Skip to main content

Hysbysiad Preifatrwydd profiad gwaith ac interniaethau

Sut rydyn ni'n defnyddio eich gwybodaeth bersonol chi at ddibenion profiad gwaith ac interniaethau.

Mae'r Cyngor yn darparu gwasanaethau ar gyfer cymunedau lleol a'r bobl sy'n byw ynddyn nhw. Mae cynnal y gwaith yma yn golygu bod rhaid i ni gasglu a defnyddio gwybodaeth am y bobl rydyn ni'n darparu gwasanaethau ar eu cyfer nhw a chadw cofnod o'r gwasanaethau yma. O ganlyniad i gasglu a defnyddio gwybodaeth bersonol am unigolion, mae rhaid i ni sicrhau eu bod nhw'n gwybod beth yw ein bwriad o ran defnyddio a rhannu eu gwybodaeth. 

Rydyn ni wedi crynhoi yn yr hysbysiad preifatrwydd yma rai o'r ffyrdd allweddol rydyn ni'n defnyddio'ch gwybodaeth bersonol at ddibenion profiad gwaith ac interniaethau. Dylech chi ddarllen yr wybodaeth yma yn ogystal â hysbysiad preifatrwydd gweithlu'r Cyngor a hysbysiad preifatrwydd corfforaethol y Cyngor.

1.    Pwy ydyn ni, beth ydyn ni'n ei wneud.

Mae'r Garfan Cyflogaeth, Addysg a Hyfforddiant yn ymrwymo i wella cyfleoedd gyrfa a gwaith ar gyfer pobl ifanc sydd mewn gofal ac sydd wedi gadael gofal, yn ogystal â'r rheini sy'n ddi-waith ac sydd ddim mewn byd addysg, gwaith na hyfforddiant. Rydyn ni'n darparu cymorth a chyngor ac amrywiaeth o raglenni sy'n gwella rhagolygon cyflogadwyedd a chyflogaeth.

 

Mae'r Garfan Cyflogaeth, Addysg a Hyfforddiant yn cynnig lleoliadau gwaith o fewn Cyngor RhCT ar gyfer myfyrwyr ac aelodau o'r cyhoedd. Mae'r rhain yn cynnwys hunan-atgyfeiriadau ac atgyfeiriadau gan sefydliadau eraill, fel lleoliadau profiad gwaith y Ganolfan Byd Gwaith (JCP) ac Interniaethau Prifysgol. 

2.    Pa fath o wybodaeth bersonol ydyn ni'n ei chadw ac am bwy?

Bydd y mathau o wybodaeth rydyn ni'n eu cadw a'u prosesu fel arfer yn cynnwys:

  • Manylion cyswllt, gan gynnwys enw, cyfeiriad, rhifau ffôn, cyfeiriad e-bost, hanes cyflogaeth ac addysg.
  • Manylion personol, gan gynnwys dyddiad geni a rhif yswiriant gwladol. 
  • Ffurflen Cyfleoedd Cyfartal, sy’n cynnwys manylion eich rhyw, tarddiad ethnig ac anabledd.

3.    O ble mae'r gwasanaeth yn cael fy ngwybodaeth?

Rydyn ni'n cael yr wybodaeth bersonol yma gennych chi'n uniongyrchol. Fodd bynnag, o bryd i'w gilydd mae'n bosibl y byddwn ni'n derbyn yr wybodaeth yma gan eich coleg, prifysgol ac ymgynghorydd y Ganolfan Byd Gwaith os ydyn nhw'n gwneud yr atgyfeiriad ar eich rhan. 

4.    Beth fyddwn ni'n ei wneud gyda'ch gwybodaeth bersonol?

Byddwn ni'n defnyddio'r wybodaeth bersonol yma er mwyn sicrhau ein bod ni'n dod o hyd i'r lleoliad addas ac yn nodi unrhyw gymorth ychwanegol sydd ei angen.  

5.    Beth ydy'r sail gyfreithiol o ran defnyddio'r wybodaeth yma?

Y sail gyfreithiol o ran ein defnydd o'ch gwybodaeth bersonol fel arfer fydd un neu ragor o'r canlynol:

 

mae angen i ni brosesu'ch gwybodaeth bersonol i gyflawni tasg er budd y cyhoedd neu wrth arfer awdurdod swyddogol yn rhinwedd ein swyddogaeth fel corff cyhoeddus. 

6.    Ydy'r gwasanaeth yn rhannu fy ngwybodaeth bersonol ag unrhyw sefydliad arall?

Caiff wybodaeth bersonol ei rhannu'n fewnol er mwyn dod o hyd i leoliad gwaith neu interniaeth. Bydd gan reolwr y lleoliad rai manylion gan gynnwys eich ffurflen gais a'ch manylion cyswllt. Os oes gyda chi interniaeth neu leoliad sydd wedi'i drefnu drwy sefydliad, er enghraifft Canolfan Byd Gwaith, byddwn ni'n cysylltu â nhw er mwyn rhoi gwybod os oes gyda chi leoliad.

 

Rydym hefyd yn defnyddio system Capita gan Gwasanaethau Busnes Capita i brosesu eich data.

7.    Am faint o amser fydd y gwasanaeth yn cadw fy ngwybodaeth? 

Byddwn ni ond yn cadw eich gwybodaeth bersonol cyhyd ag y bydd arnom ei hangen. Fyddwn ni ddim yn cadw'ch gwybodaeth am gyfnod hirach nag sydd ei hangen. Bydd hyd y cyfnod y byddwn ni'n cadw'ch   gwybodaeth yn dibynnu ar natur yr wybodaeth. 

8.    Eich gwybodaeth, eich hawliau

Mae'r Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR) yn rhoi hawliau pwysig i chi, gan gynnwys yr hawl i gael gweld yr wybodaeth bersonol mae'r gwasanaethau yn ei chadw amdanoch chi.

 

Edrychwch ar ragor o wybodaeth am eich hawliau gwybodaeth a sut i’w defnyddio nhw. 

9.    Cysylltwch â ni

Os oes gyda chi unrhyw bryderon neu os ydych chi eisiau rhagor o wybodaeth am sut mae'r gwasanaeth yn defnyddio eich gwybodaeth bersonol, cysylltwch â ni gan ddefnyddio un o'r dulliau isod:

 

E-bost : CarfanCyflogaethAddysgHyfforddiant@rctcbc.gov.uk

 

Ffôn : 01443 570034

 

Trwy lythyr : Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf, Carfan Cyflogaeth, Addysg a Hyfforddiant, Tŷ Elái, Ystad Ddiwydiannol Dinas Isaf, Trewiliam, Tonypandy CF40 1NY