Skip to main content

Gorff Trefniadau Diogelu rhag Colli Rhyddid (DoLS)

Sut rydyn ni'n defnyddio'ch gwybodaeth bersonol at ddibenion Trefniadau Diogelu rhag Colli Rhyddid.

Mae'r Cyngor yn darparu gwasanaethau ar gyfer cymunedau lleol a'r bobl sy'n byw ynddyn nhw. Mae cynnal y gwaith yma'n golygu bod rhaid i ni gasglu a defnyddio gwybodaeth am y bobl rydyn ni'n darparu gwasanaethau ar eu cyfer nhw a chadw cofnod o'r gwasanaethau yma. O ganlyniad i gasglu a defnyddio gwybodaeth bersonol am unigolion, mae rhaid i ni sicrhau eu bod nhw'n gwybod beth yw ein bwriad o ran defnyddio a rhannu eu gwybodaeth.

Yn yr hysbysiad preifatrwydd yma, rydyn ni wedi crynhoi rhai o'r ffyrdd allweddol mae'n bosibl bod angen i ni ddefnyddio'ch gwybodaeth bersonol at ddibenion Trefniadau Diogelu rhag Colli Rhyddid. Dylech chi ddarllen yr wybodaeth yma yn ogystal â hysbysiad preifatrwydd corfforaethol y Cyngor.

1.    Pwy ydyn ni, beth rydyn ni'n ei wneud.

Mae Rhondda Cynon Taf yn Gorff Trefniadau Diogelu rhag Colli Rhyddid (DoLS) sy'n gyfrifol am sicrhau bod hawliau dynol oedolion heb alluedd meddyliol i wneud penderfyniadau ynghylch ble maen nhw'n byw a sut maen nhw'n derbyn eu gofal a'u cefnogaeth ac sy'n byw neu'n symud i fyw mewn cartrefi gofal cofrestredig yn cael eu gwarchod yn unol â Deddf Galluedd Meddyliol 2005.

Rydyn ni'n gwneud hyn trwy gynnal asesiadau sy'n ofynnol yn ôl y gyfraith, fel y'u nodir yn y Trefniadau Diogelu rhag Colli Rhyddid, i benderfynu a ddylai'r Cyngor yn ei rôl Corff Goruchwylio gyflwyno Awdurdodiad Safonol. Mae'r Awdurdodi Safonol yn rhoi awdurdod cyfreithlon i'r cartref gofal ofalu am bobl hyd yn oed pan nad ydyn nhw'n gallu cydsynio i'w trefniadau gofal. 

2.    Pa fath o wybodaeth bersonol rydyn ni'n ei chadw ac am bwy?

Mae'r Garfan Trefniadau Diogelu rhag Colli Rhyddid yn cadw gwybodaeth am bobl sydd wedi cael eu hasesu gan y gwasanaeth yn y gorffennol ac sy'n cael eu hasesu ar hyn o bryd.

Mae'r wybodaeth sydd ei hangen arnon ni er mwyn cynnal asesiad yn cynnwys:

Yr unigolyn / defnyddiwr y gwasanaeth

 • Enw
 • Dyddiad geni
 • Gwybodaeth am iechyd
 • Gwybodaeth sydd wedi'i nodi ar y cynllun gofal
 • Gwybodaeth ariannol
 • Hil
 • Tras Ethnig
 • Cred Grefyddol
 • Cyfeiriadedd rhywiol

Teulu Defnyddwyr y Gwasanaeth

 • Enw
 • Cyfeiriad
 • Manylion cyswllt
 • Unrhyw farn sydd wedi'i mynegi gan deulu a / neu ffrindiau am fuddiannau gorau defnyddiwr y gwasanaeth

Y gweithwyr proffesiynol sy'n ymwneud â defnyddiwr y gwasanaeth

 • Manylion Rheolwr Cartrefi Gofal, e.e. enw, rhif ffôn, cyfeiriad e-bost
 • Gweithiwr Cymdeithasol
 • Ymarferwyr meddygol
 • Nyrsys
 • Eiriolwyr

Nodwch – does gan unrhyw Weithwyr Proffesiynol sy'n gweithio gyda Defnyddiwr y Gwasanaeth ddim hawl i aros yn anhysbys.

3.    O ble mae'r gwasanaeth yn cael fy ngwybodaeth?

Rydyn ni'n derbyn y rhan fwyaf o wybodaeth am Ddefnyddiwr y Gwasanaeth o'r Cartref Gofal lle mae'n byw. Mae'n bosibl y byddwn ni hefyd yn casglu gwybodaeth o ffynonellau eraill yn rhan o gynnal asesiad, er enghraifft, wrth aelodau o'r teulu, gweithwyr meddygol proffesiynol, neu Weithiwr Cymdeithasol. 

4.    Beth fyddwn ni'n ei wneud gyda'ch gwybodaeth bersonol?

Fel y Corff Goruchwylio, byddwn ni'n defnyddio'r wybodaeth yma er mwyn:

 • Cynnal asesiadau i weld a yw'r trefniadau a roddwyd ar waith gan y Cartref Gofal yn addas ac er budd gorau Defnyddiwr y Gwasanaeth, yn unol â hawliau dynol Defnyddiwr y Gwasanaeth.
 • Rhoi Awdurdodiad swyddogol i'r Cartref Gofal i gadarnhau bod y trefniadau a roddwyd ar waith ar gyfer Defnyddiwr y Gwasanaeth yn addas, neu

5.    Beth yw'r sail gyfreithiol o ran defnyddio'r wybodaeth yma?

Mae deddf Diogelu Data yn dweud ein bod ni'n cael defnyddio a rhannu gwybodaeth bersonol dim ond lle mae gyda ni reswm priodol a chyfreithlon dros wneud hynny.

Ein sylfaen gyfreithlon dros brosesu gwybodaeth bersonol ar gyfer Bwrdd Diogelu Cwm Taf er mwyn cwrdd â gofynion y Rheoliadau Diogelu Data Cyffredinol (GDPR) yw:

Gwybodaeth Bersonol:

Erthygl 6 1. (c), (e) – i gyflawni ein rhwymedigaethau cyfreithiol a statudol o dan:

 • Ddeddf Galluedd Meddyliol 2005.

Gwybodaeth Categori Arbennig (h.y. gwybodaeth am hil, tarddiad ethnig, gwleidyddiaeth, crefydd, aelodaeth undeb llafur, geneteg, biometreg, iechyd, bywyd neu gyfeiriadedd rhyw):

Erthygl 9 2. (g) – i gyflawni ein rhwymedigaethau cyfreithiol a statudol o dan:

 • Ddeddf Galluedd Meddyliol 2005.

6.    Ydy'r gwasanaeth yn rhannu fy ngwybodaeth bersonol ag unrhyw sefydliad arall?

Byddwn ni ond yn rhannu eich gwybodaeth bersonol os yw'n cael ei farnu ei fod yn angenrheidiol ac yn fuddiol i ddiogelu unigolyn bregus. Mae esiamplau'n cynnwys, ond dydyn nhw ddim yn gyfyngedig i:

 • Gwasanaethau Iechyd a Gofal Cymdeithasol, a allai gynnwys gwasanaethau'r Cyngor, yn ogystal â gwasanaethau allanol, er enghraifft Gweithiwr Cymdeithasol, Meddyg, Nyrs, Rheolwr Cartref Gofal.
 • Asiantaethau Trydydd Sector, e.e. gwasanaethau eirioli proffesiynol

Rydyn ni hefyd yn cofnodi ein holl ddata ar ein system rheoli achosion, sef System Wybodaeth Gofal Cymunedol Cymru (WCCIS).

7.  Am faint o amser fyddwch chi'n cadw fy ngwybodaeth?

Mae cofnodion sy'n ymwneud ag Oedolion yn cael eu cadw am resymau gweinyddol o leiaf 7 mlynedd ar ôl i'w cysylltiad ag unrhyw wasanaeth gofal cymdeithasol ddod i ben.  Mae cofnodion am anghenion iechyd unigolyn yn cael eu cadw am o leiaf 10 mlynedd ar ôl i'w gysylltiad ag unrhyw wasanaeth gofal cymdeithasol ddod i ben.

8.    Beth yw fy hawliau mewn perthynas â'r wybodaeth sydd gyda chi amdanaf?

Mae'r Rheoliadau Cyffredinol ar Ddiogelu Data (GDPR) yn rhoi hawliau pwysig i chi, gan gynnwys yr hawl i gael gweld yr wybodaeth bersonol mae'r gwasanaethau yn ei chadw amdanoch chi.

Edrychwch ar ragor o wybodaeth am eich hawliau gwybodaeth a sut i'w defnyddio nhw. 

9.  Cysylltu â ni

Os oes gyda chi unrhyw bryderon neu os ydych chi eisiau rhagor o wybodaeth am sut mae'r gwasanaeth yn defnyddio eich gwybodaeth bersonol, cysylltwch â ni gan ddefnyddio un o'r dulliau isod:

E-bost: GwasanaethDOLS@rctcbc.gov.uk

Ffôn: 01443 425410

Cyfeiriad post:

Carfan Trefniadau Diogelu rhag Colli Rhyddid RhCT

Tŷ Elái

Dwyrain Dinas Isaf

Trewiliam

Tonypandy, CF40 1NY