Skip to main content

Hysbysiad Preifatrwydd Clwb Brecwast

Hysbysiad preifatrwydd mewn perthynas â phrosesu data personol gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf ar gyfer darpariaeth Clwb Brecwast yn yr Ysgol

Darpariaeth Clybiau Brecwast

Yn unol â Deddf Safonau a Threfniadaeth Ysgolion (Cymru) 2013, mae dyletswydd statudol ar Awdurdodau Lleol i ddarparu brecwast am ddim i bob plentyn sy'n mynychu ysgol gynradd a gynhelir gan Awdurdod Lleol.

Mae’r Awdurdod Lleol, sef Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf, yn darparu brecwast am ddim i blant yn Rhondda Cynon Taf trwy ddarpariaeth clybiau brecwast yn ei ysgolion.

Er bod y Clybiau Brecwast yn cael eu cynnal ar dir yr ysgol, yr Awdurdod Lleol sy'n gyfrifol am y ddarpariaeth, nid yr ysgol. Felly, yr Awdurdod Lleol (CBSRhCT) yw'r rheolwr data ar gyfer unrhyw ddata personol sy'n cael ei brosesu wrth ddarparu Clwb Brecwast yn yr ysgol.

Felly, Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf sy'n darparu'r hysbysiad preifatrwydd yma trwy'r ysgol. Anfonwch unrhyw ymholiadau ynghylch yr hysbysiad preifatrwydd yma neu am ddefnydd data personol ar gyfer darpariaeth Clybiau Brecwast i’r Cyngor. Mae manylion cyswllt isod.

Cyflwyniad

Bwriad yr hysbysiad preifatrwydd yma yw darparu gwybodaeth am sut y bydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf ('CBSRhCT', 'Cyngor', 'Awdurdod Lleol', 'ni') yn defnyddio (neu 'prosesu') data personol am unigolion gan gynnwys ei ddisgyblion presennol, cyn-ddisgyblion, a darpar ddisgyblion a'u rhieni, cynhalwyr neu warcheidwaid (cyfeirir atyn nhw fel 'rhieni' yn yr hysbysiad) at ddibenion darparu Clwb Brecwast yn yr Ysgol.

Dim ond y lleiafswm o wybodaeth sydd ei hangen mewn perthynas â’r diben fydd yn cael ei phrosesu.

Dylech chi ddarllen yr hysbysiad preifatrwydd yma ar y cyd â hysbysiad preifatrwydd diogelu data cyffredinol y Cyngor. Mae modd dod o hyd i'r hysbysiad ar wefan y Cyngor: www.rctcbc.gov.uk/diogeludata

Y data personol rydyn ni'n ei brosesu;

Mae'r Cyngor yn prosesu’r categorïau canlynol o ddata personol wrth ddarparu Clwb Brecwast yn yr Ysgol.

Data personol disgyblion;

 • Yr ysgol mae'r disgybl yn ei mynychu
 • Enw
 • Dyddiad geni
 • Grŵp blwyddyn
 • Y diwrnodau yr hoffai'r disgybl fynd i'r clwb brecwast/cofnod presenoldeb
 • Anghenion deietegol

Data personol y rhieni;

 • Manylion cyswllt, gan gynnwys enw, cyfeiriad, cyfeiriad e-bost, rhif ffôn.

Pam rydyn ni'n prosesu data personol?

Rydyn ni'n prosesu data personol er mwyn ymgymryd â'n swyddogaethau statudol wrth ddarparu Clwb Brecwast yn yr Ysgol. Mae modd i hyn gynnwys, ond nid yw'n gyfyngedig i;

 • Gwaith gweinyddol sy'n gysylltiedig â phresenoldeb disgyblion yn y clwb brecwast
 • Cofnodi presenoldeb
 • Rheoli anghenion deietegol y disgybl
 • Cofnodi a rheoli achosion (e.e unrhyw ddamwain)
 • Cynllunio darpariaeth Clwb Brecwast yn yr Ysgol

Ein sail gyfreithiol ar gyfer prosesu'r data personol;

Yn unol â Rheoliadau Diogelu Data Cyffredinol y DU, y sail gyfreithiol ar gyfer prosesu data personol i ymgymryd â’n swyddogaeth statudol wrth ddarparu Clwb Brecwast yw;

 • Tasg Gyhoeddus - Erthygl 6 (e) – prosesu sy'n angenrheidiol ar gyfer cyflawni tasg er budd y cyhoedd neu arfer awdurdod swyddogol sydd wedi'i roi i'r rheolwr.

Y ddeddfwriaeth sy'n ategu hyn yw;

 • Deddf Safonau a Threfniadaeth Ysgolion (Cymru) 2013

Gan bwy ac o ble rydyn ni'n casglu data personol?

Mae'n bosibl inni dderbyn data gan;

 • Rhieni
 • Disgyblion
 • Staff Clybiau Brecwast
 • Yr Ysgol

Gyda phwy rydyn ni'n rhannu data personol?

Pwy

Diben

Yr Ysgol

 

Diben statudol - cydlynu darpariaeth Clwb Brecwast yn yr Ysgol

Am ba mor hir y byddwn ni'n cadw'r data personol?

Mae'r Cyngor yn cadw cofnodion am ddarpariaeth Clybiau Brecwast am 3 blynedd o ddyddiad geni'r disgybl.

Ar ôl i'r cyfnod cadw ddod i ben, bydd data personol yn cael ei ddinistrio'n ddiogel ac yn barhaol.

NODWCH: Er mwyn dilyn egwyddor storio data Rheoliadau Diogelu Data Cyffredinol, mae'r cofnodion yn cael eu hadolygu'n rheolaidd. Dim ond gwybodaeth allweddol sy'n berthnasol sy'n cael ei chadw am y cyfnod cyfan. Caiff unrhyw wybodaeth sy'n amherthnasol yn yr hir dymor ei ddinistrio. 

Eich hawliau o ran gwybodaeth

Mae'r Rheoliadau Diogelu Data Cyffredinol (GDPR) yn rhoi hawliau pwysig i chi.

Cyfeiriwch at yr adran 'Eich Hawliau Gwybodaeth' yn hysbysiad preifatrwydd cyffredinol y Cyngor am ragor o wybodaeth am eich hawliau a sut i'w defnyddio.

Manylion Cyswllt

Os hoffech chi drafod unrhyw beth sydd wedi'i nodi yn yr hysbyseb preifatrwydd yma, e-bostiwch y Cyngor, ac yntau’n Rheolwr Data:

gwasanaethauarlwyo@rhondda-cynon-taf.gov.uk