Skip to main content

Hysbysiad Preifatrwydd y Gwasanaeth ar gyfer Camddefnyddio Sylweddau

Hysbysiad preifatrwydd yn ymwneud â phrosesu data personol gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf at ddiben Cymorth Camddefnyddio Sylweddau yn rhanbarth Cwm Taf Morgannwg

Bwriad yr hysbysiad preifatrwydd yma yw darparu gwybodaeth am sut y bydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf (cyfeirir ato fel 'Cyngor Rhondda Cynon Taf', 'y Cyngor', 'Awdurdod Lleol', 'ni') yn defnyddio (neu 'brosesu') data personol am unigolion at ddibenion Cymorth Camddefnyddio Sylweddau.

Dylech chi ddarllen yr hysbysiad yma yn ogystal â:

Y Rheolwr Data

Y Cyngor yw'r rheolwr data ar gyfer y data personol a gaiff eu prosesu at ddibenion Cymorth Camddefnyddio Sylweddau.

Mae'r Cyngor wedi'i gofrestru gyda Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth fel rheolwr. Ei gyfeirnod yw Z4870100.

Ymholiadau yn ymwneud â'r hysbysiad preifatrwydd yma

Os oes gyda chi unrhyw gwestiynau neu ymholiadau yn ymwneud â'r hysbysiad preifatrwydd yma, cysylltwch â'r Garfan Camddefnyddio Sylweddau:

E-bost: contact@substancemisuserct.co.uk

Neu drwy lythyr i: Bwrdd Cynllunio Ardal Cwm Taf Morgannwg - Swyddog Arweiniol (Camddefnydd Sylweddau), CBSRhCT, Tŷ Elái, Dwyrain Dinas Isaf, Trewiliam, Tonypandy, CF40 1NY

Pwy ydyn ni a beth rydyn ni'n ei wneud

Cyngor Rhondda Cynon Taf yw'r awdurdod arweiniol ar gyfer cynllunio a chomisiynu gwasanaethau camddefnyddio sylweddau yn ardal Cwm Taf Morgannwg. Mae'r gwasanaethau yma yn cael eu hariannu gan grant Llywodraeth Cymru.  

Yn ogystal â chomisiynu gwasanaethau gan ein partneriaid ym Mwrdd Iechyd Cwm Taf Morgannwg, mae adrannau eraill yng nghynghorau Rhondda Cynon Taf, Merthyr Tudful a Phen-y-bont ar Ogwr ac asiantaethau gwirfoddoli yn;

 • Darparu cyllid ar gyfer lleoliadau Ailsefydlu Preswyl i unigolion sydd wedi cael eu hasesu a byddai'n elwa o'r gwasanaeth 
 • Cydlynu gweithgareddau ymgysylltu i ddefnyddwyr y gwasanaeth
 • Cydlynu gwaith lleihau niwed ledled Cwm Taf Morgannwg gan gynnwys adolygu achosion angheuol

Y mathau o ddata personol rydyn ni'n eu prosesu

Mae’n bosibl y byddwn ni'n prosesu data personol sy’n ymwneud â’r unigolion canlynol er mwyn dilysu a monitro deilliannau; 

 • Unigolion sy'n cael eu hatgyfeirio at Ailsefydlu Preswyl
 • Pwy sydd â mynediad at Ailsefydlu Preswyl
 • Pwy sy'n ymgysylltu â'n gwasanaethau
 • Pwy sy'n mynychu ein grwpiau defnyddwyr gwasanaeth
 • Rydyn ni hefyd yn derbyn gwybodaeth mewn perthynas ag unigolion sydd wedi bod yn rhan o achos o wenwyn cyffuriau damweiniol. 

Y mathau o ddata personol rydyn ni'n eu prosesu

Mae'n bosibl y byddwn ni'n prosesu'r categorïau canlynol o ddata personol pobl sy'n manteisio ar ein gwasanaethau ailsefydlu ac sy'n ymgysylltu â ni trwy ein gwasanaethau/grwpiau cymorth;

 • Enw, cyfeiriad a dyddiad geni
 • Manylion cyswllt, megis rhif ffôn a chyfeiriad e-bost
 • Gwybodaeth categorïau arbennig a allai gynnwys tarddiad ethnig, rhywedd, gwybodaeth iechyd, gwybodaeth am euogfarnau.
 • Gwybodaeth arall megis dyddiad/lleoliad yr achos a manylion eich cynnydd trwy'r broses ailsefydlu a'r cymorth rydych chi'n ei dderbyn gennym ni.

Pam rydyn ni'n prosesu data personol

Rydyn ni'n prosesu'r data personol er mwyn dilysu a monitro deilliannau'r unigolion rydyn ni'n eu cefnogi. Mae'n bosibl y bydd hyn yn cynnwys ond heb ei gyfyngu i'r gweithgareddau canlynol:

 • Gwybodaeth Ailsefydlu Preswyl er mwyn monitro lleoliadau e.e. i fonitro a ydych chi wedi gwneud cynnydd neu beidio.
 • Caiff manylion defnyddwyr gwasanaeth eu defnyddio er mwyn cyfathrebu ag unigolion sy'n mynychu ein grwpiau cyfranogi. Rydyn ni'n defnyddio'r wybodaeth o'r grwipau yma er mwyn ein helpu ni i gynllunio a gwerthuso ein gwasanaethau er mwyn sicrhau ein bod ni'n diwallu anghenion yr unigolion sy'n manteisio ar ein gwasanaethau.
 • Lleihau niwed:
  • Rydyn ni'n defnyddio gwybodaeth am achosion angheuol er mwyn adolygu a nodi achosion er mwyn dysgu a llywio gwasanaethau'r dyfodol.

Ein sail gyfreithiol ar gyfer prosesu'r data personol

O dan y Rheoliadau Diogelu Data Cyffredinol (GDPR), ein sail gyfreithlon ar gyfer prosesu'r data personol i gefnogi unigolion sy'n wynebu heriau o ran camddefnyddio sylweddau yw;

 • Rhwymedigaeth Gyfreithiol (c) – prosesu sy'n angenrheidiol ar gyfer rwymedigaeth gyfreithiol sydd wedi'i roi i'r rheolwr. 
 • Tasg Gyhoeddus – Erthygl 6 (e) – prosesu sy'n angenrheidiol ar gyfer cyflawni tasg er budd y cyhoedd neu arfer awdurdod swyddogol sydd wedi'i roi i'r rheolwr.

Mae'r ddeddfwriaeth sylfaenol, rheoliadau a chanllawiau sy'n ategu hyn yn cynnwys, ond heb ei gyfyngu i; 

 • Adran 6 o Ddeddf Trosedd ac Anhrefn 1998 er mwyn llunio strategaeth i fynd i'r afael â chamddefnyddio sylweddau.

Gan bwy neu o ble rydyn ni'n casglu data personol?

Mae'n bosibl y byddwn ni'n derbyn y data personol gan unigolion neu sefydliadau yn y categorïau canlynol:

 • Yn uniongyrchol gennych chi, o ffurflen gofrestru ar gyfer cael mynediad at ein rhaglen Cyfranogiad Defnyddwyr Gwasanaeth.
 • Gan aelodau'r cyhoedd os ydyn nhw'n gwneud cwyn neu'n mynegi pryder am rywun.
 • Gwybodaeth atgyfeirio gan adrannau eraill yng nghynghorau Rhondda Cynon Taf, Merthyr Tudful a Phen-y-bont ar Ogwr a Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg, partneriaid y sector gwirfoddoli, gan gynnwys Barod a Dyfodol sy'n darparu gwasanaethau ar ein rhan. 
 • Ar gyfer achosion o wenwyn cyffuriau, byddai modd i ni dderbyn gwybodaeth gan nifer o astantaethau allanol gan gynnwys:
  •   Heddlu De Cymru
  •   Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg
  •   Partneriaid y sector gwirfoddoli yn cynnwys, ond ddim yn gyfyngedig i, Barod a Dyfodol

Gyda phwy rydyn ni'n rhannu data personol?

Mae'n bosibl y byddwn ni'n rhannu data personol â'r sefydliadau allweddol canlynol er mwyn cydweithio'n effeithiol er eich lles a'ch gofal chi ac i leihau'r niwed sy'n gysylltiedig â chamddefnyddio sylweddau.

Dim ond y lleiafswm o wybodaeth bersonol sydd ei hangen mewn perthynas â'r diben fydd yn cael ei rannu.

Pwy Diben

Adrannau eraill y Cyngor megis Gwasanaethau Cymdeithasol, Gwasanaethau Tai, Gwasanaeth Troseddau'r Ifainc

 

 

 

 

 

I leihau'r niwed sy'n gysylltiedig â chamddefnyddio sylweddau

Awdurdodau lleol eraill (Pen-y-bont ar Ogwr/Merthyr Tudful)

Bwrdd Iechyd Cwm Taf Morgannwg

Partneriaid y sector gwirfoddoli e.e. Barod, Dyfodol

Darparwyr lleoliadau Ailsefydlu Preswyl

Rydyn ni hefyd yn rhannu gwybodaeth sy'n ymwneud â lleoliadau adsefydlu preswyl ei rhannu â Llywodraeth Cymru.

Proseswyr Data

Mae proseswr data yn gwmni neu sefydliad sy'n prosesu data personol ar ein rhan.  Mae ein proseswyr data yn gweithredu ar ein cyfarwyddyd ni yn unig. Does dim modd iddyn nhw wneud unrhyw beth gyda'r data personol oni bai ein bod ni wedi eu cyfarwyddo nhw i wneud hynny.  Fyddan nhw ddim yn rhannu'r wybodaeth bersonol ag unrhyw sefydliad ar wahân i ni nac yn ei defnyddio at eu dibenion eu hunain.  Byddan nhw'n dal y data yn ddiogel ac yn eu cadw am y cyfnod rydyn ni wedi'u cyfarwyddo i wneud hynny.

Dyma'r categorïau o broseswyr data rydyn ni'n eu defnyddio at ddibenion Camddefnyddio Sylweddau:

-       Darparwyr Systemau TG, ac ati

Am ba mor hir y byddwn ni'n cadw'r data personol?

Rydyn ni'n cadw'r data personol am Gamddefnyddio Sylweddau sydd wedi'u cynnwys yn rhan o'n cofnodion am:

Faint o amser Rheswm

Blwyddyn gyfredol + 6 mlynedd

Yn unol â pholisi cadw y Cyngor

 

Er mwyn dilyn egwyddor storio data Rheoliadau Diogelu Data Cyffredinol, mae'r cofnodion yn cael eu hadolygu'n rheolaidd.  Dydy'r holl ddata personol ddim yn cael eu cadw. Dim ond data personol sy'n berthnasol sy'n cael eu cadw am y cyfnod cyfan.  Caiff unrhyw wybodaeth sy'n amherthnasol yn y tymor hir neu sy'n amherthnasol yn dystiolaethol ei dinistrio yn y cwrs busnes arferol. 

Eich hawliau yn ymwneud â diogelu data

Mae'r Rheoliadau Diogelu Data Cyffredinol (GDPR) yn rhoi hawliau pwysig i unigolion, gan gynnwys yr hawl i gael gweld data personol mae'r Cyngor yn eu cadw amdanoch chi.

Cliciwch yma am ragor o wybodaeth am eich hawliau o ran gwybodaeth a sut i'w defnyddio nhw. 

Eich hawl i wneud cwyn i'r Cyngor ynghylch diogelu data

Mae'r hawl gyda chi i gwyno i'r Cyngor os ydych chi o'r farn ein bod ni ddim wedi trin eich data personol yn gyfrifol nac yn unol ag arfer da. 

Mae modd i chi wneud hyn drwy gysylltu â Charfan Camddefnyddio Sylweddau yn uniongyrchol drwy un o'r dulliau cyfathrebu canlynol. Mae modd datrys y rhan fwyaf o bryderon yn gymharol gyflym trwy alwad ffôn syml neu e-bost.

 • E-bost: contact@substancemisuserct.co.uk
 • Neu drwy lythyr i: Bwrdd Cynllunio Ardal Cwm Taf Morgannwg - Swyddog Arweiniol (Camddefnydd Sylweddau), CBSRhCT, Tŷ Elái, Dwyrain Dinas Isaf, Trewiliam, Tonypandy, CF40 1NY

Fel arall, mae modd i chi wneud cwyn ffurfiol trwy Gynllun Adborth Cwsmeriaid y Cyngor gan ddefnyddio'r ddolen ganlynol (Gwneud sylw, canmoliaeth neu gŵyn ar-lein) neu e-bostiwch Swyddog Diogelu Data'r Cyngor: rheoli.gwybodaeth@rctcbc.gov.uk.

Eich hawl i wneud cwyn i Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth ynghylch diogelu data

Mae modd i chi hefyd gwyno i Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth os ydych chi'n anfodlon â sut rydyn ni wedi defnyddio'ch data. Serch hynny, rydyn ni'n eich annog chi i gysylltu â ni yn gyntaf a rhoi cyfle i ni ymchwilio i'ch pryder a chywiro pethau.

Mae modd cysylltu â Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth fel a ganlyn:           

 • Cyfeiriad: Information Commissioner's Office, Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Cheshire, SK9 5AF
 • Rhif y Llinell Gymorth: 0303 123 1113
 • Gwefan: https://www.ico.org.uk