - Hysbysiad o Gais/Geisiadau

Mae'r cais/ceisiadau canlynol wedi'u cyflwyno i Gyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf.  Mae modd eu harchwilio yn y Swyddfa Drwyddedu, Cyngor Rhondda Cynon Taf, Tŷ Elái, Hen Ystad Ddiwydiannol Dinas Isaf, Williamstown, Tonypandy, CF40 1NY.  *Dylai'r sawl sydd am gyflwyno sylwadau mewn perthynas â'r cais/ceisiadau eu cyflwyno ar bapur i'r Swyddfa Drwyddedu erbyn y dyddiad a nodir mewn perthynas â'r cais. Mae'r cyfeiriad wedi'i nodi uchod.

*Dyma'r sawl sydd â'r hawl i gyflwyno sylwadau, yn unol â Deddf Trwyddedu 2003: unrhyw un sy'n byw yn yr ardal awdurdod trwyddedu perthnasol neu sy'n ymwneud â busnes yno ac unrhyw un y mae'n debygol y bydd yn cael ei effeithio gan y cais.

Mae'n drosedd i wneud datganiad ffug mewn perthynas â chais (boed hynny'n bwrpasol neu'n ddifeddwl). Uchafswm yr iawndal y mae rhywun yn gymwys i'w dalu am gollfarn ddiannod yw £5,000.

Enw'r ymgeisydd Math o Gais a Thrwydded**Enw a chyfeiriad yr EiddoGweithgaredd trwyddedu arfaethedig, amrywiad, rhesymau dros adolygu a.y.b.Y dyddiad y dylid cyflwyno sylwadau ysgrifenedig i'r Awdurdod Trwyddedu.
Kevin Dean Powell Cyflwyno trwydded eiddo Canolfan Dreftadaeth ac Ymwelwyr, Neuadd y Dref Llantrisant Lawnt y Castell Llantrisant CF72 8SP Canolfan Dreftadaeth ac Ymwelwyr, Neuadd y Dref Llantrisant Lawnt y Castell Llantrisant CF72 8SP 18 Hydref 2021

Clwb Golff Aberdâr

Maes yr Efail

Aber-nant

Aberdâr

CF44 0RY

Cais i Amrywio Trwydded yr Eiddo

 Clwb Golff Aberdâr

Maes yr Efail

Aber-nant

Aberdâr

CF44 0RY

Cynyddu maint y patio y tu allan i'r eiddo.  Does dim cynigion i newid amseroedd nac amodau masnachu

 2 Mawrth 2021

Chris Place Ltd

Amrywio Trwydded Mangre

Players Bar

2-3 Broadway

Pontypridd

CF37 1BA

Amrywio oriau agor a chau gan ein bod ni’n dechrau gweini bwyd pan fyddwn ni’n ailagor ar ôl y pandemig.

Oriau agor presennol:

Llun - Mercher 12:00 tan 00:30. 

Iau: 12:00 tan 02:00

Gwener a Sadwrn: 12:00 tan 02:30

Sul: 12:00 tan 02:00

 

Oriau agor arfaethedig

Llun - Mercher 10:00 tan 01:00. 

Iau: 10:00 tan 03:00

Gwener a Sadwrn: 10:00 tan 04:00

Sul: 12:00 tan 03:00

 

Dirymu amod o gael staff ar y drws 2 awr cyn achlysur chwaraeon ar y teledu am nad yw’n far chwaraeon mwyach a bydd achlysuron chwaraeon yn cael eu dangos yn y ffordd arferol ar set deledu.

 

10 Mawrth 2021

 

Zip World Base Camp

Stryd Dinbych

Llanrwst

Conwy

Cais am Drwydded Eiddo

Zip World

Glofa'r Tŵr

Hirwaun

Aberdâr

CF44 9UF

Darparu adloniant rheoledig ar ffurf cerddoriaeth fyw a cherddoriaeth wedi'i recordio ymlaen llaw rhwng 06:00 a 00:00 o ddydd Llun tan ddydd Sadwrn, ac o 06:00 a tan 22:30 ar ddydd Sul.

Hefyd y modd i ddarparu alcohol i'r cyhoedd rhwng 10:00 a 01:00 o ddydd Llun tan ddydd Sul.

Hefyd, y modd i ddarparu lluniaeth gyda'r hwyr rhwng 23:00 a 01:00 o ddydd Llun tan ddydd Sul.

Bydd yr holl weithgareddau trwyddedig uchod yn cael eu cynnal yn y dderbynfa a'r bwyty. Mae'r ardaloedd yma wedi'u hamlinellu'n goch ar y cynllun sy wedi'i gyflwyno â'r cais.  Does dim cynigion ar gyfer gwerthu nwyddau i'w bwyta/yfed oddi ar y safle.

 

 16 Mawrth 2021  

Maheswaran Gopalsamy

 

 Caniatâd am Drwydded Safle

Ponty Convenience Store

34 Stryd Taf

Pontypridd

CF37 4TR

Gwerthu alcohol i’w yfed oddi ar y safle, dydd Llun i ddydd Sadwrn 06:00 i 22:00 a dydd Sul 08:00 i 20:00  23 Mawrth 2021  

Ground Control Coffee Limited

Cais am Drwydded Eiddo

 

Ground Control Coffee

Uned 2

Ffordd y Gwaith Glo

Llanharan, CF72 9WW

Siop goffi gyda darpariaeth i werthu alcohol rhwng 9:30 a 17:30 o ddydd Llun i ddydd Iau ac o 9:30 tan 22:30 ddydd Gwener, dydd Sadwrn a dydd Sul. 

30 Mawrth 2021  

Valemint Limited

Amrywio trwydded mangre 

Bryncae Arms

Heol Pen-y-Bont

Bryn-cae

Llanharan

CF72 9RP 
 Adeiladu bar y tu allan yn yr iard gefn a chaniatáu yfed alcohol yn yr iard a’r ardd gwrw ym mlaen y fangre tan 10pm.

Dileu’r amod mewn perthynas ag angen staff diogelwch ar y drws yn ystod cyfnodau prysur.

Dileu hen amodau wedi’u hymgorffori ac amodau adloniant cyhoeddus.

13 Ebrill 2021

 

 

Enrico Orsi

 Cyflwyno trwydded eiddo

Zucco

42 Stryd y Felin

Pontypridd

CF37 2SN 

Gwerthu alcohol i’w yfed ar y safle ac oddi ar y safle, dydd Llun i ddydd Sul,

12:00 tan 18:30 
 12 Mai 2021  

Clwb Rygbi Abercynon

 Cais am Drwydded Eiddo  Clwb Rygbi Abercynon, The Clubhouse, Y Parc, Abercynon CF45 4RU

Y cais yw ymestyn yr ardal drwyddedig i gynnwys y mannau patio i'r tu blaen ac i ochr yr adeilad.

Hefyd, y ddarpariaeth ar gyfer gweithgareddau trwyddedig gan gynnwys cyflenwi alcohol; lluniaeth hwyr y nos a cherddoriaeth fyw a recordiedig rhwng 12:00 a 00:00 dydd Sul hyd at ddydd Iau ac i'w hymestyn tan 01:00 nos Wener a nos Sadwrn. 

 

Mae'r amseroedd masnachu y gofynnir amdanyn nhw ar y cais hwn yr un fath ag sydd ar Dystysgrif Mangre Clwb presennol y clwb.

5 Mai 2021   

SAT Traders Ltd.

 Cyflwyno trwydded eiddo

Londis

1A Royal Cottages

Heol Maerdy

Y Maerdy

Glynrhedynog

CF43 4AY
 Gwerthu alcohol i’w yfed oddi ar y safle, o ddydd Llun i ddydd Sul 08:00 i 22:00  12 Mai 2021  
Neuadd Les Cwm a Llanilltud Cymeradwyo Trwydded Safle

Neuadd Les Cwm a Llanilltud

Heol y Plwyf

Y Beddau

Pontypridd

CF38 2DA

 Perfformio dramâu, achlysuron chwaraeon dan do, adloniant bocsio neu reslo, perfformio dawns, gwerthu alcohol.  20 Mai 2021  

Clwb Rygbi Hirwaun

Cais i amrywio tystysgrif mangre clwb 

Clwb Rygbi Hirwaun,

32 Stryd Fawr

Hirwaun

CF44 9SL

 Mae'r cais yma wedi'i gyflwyno i ymestyn yr ardal drwyddedig fel bod yr ardd gwrw yn y cefn a'r bar ar yr islawr yn rhan ohoni.

Bydd oriau gweithredu'r bar yn aros yr un peth heblaw am gyfnod o werthu alcohol ar ddyddiau Sadwrn.  Yn flaenorol dechreuodd y cyfnod yma am 12:00, ond yr amser arfaethedig newydd fydd 11:00.  Dydy amseroedd agor a chau'r bar ddim am newid.  

 28 Mai 2021  

Caffi Marchnad Aberdâr

 Cais am Drwydded Eiddo  Marchnad Aberdâr

Stryd y Farchnad

Aberdâr

CF44 7DY
 Pwrpas y cais yw caniatáu gwerthu alcohol yn yr ardal awyr agored ar safle y farchnad.

 

Dim ond staff sydd â phryd bwrdd i'w weini a bod y diodydd mewn cynwysyddion di-wydr fydd yn gweini'r alcohol.  Yr amseroedd arfaethedig ar gyfer gwerthu alcohol yw 11:00 tan 17:30 o ddydd Llun i ddydd Sadwrn.

 11 May 2021  

Matthew Paul Otley

Amrywio Trwydded Safle   Otley Arms

18-19 Heol y Fforest

Trefforest

Pontypridd

CF37 1sY
 Amrywio’r drwydded er mwyn cynnwys ardal ychwanegol y tu allan er mwyn ei defnyddio ar gyfer seddi yn ystod midoedd yr haf.

10 Mehefin 2021 

 

Mahendran Thavachelvan

Amrywio Trwydded Safle

Prima Shop

Heol y Gamlas

Cwm-bach

Aberdâr

CF44 0AG

Amrywio’r drwydded i werthu alcohol 24 awr y dydd

23 Mehefin 2021

 

Alun John Little

Amrywio Trwydded Mangre

The Ship

Bryn y Goron

Llanilltud Faerdref

Pontypridd

CF38 1bH

 Gweini alcohol tu ôl i’r ardd gwrw, i gynnwys bar y tu allan sy’n gyferbyn â’r gegin rhwng 12:00 tan 22:00 ddydd Llun i ddydd Sadwrn

25 Mehefin 2021

 

Mallows Bottling Ltd

Cymeradwyo Trwydded Fangre

Mallow’s Bottling

Llain C3

Parc Coed-elái

Tonyrefail

CF39 8BL

Gwerthu alcohol oddi ar y safle, Llun i Sadwrn 08:00 tan 21:00 (Gwerthu dros y Rhyngrwyd yn unig)

 

14 Gorffennaf 2021

 
Loaded Burgers & Fries Ltd  Rhoi Trwydded Safle  Loaded Burgers & Fries

25 Heol Gelli

Ton Pentre

Pentre

CF41 7LR

Cerddoriaeth fyw a cherddoriaeth wedi’i recordio 12.00 to 24.00. 

Lluniaeth hwyr y nos 23.00 to 24.00.

Gwerthu alcohol, i’w yfed ar y safle ac oddi ar y safle 12.00 to 24.00.

 
  15 Gorffennaf 2021  
Scott Lyons Cyflwyno Trwydded Eiddo

Scott’s Barbershop

19a Stryd Margaret

Abercynon

CF45 4RE

Gwerthu alcohol

Dydd Llun, Dydd Mawrth, Dydd Mercher, Dydd Gwener a Dydd Sadwrn 10.00 - 17.30.

Dydd Iau 10.00 - 20.30

 19 Gorffennaf 2021

Anthony Myrddin Burnell Cyflwyno trwydded eiddo

Estate Shop

Is y Coed

Maerdy

Glynrhedynog

CF43 4TF

 Gwerthu alcohol

Dydd Llun i a chan gynnwys dydd Sul

7.00am tan 7.00pm bob dydd

 29 Gorffennaf 2021  

Heddlu De Cymru

Adolygu Trwydded Eiddo

Players Sports Bar

2-3 Broadway

Pontypridd

CF37 1BA

 Mae HEDDLU DE CYMRU yn ei rôl fel awdurdod cyfrifol yn dymuno gwneud cais am adolygiad o'r drwydded safle yn Players Sports Bar, Pontypridd ar y sail bod Deiliad y Drwydded Safle (PLH) wedi methu â chynnal yr Amcan Trwyddedu sy'n ymwneud â Diogelwch y Cyhoedd. 10 Awst 2021   

David Glyn Hughes a Graham John Bumford

Amrywio Trwydded Safle

North Road Motors

Heol y Gogledd

Glynrhedynog

CF43 4RF

 Amrywio trwydded y safle i werthu alcohol oddi ar y safle rhwng 00:00 a 24:00 ddydd Llun i ddydd Sul  

10 Awst 2021

 

Clwb Rygbi y Rhigos

 Amrywio Tystysgrif Eiddo'r Clwb

Y Rhigos

Aberdâr

CF44 9HJ
 I gynnwys yr ardd gwrw ar y patio ar flaen yr eiddo i Dystysgrif Eiddo'r Clwb.  9 Awst 2021  

Adrian Emmett

Rhoi trwydded safle â therfyn amser ar gyfer 27 i 30 Awst 2021

Maes Chwaraeon Ystradfechan

Pencelli

Treorci

CF42 6HL

 Sinema awyr agored

Cerddoriaeth fyw

Cerddoriaeth wedi'i recordio

Perfformiad Dawns

Gwerthu Alcohol

Gwerthu bwyd poeth

 23 Awst 2021  

Clwb Rygbi Pontypridd

Cyflwyno trwydded eiddo 

Clwb Rygbi Pontypridd

Adeilad y Clwb

Heol Sardis

Pontypridd

CF37 1HA

 Achlysur chwaraeon dan do

Cerddoriaeth fyw

Cerddoriaeth wedi'i recordio

Gwerthu lluniaeth hwyr y nos

Gwerthu alcohol

 23 Awst 2021  

Lidl Great Britain Ltd

Cyflwyno trwydded eiddo

Lidl

Caeau Tirfounder

Cwm-bach

Aberdâr

CF44 0AH

Gwerthu alcohol (manwerthu)

Dydd Llun tan ddydd Sul

7:00 tan 23:00 bob dydd

 25 Awst 2021  

Newmar Restaurants Ltd

Amrywio trwydded y safle

Miskin Arms

Heol Hensol

Meisgyn

Pont-y-clun

CF72 8JO

 

1.    Amrywio trefn y safle         gyda chynllun     newydd.

 

  1. Dileu hen amodau wedi’u hymgorffori ac eithrio amod Nos Galan.

 

3.     Ychwanegu’r amod – Plant i fod yng nghwmni oedolyn ar y safle.

 

2 Medi 2021

 

Garth Olwg Catering Ltd.

Cyflwyno trwydded eiddo

Uned 0

Ystad Ddiwydiannol y Drenewydd

Llanilltud Faerdref

Pontypridd

CF38 2EE

Gwerthu Alcohol trwy fanwerthu, ar ac oddi ar y safle

Dydd Mercher i ddydd Sul

Rhwng 08:30 a 22:00

6 Medi 2021

 

Mary Louise David.

Trwydded Eiddo am Gyfnod Penodol ar gyfer 12 Medi 2021

Parc Mount Pleasant – y cae rygbi

Beddau

Pontypridd

CF38 2AH

Gwerthu alcohol rhwng 12am a 6pm 

30 Awst 2021

 

Jellyfish Café Ltd

 Cais am Drwydded Eiddo

Jellyfish Café

51 Stryd Margaret

Abercynon

CF43 4RB
 Mae'r cais ar gyfer gwerthu alcohol rhwng 8:00 a 23:00 o ddydd Llun i ddydd Sul y tu mewn a'r tu allan (mae ardal eistedd y tu allan i ochr yr eiddo).

Yn ogystal â hyn, y ddarpariaeth ar gyfer cerddoriaeth wedi'i recordio am yr amseroedd a dyddiau dan sylw.

Mae'r eiddo yma'n masnachu yn gaffi eisoes

 28 Medi 2021  

Heddlu De Cymru

Adolygu Trwydded Safle

Neuadd Les Cwm a Llanilltud

Heol Tŷ-nant

Beddau

Pontypridd

CF38 2DA
Mae HEDDLU DE CYMRU yn ei rôl yn Awdurdod Cyfrifol yn dymuno gwneud cais i adolygu Trwydded Safle Neuadd Les Cwm a Llanilltud ar y sail bod Deilydd y Drwydded Safle wedi methu â bodloni’r Amcan Trwyddedu o ran Diogelu’r Cyhoedd.   4 Hydref 2021  

No. 12 Drinks Emporium Ltd.

Cyflwyno trwydded eiddo

12 Stryd y Farchnad

Pontypridd

CF37 2ST

Gwerthu Alcohol trwy fanwerthu, ar ac oddi ar y safle

Darparu cerddoriaeth fyw

Darparu cerddoriaeth wedi'i recordio 
 30 Medi 2021  

JOHAL STORES LTD

Cais am Drwydded Eiddo

Tramways Stores, 62a Y Dramffordd

Hirwaun

CF44 9PA

Mae'r cais ar gyfer gwerthu alcohol rhwng 06:00 a 23:00 o ddydd Llun i ddydd Sul.

18 Hydref 2021

Mr Jasjeevanjeet Singh

Cais am Drwydded Eiddo

Broadway Convenience Store

65 Broadway

Trefforest

Pontypridd

CF37 1BD

Mae'r cais ar gyfer gwerthu alcohol rhwng 06:00 a 23:00 o ddydd Llun i ddydd Sul 

 1 Tachwedd 2021

Sarah Sutton

Cyflwyno trwydded eiddo

Clwb Coffi

Stryd Dunraven

Tonypandy

CF40 1AS

Gwerthu alcohol

Ffilmiau

5 Tachwedd 2021

 

Aldi Stores Ltd

Cais i Amrywio Trwydded yr Eiddo

Aldi

Parc Manwerthu Bro Morgannwg, Tonysguboriau, CF72 8RP 

Cais i ymestyn amseroedd gwerthu alcohol.

Yr amseroedd arfaethedig ar gyfer gwerthu alcohol yw 06:00 tan 00:00 o ddydd Llun i ddydd Sul 

 2 Tachwedd 2021

Frank & Otis Brewing Company

Cais i Amrywio Trwydded yr Eiddo

Frank & Otis

Uned 7 Canolfan Fusnes Heol Moy

Ffynnon Taf

CF15 7QR

Mae'r cais i gynnwys gwerthu diodydd i'w hyfed ar y safle a gwerthu diodydd i'w cludo oddi ar y safle. Ar hyn o bryd, mae'r drwydded dim ond yn caniatáu gwerthu diodydd i'w cludo oddi ar y safle.

Yr amseroedd arfaethedig ar gyfer gwerthu yw 11:00 tan 23:00 o ddydd Llun i ddydd Sul 

 9 Tachwedd 2021

RhCT, Adran Safonau Masnach

ADOLYGU

Pontypridd Anna

68a Stryd y Taf

Pontypridd

CF37 4TD

Y rhesymau dros gynnal yr adolygiad yw: methodd Deiliad y Drwydded Safle â hyrwyddo'r amcan trwyddedu ynghylch atal trosedd ac anhrefn.

 27 Hydref 2021

CRS Pizza Ltd.

Cyflwyno trwydded eiddo

Domino's

36 Stryd Dunraven

Tonypandy

CF40 1AL

 Gwerthu lluniaeth hwyr y nos  23 Tachwedd 2021

Park Garage Group Ltd

Cyflwyno trwydded eiddo

Gorsaf Gwasanaethau Pentre

Stryd Llewellyn

Pentre

CF41 7BW

 Gwerthu bwyd poeth rhwng 23:00 a 05:00
  • Gwerthu alcohol i'w yfed oddi ar y safle rhwng 00:00 a 24:00
 2 Rhagfyr 2021

Loaded Burgers & Fries Ltd

Amrywio Trwydded Safle

25 Heol Gelli

Tonpentre

Pentre

CF41 7LR

 Ymestyn yr oriau agor a gwerthu alcohol tan 23:00.  3 Rhagfyr 2021

Pleasant View Stores Ltd

Cyflwyno trwydded eiddo

Pleasant View Stores

26a Trem Hyfryd

Trehafod

Pontypridd

CF37 2NY

Gwerthu alcohol i'w yfed oddi ar y safle, 8am tan 8pm o ddydd Llun i ddydd Sadwrn ac 11am tan 6pm ar ddydd Sul

 9 Rhagfyr 2021

Next Retail Ltd

Cyflwyno trwydded eiddo

Next

6 Canolfan Siopa Newpark

Tonysguboriau

Pont-y-clun

CF72 8SY

Gwerthu alcohol i'w yfed oddi ar y safle 08:00-20:30 dydd Llun i ddydd Gwener a 06:00-20:00 ar ddydd Sadwrn, a 10:30-16:30 ar ddydd Sul

 31 Rhagfyr 2021

Heddlu De Cymru

Adolygu Trwydded Eiddo

 The Colliers Arms
Bronllys, Penywaun, Aberdâr CF44 9AS

Dyw deiliad y drwydded safle ddim yn hyrwyddo'r amcanion trwyddedu sy'n ymwneud ag atal trosedd ac anhrefn yn ddigonol

 27 Rhagfyr 2021

One Stop Stores Ltd

Cyflwyno trwydded eiddo

One Stop

Heol yr Eglwys

Tonpentre

Pentre

CF41 7FH

Gwerthu alcohol i'w yfed oddi ar y safle o 06:00 tan 23:00

 

3 Ionawr 2022

T J Morris Limited

Amrywio Trwydded Safle

Home Bargains

Uned C

Parc Midway

Glan-bad

Pontypridd

CF37 5BL

 Caniatáu newidiadau i'r eiddo - gwneud estyniad yn unol â'r cynllun a gyflwynwyd i'r Awdurdod Trwyddedu  

9 Chwefror 2022

Besteas' Tearooms Ltd

Cyflwyno trwydded eiddo

Lindy Lou’s Tearooms

43 Stryd Fawr

Glynrhedynog

CF43 4RH

Gwerthu alcohol

17 Chwefror 2022

*Er noder, ni ellir cyflwyno sylwadau ar ôl i Ddatganiad Dros Dro gael ei gyflwyno