Trwyddedau alcohol ac adloniant

Mae hysbysiad digwyddiad dros dro (TEN) yn caniatáu i ddigwyddiadau ar raddfa fach gael eu cynnal mewn unrhyw safle heb drwydded mangre na Goruchwyliwr safle dynodedig.
Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf wedi cyhoeddi datganiad o bolisi trwyddedu o dan Ddeddf Trwyddedu 2003.
Ffioedd Cyngor, gwybodaeth a cheisiadau am drwyddedau mangre.
Rhoi gwybodaeth am drwydded sefydliad rhyw a chyngor ar wneud cais.
Mae unrhyw arddangosfa, arddangosiad neu berfformiad hypnotiaeth (fel y'i diffinnir yn Neddf hypnotiaeth 1952) ar unrhyw berson yn gofyn am ganiatâd ysgrifenedig penodol y Cyngor fel yr awdurdod trwyddedu
Gwneud cais i am drwydded i storio ffrwydron/tân gwyllt
Rhaid i safle sydd wedi'i drwyddedu i werthu alcohol fod â goruchwylydd safle dynodedig, sy'n dal trwydded bersonol.
Gweld manylion y ceisiadau am drwyddedau mangre cyfredol