Skip to main content

Hysbysiad Preifatrwydd – Morgeisi

Sut rydyn ni'n defnyddio'ch gwybodaeth bersonol at ddibenion Morgeisi a Benthyciadau

Mae'r Cyngor yn darparu gwasanaethau ar gyfer cymunedau lleol a'r bobl sy'n byw ynddyn nhw. Mae cynnal y gwaith yma yn golygu bod rhaid i ni gasglu a defnyddio gwybodaeth am y bobl rydyn ni'n darparu gwasanaethau ar eu cyfer nhw a chadw cofnod o'r gwasanaethau yma. O ganlyniad i gasglu a defnyddio gwybodaeth bersonol am unigolion, mae rhaid i ni sicrhau eu bod nhw'n gwybod beth yw ein bwriad o ran defnyddio a rhannu eu gwybodaeth. 

Yn yr hysbysiad preifatrwydd yma, rydyn ni wedi crynhoi rhai o'r ffyrdd allweddol rydyn ni'n defnyddio eich gwybodaeth bersonol at ddibenion morgeisi a benthyciadau. Dylech chi ddarllen yr wybodaeth yma yn ogystal â hysbysiad preifatrwydd corfforaethol y Cyngor.

1.    Pwy ydyn ni a'r hyn rydyn ni'n ei wneud. 

A ninnau'n  Gyngor, rydyn ni wedi   rhoi benthyciadau yn y gorffennol i unigolion i'w helpu nhw i brynu tai   neu wneud gwelliannau i'w tai. Rydyn ni'n parhau i dderbyn incwm yn   erbyn y benthyciadau yma o dan delerau'r cytundebau cyfreithiol sydd mewn   grym. Rydyn ni'n cadw gwybodaeth benodol amdanoch chi, ac rydyn ni'n ei   defnyddio i gasglu ac  adennill taliadau benthyciadau. Mae hyn yn cynnwys yr angen i brosesu eich gwybodaeth i  gysylltu â chi, i gasglu taliadau ac i adennill unrhyw ordaliadau oddi wrthych chi. Mae rhagor o wybodaeth am sut rydyn ni'n defnyddio'ch data personol isod. 

2.    Pa fath o wybodaeth bersonol ydyn ni'n ei chadw ac am bwy? 

Rydyn ni'n cadw gwybodaeth am gwsmeriaid presennol a chwsmeriaid o'r gorffennol sydd wedi cael benthyciad gan y Cyngor.

 

Bydd y mathau o wybodaeth rydyn ni'n eu cadw a'u prosesu fel arfer yn cynnwys:

 • Manylion cyswllt, gan gynnwys enw, cyfeiriad, rhif ffôn a chyfeiriad e-bost.  
 • Manylion ariannol fel rhif cyfrif banc os ydych chi'n talu trwy Ddebyd Uniongyrchol.

3.    O ble mae'r gwasanaeth yn cael fy ngwybodaeth? 

 • Gwybodaeth rydych chi  wedi'i rhoi, a chithau'n wrthrych y data, e.e. wrth wneud cais   
 • Gwybodaeth wedi'i darparu gan aelodau o'r cyhoedd e.e. cwyn neu bryder 
 • Gwybodaeth wedi'i darparu gan y gwasanaeth
 • Gwybodaeth gan wasanaethau eraill y Cyngor – e.e. Adran Gyfreithiol  

4.    Beth fyddwn ni'n ei wneud gyda'ch gwybodaeth bersonol? 

Byddwn ni'n defnyddio'r wybodaeth bersonol i weinyddu ac adennill taliadau benthyciad.

5.    Beth ydy'r sail gyfreithiol o ran defnyddio'r wybodaeth yma?

Y sail gyfreithiol o ran ein defnydd o'ch   gwybodaeth  bersonol fel arfer fydd un neu ragor o'r canlynol:

a)   mae angen i ni brosesu eich gwybodaeth bersonol i fodloni ein rhwymedigaethau cyfreithiol fel Awdurdod Gweinyddu'r Cytundeb Cyfreithiol

6.    Ydy'r gwasanaeth yn rhannu fy ngwybodaeth bersonol ag unrhyw sefydliad arall?

O bryd i'w gilydd, byddwn ni'n rhannu eich gwybodaeth  bersonol ag ymgynghorwyr a darparwyr gwasanaethau fel bod modd iddyn nhw ein helpu i  gyflawni ein dyletswyddau, ein hawliau a'n disgresiwn mewn perthynas â morgeisi a benthyciadau. Gall y rhain gynnwys:

  

Adrannau eraill o'r Cyngor:    

 • Yr Adran Yswiriant – trefnu yswiriant adeiladau a phrosesu unrhyw hawliadau.
 • Yr Adran Gyfreithiol – at ddibenion cadw gweithredoedd teitl, cysylltu â chyfreithwyr yn ystod y broses o ad-dalu benthyciadau a chodi tâl ar eiddo trwy'r Gofrestrfa Tir.    

Darparwyr Prosesu Taliadau:    

 • System Glirio Awtomataidd y Banciau (‘BACS’) – gweinyddu cyfarwyddiadau  a thaliadau debyd uniongyrchol

Sefydliadau eraill:    

 • Swyddfa Olrhain – adennill benthyciadau heb eu talu.     
 • Cyfreithwyr – darparu cyngor cyfreithiol arbenigol i adennill benthyciadau heb eu talu.     
 • Gwasanaeth Llysoedd Ei Mawrhydi (HMCS) – adennill benthyciadau heb eu talu trwy fynd i'r llys.           
 • Gwasanaeth Pensiynau – bodloni taliadau llog.

Cyflenwyr a sefydliadau trydydd parti dibynadwy sy'n darparu gwasanaethau ar ein rhan:    

 • Darparwr meddalwedd – (ACS ar hyn o bryd) gweinyddu ein system TG.
 •     
 • Asiantau Gorfodi – adennill benthyciadau heb eu talu.

Ym mhob achos, byddwn ni dim ond yn gwneud hyn i'r graddau rydyn ni o'r farn bod yr wybodaeth yn rhesymol ofynnol ar gyfer y dibenion yma.

7.    Am faint o amser fydd y gwasanaeth yn cadw fy ngwybodaeth? 

Byddwn ni dim ond yn cadw eich gwybodaeth bersonol cyhyd ag y bydd arnon ni ei hangen i weinyddu'r benthyciad ac i ddelio ag unrhyw gwestiynau neu  gwynion y gallwn ni eu derbyn am hyn, oni bai fod y gyfraith yn ei gwneud hi'n ofynnol i ni ei  chadw am gyfnod hwy.

8.    Eich gwybodaeth, eich hawliau

Mae'r  Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR) yn rhoi hawliau pwysig i chi,  gan gynnwys yr hawl i gael gweld yr wybodaeth bersonol mae'r gwasanaethau yn ei chadw amdanoch chi.

 

Cael rhagor o wybodaeth am eich hawliau gwybodaeth a sut mae'u defnyddio nhw.

9.    Cysylltwch â ni 

Os oes gyda chi unrhyw bryderon neu os ydych chi eisiau rhagor o wybodaeth am sut mae'r gwasanaeth yn defnyddio eich gwybodaeth bersonol, cysylltwch â ni gan ddefnyddio un o'r dulliau isod:

 

E-bostio : refeniw@rctcbc.gov.uk

 

Ffôn : 01443 680521

 

Trwy lythyr : Uwchadran Gwasanaethau Ariannol, Tŷ Bronwydd, Y Porth, CF39 9DL